Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0272M(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0093/2019

Predkladané texty :

A8-0093/2019

Rozpravy :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Hlasovanie :

PV 12/03/2019 - 9.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0141

Prijaté texty
PDF 177kWORD 50k
Utorok, 12. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (uznesenie)
P8_TA-PROV(2019)0141A8-0093/2019

Nelegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272M(NLE))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (10861/2018),

–  so zreteľom na návrh Dobrovoľnej dohody o partnerstve z 9. októbra 2018 medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (10877/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade článkom 207 ods. 3 prvým pododsekom a článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom v spojení s článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0445/2018),

–  so zreteľom na Rámcovú dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej(1),

–  so zreteľom na návrh Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou,

–  so zreteľom na návrh Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva(2) (ďalej len „nariadenie FLEGT“),

–  so zreteľom na návrh Komisie na akčný plán pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (COM(2003)0251),

–  so zreteľom na závery Rady z 28. júna 2016 o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (10721/2016),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva(3) (nariadenie EÚ o dreve),

–  so zreteľom na správy Agentúry pre výskum životného prostredia z 31. mája 2018 s názvom Serial Offender: Vietnam’s continued imports of illegal Cambodian timber (Sériové porušovanie práva: pretrvávajúci dovoz nelegálneho dreva z Kambodže do Vietnamu)(4) a z 25. septembra 2018 s názvom Vietnam in Violation: Action required on fake CITES permits for rosewood trade (Vietnam a porušovanie práva: potreba konať v súvislosti s falošnými povoleniami CITES na obchod s palisandrovým drevom)(5),

–  so zreteľom na ciele trvalo udržateľného rozvoja na obdobie 2015 – 2030, ktoré stanovila OSN,

–  so zreteľom na Parížsku dohodu uzavretú 12. decembra 2015 na 21. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP 21),

–  so zreteľom na bonnskú výzvu z roku 2011, ktorá je prejavom globálneho úsilia zrevitalizovať do roku 2020 150 miliónov hektárov a do roku 2030 350 miliónov hektárov odlesnenej a znehodnotenej pôdy,

–  so zreteľom na správu Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) z roku 2012 s názvom Green carbon, black trade: illegal logging, tax fraud and laundering in the world’s tropical forests (Zelený uhlík, čierny obchod: nezákonná ťažba, daňové podvody a pranie špinavých peňazí v tropických lesoch sveta)(6),

–  so zreteľom na dohovory OSN zamerané na boj proti trestnej činnosti a korupcii vrátane Dohovoru proti nadnárodnému organizovanému zločinu a Dohovoru proti korupcii,

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 12. marca 2019(7) o návrhu rozhodnutia Rady,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0093/2019),

A.  keďže Vietnam začal v roku 2010 ako tretia ázijská krajina po Indonézii a Malajzii rokovania o dobrovoľnej dohode o partnerstve o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve FLEGT (ďalej len „DDP“); keďže rokovania boli ukončené v máji 2017 a dohoda bola podpísaná 19. októbra 2018;

B.  keďže cieľom DDP je poskytnúť právny rámec, ktorý má zaručiť, aby všetko drevo a výrobky z dreva dovážané z Vietnamu do EÚ, na ktoré sa vzťahuje DDP, bolo vyrobené zákonne; keďže dobrovoľné dohody o partnerstve majú vo všeobecnosti podporovať systémové zmeny v odvetví lesného hospodárstva, ktoré sú zamerané na trvalo udržateľné riadenie lesov, odstraňovanie nezákonnej ťažby dreva a podporu celosvetového úsilia o zastavenie odlesňovania a degradácie lesov;

C.  keďže Vietnam je v oblasti obchodu s drevom významnou krajinou, štvrtým najväčším spracovateľom dreva zameraným na vývoz a snaží sa dosiahnuť v tejto oblasti prvenstvo; keďže Vietnam ako centrum spracovateľského priemyslu je významným vývozcom výrobkov z dreva nielen do EÚ, ale aj do krajín v regióne, najmä Číny a Japonska;

