Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 1998/0031R(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0072/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0072/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 12/03/2019 - 9.12

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0146

Pieņemtie teksti
PDF 157kWORD 53k
Otrdiena, 2019. gada 12. marts - Strasbūra Pagaidu redakcija
ES un Turkmenistānas partnerības un sadarbības nolīgums
P8_TA-PROV(2019)0146A8-0072/2019

Eiropas Parlamenta 2019. gada 12. marta rezolūcija par projektu Padomes un Komisijas lēmumam par to, lai Eiropas Savienība un Eiropas Atomenerģijas kopiena noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu, lai izveidotu partnerattiecības starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Turkmenistānu, no otras puses (12183/1/2011 – C8-0059/2015 – 1998/0031R(NLE))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes un Komisijas lēmumu (12183/2011),

–  ņemot vērā Partnerības un sadarbības nolīguma projektu, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Turkmenistānu, no otras puses (12288/2011),

–  ņemot vērā pieprasījumu dot piekrišanu, ko Padome iesniedza saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 91. pantu, 100. panta 2. punktu, 207. pantu, 209. pantu un 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu, kā arī saskaņā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 101. panta otro daļu (C8-0059/2015),

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Vidusāzijas reģionu, jo īpaši 2008. gada 20. februāra rezolūciju par ES stratēģiju attiecībā uz Vidusāziju(1), 2011. gada 15. decembra rezolūciju par ES panākto progresu Vidusāzijas stratēģijas īstenošanā(2), 2016. gada 13. aprīļa rezolūciju par ES un Vidusāzijas stratēģijas īstenošanu un pārskatīšanu(3), 2009. gada 22. aprīļa rezolūciju par pagaidu tirdzniecības nolīgumu ar Turkmenistānu(4) un 2006. gada 14. februāra rezolūciju par Cilvēktiesību un demokrātijas klauzulu Eiropas Savienības nolīgumos(5),

–  ņemot vērā 1999. gada Pagaidu nolīgumu par tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem starp Eiropas Kopienu, Eiropas Ogļu un tērauda kopienu un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Turkmenistānu, no otras puses, ko Padome noslēdza 2009. gada 27. jūlijā (5144/1999), un saskaņā ar to izveidotās Apvienotās komitejas kārtējās sanāksmes,

–  ņemot vērā 2008. gada maijā parakstīto Eiropas Savienības un Turkmenistānas Saprašanās memorandu par enerģētiku,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR) un Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām (ICESCR), kuriem Turkmenistāna ir pievienojusies,

–  ņemot vērā ES un Turkmenistānas ikgadējo cilvēktiesību dialogu,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) 2015. gada 16. decembra vēstulē Ārlietu komitejai pausto apņemšanos, kurā iekļauti 3. punktā minētie aspekti,

–  ņemot vērā PV/AP 2018. gada 5. jūlija vēstuli Ārlietu komitejas priekšsēdētājam, kurā viņa norādīja uz savu atbalstu partnerības un sadarbības nolīgumam (PSN) ar Turkmenistānu,

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 5. punktu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas starpposma ziņojumu (A8-0072/2019),

A.  tā kā Vidusāzija ir reģions, kurā Eiropas Savienība iesaistās arvien vairāk;

B.  tā kā partnerības un sadarbības nolīgums ar Turkmenistānu tika parafēts 1997. gadā un parakstīts 1998. gadā; tā kā 14 no 15 sākotnējām parakstītājām dalībvalstīm ir ratificējušas PSN (Apvienotā Karaliste ir pēdējā dalībvalsts); tā kā Turkmenistāna ratificēja PSN 2004. gadā; tā kā uz to dalībvalstu pievienošanos PSN, kuras pievienojās ES pēc nolīguma parakstīšanas, attiecas atsevišķs protokols un ratifikācijas procedūra;

C.  tā kā, tiklīdz PSN būs pilnībā ratificēts, to sākotnēji noslēgs uz 10 gadiem un pēc tam ik gadu atjauninās, tādējādi ļaujot ES atkāpties no līguma, ja radīsies nopietnas šaubas par cilvēktiesību ievērošanu vai citiem būtiskiem pārkāpumiem; tā kā puses var grozīt PSN, lai ņemtu vērā jaunas norises;

D.  tā kā Eiropas Parlaments 2009. gada aprīlī apspriedās ar Padomi par pagaidu tirdzniecības nolīgumu (PTN) ar Turkmenistānu kā daļu no neobligātas un juridiski nesaistošas procedūras;

E.  tā kā Eiropas Drošības un sadarbības organizācija (EDSO) un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) ir noteikušas kritērijus, pēc kuriem būtu jāvērtē Turkmenistānas progress, un kritērijus, lai atļautu turpināt sadarbību saskaņā ar starptautiski atzītiem tiesiskuma, labas pārvaldības un cilvēktiesību standartiem;

