Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0272M(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0093/2019

Ingivna texter :

A8-0093/2019

Debatter :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Omröstningar :

PV 12/03/2019 - 9.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0141

Antagna texter
PDF 161kWORD 48k
Tisdagen den 12 mars 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (resolution)
P8_TA-PROV(2019)0141A8-0093/2019

Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning av den 12 mars 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272M(NLE))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (10861/2018),

–  med beaktande av utkastet till det frivilliga partnerskapsavtalet av den 9 oktober 2018 mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad och förvaltning av och handel med skog (10877/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.3 första stycket och 207.4 första stycket samt artikel 218.6 andra stycket a v och artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0445/2018),

–  med beaktande av ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan(1),

–  med beaktande av utkastet till frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam,

–  med beaktande av utkastet till avtal om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen(2) (Flegtförordningen),

–  med beaktande av kommissionens förslag till en handlingsplan för skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel (COM(2003)0251),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 28 juni 2016 om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (10721/2016),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden(3) (EU:s timmerförordning),

–  med beaktande av rapporterna från byrån för miljöundersökningar av den 31 maj 2018 ”Serial Offender: Vietnam’s continued imports of illegal Cambodian timber”(4) och av den 25 september 2018 ”Vietnam in Violation: Action required on fake CITES permits for rosewood trade”(5),

–  med beaktande av FN:s mål för hållbar utveckling 2015–2030,

–  med beaktande av Parisavtalet av den 12 december 2015 från den 21:a partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (COP21),

–  med beaktande av 2011 Bonn Challenge, som är en global insats för att återställa 150 miljoner hektar av världens avskogade och förstörda mark till 2020, och 350 miljoner hektar till 2030,

–  med beaktande av rapporten från FN:s miljöprogram (Unep) från 2012 ”Green carbon, black trade: illegal logging, tax fraud and laundering in the world's tropical forests”(6),

–  med beaktande av FN:s konventioner för brotts- och korruptionsbekämpning, däribland konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och konventionen mot korruption,

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 12 mars 2019(7) om utkastet till rådets beslut,

–  med beaktande av artikel 99.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0093/2019), och av följande skäl:

A.  Vietnam blev 2010 det tredje landet i Asien att inleda förhandlingar om ett frivilligt partnerskapsavtal om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (Flegt), efter Indonesien och Malaysia. Förhandlingarna avslutades i maj 2017, och avtalet undertecknades den 19 oktober 2018.

B.  Syftet med det frivilliga partnerskapsavtalet är att tillhandahålla en rättslig ram som syftar till att säkerställa att all import av timmer och trävaruprodukter från Vietnam till EU som omfattas av det frivilliga partnerskapsavtalet har producerats lagligt. I allmänhet är avsikten med frivilliga partnerskapsavtal att främja systemförändringar inom skogssektorn vilka syftar till hållbar skogsförvaltning, eliminering av olaglig avverkning och stöd till insatser för att stoppa avskogning och skogsförstörelse.

C.  Vietnam är ett viktigt land när det gäller handeln med timmer, eftersom det har världens fjärde största, exportinriktade träbearbetningssektor och har som mål att bli den största på marknaden. Som nav för bearbetning är Vietnam en stor exportör av trävaruprodukter till EU, men också till länder i regionen, framför allt Kina och Japan.

D.  Vietnam är en stor importör av timmer och trävaror, med fabriker som 2017 förbrukade omkring 34 miljoner kubikmeter timmer och trävaror, varav 25 procent hade importerats och 75 procent kom från inhemska plantager, varav många ägdes och förvaltades av småbrukare. Värdet på importen växte med 68 procent under perioden 2011–2017. På senare år har Vietnam gjort betydande framsteg när det gäller att minska den inhemska avskogningen och landet har ökat sin skogsareal från 37 procent 2005 till 41,65 procent 2018, inbegripet industriella plantager. Vietnam har sedan 2016 upprätthållit ett förbud mot avverkning av inhemsk naturlig skog.

