Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0220(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0226/2018

Внесени текстове :

A8-0226/2018

Разисквания :

PV 11/03/2019 - 22
CRE 11/03/2019 - 22

Гласувания :

PV 05/07/2018 - 6.5
CRE 05/07/2018 - 6.5
PV 12/03/2019 - 9.19
CRE 12/03/2019 - 9.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0153

Приети текстове
PDF 348kWORD 108k
Вторник, 12 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Европейската гражданска инициатива ***I
P8_TA-PROV(2019)0153A8-0226/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива (COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0482),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 24 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0308/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 март 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 23 март 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия/компетентните комисии съгласно член 69е, параграф 4 от Правилника за дейността, и поетия с писмо от 20 декември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съгласно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становищата на и становищата на комисията по култура и образование и комисията по петиции (A8-0226/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 237, 6.7.2018 г., стр. 74.
(2)ОВ C 247, 13.7.2018 г., стр. 62.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива
P8_TC1-COD(2017)0220

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 24 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  С Договора за Европейския съюз (ДЕС) се създава гражданството на Съюза. На гражданите на Съюза (наричани по-нататък „гражданите“) се предоставя правото да се обърнат пряко към Комисията с искане, с което да я приканят да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите, подобно на правото, предоставено на ▌Европейския парламент съгласно член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и на Съвета съгласно член 241 ДФЕС. По този начин европейската гражданска инициатива допринася за укрепването на демократичното функциониране на Съюза чрез участието на гражданите в неговия демократичен и политически живот. Както е видно от структурата на член 11 ДЕС и член 24 ДФЕС, европейската гражданска инициатива следва да се разглежда в контекста на други средства, чрез които гражданите могат да отнесат определени въпроси до институциите на Съюза и които се състоят най-вече от диалог с представителните организации и гражданското общество, консултации със заинтересованите страни, петиции и жалби до омбудсмана.

(2)  С Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета(4) бяха установени правилата и процедурите във връзка с европейската гражданска инициатива, като той беше допълнен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1179/2011 на Комисията(5).

(3)  В доклада си относно прилагането на Регламент (ЕС) № 211/2011 от 31 март 2015 г. Комисията изброи редица предизвикателства, възникващи при прилагането на посочения регламент, и пое ангажимент да извърши допълнителен анализ на въздействието на тези проблеми върху ефективността на инструмента за европейската гражданска инициатива, както и да подобри неговото действие.

(4)  В резолюцията си от 28 октомври 2015 г. относно Европейската гражданска инициатива(6) и в изготвения по негова инициатива проект на законодателен доклад от 26 юни 2017 г.(7) Европейският парламент призова Комисията да направи преглед на Регламент (ЕС) № 211/2011 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1179/2011.

(5)  Настоящият регламент има за цел да направи европейската гражданска инициатива по-достъпна, по-лека и по-лесна за ползване от организаторите и поддръжниците и да засили последващите действия, за да се разгърне нейният пълен потенциал като средство за стимулиране на дебатите ▌. Той следва също така да улесни участието на възможно най-голям брой граждани в демократичния процес на вземане на решения в Съюза ▌.

(6)  С оглед на постигането на тези цели процедурите и условията във връзка с европейската гражданска инициатива следва да бъдат ефективни, прозрачни, ясни, опростени, лесни за прилагане, достъпни за хората с увреждания и пропорционални спрямо естеството на този инструмент. Те следва да установяват разумен баланс между права и задължения и да гарантират, че Комисията разглежда надлежно действителните инициативи и им дава отговор.

(7)  Целесъобразно е да се определи минимална възраст, от която може да се подкрепят инициативите. Тази минимална възраст следва да съответства на възрастта, на която гражданите получават правото да гласуват на изборите за Европейски парламент. С цел да се засили участието на младите граждани в демократичния живот на Съюза и по този начин да се разгърне пълният потенциал на европейската гражданска инициатива като инструмент на демокрацията на участието, държавите членки, които считат за целесъобразно, следва да могат да определят минималната възраст, от която може да се подкрепя инициатива, на 16 години и следва да уведомят Комисията за това. Комисията следва периодично да прави преглед на действието на европейската гражданска инициатива, включително по отношение на минималната възраст, от която може да се подкрепят инициативи. Държавите членки се насърчават да обмислят определянето на минималната възраст на 16 години в съответствие с националното си законодателство.

(8)  Съгласно член 11, параграф 4 ДЕС инициатива, с която Комисията се приканва да представи подходящо предложение, в рамките на предоставените ѝ правомощия, по въпроси, за които гражданите считат, че за целите на прилагането на Договорите е необходим правен акт на Съюза, трябва да бъде предприета от най-малко един милион граждани на Съюза, които са граждани на значителен брой държави членки.

(9)  С цел да се гарантира, че дадена инициатива е представителна за интерес на Съюза, като същевременно се гарантира, че инструментът остава лесен за използване, минималният брой държави членки, от които трябва да бъдат гражданите, следва да се определи на една четвърт от държавите членки.

(10)  С цел да се гарантира, че дадена инициатива е представителна и че на гражданите се осигуряват сходни условия за подкрепа за дадена инициатива, е целесъобразно също така да се установи минималният брой на поддръжниците от всяка една от тези държави членки. Този минимален брой поддръжници, необходим във всяка държава членка, следва да е регресивно пропорционален и да съответства на броя на членовете на Европейския парламент, избрани във всяка държава членка, умножен по общия брой на членовете на Европейския парламент.

(11)  За да станат европейските граждански инициативи по-приобщаващи и видими, организаторите могат да използват в рекламните и комуникационните си дейности езици, различни от официалните езици на институциите на Съюза, които в съответствие с конституционния ред на държавите членки имат официален статут на цялата им територия или на част от нея.

