Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0002(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0219/2016

Predkladané texty :

A8-0219/2016

Rozpravy :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Hlasovanie :

PV 12/03/2019 - 9.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0148

Prijaté texty
PDF 217kWORD 58k
Utorok, 12. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) ***I
P8_TA-PROV(2019)0148A8-0219/2016
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS), a ktorou sa nahrádza rozhodnutie Rady 2009/316/SVV (COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0007),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 82 ods. 1 druhý pododsek písm. d) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0012/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 19. decembra 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0219/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. marca 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS), a ktorou sa nahrádza rozhodnutie Rady 2009/316/SVV
P8_TC1-COD(2016)0002

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 82 ods. 1 druhý pododsek písm. d),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(1),

keďže:

(1)  Únia si stanovila za cieľ poskytnúť svojim občanom priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc, v ktorom je zabezpečený voľný pohyb osôb. Tento cieľ by sa mal okrem iného dosiahnuť primeranými opatreniami na predchádzanie trestnej činnosti vrátane organizovanej trestnej činnosti a terorizmu a na boj s ňou.

(2)  Uvedený cieľ si vyžaduje, aby sa informácie o odsúdeniach vynesených v členských štátoch zohľadňovali aj mimo odsudzujúceho členského štátu v priebehu nového trestného konania, ako je stanovené v rámcovom rozhodnutí Rady 2008/675/SVV(2), ako aj s cieľom predchádzať novým trestným činom.

(3)  Uvedený cieľ si vyžaduje výmenu informácií z registra trestov medzi príslušnými orgánmi členských štátov. Takúto výmenu informácií organizujú a uľahčujú pravidlá stanovené v rámcovom rozhodnutí Rady 2009/315/SVV(3) a Európsky informačný systém registrov trestov (ďalej len „ECRIS“) zriadený rozhodnutím Rady 2009/316/SVV(4).

(4)  Existujúci právny rámec systému ECRIS sa však v dostatočnej miere nezaoberá osobitosťami žiadostí týkajúcich sa štátnych príslušníkov tretích krajín. Hoci už teraz možno systém ECRIS používať na výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín, nie je na úrovni Únie zavedený žiadny spoločný postup ani mechanizmus na efektívnu, rýchlu a správnu výmenu.

(5)  Informácie o štátnych príslušníkoch tretích krajín nie sú v rámci Únie zhromažďované, ako je to pri štátnych príslušníkoch členských štátov - v členských štátoch, ktorého štátnymi príslušníkmi tieto osoby sú -, ale uchovávajú sa len v tom členskom štáte, v ktorom bolo vynesené odsúdenie. Úplný prehľad o trestnej minulosti štátneho príslušníka tretej krajiny je preto s určitosťou možné získať len v tom prípade, že sa takéto informácie vyžiadajú zo všetkých členských štátov.

(6)  Takéto plošné žiadosti spôsobujú neprimerané administratívne zaťaženie pre všetky členské štáty vrátane tých, ktoré o konkrétnom štátnom príslušníkovi tretej krajiny nemajú žiadne informácie. V praxi toto zaťaženie odrádza členské štáty od toho, aby od iných členských štátov žiadali informácie o štátnych príslušníkoch tretích krajín, čo podstatne sťažuje výmenu informácií medzi členskými štátmi a obmedzuje ich prístup k informáciám z registra trestov len na informácie, ktoré uchovávajú vo svojom vnútroštátnom registri. V dôsledku toho sa zvyšuje riziko, že výmena informácií medzi členskými štátmi bude neefektívna a neúplná.

(7)  S cieľom zlepšiť túto situáciu predložila Komisia návrh, na základe ktorého sa prijalo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) …/…(5)(6), ktorým sa na úrovni Únie zriaďuje centralizovaný systém obsahujúci osobné údaje o odsúdených štátnych príslušníkoch tretích umožňujúci identifikovať členské štáty, ktoré majú informácie o ich predchádzajúcich odsúdeniach (ďalej len „systém ECRIS-TCN“).