E.  De största ursprungsländerna för stockar och sågat timmer var under 2017 Kamerun, Förenta staterna och Kambodja, vid sidan av Demokratiska republiken Kongo som också är en betydande leverantör. Kambodja har sedan 2015 varit Vietnams näst största leverantör av tropiskt timmer, trots ett rapporterat exportförbud(8) till Vietnam. En ökning på 43 procent av volymen och 40 procent av värdet på importen från afrikanska länder rapporterades mellan 2016 och 2017. Icke-statliga organisationer med relevant sakkunskap på området har påpekat att timmer som exporteras från Kambodja och Demokratiska republiken Kongo bör betraktas som ”högrisktimmer”, medan obearbetat timmer ofta importeras från länder som kännetecknas av svag samhällsstyrning, hög grad av korruption eller konflikter, med utbredda risker för olaglighet i skogsavverkningen.

F.  Kambodja har världens femte högsta avskogningsgrad, och FN-statistik visar att Kambodjas andel skogsmark minskade från 73 procent 1990 till 57 procent 2010.

G.  På grundval av artikel 3 i underdekret nr 131 från den 28 november 2006 förbjuder Kambodja export av rundtimmer som inte kommer från plantager, ohyvlat virke som inte kommer från plantager samt kvadratiskt och rektangulärt timmer med en tjocklek och bredd som överstiger 25 cm(9). All export av trävaruprodukter från naturlig skog från Kambodja anses i princip vara i strid med kambodjansk lag. Enligt det frivilliga partnerskapsavtalet åtar sig Vietnam att endast importera timmer som har avverkats lagligt i enlighet med den nationella lagstiftningen i ursprungslandet.

H.  Enligt ett frivilligt partnerskapsavtal förbinder sig ett land att utforma en politik som syftar till att säkerställa att endast timmer och trävaruprodukter som kontrollerats som lagligt exporteras till EU(10). Vietnam kommer att behöva anta lagstiftning som inrättar laglighetsförsäkringssystemet för timmer och inrätta nödvändiga administrativa strukturer och nödvändig kapacitet för att genomföra och upprätthålla sina åtaganden enligt det frivilliga partnerskapsavtalet. Detta frivilliga partnerskapsavtal kommer att gälla för timmer och trävaruprodukter som är avsedda både för den inhemska marknaden och exportmarknaden, med undantag för det sista steget i systemet med Flegtlicenser, som för närvarande endast är avsett för export till EU.

I.  Vietnam har åtagit sig att anta lagstiftning som säkerställer att endast lagligt producerade trävaruprodukter(11) importeras till dess marknad, baserat på skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet för importörer av timmer och trävaruprodukter. Vietnam har också åtagit sig att erkänna de relevanta lagarna i avverkningsländerna som en del av definitionen av laglighet enligt det frivilliga partnerskapsavtalet.

J.  Främjandet av detta frivilliga partnerskapsavtal i regionen skulle spela en viktig roll för att stödja den ekonomiska integrationen och uppnå de internationella målen för hållbar utveckling. Ingående av nya frivilliga partnerskapsavtal – särskilt med Kina, som gränsar till Vietnam och är en viktig aktör på området bearbetat timmer – skulle kunna ge garantier för laglighet och hållbarhet för handeln med timmer och trävaruprodukter i regionen.

K.  Först när Vietnam har bevisat att alla åtaganden enligt det frivilliga partnerskapsavtalet(12) har genomförts fullt ut och har inrättat kapacitet för att verkställa den tillhörande nationella lagstiftningen, kommer landet att kunna ansluta sig till EU:s system med Flegtlicenser. Timmer som importeras enligt en Flegtlicens anses vara lagligt enligt EU:s timmerförordning. Vietnams anslutning till systemet med Flegtlicenser godkänns genom en delegerad akt.

L.  Genom frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam kommer handeln med timmer och trävaruprodukter att liberaliseras när det väl träder i kraft, och import från Vietnam kommer att omfattas av de allmänna kraven på tillbörlig aktsamhet i EU:s timmerförordning fram till dess att Flegtlicenser införs(13).

1.  Europaparlamentet påminner om att ett hållbart och inkluderande skogsbruk och en hållbar och inkluderande skogsförvaltning är avgörande för att uppnå målen i 2030‑agendan för hållbar utveckling samt Parisavtalet.

