Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0002(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0219/2016

Texte depuse :

A8-0219/2016

Dezbateri :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Voturi :

PV 12/03/2019 - 9.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0148

Texte adoptate
PDF 209kWORD 57k
Marţi, 12 martie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) ***I
P8_TA-PROV(2019)0148A8-0219/2016
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului (COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0007),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 82 alineatul (1) al doilea paragraf litera (d) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0012/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 19 decembrie 2018, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0219/2016),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului
P8_TC1-COD(2016)0002

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 82 alineatul (1) al doilea paragraf litera (d),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(1),

întrucât:

(1)  Uniunea și-a stabilit obiectivul de a oferi cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție fără frontiere interne, în interiorul căruia este asigurată libera circulație a persoanelor. Obiectivul respectiv ar trebui să se realizeze, printre altele, prin intermediul unor măsuri adecvate de prevenire și combatere a criminalității, inclusiv a criminalității organizate și a terorismului.

(2)  Obiectivul menționat impune ca informațiile privind condamnările pronunțate în statele membre să fie luate în considerare în afara statului membru de condamnare, atât în cadrul unor noi procese penale, astfel cum se prevede în Decizia-cadru 2008/675/JAI a Consiliului(2), precum și pentru a preveni comiterea de noi infracțiuni.

(3)  Obiectivul menționat presupune schimbul de informații extrase din cazierele judiciare între autoritățile competente ale statelor membre. Schimbul de astfel de informații este organizat și facilitat de normele prevăzute în Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului(3) și de către sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), instituit în conformitate cu Decizia 2009/316/JAI a Consiliului(4).

(4)  Cu toate acestea, cadrul juridic existent al ECRIS nu ia suficient în considerare particularitățile cererilor referitoare la resortisanți ai țărilor terțe. Deși schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe prin intermediul ECRIS este deja posibil, nu există nicio procedură sau mecanism comun al Uniunii care să permită un schimb eficient, rapid și exact.

(5)  În cadrul Uniunii, informațiile privind resortisanții țărilor terțe nu sunt colectate ca în cazul resortisanților statelor membre în statele membre de cetățenie, ci sunt stocate numai în statele membre în care s-au pronunțat condamnările. Prin urmare, situația completă a antecedentelor penale ale unui resortisant al unei țări terțe poate fi stabilită numai dacă se solicită astfel de informații din partea tuturor statelor membre.

(6)  Astfel de „cereri generice” impun o sarcină administrativă disproporționată tuturor statelor membre, inclusiv celor care nu dețin informații privind resortisantul țării terțe în cauză. În practică, această sarcină descurajează statele membre să solicite informații privind resortisanții țărilor terțe de la alte state membre, ceea ce îngreunează în mod serios schimbul de informații între ele, limitând accesul acestora la informații referitoare la cazierele judiciare numai la informațiile stocate în registrul lor național. Prin urmare, crește riscul ca schimbul de informații dintre statele membre să fie ineficient și incomplet.

(7)  Pentru a îmbunătăți situația, Comisia a prezentat o propunere care a dus la adoptarea Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului(5) (6)care stabilește un sistem centralizat la nivelul Uniunii pentru stocarea datelor cu caracter personal ale resortisanților țărilor terțe cu condamnări, care permite determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările anterioare ale acestora (denumit în continuare „ECRIS-TCN”).

(8)  ECRIS-TCN va permite autorității centrale a unui stat membru să afle cu promptitudine și eficient în care alte state membre sunt stocate informații privind cazierul judiciar al unui resortisant al unei țări terțe, astfel încât cadrul existent al ECRIS să poată ▌fi utilizat pentru a solicita informații privind cazierele judiciare de la statele membre respective în conformitate cu Decizia-cadru 2009/315/JAI.

(9)  Schimbul de informații privind condamnările penale este important în orice strategie de combatere a infracționalității și a terorismului. Utilizarea ECRIS la întregul său potențial de către statele membre ar contribui la răspunsul justiției penale la radicalizarea care duce la terorism și la extremism violent.

(10)  Pentru a spori utilitatea informațiilor privind condamnările și privind decăderile din drepturi rezultate din condamnări pentru infracțiuni sexuale împotriva copiilor, Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului (7) a stabilit obligația statelor membre de a lua măsurile necesare pentru a se asigura că, atunci când se recrutează o persoană pentru un post care implică contact direct și periodic cu copiii, informațiile cu privire la existența unor condamnări pentru infracțiuni sexuale împotriva copiilor înscrise în cazierul judiciar sau a unor decăderi din drepturi sunt transmise în conformitate cu procedurile prevăzute în Decizia-cadru 2009/315/JAI. Scopul acestui mecanism este de a asigura faptul că o persoană condamnată pentru infracțiuni sexuale împotriva copiilor nu poate ascunde respectiva condamnare sau decădere din drepturi în scopul desfășurării unei activități profesionale care implică contact direct și constant cu copiii în alt stat membru.