(8)  Systém ECRIS-TCN umožní ústrednému orgánu členského štátu rýchlo a efektívne zistiť, v ktorých iných členských štátoch sa uchovávajú informácie z registra trestov o štátnom príslušníkovi tretej krajiny, aby sa mohol ▌využiť existujúci rámec ECRIS na vyžiadanie informácií z registra trestov daných členských štátov v súlade s rámcovým rozhodnutím 2009/315/SVV.

(9)  Výmena informácií o odsúdeniach za trestné činy je dôležitou súčasťou každej stratégie boja proti trestnej činnosti a terorizmu. Ak by členské štáty plne využívali potenciál systému ECRIS, prispelo by to k trestnoprávnej reakcii na radikalizáciu vedúcu k terorizmu a násilnému extrémizmu.

(10)  S cieľom zvýšiť užitočnosť informácií o odsúdeniach a zákazoch činnosti, ktoré vyplývajú z odsúdenia za sexuálne trestné činy spáchané na deťoch sa v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ(7) stanovila členským štátom povinnosť prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa na účely náboru osoby na miesto, na ktorom dochádza k priamemu a pravidelnému kontaktu s deťmi, informácie o existujúcich odsúdeniach za sexuálne trestné činy spáchané na deťoch, ktoré sú zaznamenané v registri trestov, alebo o existencii akýchkoľvek zákazov činnosti, zasielali v súlade s postupmi stanovenými v rámcovom rozhodnutí 2009/315/SVV. Cieľom tohto mechanizmu je zaistiť, aby osoba odsúdená za sexuálny trestný čin spáchaný na deťoch nemohla svoje odsúdenie alebo uložený zákaz činnosti zatajiť s cieľom vykonávať profesijnú aktivitu, ktorá zahŕňa priamy a pravidelný kontakt s deťmi v inom členskom štáte.

(11)  Cieľom tejto smernice je zaviesť potrebné zmeny rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV, ktoré umožnia účinnú výmenu informácií o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom systému ECRIS. Členským štátom ukladá povinnosť prijať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli k odsúdeniam pripojené informácie o štátnej príslušnosti alebo štátnych príslušnostiach odsúdeného, pokiaľ členské štáty majú takéto informácie k dispozícii. Ďalej sa ňou zavádzajú postupy odpovede na žiadosti o informácie, zaisťuje sa ňou, aby výpis z registra trestov, o ktorý žiada štátny príslušník tretej krajiny, bol doplnený o informácie od iných členských štátov, a ustanovuje technické zmeny ▌potrebné na to, aby systém výmeny informácií fungoval.

(12)  Na spracúvanie osobných údajov príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií vrátane ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti a predchádzania takémuto ohrozeniu by sa mala vzťahovať smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680(8). Na spracúvanie osobných údajov vnútroštátnymi orgánmi, pokiaľ také spracúvanie nepatrí do rozsahu pôsobnosti smernice (EÚ) 2016/680, by sa malo vzťahovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679(9).

(13)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV by sa mali do uvedeného rámcového rozhodnutia začleniť zásady rozhodnutia 2009/316/SVV a na Komisiu by sa mali preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(10).

(14)   Ako spoločná komunikačná infraštruktúra na výmenu informácií z registra trestov by sa mali použiť zabezpečené Transeurópske služby pre telematiku medzi správami (sTESTA), akýkoľvek ich ďalší vývojový stupeň alebo akákoľvek alternatívna zabezpečená sieť.

(15)  Bez ohľadu na možnosť využiť finančné programy Únie v súlade s platnými pravidlami by mal každý členský štát znášať vlastné náklady vyplývajúce z vykonávania, správy, používania a údržby svojej databázy registra trestov, a z vykonávania, správy, používania a údržby technických úprav potrebných na používanie systému ECRIS.

