Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 1998/0031R(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0072/2019

Texte depuse :

A8-0072/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/03/2019 - 9.12

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0146

Texte adoptate
PDF 154kWORD 53k
Marţi, 12 martie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Acordul de parteneriat și cooperare UE-Turkmenistan
P8_TA-PROV(2019)0146A8-0072/2019

Rezoluția Parlamentului European din 12 martie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului și Comisiei privind încheierea de către Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice a Acordului de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Turkmenistan, pe de altă parte (12183/1/2011 – C8-0059/2015 – 1998/0031R(NLE))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului și Comisiei (12183/1/2011),

–  având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Turkmenistan, pe de altă parte (12288/2011),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în temeiul articolului 91, al articolului 100 alineatul (2), al articolului 207, al articolului 209 și al articolului 218 alineatul (6) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și în conformitate cu articolul 101 al doilea paragraf din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (C8-0059/2015),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la regiunea Asiei Centrale, în special cea din 20 februarie 2008 referitoare la strategia UE pentru Asia Centrală(1), cea din 15 decembrie 2011 referitoare la situația aplicării strategiei UE pentru Asia Centrală(2), cea din 13 aprilie 2016 referitoare la implementarea și revizuirea Strategiei UE-Asia Centrală(3), cea din 22 aprilie 2009 referitoare la Acordul comercial interimar cu Turkmenistan(4) și cea din 14 februarie 2006 privind clauza referitoare la drepturile omului și democrație în acordurile Uniunii Europene(5),

–  având în vedere Acordul interimar din 1999 privind comerțul și aspectele legate de comerț dintre Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Turkmenistan, pe de altă parte, încheiat de Consiliu la 27 iulie 2009 (5144/1999), precum și reuniunile ordinare ale comitetului mixt instituite în temeiul acestuia,

–  având în vedere Memorandumul de înțelegere privind energia, semnat între Uniunea Europeană și Turkmenistan în mai 2008,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) și Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (PIDESC), la care Turkmenistanul este parte,

–  având în vedere dialogul anual UE - Turkmenistan privind drepturile omului,

–  având în vedere angajamentul asumat de Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) în scrisoarea sa adresată Comisiei pentru afaceri externe la 16 decembrie 2015, care cuprinde aspectele menționate la punctul 3 de mai jos,

–  având în vedere scrisoarea adresată de VP/ÎR președintelui Comisiei pentru afaceri externe din 5 iulie 2018, în care își exprimă sprijinul pentru Acordul de parteneriat și cooperare (APC) cu Turkmenistanul,

–  având în vedere articolul 99 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul interimar al Comisiei pentru afaceri externe (A8-0072/2019),

A.  întrucât Asia Centrală este o regiune în care Uniunea Europeană este angajată din ce în ce mai mult;

B.  întrucât Acordul de parteneriat și cooperare (APC) cu Turkmenistan a fost parafat în 1997 și semnat în 1998; întrucât, între timp, 14 state membre dintre cei 15 semnatari inițiali au ratificat APC (Regatul Unit fiind ultimul care încă nu a făcut acest lucru); întrucât Turkmenistanul a ratificat APC în 2004; întrucât aderarea la APC a acelor state membre care au aderat la UE după semnarea acordului face obiectul unui protocol separat și al unei proceduri de ratificare;

C.  întrucât APC, odată ratificat de toate părțile, urmează să fie încheiat pe o perioadă inițială de 10 ani, urmând apoi să fie reînnoit anual, permițând UE să se retragă din acest acord, în caz de suspiciuni serioase privind respectarea drepturilor omului sau alte încălcări grave; întrucât părțile pot modifica APC pentru a ține seama de noile evoluții;

D.  întrucât Parlamentul European a fost consultat cu privire la Acordul comercial interimar (ACI) cu Turkmenistan de către Consiliu în aprilie 2009, ca parte a unei proceduri facultative, fără caracter obligatoriu din punct de vedere juridic;

E.  întrucât Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și-au stabilit obiectivele de referință pe baza cărora să se măsoare progresele realizate în Turkmenistan, precum și criteriile de autorizare a continuării cooperării, în conformitate cu standardele recunoscute la nivel internațional privind statul de drept, buna guvernanță și drepturile omului;