D.  keďže Vietnam je významným dovozcom dreva a výrobkov z dreva a jeho továrne spracovali v roku 2017 približne 34 miliónov kubických metrov dreva a výrobkov z dreva, z čoho 25 % bolo z dovozu a 75 % z domácich plantáží, z ktorých mnohé vlastnia a riadia drobní poľnohospodári; keďže v období rokov 2011 až 2017 stúpla hodnota dovozu o 68 %; keďže Vietnam dosiahol v posledných rokoch značný pokrok v znižovaní domáceho odlesňovania a plochu zalesnených oblastí rozšíril z 37 % v roku 2005 na 41,65 % v roku 2018, a to vrátane priemyselných plantáží; keďže Vietnam od roku 2016 presadzuje zákaz ťažby dreva v domácich prírodných lesoch;

E.  keďže v roku 2017 pochádzalo najväčšie množstvo guľatiny a rezaného dreva z Kamerunu, USA a Kambodže a významným dodávateľom bola Konžská demokratická republika (ďalej len „KDR“); keďže napriek údajnému zákazu(8) vývozu do Vietnamu je Kambodža od roku 2015 druhým najväčším dodávateľom tropického dreva do tejto krajiny; keďže medzi rokmi 2016 a 2017 bolo zaznamenané 43 % zvýšenie objemu a 40 % zvýšenie hodnoty dovozu z afrických krajín; keďže mimovládne organizácie s príslušnými skúsenosťami poukázali na to, že drevo vyvezené z Kambodže a KDR by sa malo považovať za „vysoko rizikové“, zatiaľ čo surové drevo sa často dováža z krajín, ktoré sa vyznačujú zlou správou, vysokou mierou korupcie alebo konfliktov a v ktorých je rozšírené riziko nezákonnosti pri ťažbe dreva;

F.  keďže Kambodža je krajina s piatou najvyššou mierou odlesňovania na svete a podľa štatistík OSN sa rozloha lesného porastu v Kambodži zmenšila zo 73 % v roku 1990 na 57 % v roku 2010;

G.  keďže na základe článku 3 čiastkovej vyhlášky č. 131 z 28. novembra 2006 je v Kambodži zakázaný vývoz guľatiny, ktorá nepochádza z plantáží, neopracovaného reziva, ktoré nepochádza z plantáží, a hraneného dreva s hrúbkou a šírkou nad 25 cm(9); keďže akýkoľvek vývoz produktov z prírodného lesného dreva z Kambodže sa v zásade považuje za porušenie kambodžského práva; keďže v DDP sa Vietnam zaväzuje, že bude dovážať len drevo, ktoré bolo vyťažené legálne v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi krajiny pôvodu;

H.  keďže v zmysle DDP sa daná krajina zaväzuje, že prijme politiku s cieľom zabezpečiť, aby sa do EÚ vyvážalo len drevo, ktoré je overené ako zákonné(10); keďže Vietnam bude musieť prijať právne predpisy na zavedenie systému overovania zákonnosti pôvodu dreva (ďalej len „TLAS“) a zriadiť potrebné administratívne štruktúry a kapacity na vykonávanie a presadzovanie svojich záväzkov vyplývajúcich z DDP; keďže táto DDP sa bude vzťahovať na drevo a výrobky z dreva určené na domáci aj vývozný trh s výnimkou konečného kroku vydávania licencií FLEGT, ktorý je zatiaľ určený len na vývoz do EÚ;

I.  keďže Vietnam sa zaviazal prijať právne predpisy, ktorými zabezpečí, že na svoj trh bude dovážať len drevo zákonného pôvodu(11), a to na základe povinností náležitej starostlivosti pre dovozcov dreva a výrobkov z dreva; keďže Vietnam sa tiež zaviazal, že uzná príslušné právne predpisy krajín ťažby v rámci definície zákonnosti v zmysle DDP;

J.  keďže propagovanie tejto dobrovoľnej dohody o partnerstve v regióne by zohrávalo dôležitú úlohu pri podpore hospodárskej integrácie a dosahovaní medzinárodných cieľov trvalo udržateľného rozvoja; keďže uzavretie nových dobrovoľných dohôd o partnerstve – najmä s Čínou, ktorá hraničí s Vietnamom a je významným aktérom v odvetví spracovania dreva – by umožnilo poskytnúť záruky, pokiaľ ide o zákonnosť a životaschopnosť obchodu s drevom a výrobkami z dreva v tomto regióne;

K.  keďže Vietnam bude môcť pristúpiť k licenčnému systému EÚ FLEGT až po tom, ako preukáže, že v plnej miere splnil všetky záväzky podľa DDP,(12) a vytvorí kapacitu na presadzovanie príslušných vnútroštátnych právnych predpisov; keďže drevo dovezené na základe licencie FLEGT sa v zmysle nariadenia EÚ o dreve považuje za zákonné; keďže pristúpenie Vietnamu k licenčnému systému FLEGT sa schvaľuje postupom delegovaných aktov;