(16)  Táto smernica rešpektuje základné práva a slobody zakotvené najmä v Charte základných práv Európskej únie vrátane práva na ochranu osobných údajov, práv na súdne a správne prostriedky nápravy, zásady rovnosti pred zákonom, práva na spravodlivý proces, prezumpcie neviny a všeobecného zákazu diskriminácie. Táto smernica by sa mala vykonávať v súlade s uvedenými právami a zásadami.

(17)  Keďže cieľ tejto smernice, a to umožnenie rýchlej a účinnej výmeny správnych informácií z registra trestov o štátnych príslušníkoch tretích krajín, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale prostredníctvom zavedenia spoločných pravidiel ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(18)  V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tejto smernice, nie je ňou viazané ani nepodlieha jej uplatňovaniu.

(19)  V súlade s článkami 1 a 2 a článkom 4a ods. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu sa Írsko nezúčastňuje na prijatí tejto smernice, nie je ňou viazané ani nepodlieha jej uplatňovaniu. ▌

(20)  V súlade s článkom 3 a článkom 4a ods. 1 Protokolu č. 21 Spojené kráľovstvo oznámilo želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tejto smernice.

(21)  S európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov sa konzultovalo v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001(11) a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov 13. apríla 2016 vydal stanovisko(12).

(22)  Rámcové rozhodnutie 2009/315/SVV by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV

Rámcové rozhodnutie 2009/315/SVV sa mení takto:

1.  Článok 1 sa nahrádza takto:"

„Článok 1

Predmet úpravy

V tomto rámcovom rozhodnutí sa:

   a) vymedzujú podmienky, za ktorých odsudzujúci členský štát poskytuje informácie o odsúdeniach ▌iným členským štátom;
   b) vymedzujú ▌povinnosti odsudzujúceho členského štátu a členského štátu, ktorého je odsúdený štátnym príslušníkom (ďalej „členský štát, ktorého je osoba štátnym príslušníkom“), a určujú sa metódy, ktoré sa majú dodržať pri odpovedi na žiadosť o poskytnutie informácií z registra trestov;
   c) zavádza decentralizovaný systém informačných technológií na výmenu informácií o odsúdeniach založený na databázach registrov trestov v každom členskom štáte – Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS).“

"

2.  V článku 2 sa dopĺňajú tieto písmená:"

„d) „odsudzujúci členský štát“ je členský štát, v ktorom je vynesené odsúdenie;

   e) „štátny príslušník tretej krajiny“ je osoba, ktorá nie je občanom Únie v zmysle článku 20 ods. 1 ZFEÚ, alebo osoba bez štátnej príslušnosti ▌alebo osoba, ktorej štátna príslušnosť nie je známa ▌;
   f) „údaje o odtlačkoch prstov“ sú údaje týkajúce sa plochých a odvaľovaných odtlačkov všetkých prstov osoby;
   g) „vyobrazenie tváre“ je digitálne vyobrazenie tváre osoby;
   h) „referenčné vykonávanie systému ECRIS“ je softvér vyvinutý Komisiou a sprístupnený členskými štátmi na výmenu informácií z registra trestov prostredníctvom systému ECRIS.“

"

3.  V článku 4 sa odsek 1 nahrádza takto:"

„1. Každý odsudzujúci členský štát prijme všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby boli k ▌odsúdeniam vyneseným na jeho území pripojené informácie o štátnej príslušnosti alebo štátnych príslušnostiach odsúdeného ▌, ak ide o štátneho príslušníka iného členského štátu alebo tretej krajiny. Ak je odsúdený osobou, ktorej štátna príslušnosť nie je známa, alebo osobou bez štátnej príslušnosti, uvedie sa to v registri trestov.