(12)  Въпреки че личните данни, обработвани съгласно настоящия регламент, могат да включват чувствителни ▌данни, предвид естеството на европейската гражданска инициатива като инструмент за демокрация на участието е оправдано да се изисква предоставянето на лични данни с оглед на подкрепата за дадена инициатива и тези данни да бъдат обработвани, доколкото е необходимо, за да може изявленията за подкрепа да се проверят съгласно националното право и практика.

(13)  За да стане европейската гражданска инициатива по-достъпна ▌, Комисията следва да предоставя информация, помощ и практическа подкрепа на гражданите и групите на организаторите, по-специално във връзка с аспектите на настоящия регламент, попадащи в нейната компетентност. За да направи по-ефективно предоставянето на информация и помощ, Комисията следва също така да осигури онлайн платформа за сътрудничество, на която има специално предназначен дискусионен форум и се предоставят независима подкрепа, информация и правни съвети за европейската гражданска инициатива. Платформата следва да бъде отворена за граждани, групи на организаторите, организации и външни експерти с опит в организирането на европейски граждански инициативи. Платформата следва да бъде достъпна за лицата с увреждания.

(14)  С цел да се даде възможност на групите на организаторите да управляват своята инициатива по време на цялата процедура, Комисията следва да създаде онлайн регистър за европейската гражданска инициатива (наричан по-нататък „регистърът“). За да се повиши осведомеността и да се гарантира прозрачността на всички инициативи, регистърът следва да включва публичен уебсайт, на който се предоставя изчерпателна обща информация за европейската гражданска инициатива, както и актуална информация за отделните инициативи, техния статус и декларираните източници на подкрепа и финансиране въз основа на информацията, предоставена от групата на организаторите.

(15)  За да се гарантира близост до гражданите и да се повиши осведомеността относно европейската гражданска инициатива, държавите членки следва да създадат на своя територия едно или повече звена за контакт, които да предоставят на гражданите информация и помощ във връзка с европейската гражданска инициатива. Информацията и помощта следва да се отнасят по-специално до онези аспекти от настоящия регламент, чието прилагане попада в областта на компетентност на националните органи в държавите членки, или до аспектите от настоящия регламент, свързани с приложимото национално право, поради което тези органи са в най-подходящи да предоставят информация и помощ на гражданите и групите на организаторите във връзка с тях. Когато е целесъобразно, държавите членки следва да търсят полезни взаимодействия със службите, които предоставят подкрепа за използването на подобни национални инструменти. Комисията, включително нейните представителства в държавите членки, следва да осигури тясно сътрудничество с националните звена за контакт във връзка с дейностите по предоставяне на информация и помощ, включително във връзка с комуникационните дейности на равнището на Съюза, когато това е целесъобразно.

(16)  За успешното започване и управление на гражданските инициативи е необходимо наличието най-малко на минимална организационна структура. Тя следва да бъде под формата на група на организатори, съставена от физически лица, пребиваващи в най-малко седем различни държави членки, за да се насърчава повдигането на теми от значение за Съюза и да се поощрява размисълът по тях. От съображения за прозрачност и безпрепятствена и ефикасна комуникация групата на организаторите следва да определи представител, който да осъществява връзката между нея и институциите на Съюза по време на цялата процедура. Групата на организаторите следва да може да учреди юридическо лице в съответствие с националното право, което да управлява инициативата. За целите на настоящия регламент за група на организаторите следва да се счита това юридическо лице.

(17)  Въпреки че отговорността и санкциите във връзка с обработването на лични данни ще продължават да се уреждат съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета(8), групата на организаторите следва да носи солидарна отговорност в съответствие с приложимото национално право за всички вреди, които нейните членове причиняват при организирането на инициатива с неправомерни действия, извършени умишлено или при условията на груба небрежност. Държавите членки следва да гарантират, че на групата на организаторите се налагат подходящи санкции за нарушения на настоящия регламент.

(18)  С цел да се гарантират последователност и прозрачност във връзка с инициативите и да се избегне ситуация, при която се събират подписи за инициатива, която не отговаря на условията, установени в Договорите и в настоящия регламент, инициативите, които отговарят на условията, установени в настоящия регламент, следва да бъдат регистрирани от Комисията преди да започне събирането на изявления за подкрепа от гражданите. При регистрацията Комисията следва да спазва изцяло задължението за мотивиране съгласно член 296, втора алинея ДФЕС и общия принцип на добра администрация, установен в член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

(19)  С цел европейската гражданска инициатива да бъде ефективна и по-достъпна, като се има предвид, че необходимите за нея процедури и условия трябва да бъдат ясни, опростени, лесни за прилагане и пропорционални, и за да се осигури регистрирането на възможно най-много инициативи, е целесъобразно дадена инициатива да се регистрира частично, когато само част или части от нея отговарят на изискванията за регистрация, предвидени в настоящия регламент. Инициативата следва да се регистрира частично, при условие че▌ част от нея, включително основните ѝ цели, явно не излиза извън обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите и че са изпълнени всички други изисквания за регистрация. Следва да се гарантират яснота и прозрачност относно обхвата на частичната регистрация и потенциалните поддръжници следва да бъдат информирани за него, както и за факта, че изявленията за подкрепа се събират само във връзка с обхвата на регистрацията на инициативата. Комисията следва да уведоми групата на организаторите по достатъчно подробен начин за мотивите за решението си да не регистрира инициативата или да я регистрира само частично, както и за всички възможни съдебни и извънсъдебни средства за защита, с които тя разполага.

(20)  Изявленията за подкрепа на дадена инициатива следва да се събират в рамките на определен срок. С цел да се гарантира, че инициативата запазва значението си, като същевременно се отчита сложността на събирането на изявления за подкрепа в целия Съюз, този срок не следва да надвишава 12 месеца, считано от началната дата на срока за събиране на изявления за подкрепа, определена от групата на организаторите. Групата на организаторите следва да има възможност да избере началната дата на срока за събиране на изявления за подкрепа в рамките на шест месеца след регистрацията на инициативата. Групата на организаторите следва да уведоми Комисията за избраната дата най-късно 10 работни дни преди тази дата. За да се осигури координацията с националните органи, Комисията следва да уведоми държавите членки за съобщената от групата на организаторите дата.