L.  keďže nadobudnutím platnosti dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom bude liberalizovaný obchod s drevom a výrobkami z dreva a v súvislosti s dovozom z Vietnamu budú platiť všeobecné povinnosti v oblasti náležitej starostlivosti podľa nariadenia EÚ o dreve, až kým sa nezačnú udeľovať licencie FLEGT(13);

1.  pripomína, že trvalo udržateľné a inkluzívne obhospodarovanie lesov a ich správa sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov stanovených v Agende 2030 pre udržateľný rozvoj a v Parížskej dohode;

2.  vyzýva EÚ, aby zabezpečila súdržnosť DDP so všetkými svojimi politikami, a to aj v oblastiach rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva a obchodu;

3.  dôrazne podporuje postup FLEGT s Vietnamom vzhľadom na úlohu krajiny v odvetví spracovania dreva; víta podpísanie DDP, ktorej cieľom je zrealizovať postupne kompletnú reformu politiky v krajine s cieľom odstrániť nezákonne získané drevo z dodávateľských reťazcov vietnamských subjektov; víta záväzok Vietnamu a jeho doterajší pokrok a je si vedomý toho, že úplné vykonanie DDP bude dlhodobý proces, ktorý bude zahŕňať nielen prijatie celého súboru právnych predpisov (TLAS), ale zároveň zaistí zavedenie primeranej administratívnej kapacity a odborných skúseností na vykonávanie a presadzovanie DDP; pripomína, že udeľovanie licencií FLEGT sa môže začať len vtedy, keď Vietnam preukáže pripravenosť svojho systému TLAS; berie na vedomie problémy, ktoré predstavuje koordinácia medzi národnou a provinčnou úrovňou, ktorá je potrebná na primerané a dôsledné presadzovanie DDP v celej krajine, a vyzýva vládu Vietnamu, aby zabezpečila takúto koordináciu;

4.  pripomína, že vykonávanie DDP musí dopĺňať záväzky EÚ v oblasti ochrany životného prostredia a zabezpečiť súlad so záväzkami, ktoré sú zamerané na predchádzanie masovému odlesňovaniu;

5.  vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby vyčlenili primerané ľudské zdroje na vykonávanie tejto DDP vrátane zabezpečenia primeraných zdrojov pre delegáciu EÚ v Hanoji, ako aj finančných zdrojov pre Vietnam v rámci súčasných a budúcich nástrojov rozvojovej spolupráce, ktoré budú osobitne vyčlenené na vykonávanie dobrovoľnej dohody o partnerstve; nabáda Komisiu a ESVČ, aby pomáhali vietnamským orgánom a občianskej spoločnosti, a to aj poskytovaním satelitných snímok, ktoré majú k dispozícii; vyzýva EÚ, aby svoje úsilie zamerala na posilnenie vietnamského právneho rámca a inštitucionálnej kapacity tým, že sa bude zaoberať technickými a hospodárskymi výzvami, ktoré bránia účinnému vykonávaniu a presadzovaniu existujúcich vnútroštátnych a medzinárodných právnych predpisov;

6.  uznáva záväzky vietnamského drevárskeho priemyslu zamerané na odstránenie dreva nezákonného pôvodu z dodávateľských reťazcov a na zvýšenie informovanosti o tejto problematike; zdôrazňuje však, že kľúčový význam má zmena zmýšľania v tomto odvetví, ako aj dôrazné presadzovanie právnych predpisov; pripomína, že prítomnosť nezákonne vyťaženého dreva v dodávateľských reťazcoch predstavuje riziko, že bude poškodená povesť vietnamského spracovateľského priemyslu;

7.  je si však vedomý toho, že Vietnam musel v minulosti riešiť veľký problém nezákonného obchodu s drevom z Laosu a v posledných rokoch z Kambodže; domnieva sa, že v takýchto prípadoch nesú zodpovednosť za podporu tohto nezákonného obchodu Vietnam, ako aj dodávateľské krajiny, keďže orgány Vietnamu, najmä na úrovni provincií, prijímali oficiálne rozhodnutia, ktoré boli v rozpore s právnymi predpismi krajiny ťažby, napríklad uplatňovali formálne dovozné kvóty;