"

4.   Článok 6 sa mení takto:

a)  odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Keď štátny príslušník jedného členského štátu požiada ústredný orgán iného členského štátu o informácie o svojom zázname v registri trestov, tento ústredný orgán ▌podá na ústredný orgán členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, žiadosť o informácie a súvisiace údaje z registra trestov, a zaradí tieto informácie a súvisiace údaje ▌ do výpisu, ktorý sa má poskytnúť dotknutej osobe.“;

"

b)  vkladá sa tento odsek:"

„3a. Keď štátny príslušník ▌tretej krajiny požiada ústredný orgán členského štátu o informácie o svojom zázname v registri trestov, tento ústredný orgán podá žiadosť o informácie a súvisiace údaje z registra trestov len na tie ústredné orgány členských štátov, ktoré majú informácie o zázname tejto osoby v registri trestov, a zaradí tieto informácie a súvisiace údaje do výpisu, ktorý sa má poskytnúť dotknutej osobe.“

"

5.  Článok 7 sa mení takto:

a)  odsek 4 sa nahrádza takto:"

„4. V prípade žiadosti podľa článku 6 o informácie z registra trestov o odsúdeniach štátneho príslušníka členského štátu, ktorá sa podá na ústredný orgán iného členského štátu, než je členský štát, ktorého je táto osoba štátnym príslušníkom, dožiadaný členský štát poskytne takéto informácie ▌v rovnakom rozsahu, ako je stanovené v článku 13 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach.“;

"

b)  vkladá sa tento odsek:"

„4a. V prípade žiadosti podľa článku 6 o informácie z registra trestov o odsúdeniach štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorá sa podáva na účely trestného konania, dožiadaný členský štát poskytne informácie ▌o všetkých odsúdeniach vynesených v dožiadanom členskom štáte a zaznamenaných v registri trestov a o všetkých odsúdeniach vynesených v tretích krajinách, ktoré mu boli zaslané a ktoré boli zaznamenané v registri trestov.

Ak sa o takéto informácie žiada na akýkoľvek iný účel, ako je trestné konanie, primerane sa uplatní odsek 2 tohto článku.“

"

6.  V článku 8 sa odsek 2 nahrádza takto:"

„2. Odpovede na žiadosti uvedené v článku 6 ods. 2, 3 a 3a sa poskytnú do 20 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti.“

"

7.   Článok 9 sa mení takto:

a)  v odseku 1 sa slovné spojenie „článku 7 ods. 1 a 4“ nahrádza slovným spojením „článku 7 ods. 1, 4 a 4a“;

b)  v odseku 2 sa slovné spojenie „článku 7 ods. 2 a 4“ nahrádza slovným spojením „článku 7 ods. 2, 4 a 4a“;

c)  v odseku 3 sa slovné spojenie „článku 7 ods. 1, 2 a 4“ nahrádza slovným spojením „článku 7 ods. 1, 2, 4 a 4a“

8.   Článok 11 sa mení takto:

a)  v odseku 1 prvom pododseku písm. c) sa dopĺňa tento bod:"

„iv) vyobrazenie tváre.“;

"

b)  odseky 3 až 7 sa nahrádzajú takto:"

„3. Ústredné orgány členských štátov zasielajú nasledujúce informácie elektronicky prostredníctvom systému ECRIS a v štandardizovanom formáte v súlade s normami stanovenými vo vykonávacích aktoch:

   a) informácie uvedené v článku 4 ▌;
   b) žiadosti uvedené v článku 6;
   c) odpovede uvedené v článku 7 a
   d) iné relevantné informácie.

4.  Ak spôsob zasielania uvedený v odseku 3 nie je k dispozícii ▌, ústredné orgány členských štátov zasielajú všetky informácie uvedené v odseku 3 ▌akýmikoľvek prostriedkami, ktoré umožňujú vyhotovenie písomného záznamu a za podmienok, ktoré umožňujú ústrednému orgánu prijímajúceho členského štátu potvrdiť pravosť informácií, pričom sa zohľadní bezpečnosť zasielania.

Ak spôsob zasielania uvedený v odseku 3 nie je k dispozícii počas dlhšieho obdobia, dotknutý členský štát o tom informuje ostatné členské štáty a Komisiu.

