Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 1998/0031R(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0072/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0072/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/03/2019 - 9.12

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0146

Usvojeni tekstovi
PDF 154kWORD 53k
Utorak, 12. ožujka 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Turkmenistana
P8_TA-PROV(2019)0146A8-0072/2019

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2019. o nacrtu odluke Vijeća i Komisije o sklapanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju o uspostavi partnerstva između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Turkmenistana, s druge strane (12183/1/2011 – C8-0059/2015 – 1998/0031R(NLE))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća i Komisije (12183/1/2011),

–  uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu i suradnji o uspostavi partnerstva između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Turkmenistana, s druge strane (12288/2011),

–  uzimajući u obzir zahtjev za davanje suglasnosti koje je Vijeće podnijelo u skladu s člankom 91., člankom 100. stavkom 2., člancima 207. i 209. i člankom 218. stavkom 6. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 101. stavkom 2. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (C8-0059/2015),

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o stanju u srednjoj Aziji, posebno rezolucije od 20. veljače 2008. o strategiji EU-a za srednju Aziju(1), od 15. prosinca 2011. o statusu provedbe strategije EU-a za srednju Aziju(2), od 13. travnja 2016. o provedbi i preispitivanju strategije EU-a za srednju Aziju(3), od 22. travnja 2009. o Privremenom sporazumu o trgovini s Turkmenistanom(4) te od 14. veljače 2006. o klauzuli o ljudskim pravima i demokraciji u sporazumima Europske unije(5),

–  uzimajući u obzir Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima iz 1999. između Europske zajednice, Europske zajednice za ugljen i čelik i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Turkmenistana, s druge strane, koji je Vijeće sklopilo 27. srpnja 2009. (5144/1999), te redovite sastanke Zajedničkog odbora koji je uspostavljen na temelju njega,

–  uzimajući u obzir Memorandum o sporazumijevanju za suradnju u području energije potpisan između Europske unije i Turkmenistana u svibnju 2008.,

–  uzimajući u obzir da je Turkmenistan potpisnik Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima te Međunarodnog pakta o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima,

–  uzimajući u obzir godišnji dijalog o ljudskim pravima koji se vodi između EU-a i Turkmenistana,

–  uzimajući u obzir obvezu koju je potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku preuzela u svojemu pismu Odboru za vanjske poslove od 16. prosinca 2015., koje sadržava aspekte navedene u stavku 3.,

–  uzimajući u obzir pismo potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku upućeno predsjedniku Odbora za vanjske poslove od 5. srpnja 2018., u kojemu podržava Sporazum o partnerstvu i suradnji s Turkmenistanom,

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 5. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir privremeno izvješće Odbora za vanjske poslove (A8-0072/2019),

A.  budući da je srednja Azija regija u kojoj je Europska unija sve više angažirana;

B.  budući da je 1997. parafiran, a 1998. potpisan Sporazum o partnerstvu i suradnji s Turkmenistanom; budući da je taj sporazum otad ratificiralo 14 država članica od 15 izvornih potpisnica (pri čemu je preostala država članica Ujedinjena Kraljevina); budući da je 2004. Turkmenistan ratificirao Sporazum o partnerstvu i suradnji; budući da postupak kojim se Sporazumu o partnerstvu i suradnji pridružuju države članice koje su pristupile EU-u nakon njegova potpisivanja podliježe zasebnom protokolu i postupku ratifikacije;

C.  budući da bi se Sporazum o partnerstvu i suradnji nakon potpune ratifikacije sklopio na početno razdoblje od 10 godina te bi se zatim svake godine obnavljao kako bi se EU-u omogućilo da odstupi od sporazuma u slučaju ozbiljnih sumnji u poštovanje ljudskih prava ili drugih teških kršenja; budući da potpisnice mogu izmijeniti Sporazum o partnerstvu i suradnji radi uzimanja u obzir novih razvoja događaja;

D.  budući da se Vijeće u travnju 2009. savjetovalo s Europskim parlamentom o Privremenom sporazumu o trgovini s Turkmenistanom u okviru neobveznog, pravno neobvezujućeg postupka;

E.  budući da su Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OESS) i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) uspostavile svoje referentne vrijednosti na temelju kojih bi trebalo mjeriti napredak u Turkmenistanu te kriterije na temelju kojih se odobrava daljnja suradnja u skladu s međunarodno priznatim standardima vladavine prava, dobrog upravljanja i ljudskih prava;