8.  víta záväzok Vietnamu prijať právne predpisy, ktorými sa na základe povinnej náležitej starostlivosti pre dovozcov zabezpečí, aby sa na jeho trh dovážalo len zákonne vyrobené drevo, a považuje to za jeden z najväčších úspechov DDP; pripomína, že povinnosti náležitej starostlivosti by nemali byť len formalitou, ale mali by zahŕňať všetky nevyhnutné činnosti, napríklad zhromažďovanie informácií, hodnotenie rizík a prijímanie dodatočných opatrení na zmiernenie každého zisteného rizika s cieľom znížiť riziká na zanedbateľnú úroveň, ktoré musia presadzovať príslušné vnútroštátne orgány prostredníctvom riadnych a systematických kontrol jednotlivých spoločností; poukazuje na výzvu, ktorú predstavuje presadzovanie povinností náležitej starostlivosti prostredníctvom colných orgánov, čo si bude vyžadovať primeranú odbornú prípravu; pripomína, že vietnamské orgány by mali prijať systém náležitej starostlivosti, ktorý bude zodpovedať systému podrobne opísanému v nariadení EÚ o dreve, a zdôrazňuje, že je potrebné stanoviť vo vnútroštátnych právnych predpisoch o náležitej starostlivosti príspevky nezávislých tretích strán; vyzýva vietnamské orgány, aby zvážili vykonávanie auditu tretích strán a verejné vykazovanie spoločnosťami ako požiadavky svojho systému náležitej starostlivosti a poskytovali tiež primeranú podporu spoločnostiam pri plnení ich povinností a predchádzali neprimeranému zaťažovaniu dodávateľov dreva do domácností, ako aj vzniku medzier v predpisoch;

9.  vyzýva vládu Vietnamu, aby zaviedla náležité, odrádzajúce a primerané sankcie za porušenie právnych predpisov, ktorými sa vykonáva systém TLAS, ktoré by v prípade dovozu zahŕňali úplný zákaz uvádzania nezákonného dreva na vietnamský trh vrátanie jeho zaistenia;

10.  víta nezávislý mechanizmus hodnotenia, podávania sťažností a poskytovania spätnej väzby a vyzýva vietnamské orgány, aby zabezpečili, že sa na ne bude primerane reagovať, v prípade potreby aj účinnými a odrádzajúcimi opatreniami v oblasti presadzovania; očakáva, že tieto mechanizmy budú fungovať úplne transparentne a že budú podporovať výmenu informácií medzi občianskou spoločnosťou a orgánmi presadzovania práva; víta záväzok Vietnamu, že zaručí nezávislé monitorovanie vykonávania DDP organizáciami občianskej spoločnosti, združeniami lesného hospodárstva, podnikmi, odborovými zväzmi, miestnymi spoločenstvami a obyvateľmi lesných oblastí; zdôrazňuje, že je veľmi dôležité, aby sa zapájali a mali prístup k relevantným a aktuálnym informáciám, čo im umožní plniť v tomto procese svoju úlohu a ďalej prispievať k dôveryhodnosti systému TLAS a jeho neustálemu posilňovaniu; víta záväzok Vietnamu, že umožní občianskej spoločnosti prístup k vnútroštátnej databáze lesného hospodárstva, a nabáda vládu, aby predložila právne predpisy na vykonávanie systému TLAS na verejnú konzultáciu a zohľadnila reakcie, ktoré v jej rámci dostane;

11.  víta zapojenie organizácií občianskej spoločnosti počas rokovaní o DDP aj po nich a naliehavo vyzýva vládu Vietnamu, aby zabezpečila skutočné a úplné začlenenie počas aj po skončení celej fázy vykonávania, ktorá by sa vzťahovala na celý rozsah DDP vrátane dovozných kontrol, povinností náležitej starostlivosti, systému klasifikácie organizácií a overovania spoločností a licencií FLEGT na základe rizika; zdôrazňuje význam zapojenia miestnych komunít zo sociálno-ekonomických dôvodov, ako aj vzhľadom na cieľ zabezpečiť riadne vykonávanie nového lesného zákona a záväzkov v rámci DDP;