F.  tā kā demokrātijai, pamattiesību un cilvēktiesību ievērošanai, kā arī tirgus ekonomikas principiem, kas ir būtiski PTN noteikumi (kā norādīts tā 1. pantā un PSN 2. pantā), arī turpmāk vajadzētu būt Turkmenistānas ilgtermiņa mērķiem; tā kā vienpusēja piemērošanas apturēšana ir iespēja gadījumā, ja kāda no pusēm pārkāpj šos noteikumus;

G.  tā kā pēc tam, kad tika izskatīts ieteikuma projekts Parlamenta piekrišanai noslēgt PSN un tam pievienotais 2015. gada 8. maija ziņojuma projekts, kurā ietverts rezolūcijas priekšlikums, Ārlietu komiteja 2016. gada 24. maijā nolēma uz laiku apturēt procedūru, līdz brīdim, kad tā atzina, ka ir panākts pietiekams progress attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu un tiesiskumu, un nolēma atsākt pašreizējo pagaidu procedūru;

H.  tā kā ir ļoti svarīgi, lai arī turpmāk būtu spēkā kritēriji attiecībā uz Turkmenistānas progresu cilvēktiesību jomā, kā Parlaments ir formulējis savās iepriekšējās rezolūcijās, jo tā var nodrošināt principiālu un saskaņotu ES politiku attiecībām ar šo valsti;

I.  tā kā 2015. gadā Turkmenistāna pieņēma Valsts rīcības plānu cilvēktiesību jomā 2016.–2020. gadam, kuru sagatavoja 2013. gadā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas atbalstu;

J.  tā kā Turkmenistāna ir noslēgusi tādus starptautiskus nolīgumus kā ICCPR, ICESCR un SDO konvencijas,

1.  aicina Padomi, Komisiju un Komisijas priekšsēdētāja vietnieci / Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) steidzami noteikt šādus īstermiņa kritērijus, lai novērtētu Turkmenistānas valsts iestāžu ilgtspējīgu progresu, pamatojoties uz ANO, EDSO un ERAB ieteikumiem, un pirms tiek dota piekrišana slēgt PSN:

Politiskā sistēma, tiesiskums un laba pārvaldība

Cilvēktiesības un pamatbrīvības

   i) skaidri nodalītas izpildvaras, likumdošanas un tiesu iestādes, tostarp nodrošinot un garantējot iedzīvotāju patiesu līdzdalību valsts lēmumu pieņemšanas procesos un arī apspriešanos ar starptautiskiem ekspertiem, piemēram, Eiropas Padomes Venēcijas komisiju un EDSO Demokrātisko iestāžu un cilvēktiesību biroju (ODIHR), par Turkmenistānas konstitūcijas atbilstību šiem demokrātijas principiem, un Turkmenistānas labās gribas apliecināšana attiecībā uz šo organizāciju ieteikumu izvērtēšanu saistībā ar tajos ierosinātajām reformām;
   ii) nevalstisko organizāciju reģistrācijas un darbības ierobežojumu atcelšana;
   iii) to saistību īstenošana, ko Turkmenistānas valdība uzņēmās savā Valsts rīcības plānā cilvēktiesību jomā 2016.–2020. gadam;
   iv) slepenas aizturēšanas un piespiedu pazušanas, piespiedu darba un spīdzināšanas pārtraukšana un informācijas sniegšana par pazudušo personu likteni vai atrašanās vietu, ļaujot ģimenēm palikt saskarē ar apcietinātajiem; valsts iestāžu apstiprinājums par politiski ieslodzīto pastāvēšanu un nekavēta valsts pieejamība starptautiskajām organizācijām un neatkarīgiem novērotājiem, tostarp Starptautiskajai Sarkanā Krusta komitejai;
   v) nekavētas piekļuves nodrošināšana dažādiem informācijas avotiem un jo īpaši iedzīvotāju piekļuves nodrošināšana alternatīviem informācijas avotiem, tostarp starptautiskām saziņas iekārtām, un iespēja turēt īpašumā telesakaru ierīces, piemēram, privātās satelītantenas vai izmaksu ziņā pieejamus interneta savienojumus;
   vi) neatkarīgo žurnālistu un pilsoniskās sabiedrības aktīvistu, kas atrodas gan valstī, gan ārvalstīs, kā arī viņu ģimenes locekļu vajāšanas un iebiedēšanas izbeigšana; vārda un pulcēšanās brīvības garantēšana;
   vii) atļauja tām ANO un starptautiskajām un reģionālajām cilvēktiesību organizācijām, kuras to ir prasījušas un joprojām gaida atbildi, apmeklēt valsti;
   viii) neformālas un patvaļīgas ceļošanas aizliegumu sistēmas likvidēšana un brīvas ceļošanas iespēju došana cilvēkiem, kuriem bijusi atteikta atļauja atstāt valsti;