F.  întrucât respectarea democrației și a drepturilor fundamentale și a drepturilor omului, precum și principiile unei economii de piață, care constituie elemente esențiale ale ACI (astfel cum este prevăzut atât la articolul 1, cât și la articolul 2 din APC), ar trebui să rămână obiective pe termen lung pentru Turkmenistan; întrucât suspendarea unilaterală a cererii este o posibilitate în cazul în care una dintre părți ar încălca aceste elemente;

G.  întrucât în urma analizării proiectului de recomandare de acordare a aprobării Parlamentului pentru încheierea APC și a proiectului său de raport pe această temă din 8 mai 2015 care conține o propunere de rezoluție, Comisia pentru afaceri externe a decis să suspende temporar procedura la 24 mai 2016, până când se va considera că s-au înregistrat progrese suficiente în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și a statului de drept și a decis să inițieze procedura interimară în curs;

H.  întrucât menținerea valabilității criteriilor de referință pentru progresele înregistrate în ceea ce privește drepturile omului în cazul Turkmenistanului, astfel cum a fost formulată de Parlament în rezoluțiile sale anterioare, este de o importanță vitală pentru o politică coerentă și bazată pe principii a UE pentru relațiile cu această țară;

I.  întrucât Turkmenistanul a adoptat în 2015 un Plan național de acțiune privind drepturile omului pentru perioada 2016-2020 (PNADO), pregătit cu ajutorul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în 2013,

J.  întrucât Turkmenistanul a încheiat acorduri internaționale cum ar fi PIDCP, PIDESC și Convențiile OIM;

1.  solicită Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) să stabilească de urgență următoarele criterii de referință pe termen scurt pentru a măsura progresele durabile realizate de autoritățile de stat din Turkmenistan, pe baza recomandărilor formulate de ONU, OSCE și BERD și înainte de aprobarea APC:

Sistemul politic, statul de drept și buna guvernanță

Drepturile și libertățile fundamentale ale omului

   (i) o separare clară între ramurile executive, legislative și judiciare, și, printre altele, să permită și să garanteze participarea efectivă a populației la procesele decizionale ale statului, inclusiv o consultare cu experți internaționali, cum ar fi Comisia de la Veneția a Consiliului Europei și Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), cu privire la conformitatea Constituției Turkmenistanului cu aceste principii democratice și o voință demonstrată a Turkmenistanului de a lua în considerare recomandările de reforme propuse de aceste organizații;
   (ii) eliminarea restricțiilor privind înregistrarea și funcționarea organizațiilor neguvernamentale;
   (iii) punerea în aplicare a angajamentelor asumate de guvernul turkmen în PNADO pentru perioada 2016-2020;
   (iv) să pună capăt detențiilor secrete și disparițiilor forțate, muncii forțate, torturii și divulgării situației persoanelor dispărute, permițându-le familiilor să rămână în contact cu persoane aflate în detenție; recunoașterea de către autoritățile naționale a existenței prizonierilor politici și accesul neîngrădit în țară al organizațiilor internaționale și al observatorilor independenți, inclusiv al Comitetului Internațional al Crucii Roșii;
   (v) asigurarea accesului neîngrădit la diferite surse de informare și, în special, asigurarea accesului la surse alternative de informare, inclusiv la mijloacele internaționale de comunicare, și a menținerii dispozitivelor de telecomunicații, cum ar fi antenele parabolice private sau conexiunile la internet la un preț accesibil;
   (vi) încetarea persecuției și a intimidării jurnaliștilor independenți și a activiștilor societății civile și ai drepturilor omului care se află în țară, precum și în străinătate și a membrilor familiilor acestora; garantarea libertății de exprimare și de întrunire;
   (vii) să permită efectuarea de vizite de către ONU și organizațiile internaționale și regionale din domeniul drepturilor omului care le-au solicitat și care sunt încă în așteptarea răspunsurilor;
   (viii) să pună capăt sistemului informal și arbitrar de interdicții de călătorie și să se asigure că persoanelor cărora li s-a refuzat permisiunea de a părăsi țara sunt în măsură să călătorească liber;

2.  solicită Consiliului, Comisiei și VP/ÎR să ia în considerare următoarele recomandări pe termen lung pentru un progres durabil și credibil:

Sistemul politic, statul de drept și buna guvernanță

Drepturile și libertățile fundamentale ale omului

   (i) respectarea principiilor pluralismului politic și responsabilității democratice, cu funcționarea adecvată a partidelor politice și a altor organizații, fără interferențe;
   (ii) punerea în aplicare în continuare a unor reforme la toate nivelurile în conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite și în toate domeniile administrației, în special în cadrul sistemului judiciar și al aplicării legii;
   (iii) garanții puternice și eficace împotriva corupției la nivel înalt, a spălării de bani, a criminalității organizate și a traficului de droguri;
   (iv) punerea în aplicare integrală a legii privind interzicerea muncii copiilor;
   (v) respect general pentru exercitarea pașnică și legitimă a dreptului la libertatea de exprimare, de asociere și de religie sau de credință;
   (vi) libera circulație, atât în interiorul, cât și în afara țării;

3.  subliniază necesitatea ca Parlamentul European să urmărească îndeaproape și să monitorizeze evoluțiile din Turkmenistan și implementarea tuturor elementelor APC după intrarea sa în vigoare; invită VP/ÎR, în acest context, să pună în aplicare și să se angajeze public în ceea ce privește mecanismul de monitorizare a drepturilor omului, permițând Parlamentului să fie informat în mod corespunzător de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) cu privire la punerea în aplicare a APC, după intrarea sa în vigoare, și, în special, cu privire la obiectivele sale și respectarea articolului 2, astfel încât acesta să poată reacționa la evoluțiile de pe teren în cazul unor încălcări grave documentate și dovedite ale drepturilor omului; subliniază posibilitatea unui mecanism de suspendare a APC în cazul apariției unor astfel de cazuri și salută, în acest sens, scrisoarea VP/ÎR adresată Comisiei pentru afaceri externe din 16 decembrie 2015, care cuprinde următoarele obiective:

   (i) asigurarea informării corespunzătoare a Parlamentului European cu privire la punerea în aplicare a dispozițiilor privind drepturile omului și democratizarea cuprinse în APC, inclusiv accesul la informațiile relevante privind evoluția situației drepturilor omului, a democrației și a statului de drept și informarea la cerere și la timp a Parlamentului înainte și după reuniunile Consiliului de Cooperare, sub rezerva normelor de confidențialitate aplicabile;
   (ii) o interacțiune mai strânsă cu Parlamentul European și societatea civilă, în pregătirea dialogurilor anuale privind drepturile omului și a sesiunilor de raportare;
   (iii) consultarea Parlamentului European în pregătirea actualizării Strategiei de țară a UE privind drepturile omului pentru Turkmenistan;

4.  salută anunțul făcut de VP/ÎR în noiembrie 2018 cu privire la înființarea unei delegații UE de sine stătătoare la Așgabat; subliniază că noua delegație ar trebui să elaboreze o strategie de cooperare reciproc avantajoasă, adaptată condițiilor și cerințelor de dezvoltare din Turkmenistan, să monitorizeze situația din această țară, inclusiv încălcările drepturilor omului și cazurile individuale care prezintă motive de îngrijorare, să inițieze un dialog cu diferiții actori politici, sociali și economici din țara parteneră, să faciliteze diplomația la fața locului și să îmbunătățească gestionarea și supravegherea proiectelor finanțate prin instrumentele de finanțare externă ale UE;

5.  conchide că va avea în vedere aprobarea sa după ce consideră că recomandările formulate la alineatele (1) și (3) au fost abordate în mod corespunzător de către Comisie, Consiliu, VP/ÎR și autoritățile de stat din Turkmenistan;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a solicita Consiliului, Comisiei și ÎR/VP să furnizeze periodic Parlamentului informații substanțiale cu privire la situația din Turkmenistan;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, VP/ÎR, precum și Guvernului și Parlamentului din Turkmenistan.

(1) JO C 184 E, 6.8.2009, p. 49.
(2) JO C 168 E, 14.6.2013, p. 91.
(3) JO C 58, 15.2.2018, p. 119.
(4) JO C 184 E, 8.7.2010, p. 20.
(5) JO C 290 E, 29.11.2016, p. 107.

Ultima actualizare: 13 martie 2019Notă juridică