(21)  С цел европейската гражданска инициатива да бъде по-достъпна, свързана с по-малко затруднения и по-лесна за ползване от организаторите и поддръжниците, Комисията следва да създаде и поддържа централна система за събиране на изявления за подкрепа онлайн. Тази система следва да се предостави безплатно на групите на организаторите и да включва необходимите технически елементи, позволяващи събирането на изявления за подкрепа онлайн, включително хостинга и софтуера, както и елементи, свързани с достъпа, които да гарантират, че гражданите с увреждания могат да дават подкрепата си за инициативите. Тази система следва да бъде създадена и поддържана в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията(9).

(22)  Гражданите следва да имат възможност да подкрепят инициативите онлайн или на хартиен носител, като предоставят само личните данни, посочени в приложение III към настоящия регламент. Държавите членки следва да уведомят Комисията дали желаят да бъдат включени съответно в част А или Б от приложение ІІІ. Гражданите, използващи централната система за събиране на изявления за подкрепа на европейската гражданска инициатива онлайн, следва да могат да подкрепят дадена инициатива онлайн чрез използване на средства за електронна идентификация, за които е извършено уведомяване, или чрез електронен подпис по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета(10). За тази цел Комисията и държавите членки следва да въведат съответните технически характеристики в рамките на посочения регламент ▌. Гражданите следва да подписват изявлението за подкрепа само веднъж.

(23)  За да се улесни преходът към новата централна система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, групите на организаторите следва да продължат да имат възможността да създават свои собствени системи за събиране на изявления онлайн и да събират изявления за подкрепа чрез тази система във връзка с инициативи, регистрирани до 31 декември 2022 г. в съответствие с настоящия регламент. Групата на организаторите следва да използва само една индивидуална система за събиране на изявления за подкрепа онлайн за всяка инициатива. Индивидуалните системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн, създадени и поддържани от групите на организаторите, следва да имат подходящи технически характеристики и характеристики за сигурност, за да се гарантират сигурното събиране, съхраняване и прехвърляне на данните по време на цялата процедура. За тази цел Комисията следва да изготви в сътрудничество с държавите членки подробни технически спецификации за индивидуалните системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн. Комисията следва да може да поиска становището на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA), която подпомага институциите на Съюза при разработването и прилагането на политики, свързани със сигурността на мрежовите и информационните системи.

(24)  Целесъобразно е държавите членки да проверяват дали индивидуалните системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн, създадени от групите на организаторите, отговарят на изискванията на настоящия регламент и да издават документ, удостоверяващ тяхното съответствие, преди да започне събирането на изявленията за подкрепа. Издаването на удостоверения за индивидуалните системи за събиране на изявления онлайн следва да се извършва от компетентния национален орган на държавата членка, в която се съхраняват данните, събрани чрез индивидуалната система за събиране на изявления онлайн. Без да се засягат правомощията на националните надзорни органи съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, държавите членки следва да определят компетентния национален орган, отговарящ за издаването на удостоверения за системите. Държавите членки следва взаимно да признават удостоверенията, издадени от компетентните им органи.

(25)  Когато дадена инициатива е получила необходимите изявления за подкрепа от поддръжници, всяка държава членка следва да отговаря за проверката и удостоверяването на изявленията за подкрепа, подписани от нейни граждани, за да прецени дали е достигнат изискуемият минимален брой поддръжници, имащи право да подкрепят европейска гражданска инициатива. Предвид необходимостта от ограничаване на административната тежест за държавите членки контролът следва да се упражнява посредством подходящи проверки, които могат да се основават на случайни извадки. Държавите членки следва да издават документ, удостоверяващ броя на получените действителни изявления за подкрепа.

(26)  С цел да се насърчат участието и публичният дебат по въпросите, повдигнати от инициативите, когато в Комисията е внесена инициатива, подкрепена от необходимия брой поддръжници и отговаряща на останалите изисквания на настоящия регламент, групата на организаторите следва да има правото да представи тази инициатива на публично изслушване на равнището на Съюза. ▌ Европейският парламент следва да организира публичното изслушване в срок от три месеца от датата на представяне на инициативата пред Комисията. Европейският парламент следва да гарантира балансирано представителство на интересите на съответните заинтересовани страни, включително на гражданското общество, социалните партньори и експертите. Комисията следва да бъде представлявана на подходящо равнище. Съветът, другите институции и консултативните органи на Съюза, както и заинтересованите страни, следва да разполагат с възможността да участват в изслушването, за да се гарантира приобщаващият му характер и да се засили интересът му за обществеността.

(27)  Европейският парламент, като институцията, в която гражданите са пряко представени на равнището на Съюза, следва да има право да оценява подкрепата за действителна инициатива след внасянето ѝ и след провеждането на публично изслушване по нея. Европейският парламент също така следва да може да оценява действията, предприети от Комисията в отговор на инициативата и описани в съобщение.