(11)  Prezenta directivă vizează introducerea modificărilor necesare la Decizia-cadru 2009/315/JAI pentru a se permite un schimb eficient de informații cu privire la condamnările resortisanților țărilor terțe prin intermediul ECRIS. Aceasta impune statelor membre să ia măsurile necesare pentru a se asigura că condamnările sunt însoțite de informații referitoare la cetățenia sau cetățeniile persoanei condamnate, în măsura în care statele membre dispun de astfel de informații. Prin directivă se reglementează totodată procedurile de răspuns la cererile de informații, se asigură faptul că un extras de cazier judiciar solicitat de către un resortisant al unei țări terțe este completat cu informații din alte state membre și se efectuează modificările tehnice ▌necesare în vederea bunei funcționări a sistemului de schimb de informații.

(12)  Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului(8) ar trebui să se aplice prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile naționale competente în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau în scopul executării sancțiunilor penale, inclusiv al protejării împotriva amenințărilor la adresa securității publice și al preîntâmpinării acestora. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului(9) ar trebui să se aplice prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile naționale în cazurile în care o astfel de prelucrare nu intră sub incidența Directivei (UE) 2016/680.

(13)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI, principiile Deciziei 2009/316/JAI ar trebui să fie incluse în decizia-cadru respectivă, iar Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare. Competențele respective ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (10).

(14)   Infrastructura comună de comunicații utilizată pentru schimbul de informații privind cazierele judiciare ar trebui să fie serviciile transeuropene securizate de telematică între administrații (sTESTA) sau orice nouă versiune a acestora sau orice altă rețea securizată.

(15)  Fără a aduce atingere posibilității de utilizare a programelor financiare ale Uniunii în conformitate cu normele aplicabile, fiecare stat membru ar trebui să suporte propriile costuri rezultate din punerea în aplicare, administrarea, utilizarea și întreținerea propriei baze de date privind cazierele judiciare, precum și din efectuarea, administrarea, utilizarea și întreținerea modificărilor tehnice necesare pentru a putea folosi ECRIS.

(16)  Prezenta directivă respectă drepturile și libertățile fundamentale recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv dreptul la protecția datelor cu caracter personal, dreptul la căi de atac judiciare și administrative, principiul egalității în fața legii, dreptul la un proces echitabil, prezumția de nevinovăție și interzicerea generală a discriminării. Prezenta directivă ar trebui să fie pusă în aplicare în conformitate cu aceste drepturi și principii.

(17)  Întrucât obiectivul prezentei directive, și anume acela de a permite un schimb rapid și eficient de informații precise cu privire la cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, prin instituirea unor norme comune, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) . În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat.

(18)  În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la TUE și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Danemarca nu participă la adoptarea prezentei directive, aceasta nu este obligatorie pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.

(19)  În conformitate cu articolele 1 și 2 și articolul 4a alineatul (1) din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la TUE și la TFUE, și fără a aduce atingere articolului 4 din protocolul respectiv, Irlanda nu participă la adoptarea prezentei directive, aceasta nu este obligatorie pentru respectivul stat membru și nu i se aplică. ▌

(20)  În conformitate cu articolul 3 și articolul 4a alineatul (1) din Protocolul nr. 21, Regatul Unit și-a notificat dorința de a participa la adoptarea și aplicarea prezentei directive.

(21)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (11) și a emis un aviz la 13 aprilie 2016(12).

(22)  Prin urmare, Decizia-cadru 2009/315/JAI ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificarea Deciziei-cadru 2009/315/JAI

Decizia-cadru 2009/315/JAI se modifică după cum urmează:

1.  Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 1

Obiect

Prezenta decizie-cadru:

   (a) definește condițiile în care statul membru de condamnare comunică altor state membre informații ▌privind condamnările;
   (b) definește ▌obligațiile statului de condamnare și ale statului membru de cetățenie al persoanei condamnate (denumit în continuare „statul membru de cetățenie”) și precizează metodele care trebuie urmate atunci când se răspunde cererilor de informații extrase din cazierele judiciare;
   (c) stabilește un sistem informatic descentralizat pentru schimbul de informații privind condamnările, întemeiat pe bazele de date privind cazierele judiciare din fiecare stat membru, denumit sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS).”