2.  Europaparlamentet uppmanar EU att säkerställa det frivilliga partnerskapsavtalets samstämmighet med all EU-politik, inklusive på områdena utveckling, miljö, jordbruk och handel.

3.  Europaparlamentet stöder bestämt Flegtprocessen med Vietnam med tanke på landets roll inom sektorn för bearbetning av timmer. Parlamentet välkomnar undertecknandet av det frivilliga partnerskapsavtalet, ett avtal som är utformat för att gradvis få till stånd en fullständig politisk reform i landet i syfte att rensa bort olagligt producerade trävaruprodukter från de vietnamesiska aktörernas leveranskedjor. Parlamentet välkomnar Vietnams åtagande och de framsteg som hittills gjorts, och är medvetet om att ett fullständigt genomförande av det frivilliga partnerskapsavtalet kommer att vara en långsiktig process som inte bara omfattar antagandet av en hel uppsättning lagstiftning (laglighetsförsäkringssystemet för timmer) utan även säkerställer att det finns tillräcklig administrativ kapacitet och sakkunskap för genomförande och efterlevnad av det frivilliga partnerskapsavtalet. Parlamentet påminner om att Flegtlicenser först kan införas när Vietnam har visat sig vara redo enligt laglighetsförsäkringssystemet för timmer. Parlamentet noterar de utmaningar som utgörs av den nödvändiga samordningen mellan de nationella och provinsiella nivåerna för att verkställa det frivilliga partnerskapet på ett lämpligt och konsekvent sätt och uppmanar Vietnams regering att säkerställa en sådan samordning.

4.  Europaparlamentet påminner om att det frivilliga partnerskapsavtalets genomförande måste komplettera EU:s åtagande till miljöskydd och säkerställa samstämmighet med åtaganden för att förhindra massavverkning.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att avsätta tillräckliga resurser för genomförandet av detta frivilliga partnerskapsavtal, däribland att säkerställa tillräckliga resurser till EU:s delegation i Hanoi, samt ekonomiska resurser till Vietnam inom ramen för de nuvarande och framtida instrumenten för utvecklingssamarbete, specifikt öronmärkta för genomförandet av det frivilliga partnerskapsavtalet. Parlamentet uppmuntrar kommissionen och utrikestjänsten att stödja de vietnamesiska myndigheterna och det vietnamesiska civilsamhället, även genom att göra satellitbilder tillgängliga för dem. Parlamentet uppmanar EU att rikta sina ansträngningar mot stärkandet av Vietnams rättsliga ram och institutionella kapacitet, genom att hantera de tekniska och ekonomiska utmaningar som hämmar ett effektivt genomförande och verkställande av befintliga nationella och internationella föreskrifter.

6.  Europaparlamentet är medvetet om de åtaganden som Vietnams träindustri gjort för att få bort olagligt timmer från leveranskedjorna och öka medvetenheten om dessa frågor. Parlamentet betonar dock att det viktigaste är att få till ett skifte i sättet att tänka inom industrin samt att på ett kraftfullt sätt upprätthålla efterlevnaden. Parlamentet påminner om att förekomsten av olagligt timmer i leveranskedjorna riskerar att skada den vietnamesiska bearbetningsindustrins anseende.

7.  Europaparlamentet är dock medvetet om att Vietnam tidigare har stått inför en betydande utmaning när det gäller att bekämpa olaglig handel med timmer från Laos, och under de senaste åren från Kambodja. Parlamentet anser att Vietnam och leverantörsländerna i sådana fall tillsammans är ansvariga för att underblåsa denna olagliga handel, eftersom de vietnamesiska myndigheterna, särskilt på provinsnivå, har tagit formella beslut som strider mot lagstiftningen i avverkningslandet, såsom förvaltning av formella importkvoter.