12.  dôrazne odsudzuje nezákonný obchod s drevom, ku ktorému dochádza na druhej strane kambodžskej hranice, a vyzýva orgány oboch krajín, aby okamžite a v plnom rozsahu zastavili tieto nezákonné obchodné toky, čo je absolútne nevyhnutné, aby mohlo vykonávanie DDP úspešne pokračovať; naliehavo vyzýva orgány Vietnamu, aby vyšetrili, odvolali z funkcie a postavili pred súd tých, ktorí sú zodpovední za povolenie a riadenie nezákonného obchodu z Kambodže, ako aj z iných oblastí; víta nedávne rozhodnutie vietnamských orgánov povoliť obchod s drevom len prostredníctvom hlavných medzinárodných kanálov a posilniť kapacity presadzovania práva v boji proti nezákonnému obchodu; naliehavo vyzýva vietnamské orgány, aby okamžite zaradili drevo z Kambodže do kategórie „vysoké riziko“ a zabezpečili dodržiavanie kambodžských právnych predpisov o ťažbe a vývoze dreva v súlade so záväzkami v rámci DDP; vyzýva obe krajiny, aby posilnili a zlepšili dialóg, cezhraničnú spoluprácu, výmenu obchodných údajov a informácií o rizikách spojených s nezákonným obchodom s drevom a o príslušných platných právnych predpisov, a nabáda ich, aby do podporovania tohto dialógu zapojili EÚ; nabáda Vietnam a Kambodžu, aby požiadali o pomoc Interpolu a aby spolupracovali na účinných a dlhodobých opatreniach na boj proti rozšírenej nezákonnej ťažbe dreva a cezhraničnému pašovaniu dreva do Vietnamu; vyzýva vietnamské orgány, aby uplatňovali rovnaké opatrenia aj na dovoz z iných dodávateľských krajín, najmä v Afrike, v súvislosti s ktorými existujú alebo by sa mohli objaviť podobné obavy, ako je napríklad KDR;

13.  zdôrazňuje, že je potrebné zaoberať sa regionálnym rozmerom nezákonnej ťažby a prepravy, spracovania a obchodovania s nezákonne ťaženým drevom v celom dodávateľskom reťazci; žiada, aby bol tento regionálny rozmer zahrnutý do procesu hodnotenia DDP vo forme posúdenia súvislosti medzi existenciou slabších mechanizmov presadzovania práva v iných krajinách tohto regiónu a zvýšeným vývozom z týchto krajín do EÚ;

14.  zdôrazňuje, že zlá správa a korupcia v odvetví lesného hospodárstva urýchľujú nelegálnu ťažbu a degradáciu lesov, a zdôrazňuje skutočnosť, že úspech opatrenia FLEGT závisí aj od boja proti podvodom a korupcii v celom dodávateľskom reťazci dreva; naliehavo vyzýva vládu Vietnamu, aby sa usilovala zastaviť rozsiahlu korupciu a zaoberala sa ďalšími faktormi, ktoré napomáhajú tomuto obchodu, najmä v prípade colných a iných orgánov, ktoré budú zohrávať kľúčovú úlohu pri vykonávaní a presadzovaní DDP, a dala tak jasne najavo, že Vietnam je plne odhodlaný vykonávať DDP; zdôrazňuje, že je potrebné skoncovať s beztrestnosťou v odvetví lesného hospodárstva tým, že sa zabezpečí stíhanie porušovania právnych predpisov;

15.  víta skutočnosť, že vietnamská vláda nedávno prijala akčný plán na vykonávanie DDP, a vyzýva vládu, aby uplatňovala konkrétny, časovo ohraničený a merateľný prístup; víta skutočnosť, že 1. januára 2019 nadobudol účinnosť nový zákon o lesoch, ktorý obsahuje zákaz dovozu nezákonne získaného dreva do Vietnamu, a naliehavo vyzýva vietnamské orgány, aby presadzovali dodržiavanie tohto zákazu a v prípade potreby urýchlene prijali vykonávacie opatrenia s cieľom preklenúť obdobie, kým nezačne fungovať systém TLAS;

16.  víta začlenenie ustanovení o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov, ktoré tiež súvisia s DDP, do dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom; vyzýva Komisiu, aby počas vykonávania dohody o voľnom obchode venovala osobitnú pozornosť obchodu s drevom a výrobkami z dreva a aby pozorne sledovala obchodné toky s cieľom zabezpečiť, aby dodatočnou liberalizáciou obchodu nevznikli ďalšie riziká nezákonného obchodu;