"

2.  La articolul 2 se adaugă următoarele dispoziții:"

„(d) «stat membru de condamnare» înseamnă statul membru în care se pronunță o condamnare;

   (e) «resortisant al unei țări terțe» înseamnă o persoană care nu este cetățean al Uniunii în sensul articolului 20 alineatul (1) din TFUE, sau care este un apatrid ▌sau o persoană a cărei cetățenie este necunoscută ▌;
   (f) «date dactiloscopice» înseamnă datele privind impresiunile în plan și cele prelevate prin apăsarea degetului de la un capăt al unghiei la celălalt ale amprentelor digitale ale fiecărui deget al unei persoane;
   (g) «imagine facială» înseamnă o imagine digitală a feței unei persoane;
   (h) «aplicația de referință a ECRIS» înseamnă programul informatic dezvoltat de Comisie și pus la dispoziția statelor membre pentru schimbul de informații privind cazierele judiciare prin intermediul ECRIS.”

"

3.  La articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) Fiecare stat membru de condamnare ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că, ▌dacă persoana condamnată este resortisant al unui alt stat membru sau al unei țări terțe, ▌condamnările pronunțate pe teritoriul său sunt însoțite de informații referitoare la cetățenia sau cetățeniile persoanei respective. În cazul în care cetățenia persoanei condamnate este necunoscută sau aceasta este un apatrid, cazierul judiciar trebuie să reflecte acest lucru.

"

4.  Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:"

(3) În cazul în care un resortisant al unui stat membru solicită informații privind propriul cazier judiciar autorității centrale a unui alt stat membru, autoritatea centrală respectivă ▌transmite o cerere de informații și de date conexe care să fie extrase din cazierul judiciar către autoritatea centrală a statului membru de cetățenie al persoanei respective și ▌ include informațiile și datele respective în extrasul care urmează a fi eliberat persoanei în cauză.”;

"

(b)  se introduce următorul alineat:"

„(3a) În cazul în care un resortisant al unei țări terțe ▌solicită autorității centrale a unui stat membru informații referitoare la propriul cazier judiciar, autoritatea centrală respectivă transmite numai autorităților centrale ale statelor membre care dețin informații cu privire la cazierul judiciar al persoanei respective o cerere de informații și de date conexe care să fie extrase din cazierul judiciar și include informațiile și datele respective în extrasul care urmează a fi eliberat persoanei în cauză.”

"

5.  Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:"

„(4) În cazul în care autorității centrale a unui stat membru, altul decât statul membru de cetățenie, i se solicită, în temeiul articolului 6, informații extrase din cazierul judiciar privind condamnările pronunțate împotriva unui resortisant al unui stat membru, statul membru solicitat transmite aceste informații ▌ în aceleași condiții ca cele prevăzute la articolul 13 din Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală.”;

"

(b)  se introduce următorul alineat:"

„(4a) În cazul în care informațiile extrase din cazierul judiciar privind condamnările pronunțate împotriva unui resortisant al unei țări terțe sunt solicitate în temeiul articolului 6 în scopul unui proces penal, statul membru solicitat transmite informații ▌cu privire la toate condamnările care au fost pronunțate în statul membru solicitat și înscrise în cazierul judiciar, precum și cu privire la toate condamnările care au fost pronunțate în țări terțe și care, ulterior, au fost transmise acestuia și înscrise în cazierul judiciar.

În cazul în care aceste informații sunt solicitate în orice alt scop în afară de cel al unui proces penal, se aplică în mod corespunzător alineatul (2) de la prezentul articol.”

"

6.  La articolul 8, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) Răspunsurile la cererea menționată la articolul 6 alineatele (2), (3) și (3a) se transmit în termen de douăzeci de zile lucrătoare de la data la care a fost primită cererea.”