5.  Každý členský štát vykoná technické úpravy potrebné pre svoje používanie štandardizovaného formátu ▌na účely elektronického prenosu všetkých informácií uvedených v odseku 3 ostatným členským štátom prostredníctvom systému ECRIS. Každý členský štát oznámi Komisii dátum, od ktorého je schopný uskutočňovať takéto zasielanie informácií ▌.“

"

9.   Vkladajú sa tieto články:"

„Článok 11a

Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS)

1.  Na účely elektronickej výmeny informácií z registra trestov v súlade s týmto rámcovým rozhodnutím sa zavádza decentralizovaný systém informačných technológií založený na databázach registrov trestov v každom členskom štáte – Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS). Jeho súčasťou sú tieto prvky:

   a) referenčné vykonávanie systému ECRIS;
   b) ▌spoločná komunikačná infraštruktúra medzi ústrednými orgánmi, ktorá poskytuje šifrovanú sieť.

S cieľom zabezpečiť dôvernosť a integritu informácií z registra trestov zasielaných iným členským štátom sa uplatňujú vhodné technické a organizačné opatrenia, pričom sa zohľadní aktuálny technologický vývoj, náklady na vykonávanie a riziká spojené so spracúvaním informácií.

2.  Všetky údaje z registra trestov sa uchovávajú len v databázach prevádzkovaných členskými štátmi.

3.  Ústredné orgány členských štátov nemajú ▌priamy prístup k databázam registrov trestov iných členských štátov.

4.  Za referenčné vykonávanie systému ECRIS a uchovávanie databáz, zasielanie a prijímanie informácií z registra trestov zodpovedá dotknutý členský štát. Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA), zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1726*, poskytuje členským štátom podporu v súlade so svojimi úlohami stanovenými v nariadení (EÚ) …/…(13).

5.  Za prevádzku spoločnej komunikačnej infraštruktúry zodpovedá Komisia. Táto infraštruktúra musí spĺňať nevyhnutné bezpečnostné požiadavky a plne zodpovedať potrebám systému ECRIS.

6.  Agentúra eu-LISA poskytuje a ďalej rozvíja referenčné vykonávanie systému ECRISa vykonáva jeho údržbu.

7.  Každý členský štát znáša vlastné náklady vyplývajúce z vykonávania, správy, používania a údržby svojej databázy registra trestov a z inštalácie a používania referenčného vykonávania systému ECRIS.

Náklady vyplývajúce z vykonávania, správy, používania, údržby a ďalšieho vývoja spoločnej komunikačnej infraštruktúry znáša Komisia ▌.

8.  Členské štáty, ktoré používajú svoj vnútroštátny softvér na vykonávanie systému ECRIS podľa článku 4 ods. 4 až 8 nariadenia (EÚ) …/…(14), môžu naďalej používať svoj vnútroštátny softvér na vykonávanie systému ECRIS namiesto referenčného vykonávania systému ECRIS, pokiaľ splnia všetky podmienky stanovené v uvedených odsekoch.

Článok 11b

Vykonávacie akty

1.  Komisia vo vykonávacích aktoch stanoví:

   a) štandardizovaný formát uvedený v článku 11 ods. 3, a to aj pokiaľ ide o informácie o trestnom čine, ktorý viedol k odsúdeniu, a informácie o obsahu odsúdenia;
   b) pravidlá týkajúce sa technickej realizácie systému ECRIS ▌a výmeny údajov o odtlačkoch prstov;
   c) akékoľvek iné technické prostriedky organizácie a uľahčenia výmeny informácií o odsúdeniach medzi ústrednými orgánmi členských štátov vrátane:
   i) prostriedkov uľahčujúcich pochopenie a automatický preklad zaslaných informácií;
   ii) prostriedkov elektronickej výmeny informácií, najmä pokiaľ ide o technické špecifikácie, ktoré sa majú používať, a v prípade potreby uplatniteľné postupy výmeny.