17.  žiada Komisiu, aby Európskemu parlamentu každoročne podávala správu o pokroku, ktorý Vietnam dosiahol pri vykonávaní DDP, a to aj v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto uznesení, a o činnostiach spoločného vykonávacieho výboru, aby bolo možné prijať po navrhnutí delegovaného aktu, ktorým sa povoľuje uznávanie licencií FLEGT, informované rozhodnutie; vyzýva Komisiu, aby zvážila vylepšenie nariadenia o udeľovaní licencií FLEGT v rámci budúceho preskúmania, ktoré by jej umožnilo rýchlo reagovať na prípady závažného porušenia záväzkov vyplývajúcich z DDP;

18.  vyzýva Komisiu, aby podporovala dialóg s hlavnými dovážajúcimi krajinami v regióne a hlavnými obchodnými partnermi EÚ, ako sú Čína a Japonsko, a presadzovala v nich nariadenie EÚ o dreve, a aby v dvojstranných vzťahoch s týmito krajinami vrátane obchodných vzťahov ďalej uprednostňovala potrebu konkrétnych riešení na zastavenie nezákonného obchodu s drevom s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky na celosvetovej úrovni, za ktorých sa bude riešiť táto otázka; podporuje Komisiu v tom, aby začala rokovania o dobrovoľnej dohode o partnerstve s krajinami susediacimi s Vietnamom, hneď ako budú splnené potrebné podmienky, a zdôrazňuje význam dobrovoľných dohôd o partnerstve v systéme FLEGT v budúcich nástrojoch rozvoja a spolupráce; vyzýva Komisiu, aby zaviedla nástroje na uľahčenie výmeny najlepších postupov medzi Vietnamom a inými krajinami, ktoré už uzatvorili dobrovoľné dohody o partnerstve s EÚ;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov, Vietnamskej socialistickej republiky a Kambodžského kráľovstva.

(1) Ú. v. EÚ L 329, 3.12.2016, s. 8.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23.
(4) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf
(5) https://eia-international.org/report/vietnam-violation-action-required-fake-cites-permits-rosewood-trade/
(6) Nellemann, C., Program Interpolu v oblasti trestných činov proti životnému prostrediu (eds). 2012. Green Carbon, Black Trade: Illegal Logging, Tax Fraud and Laundering in the Worlds Tropical Forests (Zelený uhlík, čierny obchod: nezákonná ťažba, daňové podvody a pranie špinavých peňazí v tropických lesoch sveta). Posúdenie rýchlej reakcie. Program OSN pre životné prostredie, GRIDArendal, http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8030/Green%20carbon%20Black%20Trade_%20Illegal %20logging.pdf?sequence=5&isAllowed=y.
(7) Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0140.
(8) https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total
(9) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf, s. 6.
(10) DDP sa vzťahuje na všetky významné výrobky vyvážané do EÚ, najmä na päť povinných výrobkov z dreva, ktoré sú vymedzené v nariadení FLEGT z roku 2005 (guľatina, rezivo, železničné podvaly, preglejky a dyhy), a zahŕňa aj niekoľko ďalších výrobkov z dreva, ako sú drevené triesky, parketové podlahy, drevotrieskové dosky a drevený nábytok. Aj keď sa DDP vzťahuje na vývoz do všetkých tretích krajín, licenčný systém sa, aspoň na začiatku, uplatňuje len na vývoz do EÚ.
(11) Podľa článku 2 písm. j) DDP „drevo zákonného pôvodu“ (ďalej aj „zákonné drevo“) sú výrobky z dreva vyťaženého alebo dovezeného a spracovaného v súlade s vietnamskou legislatívou podľa prílohy II a ďalších relevantných ustanovení tejto dohody; v prípade dovezeného dreva ide o výrobky z dreva vyťaženého, spracovaného a vyvezeného v súlade s relevantnou legislatívou krajiny ťažby a postupmi opísanými v prílohe V.
(12) Pripravenosť systému TLAS v súvislosti s udeľovaním licencií FLEGT najprv spoločne posúdia EÚ a Vietnam. Licencie sa začnú udeľovať až vtedy, keď obe strany usúdia, že systém je dostatočne spoľahlivý.
(13) Článok 13.8 ods. 2 písm. a): „[každá zmluvná strana] podporuje presadzovanie obchodu s produktmi lesného hospodárstva, ktoré pochádzajú z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom a sú vyťažené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi krajiny ťažby; tieto môžu zahŕňať uzatvorenie dobrovoľnej dohody o partnerstve o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (FLEGT).“

Posledná úprava: 13. marca 2019Právne oznámenie