(28)  За да се гарантира ефективното участие на гражданите в демократичния живот на Съюза, Комисията следва да разглежда действителните инициативи и да дава отговор по тях. Поради това в срок от шест месеца от получаването на инициативата Комисията следва да представи своите правни и политически заключения, както и действията, които възнамерява да предприеме. Комисията следва да обясни ясно, разбираемо и подробно мотивите за действията, които възнамерява да предприеме, включително дали възнамерява да приеме предложение за правен акт на Съюза в отговор на инициативата, като също така следва да посочи мотивите, ако не възнамерява да предприеме действия. Комисията следва да разгледа инициативите в съответствие с общите принципи на добра администрация, установени в член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

(29)  За да гарантира прозрачността на получените от нея финансиране и подкрепа, групата на организаторите следва редовно да предоставя актуализирана и подробна информация относно източниците на финансиране и подкрепа ▌за своите инициативи между датата на регистрацията и датата, на която инициативата е внесена в Комисията. Тази информация следва да се публикува в регистъра и на публичния уебсайт на европейската гражданска инициатива. Декларацията за източниците на финансиране и подкрепа от страна на групата на организаторите следва да включва информация за финансова подкрепа, надхвърляща 500 EUR на спонсор, както и за организациите, които подпомагат групата на организаторите на доброволни начала, когато паричната равностойност на тази подкрепа не може да бъде определена. Образуванията и особено организациите, които съгласно Договорите допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на волята на гражданите на Съюза, следва да могат да насърчават и да предоставят финансиране и подкрепа ▌за инициативи, при условие че го правят в съответствие с процедурите и условията, предвидени в настоящия регламент ▌.

(30)  С оглед на гарантирането на пълна прозрачност Комисията следва да помести формуляр за контакт в регистъра и на публичния уебсайт на европейската гражданска инициатива, за да имат гражданите възможност да подават жалби във връзка с пълнотата и точността на информацията за източниците на финансиране и подкрепа, декларирани от групите на организаторите. Комисията следва да разполага с правомощието да изиска от групата на организаторите допълнителна информация във връзка с получените жалби, а когато е необходимо — да актуализира съдържащата се в регистъра информация за декларираните източници на финансиране и подкрепа.

(31)  Регламент (ЕС) 2016/679 се прилага за обработването на лични данни, извършвано съгласно настоящия регламент. Във връзка с това, от съображения за правна сигурност е целесъобразно да се поясни, че представителят на групата на организаторите или, ако е приложимо — юридическото лице, създадено за целите на управлението на инициативата, и компетентните органи на държавите членки се считат за администратори на данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с обработването на лични данни при събирането на изявления за подкрепа, адреси на електронна поща и данни за спонсорите на инициативите, както и за целите на проверката и удостоверяването на изявленията за подкрепа, както и да се посочи максимално допустимият срок на съхранение на личните данни, събрани за целите на дадена инициатива. В качеството си на администратор на данни представителят на групата на организаторите или, в зависимост от случая — юридическото лице, създадено за целите на управлението на инициативата, и компетентните органи на държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки за изпълнение на задълженията, произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/679, и по-специално задълженията, свързани със законосъобразността на обработването и сигурността на дейностите по обработване, предоставянето на информация и правата на субектите на данни.

(32)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета ▌(11) се прилага за обработването на лични данни от Комисията при прилагането на настоящия регламент. Целесъобразно е да се поясни, че Комисията следва да се счита за администратор на данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2018/1725 във връзка с обработването на личните данни в регистъра, онлайн платформата за сътрудничество, централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн и събирането на адреси на електронна поща. Централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, която дава възможност на групата на организаторите да събира изявления за подкрепа на инициативите си онлайн, следва да се създаде и поддържа от Комисията в съответствие с настоящия регламент. Комисията и представителят на групата на организаторите или, когато е приложимо, юридическото лице, учредено за целите на управлението на инициативата, следва да бъдат съвместни администратори по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с обработването на личните данни в централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн.

(33)  За да допринесе за насърчаването на активното участие на гражданите в политическия живот на Съюза, Комисията следва да повиши обществената осведоменост относно европейската гражданска инициатива, като използва по-специално цифровите технологии и социалните медии, както и в рамките на действия за популяризиране на гражданството на Съюза и правата на гражданите. Европейският парламент следва да допринася за комуникационните дейности на Комисията.

(34)  За да се улесни комуникацията с поддръжниците и те да бъдат уведомявани за последващите действия, предприети в отговор на дадена инициатива, Комисията и групата на организаторите следва да могат да събират, при спазване на правилата за защита на данните, адресите на електронна поща на поддръжниците ▌. Събирането на адреси на електронна поща следва да e по избор и да се осъществява с изричното съгласие от поддръжниците. Адресите на електронна поща не следва да се събират като част от формулярите за изявление за подкрепа и потенциалните поддръжници следва да бъдат уведомявани, че правото им да подкрепят дадена инициатива не е обвързано с даването на съгласие за събиране на адресите им на електронна поща.

(35)  С цел адаптацията на настоящия регламент спрямо бъдещите потребности на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС във връзка с изменението на приложенията към настоящия регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(12). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(36)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия, по-специално за определянето на техническите спецификации за системите за събиране на изявления онлайн в съответствие с настоящия регламент. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(13).

(37)  В съответствие с принципа на пропорционалност е необходимо и целесъобразно за постигането на основната цел за засилване на участието на гражданите в демократичния и политическия живот на Съюза да се установят правила за европейската гражданска инициатива. Настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на преследваните цели в съответствие с член 5, параграф 4 ДЕС.

(38)  Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз ▌.

(39)  От съображения за правна сигурност и яснота Регламент (ЕС) № 211/2011 следва да бъде отменен.

(40)  Беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета(14), като той представи официални коментари на 19 декември 2017 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват процедурите и условията, необходими за представяне на инициатива, с която Комисията се приканва, в рамките на предоставените ѝ правомощия, да представи подходящо предложение по въпроси, за които гражданите на Съюза считат, че е необходим правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите (наричана по-нататък „европейската гражданска инициатива“ или „инициативата“).

Член 2

Право на подкрепа на европейска гражданска инициатива

1.  Всеки гражданин на Съюза, навършил най-малко възрастта, на която придобива право да гласува на изборите за Европейски парламент, има правото да подкрепи дадена инициатива, като подпише изявление за подкрепа в съответствие с настоящия регламент.