"

7.   Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (1), cuvintele „articolului 7 alineatele (1) și (4)” se înlocuiesc cu „articolului 7 alineatele (1), (4) și (4a)”;

(b)  la alineatul (2), cuvintele „articolului 7 alineatele (2) și (4)” se înlocuiesc cu „articolului 7 alineatele (2), (4) și (4a)”;

(c)  la alineatul (3), cuvintele „articolului 7 alineatele (1), (2) și (4)” se înlocuiesc cu „articolului 7 alineatele (1), (2), (4) și (4a)”

8.  Articolul 11 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (1) primul paragraf litera (c) se adaugă următorul punct:"

„(iv) imaginea facială.”;

"

(b)  alineatele (3) - (7) se înlocuiesc cu următorul text:"

„(3) Autoritățile centrale ale statelor membre transmit pe cale electronică, utilizând ECRIS și un format standardizat în conformitate cu standardele care urmează să fie prevăzute în actele de punere în aplicare, următoarele informații:

   (a) informațiile menționate la articolul 4; ▌
   (b) cererile menționate la articolul 6;
   (c) răspunsurile menționate la articolul 7; și
   (d) alte informații relevante.

(4)  În cazul în care nu este posibilă transmiterea în modalitatea menționată la alineatul (3) ▌, autoritățile centrale ale statelor membre transmit toate informațiile menționate la alineatul (3) ▌prin orice mijloc care asigură posibilitatea consemnării în scris a informațiilor respective și în condiții care să permită autorității centrale a statului membru destinatar să stabilească autenticitatea informațiilor, luând în considerare securitatea transmiterii.

În cazul în care modalitatea de transmitere menționată la alineatul (3) nu este disponibilă pe o perioadă mai extinsă, statul membru vizat informează celelalte state membre și Comisia cu privire la acest lucru.

(5)  Fiecare stat membru efectuează modificările tehnice necesare pentru a putea utiliza formatul standardizat ▌, pentru a transmite pe cale electronică toate informațiile menționate la alineatul (3) altor state membre prin intermediul ECRIS. Fiecare stat membru informează Comisia cu privire la data de la care vor putea efectua asemenea transmiteri ▌.”

"

9.  Se introduc următoarele articole:"

„Articolul 11a

Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS)

(1)  În scopul schimbului de informații extrase din cazierele judiciare în conformitate cu prezenta decizie-cadru pe cale electronică, se stabilește un sistem informatic descentralizat, întemeiat pe bazele de date privind cazierele judiciare din fiecare stat membru, denumit sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS). Acesta este alcătuit din următoarele elemente:

   (a) aplicația de referință a ECRIS;
   (b) ▌o infrastructură comună de comunicații între autoritățile centrale, care asigură o rețea criptată.

Pentru a se asigura confidențialitatea și integritatea informațiilor privind cazierele judiciare transmise altor state membre, se recurge la măsuri tehnice și organizatorice adecvate, ținându-se seama de stadiul actual al tehnologiei, de costurile de punere în aplicare și de riscurile prezentate de prelucrarea informațiilor.

(2)  Toate datele din cazierele judiciare se stochează exclusiv în baze de date gestionate de statele membre.

(3)  Autoritățile centrale ale statelor membre nu au acces ▌direct la bazele de date privind cazierele judiciare ale altor state membre.

(4)  Aplicația de referință a ECRIS și bazele de date care stochează, trimit și primesc informații extrase din cazierele judiciare funcționează sub responsabilitatea statului membru în cauză. Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) înființată prin Regulamentul (UE) 2018/1726 al Parlamentului European și al Consiliului* sprijină statele membre în conformitate cu atribuțiile sale, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) .../... (13).

(5)  Infrastructura comună de comunicații funcționează sub responsabilitatea Comisiei. Aceasta îndeplinește cerințele de securitate necesare și răspunde în totalitate necesităților ECRIS.

(6)  eu-LISA furnizează, dezvoltă în continuare și întreține aplicația de referință a ECRIS.

(7)  Fiecare stat membru suportă propriile costuri care rezultă din punerea în aplicare, administrarea, utilizarea și întreținerea propriei baze de date privind cazierele judiciare și din instalarea și utilizarea aplicației de referință a ECRIS.

Comisia suportă costurile care rezultă din punerea în aplicare, administrarea, utilizarea, întreținerea și dezvoltarea ulterioară a infrastructurii comune de comunicații ▌.

(8)  Statele membre care utilizează software-ul lor național de implementare a ECRIS în conformitate cu articolul 4 alineatele (4)-(8) din Regulamentul (UE) .../... (14) pot continua să utilizeze software-ul respectiv în locul aplicației de referință a ECRIS, cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute la alineatele menționate.