2.  Vykonávacie akty uvedené v odseku 1 tohto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12a ods. 2.

________________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1726 zo 14. novembra 2018 o Agentúre Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 99).

"

10.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 12a

Postup výboru

1.  Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

"

11.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 13a

Podávanie správ zo strany Komisie a preskúmanie

1.  Do … [12 mesiacov odo dňa transpozície tejto pozmeňujúcej smernice] predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto rámcového rozhodnutia. V tejto správe sa posúdi rozsah, v akom členské štáty prijali opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rámcovým rozhodnutím vrátane jeho technickej realizácie.

2.  Spolu so správou sa v prípade potreby predložia príslušné legislatívne návrhy.

3.  Komisia pravidelne uverejňuje správu o výmene ▌ informácií z registra trestov prostredníctvom systému ECRIS a o využívaní systému ECRIS-TCN, ktorá sa zakladá najmä na štatistikách poskytovaných agentúrou eu-LISA a členskými štátmi podľa nariadenia (EÚ) …/…(15). Táto správa sa prvýkrát uverejní jeden rok po predložení správy uvedenej v odseku 1.

4.  Správa Komisie uvedená v odseku 3 sa týka najmä úrovne výmeny informácií medzi členskými štátmi vrátane informácií týkajúcich sa štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj účelu žiadostí a ich počtu vrátane žiadostí na iné účely než trestné konanie, ako sú napríklad osobné previerky a žiadosti dotknutých osôb o informácie o ich zázname v registri trestov.

"

Článok 2

Nahradenie rozhodnutia 2009/316/SVV

Rozhodnutie 2009/316/SVV sa nahrádza v členských štátoch, ktoré sú viazané touto smernicou, bez toho, aby boli dotknuté povinnosti týchto členských štátov, pokiaľ ide o dátum implementácie uvedeného rozhodnutia.

Článok 3

Transpozícia

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do … [36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto pozmeňujúcej smernice]. Bezodkladne Komisii oznámia ▌znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú, že odkazy na rozhodnutie nahradené touto smernicou uvedené v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

3.  Členské štáty vykonajú technické úpravy uvedené v článku 11 ods. 5 rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV, zmeneného touto smernicou, do ... [36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto pozmeňujúcej smernice].

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 2 sa uplatňuje od … [36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto pozmeňujúcej smernice].

Článok 5

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom v súlade so zmluvami.

V …

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Pozícia Európskeho parlamentu z 12. marca 2019.
(2)Rámcové rozhodnutie Rady 2008/675/SVV z 24. júla 2008 o zohľadňovaní odsúdení v členských štátoch Európskej únie v novom trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 220, 15.8.2008, s. 32).
(3)Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV z 26. februára 2009 o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 93, 7.4.2009, s. 23).
(4)Rozhodnutie Rady 2009/316/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS) podľa článku 11 rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV (Ú. v. EÚ L 93, 7.4.2009, s. 33).
(5)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) …/… z … ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, ktoré majú informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN), s cieľom doplniť Európsky informačný systém registrov trestov, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1726 (Ú. v. EÚ L ...).
(6)+Ú. v.: vložte, prosím, v texte číslo nariadenia nachádzajúce sa v dokumente PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)) a vložte číslo, dátum a odkaz na uverejnenie v úradnom vestníku uvedeného nariadenia v poznámke pod čiarou.
(7)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1).
(8)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).
(9)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
(10)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(11)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).
(12)Ú. v. EÚ C 186, 25.5.2016, s. 7.
(13)+Ú. v.: vložte, prosím, číslo nariadenia nachádzajúce sa v dokumente PE 88/18 (2017/0144(COD)).
(14)+Ú. v.: vložte, prosím, číslo nariadenia nachádzajúce sa v dokumente PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)).
(15)+Ú. v.: vložte, prosím, číslo nariadenia nachádzajúce sa v dokumente PE-CONS 88/18 (2017/0144(COD)).

Posledná úprava: 13. marca 2019Právne oznámenie