В съответствие с националното си право държавите членки могат да определят минималната възраст, на която възниква правото да се подкрепи инициатива, на 16 години, като в такъв случай уведомяват Комисията за това.

2.  В съответствие с приложимото право държавите членки и Комисията гарантират, че лицата с увреждания могат да упражняват правото си да подкрепят инициативи и да имат достъп до всички съответни източници на информация за инициативите в условията на равнопоставеност с други граждани.

Член 3

Необходим брой поддръжници

1.  Инициативата е действителна, ако:

а)  е получила подкрепата на най-малко един милион граждани на Съюза в съответствие с член 2, параграф 1 (наричани по-нататък „поддръжници“), от най-малко една четвърт от държавите членки; и

б)  в най-малко една четвърт от държавите членки броят на поддръжниците е равен най-малко на минималния брой, посочен в приложение I, който съответства на броя на членовете на Европейския парламент, избрани във всяка държава членка, умножен по общия брой членове на Европейския парламент към момента на регистрацията на инициативата.

2.  За целите на параграф 1 всеки поддръжник се брои в държавата членка, чийто гражданин е, независимо от мястото, на което поддръжникът е подписал изявлението за подкрепа.

Член 4

Предоставяне на информация и помощ от Комисията и държавите членки

1.  ▌Комисията предоставя на гражданите и групите на организаторите лесно достъпна и изчерпателна информация и помощ във връзка с европейската гражданска инициатива, включително като ги пренасочва към съответните източници на информация и помощ.

Комисията публикува онлайн и на хартиен носител ръководство относно европейската гражданска инициатива на всички официални езици на институциите на Съюза.

2.  Комисията осигурява безплатно онлайн платформа за сътрудничество във връзка с европейската гражданска инициатива.

На платформата се предоставят практически и правни съвети и дискусионен форум за европейската гражданска инициатива за обмен на информация и най-добри практики между гражданите, групите на организаторите, заинтересованите страни, неправителствените организации, експертите и други институции и органи на Съюза, които желаят да участват.

Платформата трябва да е достъпна за лицата с увреждания.

Разходите, свързани с функционирането и поддръжката на платформата, са за сметка на общия бюджет на Европейския съюз.

3.  Комисията осигурява онлайн регистър, който дава възможност на групите на организаторите да управляват инициативата си по време на процедурата.

Регистърът включва публичен уебсайт, на който се предоставя обща информация за европейската гражданска инициатива, както и информация за конкретните инициативи и съответния им статус.

Комисията редовно актуализира регистъра, като помества предоставената от групата на организаторите информация.

4.  След като регистрира дадена инициатива в съответствие с член 6, Комисията осигурява превод на съдържанието ѝ, включително на приложението към нея, на всички официални езици на институциите на Съюза, в установените в приложение II рамки, с цел публикуване на превода в регистъра и използването му за събирането на изявления за подкрепа съгласно настоящия регламент. ▌

Групата на организаторите може освен това да предостави преводи на всички официални езици на институциите на Съюза на допълнителната информация за инициативата, както и ако има такъв, на проекта на правен акт, посочен в приложение ІІ, предоставен в съответствие с член 6, параграф 2. Групата на организаторите отговаря за осигуряването на тези преводи. Съдържанието на преводите, предоставени от групата на организаторите, съответства на съдържанието на инициативата, внесена в съответствие с член 6, параграф 2.

Комисията осигурява публикуването в регистъра и на публичния уебсайт на европейската гражданска инициатива на информацията, предоставена в съответствие с член 6, параграф 2, както и на представените в съответствие с настоящия параграф преводи.

5.  За целите на предаването на изявленията за подкрепа на компетентните органи на държавите членки в съответствие с член 12 Комисията разработва услуга ▌ за обмен на файлове ▌и я предоставя за безплатно ▌ползване на групите на организаторите.

6.  Всяка държава членка създава едно или повече звена за контакт, които предоставят безплатно информация и помощ на групите на организаторите в съответствие с приложимото право на Съюза и приложимото национално право.

ГЛАВА II

ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 5

Група на организаторите

1.  Инициативата се подготвя и управлява от група, състояща се от най-малко седем физически лица (наричана по-нататък „групата на организаторите“). Членовете на Европейския парламент не се вземат предвид за целите на изчисляването на този минимален брой.

2.  Членовете на групата на организаторите трябва да са граждани на Съюза, да са на възраст, на която имат право да гласуват на изборите за Европейски парламент, като групата трябва да включва лица, които пребивават в най-малко седем различни държави членки към момента на регистрирането на инициативата.

За всяка инициатива Комисията публикува в регистъра имената на всички членове на групата на организаторите в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725.

3.  Групата на организаторите определя двама от своите членове съответно за представител и негов заместник, които отговарят за осъществяването на връзката между групата на организаторите и институциите на Съюза по време на цялата процедура и са упълномощени да действат от името на групата на организаторите (наричани по-нататък „лицата за контакт“).

Групата на организаторите може да определи и до две други физически лица, избрани измежду членовете ѝ или по други критерии, които са упълномощени да действат от името на лицата за контакт за целите на осъществяването на връзката с институциите на Съюза по време на процедурата.

4.  Групата на организаторите уведомява Комисията за всички промени в състава си, настъпили по време на процедурата, и представя подходящи доказателства за изпълнението на изискванията, предвидени в параграфи 1 и 2. Промените в състава на групата на организаторите се отразяват във формулярите за изявление за подкрепа, като имената на настоящите и бившите членове на групата на организаторите остават в регистъра по време на цялата процедура.

5.  Без да се засяга отговорността на представителя на групата на организаторите в качеството му на администратор на данни по смисъла на член 82, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679, членовете на групата на организаторите носят солидарна отговорност съгласно приложимото национално право ▌ за всички вреди, причинени с неправомерни действия, извършени умишлено или при условията на груба небрежност при организирането на инициатива.

