Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0812(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0092/2019

Внесени текстове :

A8-0092/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/03/2019 - 9.13

Приети текстове :

P8_TA(2019)0147

Приети текстове
PDF 127kWORD 48k
Вторник, 12 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Решение за изпълнение относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Обединеното кралство *
P8_TA-PROV(2019)0147A8-0092/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно предложението за решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Обединеното кралство (13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS))

(Kонсултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (13123/2018),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0164/2018),

—  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(1), и по-специално член 33 от него,

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0092/2019),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 13 март 2019 г.Правна информация