Articolul 11b

Acte de punere în aplicare

(1)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia stabilește următoarele elemente:

   (a) formatul standardizat menționat la articolul 11 alineatul (3), inclusiv în ceea ce privește informațiile privind infracțiunea care stă la baza condamnării și informațiile privind conținutul condamnării;
   (b) normele privind punerea în aplicare la nivel tehnic a ECRIS ▌și schimbul de date dactiloscopice;
   (c) orice altă modalitate tehnică de organizare și de facilitare a schimburilor de informații privind condamnările între autoritățile centrale ale statelor membre, inclusiv:
   (i) modalitățile de facilitare a înțelegerii și a traducerii automate a informațiilor transmise;
   (ii) modalitățile prin care se poate efectua schimbul electronic de informații, în special în ceea ce privește specificațiile tehnice care urmează să fie folosite și, dacă este necesar, procedurile de schimb aplicabile.

(2)  Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) de la prezentul articol se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12a alineatul (2).”

_________________

* Regulamentul (UE) 2018/1726 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (JO L 295, 21.11.2018, p. 99).”

"

10.  Se introduce următorul articol:"

„Articolul 12a

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

În cazul în care comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 .”

"

11.  Se introduce următorul articol:"

„Articolul 13a

Rapoartele întocmite de Comisie și revizuirea

(1)  Până la … [12 luni de la data transpunerii prezentei directive de modificare], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei decizii-cadru. În raport se evaluează în ce grad statele membre au luat măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii-cadru, inclusiv în ceea ce privește punerea sa în aplicare la nivel tehnic.

(2)  Raportul este însoțit, dacă este cazul, de propuneri legislative relevante.

(3)  Comisia publică periodic un raport privind schimbul ▌ de informații extrase din cazierele judiciare efectuat prin intermediul ECRIS și privind utilizarea ECRIS-TCN, pe baza, în special, a statisticilor comunicate de eu-LISA și de statele membre în conformitate cu Regulamentul (UE) …/… (15). Raportul se publică pentru prima dată la un an de la prezentarea raportului menționat la alineatul (1).

(4)  Raportul Comisiei menționat la alineatul (3) se referă în special la nivelul schimbului de informații dintre statele membre, inclusiv cel referitor la resortisanți ai unor țări terțe, precum și la scopul cererilor și numărul acestora, inclusiv cererile adresate în alte scopuri decât procesul penal, cum ar fi verificările antecedentelor și cererile de informații cu privire la propriile caziere judiciare adresate de persoanele în cauză.

"

Articolul 2

Înlocuirea Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului

Decizia 2009/316/JAI se înlocuiește în ceea ce privește statele membre pentru care prezenta directivă este obligatorie, fără a se aduce atingere obligațiilor care revin respectivelor state membre cu privire la termenul de transpunere a deciziei menționate.

Articolul 3

Transpunere

(1)  Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la … [36 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive de modificare]. Statele membre comunică ▌de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective.

Atunci când statele membre adoptă dispozițiile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Acestea conțin, de asemenea, o mențiune care precizează că trimiterile, în acte cu putere de lege și acte administrative în vigoare, la decizia înlocuită prin prezenta directivă se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri și de formulare a acestei mențiuni.

(2)  Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

(3)  Statele membre efectuează modificările tehnice menționate la articolul 11 alineatul (5) din Decizia-cadru 2009/315/JAI, astfel cum a fost modificată prin prezenta directivă, până la … [36 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive de modificare].

Articolul 4

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 2 se aplică de la … [36 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive de modificare]

Articolul 5

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre în conformitate cu tratatele.

Adoptată la …,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1)Poziția Parlamentului European din 12 martie 2019.
(2)Decizia-cadru 2008/675/JAI a Consiliului din 24 iulie 2008 privind luarea în considerare a condamnărilor în statele membre ale Uniunii Europene în cadrul unui nou proces penal (JO L 220, 15.8.2008, p. 32).
(3)Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea și conținutul schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre (JO L 93, 7.4.2009, p. 23).
(4)Decizia 2009/316/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI (JO L 93, 7.4.2009, p. 33).
(5)Regulamentul (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului din ... de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor(ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726 (JO L …, …, p. …).
(6)+JO: a se introduce în text numărul regulamentului conținut în documentul PE-CONS 88/18 (2017/0144 (COD)) și a se introduce în nota de subsol numărul, data și referința JO pentru regulamentul respectiv.
(7)Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului (JO L 335, 17.12.2011, p. 1).
(8)Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).
(9)Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
(10)Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(11)Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
(12)JO C 186, 25.5.2016, p. 7.
(13)+JO: a se introduce numărul regulamentului conținut în documentul PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)).
(14)+JO: a se introduce numărul regulamentului conținut în documentul PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)).
(15)+JO: a se introduce numărul regulamentului conținut în documentul PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)).

Ultima actualizare: 13 martie 2019Notă juridică