6.  Без да се засягат санкциите по член 84 от Регламент (ЕС) 2016/679, държавите членки гарантират, че на членовете на групите на организаторите се налагат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции съгласно националното право за нарушения на настоящия регламент, и по-специално за:

а)  декларации с невярно съдържание;

б)  злоупотреба с данни.

7.  Когато по предвидения в националното право на държава членка ред е учредено юридическо лице конкретно за целите на управлението на дадена инициатива, това юридическо лице се счита за групата на организаторите или нейните членове за целите на параграфи 5 и 6 от настоящия член, член 6, параграфи 2 и 4—7, членове 7—19 и приложения ІІ—VІІ, в зависимост от случая, при условие че членът на групата на организаторите, определен за неин представител, е упълномощен да действа от името на юридическото лице.

Член 6

Регистрация

1.  Изявления за подкрепа на дадена инициатива могат да се събират само след като инициативата бъде регистрирана от Комисията.

2.  Групата на организаторите подава искането за регистрация до Комисията чрез регистъра.

При подаване на искането групата на организаторите също така:

а)  представя посочената в приложение II информация на един от официалните езици на институциите на Съюза;

б)  посочва седемте членове, които да се вземат предвид за целите на член 5, параграфи 1 и 2, когато групата на организаторите се състои от повече от седем членове;

в)  когато е приложимо, посочва, че е учредено юридическо лице съгласно член 5, параграф 7.

Без да се засягат параграфи 5 и 6, Комисията взема решение по искането за регистрация в срок от два месеца от подаването му.

3.  Комисията регистрира инициативата, ако:

а)  групата на организаторите е представила подходящи доказателства, че изпълнява изискванията по член 5, параграфи 1 и 2 и е определила лицата за контакт в съответствие с член 5, параграф 3, първа алинея;

б)  в случая, посочен в член 5, параграф 7, юридическото лице е учредено конкретно за целите на управлението на инициативата и членът на групата на организаторите, определен за неин представител, е упълномощен да действа от името на юридическото лице;

в)  нито една от частите на инициативата не е явно извън обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите;

г)  инициативата не представлява явна злоупотреба с право и не е явно несериозна или злонамерена;

д)  инициативата не е в явно противоречие с ценностите на Съюза, установени в член 2 от ДЕС, и правата, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз.

За да определи дали са изпълнени изискванията, посочени в първа алинея, букви а) – д) от настоящия параграф, Комисията преценява информацията, предоставена от групата на организаторите в съответствие с параграф 2.

Ако едно или повече от изискванията по първа алинея, букви а) – д) от настоящия параграф не са изпълнени, Комисията отказва да регистрира инициативата, без да се засягат параграфи 4 и 5.

4.  Ако смята, че изискванията по параграф 3, първа алинея, букви а), б), г) и д) са изпълнени, но изискването по параграф 3, първа алинея, буква в) не е изпълнено, Комисията уведомява групата на организаторите за заключенията от оценката си и за мотивите за нея в срок от един месец от подаването на заявлението.

В този случай групата на организаторите може да измени инициативата, за да вземе предвид оценката на Комисията с цел да гарантира, че инициативата отговаря на изискването по параграф 3, първа алинея ▌ , да запази първоначалната инициатива или да я оттегли. Групата на организаторите уведомява Комисията за избора си в срок от два месеца от получаването на оценката на Комисията, включително мотивите за нея, като представя измененията на първоначалната инициатива, ако има такива.

Когато групата на организаторите измени или реши да запази първоначалната си инициатива в съответствие с втора алинея от настоящия параграф, Комисията:

а)  регистрира инициативата, ако тя отговаря на изискването по параграф 3, първа алинея, буква в);

б)  регистрира частично инициативата, ако ▌част от нея, включително основните ѝ цели, не е явно извън обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите;

в)  отказва да регистрира инициативата във всички останали случаи.

Комисията взема решение по искането в срок от един месец, след като получи информацията по втора алинея от настоящия параграф от групата на организаторите съгласно.

5.  Регистрираните инициативи се публикуват в регистъра.

Когато регистрира частично дадена инициатива, Комисията публикува в регистъра информация за обхвата на регистрацията.

В такъв случай групата на организаторите осигурява уведомяването на потенциалните поддръжници за обхвата на регистрацията на инициативата, както и за факта, че изявленията за подкрепа се събират само във връзка с обхвата на регистрацията.

6.  Комисията регистрира инициативата под уникален регистрационен номер, който съобщава на групата на организаторите.

7.  При отказ за регистрация или само частична регистрация на инициативата съгласно параграф 4 Комисията посочва мотивите за решението си и уведомява групата на организаторите. Тя уведомява групата на организаторите и за всички възможни съдебни и извънсъдебни средства за защита, с които групата на организаторите разполага.

Комисията публикува всички решения по искания за регистрация, които тя приема в съответствие с настоящия член, в регистъра и на публичния уебсайт на европейската гражданска инициатива.

8.  Комисията уведомява Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите за регистрираните инициативи.

Член 7

Оттегляне на инициатива

Групата на организаторите може да оттегли инициатива, регистрирана в съответствие с член 6, по всяко време преди да я внесе в Комисията съгласно член 13. Това оттегляне се публикува в регистъра.

Член 8

Срок за събиране на изявления за подкрепа

1.  Всички изявления за подкрепа се събират в рамките на срок, който не надхвърля 12 месеца от датата, избрана от групата на организаторите (наричан по-нататък „срокът за събиране на изявления за подкрепа“), без да се засяга член 11, параграф 6. Тази дата не трябва да бъде по-късно от шест месеца след регистрирането на инициативата в съответствие с член 6.

Групата на организаторите уведомява Комисията за избраната дата най-късно 10 работни дни преди тази дата.

Когато по време на срока за събиране на изявления за подкрепа групата на организаторите иска да прекрати събирането на изявления за подкрепа, преди да е изтекъл срокът за събирането им▌, тя уведомява Комисията за намерението си най-малко 10 работни дни преди новоизбраната крайна дата на срока за събиране.