F.  budući da bi poštovanje demokracije i temeljnih i ljudskih prava te poštovanje načela tržišnog gospodarstva, koja predstavljaju bitne elemente Privremenog sporazuma o trgovini (kako je utvrđeno u njegovu članku 1. i članku 2. Sporazuma o partnerstvu i suradnji), trebali ostati dugoročni ciljevi Turkmenistana; budući da je u slučaju da bilo koja strana prekrši te elemente moguća jednostrana obustava primjene;

G.  budući da je Odbor za vanjske poslove nakon razmatranja nacrta preporuke o davanju suglasnosti Parlamenta za sklapanje Sporazuma o partnerstvu i suradnji te popratnog nacrta izvješća od 8. svibnja 2015. koji sadržava prijedlog rezolucije 24. svibnja 2016. odlučio privremeno obustaviti postupak sve dok se ne pokaže da je postignut dostatan napredak u pogledu poštovanja ljudskih prava i vladavine prava te je odlučio otvoriti trenutačni privremeni postupak;

H.  budući da je daljnja valjanost referentnih vrijednosti za napredak Turkmenistana u pogledu ljudskih prava, kako je naveo Parlament u svojim prethodnim rezolucijama, od ključne važnosti za principijelnu i usklađenu politiku EU-a u pogledu odnosa s tom zemljom;

I.  budući da je Turkmenistan 2015. usvojio Nacionalni akcijski plan za ljudska prava za razdoblje 2016. – 2020. koji je 2013. pripremljen uz pomoć Razvojnog programa Ujedinjenih naroda;

J.  budući da je Turkmenistan sklopio međunarodne sporazume kao što su ICCPR, ICESR i konvencije ILO-a;

1.  traži od Vijeća, Komisije i potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da prije davanja suglasnosti za Sporazum o partnerstvu i suradnji hitno uspostave sljedeće kratkoročne referentne vrijednosti za mjerenje održivog napretka državnih vlasti Turkmenistana na temelju preporuka UN-a, OESS-a i EBRD-a:

Politički sustav, vladavina prava i dobro upravljanje

Ljudska prava i temeljne slobode

   (i) jasna dioba izvršne, zakonodavne i pravosudne vlasti te, između ostalog, omogućavanje i jamčenje stvarnog sudjelovanja stanovništva u postupcima donošenja odluka, uključujući savjetovanje s međunarodnim stručnim skupinama kao što su Venecijanska komisija Vijeća Europe i Ured za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS ODIHR) o usklađenosti Ustava Turkmenistana s tim demokratskim načelima te dokazana spremnost Turkmenistana da razmotri reforme koje te organizacije predlažu;
   (ii) uklanjanje ograničenja za registraciju i funkcioniranje nevladinih organizacija;
   (iii) provedba obveza koje je turkmenska vlada preuzela u svojem Nacionalnom akcijskom planu za ljudska prava za razdoblje 2016. – 2020.;
   (iv) okončanje tajnog pritvaranja i prisilnih nestanaka, prisilnog rada, mučenja te objavljivanje informacija o sudbini nestalih osoba ili mjestu gdje se nalaze, čime se obiteljima dopušta da ostanu u kontaktu s osobama u pritvoru; priznanje državne vlasti da postoje politički zatvorenici i omogućivanje međunarodnim organizacijama, uključujući Međunarodni odbor Crvenog križa, i neovisnim promatračima da neometano pristupe zemlji;
   (v) jamčenje neometanog pristupa raznim izvorima informacija te osobito omogućivanje ljudima pristupa alternativnim izvorima informacija, uključujući međunarodnim komunikacijskim servisima, i raspolaganja telekomunikacijskim sredstvima kao što su privatne satelitske antene ili cjenovno pristupačne internetske veze;
   (vi) prestanak progona i zastrašivanja nezavisnih novinara te aktivista civilnog društva i boraca za ljudska prava, kao i njihovih obitelji, u zemlji i inozemstvu; jamčenje slobode medija, slobode izražavanja i slobode okupljanja;
   (vii) dopuštanje posjeta Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija koje su zatražile takve posjete i još čekaju odgovor;
   (viii) kraj neformalnog i proizvoljnog sustava zabrane putovanja i jamčenje da osobe kojima je uskraćeno dopuštenje da napuste zemlju mogu slobodno putovati;