8.  Europaparlamentet välkomnar att Vietnam har åtagit sig att anta lagstiftning för att säkerställa att endast lagligt producerade trävaruprodukter importeras till dess marknad, baserat på obligatorisk tillbörlig aktsamhet för importörer, som ett av de viktigaste resultaten av det frivilliga partnerskapsavtalet. Parlamentet påminner om att skyldigheterna avseende tillbörlig aktsamhet inte bör begränsas till en formell kontroll av att kraven uppfyllts, utan att de bör omfatta alla nödvändiga åtgärder, såsom insamling av information, bedömning av risker och vidtagande av ytterligare åtgärder för att minska de risker som identifierats i syfte att minska risknivån till ”försumbar” – med tillsyn från de behöriga nationella myndigheterna genom grundliga och systematiska kontroller av enskilda företag. Parlamentet framhäver utmaningen med att genom tullmyndigheter utöva tillsyn över skyldigheterna avseende tillbörlig aktsamhet, vilket kommer att kräva lämplig utbildning. Parlamentet påminner om att de vietnamesiska myndigheterna bör införa ett system för tillbörlig aktsamhet som motsvarar det som anges i EU:s timmerförordning, och betonar behovet av att i den nationella lagstiftningen om tillbörlig aktsamhet möjliggöra yttranden från oberoende tredje part. Parlamentet uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att överväga att ha tredjepartsgranskning och offentlig rapportering från företagen som krav i sina system för tillbörlig aktsamhet, samt att ge tillräckligt stöd till företag som fullgör sina skyldigheter och att undvika oproportionerliga bördor för leverantörer av timmer till hushåll, samtidigt som man undviker att kryphål skapas.

9.  Europaparlamentet uppmanar Vietnams regering att vidta lämpliga, avskräckande och proportionella sanktioner för överträdelse av laglighetsförsäkringssystemet för timmer, vilket i fallet med import skulle inbegripa ett fullständigt förbud mot att olagligt timmer släpps ut på den vietnamesiska marknaden, tillsammans med beslag av sådant timmer.

10.  Europaparlamentet välkomnar den oberoende utvärderingen och mekanismen för klagomål och återkoppling, och uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att se till att dessa bemöts på ett tillfredsställande sätt, bland annat genom effektiva och avskräckande verkställighetsåtgärder om så är nödvändigt. Parlamentet förväntar sig att dessa mekanismer fungerar på ett fullständigt transparent sätt och främjar informationsdelning mellan det civila samhället och tillsynsmyndigheterna. Parlamentet välkomnar Vietnams åtagande att säkerställa oberoende övervakning av genomförandet av det frivilliga partnerskapsavtalet från organisationer i det civila samhället, skogsföreningar, företag, fackföreningar, lokalsamhällen och människor som bor i skogsområden. Parlamentet betonar hur oerhört viktigt det är att de har tillgång till relevant och uppdaterad information så att de kan fullgöra sin roll i denna process och ytterligare bidra till laglighetsförsäkringssystemets trovärdighet och dess kontinuerliga förstärkning. Parlamentet välkomnar Vietnams åtagande att ge det civila samhället tillgång till den nationella databasen om skogsbruk, och uppmuntrar regeringen att hålla offentliga samråd om lagstiftningen för genomförande av laglighetsförsäkringssystemet för timmer och att beakta den återkoppling som den får från dessa samråd.

11.  Europaparlamentet välkomnar det civila samhällets organisationers deltagande under och efter förhandlingarna om det frivilliga partnerskapsavtalet och uppmanar med kraft Vietnams regering att säkerställa en verklig och fullt inkluderande process, under hela genomförandefasen och därefter, som omfattar det frivilliga partnerskapsavtalets hela tillämpningsområde, däribland importkontroller, skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet, system för klassificering av organisationer och riskbaserad kontroll av företag och Flegtlicenser. Parlamentet betonar vikten av att främja det civila samhällets deltagande, både av socioekonomiska skäl och för att säkerställa ett ordentligt genomförande av den nya skogsvårdslagen och åtagandena enligt det frivilliga partnerskapsavtalet.