Комисията уведомява държавите членки за датата, посочена в първа алинея.

2.  Комисията посочва в регистъра началната и крайната дата на срока за събиране на изявления за подкрепа.

3.  На датата, на която изтича срокът за събиране на изявления за подкрепа, Комисията затваря централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, посочена в член 10, а групата на организаторите затваря индивидуалната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, посочена в член 11.

Член 9

Процедура за събиране на изявления за подкрепа

1.  Изявленията за подкрепа могат да бъдат подписвани онлайн или на хартиен носител.

2.  За събиране на изявления за подкрепа могат да бъдат използвани само формуляри, които съответстват на образците в приложение III.

Преди да започне събирането на изявления за подкрепа, групата на организаторите попълва формулярите, съдържащи се в приложение III. Информацията, предоставена във формулярите, трябва да отговаря на информацията, която се съдържа в регистъра.

Когато групата на организаторите реши да събира изявления за подкрепа онлайн чрез централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, предвидена в член 10, Комисията отговаря за осигуряването на съответните формуляри съгласно приложение III.

Когато дадена инициатива е регистрирана частично в съответствие с член 6, параграф 4, във формулярите, съдържащи се в приложение III, централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн и индивидуалната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, в зависимост от случая, се отразява обхватът на регистрацията на инициативата. Формулярите за изявлението за подкрепа могат да бъдат адаптирани за целите на събирането онлайн или на хартиен носител.

Приложение III не се прилага, ако гражданите подкрепят инициатива онлайн посредством централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, посочена в член 10, като използват своите средства за електронна идентификация, за които е извършено уведомяване, по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014, посочени в член 10, параграф 4 от настоящия регламент. Гражданите посочват гражданството си и държавите членки приемат минималния набор от данни, предвиден за физически лица в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1501 на Комисията(15).

3.  От всяко лице, което подписва изявление за подкрепа, се изисква да предостави само личните данни, посочени в приложение III.

4.  До 30 юни 2019 г. държавите членки уведомяват Комисията дали желаят да бъдат включени съответно в част А или част Б от приложение III. Държавите членки, които желаят да бъдат включени в част Б от приложение III, указват вида или видовете на посочения там личен идентификационен номер (номер на документ за самоличност) ▌.

До 1 януари 2020 г. Комисията публикува в регистъра формулярите, поместени в приложение III.

Държава членка, включена в една от частите от приложение III, може да поиска от Комисията да бъдe преместена в другата част от приложение III. Тя отправя искането си за това до Комисията най-малко шест месеца преди датата, от която започват да се прилагат новите формуляри.

5.  За събирането на изявленията за подкрепа на хартиен носител от поддръжниците отговаря групата на организаторите.

6.  Всяко лице може да подпише изявление за подкрепа за дадена инициатива само веднъж.

7.  С оглед на публикуването на тази информация в регистъра групата на организаторите уведомява Комисията за броя на събраните във всяка държава членка изявления за подкрепа най-малко веднъж на два месеца по време на срока за събиране на изявления за подкрепа, а за окончателния брой на изявленията – в срок от три месеца след изтичането на срока за събиране на изявления за подкрепа.

Когато не е достигнат необходимият брой изявления за подкрепа или групата на организаторите не отговори в срок от три месеца след края на срока за събиране на изявления за подкрепа, Комисията прекратява инициативата и публикува известие за това в регистъра.

Член 10

Централна система за събиране на изявления за подкрепа онлайн

1.  За целите на събирането на изявления за подкрепа онлайн до 1 януари 2020 г. Комисията създава и от същата дата осигурява функционирането централна система за събиране на изявления за подкрепа онлайн в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46.

Разходите, свързани със създаването и функционирането на централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, са за сметка на общия бюджет на Европейския съюз. Използването на централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн е безплатно.

Централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн трябва да е достъпна за лица с увреждания.

Данните, получени чрез централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, се съхраняват на сървърите, предоставени за тази цел от Комисията.

Централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн позволява в нея да се качват изявленията за подкрепа, събрани на хартиен носител.

2.  За всяка инициатива Комисията гарантира, че изявления за подкрепа могат да бъдат събирани чрез централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн по време на срока за събиране на изявления за подкрепа, определен в съответствие с член 8.

3.  ▌Най-късно 10 работни дни преди началото на срока за събиране на изявления за подкрепа групата на организаторите уведомява Комисията ▌дали желае да използва централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн и дали желае да качва в системата изявленията за подкрепа, събрани на хартиен носител.

Когато желае да качва в системата изявленията за подкрепа, събрани на хартиен носител, групата на организаторите качва всички изявления за подкрепа, събрани на хартиен носител, в срок от два месеца след края на срока за събиране на изявления за подкрепа и уведомява Комисията за това.

4.  Държавите членки гарантират, че:

а)  гражданите могат да подкрепят инициативи онлайн чрез изявления за подкрепа, като използват средства за електронна идентификация, за които е извършено уведомяване, или като подписват изявленията за подкрепа с електронен подпис по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 ▌;

б)  възелът e-IDAS на Комисията, разработен в рамките на Регламент (ЕС) № 910/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1501, се признава.

5.  Комисията се консултира със заинтересованите страни относно по-нататъшното доразвиване и подобрение на централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, за да бъдат взети предвид техните предложения и опасения.

Член 11

Индивидуални системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн

1.  Когато не използва централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, групата на организаторите може да събира изявления за подкрепа онлайн в няколко или във всички държави членки чрез друга единна система за събиране на изявления за подкрепа онлайн (наричана по-нататък „индивидуалната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн“).

Данните, събрани чрез индивидуалната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, се съхраняват на територията на държава членка.