2.  traži od Vijeća, Komisije i potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da uzmu u obzir sljedeće dugoročne preporuke za održiv i vjerodostojan napredak:

Politički sustav, vladavina prava i dobro upravljanje

Ljudska prava i temeljne slobode

   (i) poštovanje načela političkog pluralizma i demokratske odgovornosti te ispravno djelovanje političkih stranaka i drugih organizacija bez uplitanja;
   (ii) daljnja provedba reformi na svim razinama u skladu s ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda i u svim područjima uprave, posebno u pravosuđu i tijelima za provedbu zakona;
   (iii) snažne i djelotvorne mjere zaštite od korupcije na visokoj razini, pranja novca, organiziranog kriminala i trgovine drogom;
   (iv) puna provedba zakona o zabrani rada djece;
   (v) opće poštovanje mirnog i zakonitog ostvarivanja prava na slobodu izražavanja, slobodu udruživanja i slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja;
   (vi) opća sloboda kretanja unutar i izvan zemlje;

3.  naglašava da bi Europski parlament trebao pomno pratiti i nadgledati razvoj događaja u Turkmenistanu i provedbu svih dijelova Sporazuma o partnerstvu i suradnji nakon što stupi na snagu; u tom kontekstu poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da uvede mehanizam za praćenje ljudskih prava te da se javno obveže na njegovu provedbu, omogućujući da Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) propisno obavještava Parlament o provedbi Sporazuma o partnerstvu i suradnji nakon što stupi na snagu, osobito o njegovim ciljevima i usklađenosti s člankom 2., kako bi mogao odgovoriti na događaje na terenu u slučaju dokumentirane i dokazane ozbiljne povrede ljudskih prava; ističe mogućnost obustave Sporazuma o partnerstvu i suradnji u okviru djelovanja mehanizma u takvim slučajevima te u tom pogledu pozdravlja pismo potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Odboru za vanjske poslove od 16. prosinca 2015. koje sadržava sljedeće ciljeve:

   (i) jamčenje propisne obaviještenosti Europskog parlamenta o provedbi odredbi o ljudskim pravima i demokratizaciji iz Sporazuma o partnerstvu i suradnji, uključujući pristup relevantnim informacijama o razvoju situacije u pogledu ljudskih prava, demokracije i vladavine prava te da na zahtjev bude pravodobno izvješten o stanju prije i nakon sjednica Vijeća za suradnju, u skladu s važećim pravilima o povjerljivosti;
   (ii) bliža suradnja s Europskim parlamentom i civilnim društvom u izradi godišnjih dijaloga o ljudskim pravima i izvješćivanju o njima;
   (iii) savjetovanje s Europskim parlamentom pri pripremi ažuriranja strategije EU-a u pogledu ljudskih prava za Turkmenistan;

4.  pozdravlja najavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku u pogledu uspostave punopravne delegacije EU-a u Ašgabatu; naglašava da bi nova delegacija trebala razviti obostrano korisnu strategiju za suradnju prilagođenu razvojnim uvjetima i zahtjevima Turkmenistana, pratiti stanje u zemlji, uključujući u pogledu kršenja ljudskih prava i pojedinačnih slučajeva koji izazivaju zabrinutost, započeti dijalog s različitim političkim, socijalnim i gospodarskim akterima u toj zemlji, omogućiti diplomaciju na terenu i poboljšati upravljanje projektima koji se financiraju instrumentima EU-a za financiranje vanjskog djelovanja i nadzor nad njima;

5.  zaključuje da će razmotriti davanje svoje suglasnosti kada se pokaže da su Komisija, Vijeće, potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i državna tijela Turkmenistana na odgovarajući način uzeli u obzir preporuke navedene u stavcima 1. i 3.;

6.  nalaže svojem predsjedniku da zatraži od Vijeća, Komisije i potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da Parlamentu redovito pružaju značajne informacije o situaciji u Turkmenistanu;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te vladi i parlamentu Turkmenistana.

(1) SL C 184 E, 6.8.2009., str. 49.
(2) SL C 168 E, 14.6.2013., str. 91.
(3) SL C 58, 15.2.2018., str. 119.
(4) SL C 184 E 8.7.2010., str. 20.
(5) SL C 290 E, 29.11.2006., str. 107.

Posljednje ažuriranje: 13. ožujka 2019.Pravna napomena