12.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt den olagliga handeln med timmer som äger rum över den kambodjanska gränsen och uppmanar myndigheterna i de båda länderna att omedelbart och fullständigt sätta stopp för de olagliga flödena, vilket är en absolut nödvändighet för att med framgång kunna fortsätta processen för det frivilliga partnerskapsavtalet. Parlamentet uppmanar med kraft de vietnamesiska myndigheterna att undersöka, avsätta och lagföra de som är ansvariga för att ha godkänt och förvaltat den olagliga handeln från Kambodja och på andra håll. Parlamentet välkomnar det nyligen fattade beslutet av de vietnamesiska myndigheterna att endast tillåta handel med timmer via de främsta internationella kanalerna samt att stärka brottsbekämpningskapaciteten för bekämpning av olaglig handel. Parlamentet kräver att de vietnamesiska myndigheterna omedelbart klassificerar timmer från Kambodja som ”högrisktimmer” och säkerställer att kambodjansk lagstiftning om avverkning och export av timmer respekteras, i enlighet med åtagandena enligt det frivilliga partnerskapsavtalet. Parlamentet uppmanar de båda länderna att främja och förbättra dialogen, det gränsöverskridande samarbetet, utbytet av handelsuppgifter och information om risker som hör samman med olaglig handel med timmer och respektive gällande lagstiftning, och uppmuntrar dem att engagera EU i arbetet med att underlätta denna dialog. Parlamentet uppmuntrar Vietnam och Kambodja att begära stöd från Interpol och arbeta gemensamt för ändamålsenliga och långsiktiga åtgärder för att bekämpa den eskalerande olagliga avverkningen och den gränsöverskridande smugglingen av timmer till Vietnam. Parlamentet uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att tillämpa samma åtgärder på import från andra leverantörsländer där det finns eller kan uppstå liknande problem, särskilt i Afrika, såsom Demokratiska republiken Kongo.

13.  Europaparlamentet betonar behovet av att komma till rätta med den regionala dimensionen av olaglig avverkning samt transport, bearbetning och handel med olagligt timmer genom hela leveranskedjan. Parlamentet begär att denna regionala dimension införs i utvärderingsförfarandet för det frivilliga partnerskapsavtalet genom en bedömning av kopplingen mellan förekomsten av svagare tillsynsmekanismer i andra länder i regionen och ökningen av export från sådana länder till EU.

14.  Europaparlamentet betonar att dålig samhällsstyrning och korruption inom skogsbrukssektorn påskyndar olaglig avverkning och skogsförstörelse, och betonar att framstegen med Flegtinitiativet också förutsätter att man hanterar bedrägeri och korruption i hela leveranskedjan för timmer. Parlamentet uppmanar med kraft Vietnams regering att arbeta för att stoppa den utbredda korruptionen och ta itu med andra faktorer som driver på denna handel, särskilt när det gäller tullmyndigheter och andra myndigheter som kommer att spela en central roll i genomförandet och efterlevnaden av det frivilliga partnerskapsavtalet, som en konkret signal om att Vietnam till fullo engagerar sig i processen för det frivilliga partnerskapsavtalet. Parlamentet betonar behovet av att sätta stopp för straffrihet inom skogssektorn genom att se till att överträdelser lagförs.

15.  Europaparlamentet välkomnar den vietnamesiska regeringens nyligen antagna handlingsplan för genomförandet av det frivilliga partnerskapsavtalet, och uppmanar regeringen att följa en konkret, tidsbunden och mätbar strategi. Parlamentet välkomnar ikraftträdandet av den nya skogsvårdslagen den 1 januari 2019, som innehåller ett förbud mot import av olagligt producerade trävaruprodukter till Vietnam, och uppmanar med kraft de vietnamesiska myndigheterna att verkställa detta förbud och snabbt anta genomförandeåtgärder om så är nödvändigt, i syfte att överbrygga klyftan till dess att laglighetsförsäkringssystemet för timmer är i bruk.