2.  aicina Padomi, Komisiju un PV/AP ņemt vērā šādus ilgtermiņa ieteikumus attiecībā uz ilgtspējīgu un ticamu progresu:

Politiskā sistēma, tiesiskums un laba pārvaldība

Cilvēktiesības un pamatbrīvības

   i) ievērot politiskā plurālisma un demokrātiskās pārskatatbildības principu un nodrošināt vidi, kurā pareizi un bez iejaukšanās darbojas politiskās partijas un citas organizācijas;
   ii) ievērojot ilgtspējīgas attīstības mērķus, turpināt reformu īstenošanu visos līmeņos un pārvaldes jomās, jo īpaši tiesu iestādēs un tiesībaizsardzības jomā;
   iii) veikt stingrus un efektīvus aizsardzības pasākumus pret augsta līmeņa korupciju, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, organizēto noziedzību un narkotiku tirdzniecību;
   iv) pilnībā īstenot tiesību aktu, ar ko tiek aizliegts bērnu darbs;
   v) vispārēji ievērot tiesības miermīlīgi un likumīgi izmantot vārda brīvību, biedrošanās brīvību un reliģijas vai ticības brīvību;
   vi) nodrošināt vispārēju pārvietošanās brīvību gan valstī, gan ārpus tās;

3.  uzsver, ka Eiropas Parlamentam nākamajos gados cieši jāvēro un jāuzrauga attīstība Turkmenistānā un visu PSN daļu īstenošana, tiklīdz tas stāsies spēkā; šajā sakarībā aicina PV/AP īstenot un publiski atbalstīt cilvēktiesību uzraudzības mehānismu, kas ļautu Eiropas Ārējās darbības dienestam (EĀDD) pienācīgi informēt Parlamentu par PSN īstenošanu pēc tā stāšanās spēkā un jo īpaši par tā mērķiem un atbilstību 2. pantam, lai tas varētu reaģēt uz norisēm uz vietas dokumentētu un pierādītu nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā; uzsver, ka šādiem gadījumiem būtu jāparedz mehānisms, lai apturētu PSN, un šajā sakarībā atzinīgi vērtē PV/AP 2015. gada 16. decembra vēstuli Ārlietu komitejai, kurā iekļauti šādi mērķi:

   i) Eiropas Parlamenta pienācīga informēšana par PSN cilvēktiesību un demokratizācijas noteikumu īstenošanu, tostarp par piekļuvi attiecīgajai informācijai attiecībā uz situāciju cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma jomā, kā arī informācijas sniegšana Parlamentam pēc tā pieprasījuma savlaicīgi pirms un pēc Sadarbības padomes sanāksmēm, ievērojot piemērojamos konfidencialitātes noteikumus;
   ii) ciešāka sadarbība ar Eiropas Parlamentu un pilsonisko sabiedrību, gatavojoties ikgadējiem cilvēktiesību dialogiem, kā arī informatīvi paziņojumi;
   iii) apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, sagatavojot atjauninājumus ES valsts cilvēktiesību stratēģijā attiecībā uz Turkmenistānu;

4.  atzinīgi vērtē PV/AP 2018. gada novembra paziņojumu par pilntiesīgas ES delegācijas izveidi Ašgabadā; uzsver, ka jaunajai delegācijai būtu jāizstrādā savstarpēji izdevīgas sadarbības stratēģija, kas pielāgota Turkmenistānas attīstības nosacījumiem un prasībām, būtu jāuzrauga situācija valstī, tostarp cilvēktiesību pārkāpumi un atsevišķi problemātiskie gadījumi, būtu jāveido dialogs ar dažādajiem valsts politiskās, sociālās un ekonomiskās jomas dalībniekiem, būtu jānodrošina diplomātija uz vietas un būtu jāuzlabo to projektu pārvaldība un uzraudzība, kurus finansē no ES ārējās finansēšanas instrumentiem;

5.  norāda, ka apsvērs iespēju sniegt piekrišanu, tiklīdz tas uzskatīs, ka Komisija, Padome, PV/AP un Turkmenistānas valsts iestādes ir pienācīgi ņēmušas vērā 1. un 3. punktā minētos ieteikumus;

6.  uzdod priekšsēdētājam pieprasīt Padomei, Komisijai un PV/AP regulāri sniegt Parlamentam būtisku informāciju par stāvokli Turkmenistānā;

7.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei un Turkmenistānas valdībai un parlamentam.

(1) OV C 184 E, 6.8.2009., 49. lpp.
(2) OV C 168 E, 14.6.2013., 91. lpp.
(3) OV C 58, 15.2.2018., 119. lpp.
(4) OV C 184 E, 8.7.2010., 20. lpp.
(5) OV C 290 E, 29.11.2006., 107. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. martsJuridisks paziņojums