16.  Europaparlamentet välkomnar bestämmelserna om hållbar skogsförvaltning i frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam, som också knyter an till det frivilliga partnerskapsavtalet. Parlamentet uppmanar kommissionen att fästa särskild uppmärksamhet vid handel med timmer och trävaruprodukter under genomförandet av det frivilliga partnerskapsavtalet och att noggrant övervaka handelsflödena, för att se till att sådan ytterligare handelsliberalisering inte medför ytterligare risk för olaglig handel.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att årligen avlägga rapport till parlamentet om Vietnams framsteg med att genomföra det frivilliga partnerskapsavtalet, även gentemot kraven i denna resolution, samt om verksamheten i den gemensamma kommittén för genomförandet av avtalet, i syfte att möjliggöra ett välinformerat beslut när förslag väl läggs fram om en delegerad akt som bemyndigar godkännande av Flegtlicenser. Kommissionen uppmanas att överväga en förbättring av förordningen om Flegtlicenser vid nästa översyn så att den snabbt kan reagera på fall av betydande överträdelser av åtagandena enligt det frivilliga partnerskapsavtalet.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja dialogen och EU:s timmerförordning med de stora importländerna i regionen och EU:s stora handelspartner, såsom Kina och Japan, och att ytterligare prioritera behovet av bilaterala förbindelser med dessa länder – inbegripet i handelsförbindelserna – för konkreta lösningar för att stoppa olaglig handel med timmer, i syfte att skapa ett system med lika villkor i hela världen för att komma till rätta med problemet. Parlamentet ställer sig bakom kommissionen i fråga om inledandet av förhandlingar om ett frivilligt partnerskapsavtal med Vietnams grannländer så snart de nödvändiga villkoren är uppfyllda, och understryker vikten av frivilliga partnerskapsavtal inom ramen för Flegt i framtida instrument för utveckling och samarbete. Parlamentet uppmanar kommissionen att inrätta instrument för att underlätta utbyte av bästa praxis mellan Vietnam och andra länder som redan har ingått frivilliga partnerskapsavtal med EU.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna, i Socialistiska republiken Vietnam och i Konungariket Kambodja.

(1) EUT C 329, 3.12.2016, s. 8.
(2) EUT C 347, 30.12.2005, s. 1.
(3) EUT C 295, 12.11.2010, s. 23.
(4) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf
(5) https://eia-international.org/report/vietnam-violation-action-required-fake-cites-permits-rosewood-trade/
(6) Nellemann, C., INTERPOL Environmental Crime Programme (red.). 2012. Green Carbon, Black Trade: Illegal Logging, Tax Fraud and Laundering in the Worlds Tropical Forests. A Rapid Response Assessment. FN:s miljöprogram, GRIDArendal, http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8030/Green%20carbon%20Black%20Trade_%20Illegal %20logging.pdf?sequence=5&isAllowed=y
(7) Antagna texter, P8_TA-PROV(2019)0140.
(8) https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total
(9) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf, p. 6.
(10) Det frivilliga partnerskapsavtalet omfattar alla viktiga produkter som exporteras till EU, särskilt de fem obligatoriska trävaruprodukterna enligt definitionen i Flegtförordningen från 2005 (stockar, sågade trävaror, järnvägssliprar, kryssfaner (plywood) och faner) och omfattar även ett antal andra trävaruprodukter som träflispartiklar, parkettgolv, spånskivor och trämöbler. Det frivilliga partnerskapsavtalet omfattar export till alla tredjeländer, även om licensieringssystemet åtminstone till en början endast gäller export till EU.
(11) I enlighet med artikel 2 j i det frivilliga partnerskapsavtalet avses med ”lagligt producerade trävaruprodukter” (nedan även kallade lagliga trävaruprodukter) trävaruprodukter som avverkats eller importerats och producerats enligt Vietnams lagstiftning som anges i bilaga II och andra relevanta bestämmelser i detta avtal. Vad beträffar importerade trävaruprodukter avses trävaruprodukter som avverkats, producerats eller exporterats enligt den relevanta lagstiftningen i avverkningslandet och de förfaranden som beskrivs i bilaga V.
(12) EU och Vietnam kommer först att göra en gemensam bedömning av huruvida laglighetsförsäkringssystemet för timmer är redo för Flegtlicenser. Endast om båda parter är överens om att systemet är tillräckligt stabilt kommer licensieringen att kunna inledas.
(13) Artikel 13.8, punkt 2 a: [Varje part ska] uppmuntra till främjande av handel med skogsprodukter från hållbart förvaltade skogar, som avverkas i enlighet med den inhemska lagstiftningen i avverkningslandet. Detta kan omfatta ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog.

Senaste uppdatering: 13 mars 2019Rättsligt meddelande