2.  Групата на организаторите гарантира, че през целия срок за събиране на изявления за подкрепа индивидуалната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн отговаря на изискванията, предвидени в параграф 4 от настоящия член и в член 18, параграф 3.

3.  След регистрацията на инициативата и преди началото на срока за събиране на изявления за подкрепа, без да се засягат правомощията на националните надзорни органи по глава VI от Регламент (ЕС) 2016/679, групата на организаторите отправя искане до компетентния орган на държавата членка, в която ще се съхраняват данните, събрани чрез индивидуалната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, да удостовери, че тази система отговаря на изискванията, предвидени в параграф 4 от настоящия член.

Когато индивидуалната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн отговаря на изискванията, предвидени в параграф 4 от настоящия член, в срок от един месец от искането компетентният орган издава удостоверение съобразно образеца в приложение IV. Групата на организаторите публикува копие на удостоверението на уебсайта, използван за индивидуалната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн.

Държавите членки признават удостоверенията, издадени от компетентните органи на други държави членки.

4.  Индивидуалните системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн имат подходящи характеристики за сигурност и технически характеристики, за да се гарантира през целия срок за събиране на изявления за подкрепа, че:

а)  само физически лица могат да подписват изявление за подкрепа;

б)  информацията, предоставена за инициативата, отговаря на информацията, публикувана в регистъра;

в)  данните се събират от поддръжниците в съответствие с приложение III;

г)  данните, предоставени от поддръжниците, се събират и съхраняват по сигурен начин.

5.  До 1 януари 2020 г. Комисията приема актове за изпълнение, с които се определят техническите спецификации за прилагането на параграф 4 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22.

По време на разработването на техническите спецификации по първа алинея Комисията може да се консултира с Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA).

6.  Когато изявленията за подкрепа се събират чрез индивидуална система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, срокът за събиране на изявления за подкрепа може да започне да тече само след като за тази система бъде издадено удостоверението по параграф 3.

7.  Настоящият член се прилага само за инициативите, регистрирани до 31 декември 2022 г. в съответствие с член 6.

Член 12

Проверка и удостоверяване на изявленията за подкрепа от държавите членки

1.  Всяка държава членка проверява и удостоверява, че подписаните от нейни граждани изявления за подкрепа са в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент (наричана по-нататък „отговорната държава членка“).

2.  В срок от три месеца след изтичането на срока за събиране на изявления за подкрепа и без да се засяга параграф 3 от настоящия член, групата на организаторите представя изявленията за подкрепа, събрани онлайн или на хартиен носител, на компетентните органи на отговорната държава членка, посочени в член 20, параграф 2.

Групата на организаторите представя изявленията за подкрепа на компетентните органи само когато е достигнат минималният брой поддръжници, предвиден в член 3.

Изявленията за подкрепа се представят еднократно на всеки компетентен орган на отговорната държава членка, като се използва формулярът, съдържащ се в приложение V.

Събраните онлайн изявления за подкрепа се представят в съответствие с електронна схема, до която Комисията осигурява публичен достъп.

Изявленията за подкрепа, събрани на хартиен носител, и изявленията за подкрепа, събрани онлайн чрез индивидуална система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, се представят поотделно.

3.  Комисията представя на компетентния орган на отговорната държава членка изявленията за подкрепа, събрани онлайн чрез централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, както и тези, събрани на хартиен носител и качени съгласно член 10, параграф 3, втора алинея, веднага след като групата на организаторите представи формуляра, съдържащ се в приложение V, на компетентния орган на отговорната държава членка в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

Когато дадена група на организаторите е събрала изявления за подкрепа чрез индивидуална система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, тя може да поиска Комисията да представи тези изявления за подкрепа на компетентния орган на отговорната държава членка.

Комисията представя изявленията за подкрепа в съответствие с параграф 2, втора, трета и четвърта алинея, като използва услугата за обмен на файлове, посочена в член 4, параграф 5.

4.  В срок от три месеца след получаване на изявленията за подкрепа компетентните органи ги проверяват посредством подходящи проверки, които могат да се основават на случайни извадки, в съответствие с националното право и националната практика.

Когато изявленията за подкрепа, събрани онлайн и на хартиен носител, се представят поотделно, този срок започва да тече, когато компетентният орган е получил всички изявления за подкрепа.

За целите на проверката на изявленията за подкрепа, събрани на хартиен носител, не се изисква удостоверяване на подписите.

5.  Въз основа на извършените проверки компетентният орган удостоверява броя на действителните изявления за подкрепа за съответната държава членка. Това удостоверение се издава безплатно на групата на организаторите, като се използва образецът, съдържащ се в приложение VI.

В удостоверението се посочва броят на действителните изявления за подкрепа, събрани на хартиен носител и онлайн, включително тези, събрани на хартиен носител и качени в системата в съответствие с член 10, параграф 3, втора алинея.

Член 13

Внасяне в Комисията

В срок от три месеца от получаването на последното удостоверение, предвидено в член 12, параграф 5, групата на организаторите внася инициативата в Комисията.

Групата на организаторите внася попълнен формуляра, съдържащ се в приложение VII, заедно с копия, на хартиен носител или в електронна форма, на удостоверенията по член 12, параграф 5.

Комисията публикува формуляра, съдържащ се в приложение VII.

Член 14

Публикуване и публично изслушване

1.  Когато Комисията получи действителна инициатива, във връзка с която изявленията за подкрепа са събрани и удостоверени в съответствие с членове 8 – 12, тя без забавяне публикува известие за това в регистъра и предава инициативата на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет, на Комитета на регионите, както и на националните парламенти.

2.  В срок от три месеца от внасянето на инициативата на групата на организаторите се предоставя възможност да представи инициативата на публично изслушване, което се провежда от Европейския парламент.

▌Европейският парламент организира публично изслушване в своите помещения.

Комисията се представлява на изслушването на подходящо равнище.

На Съвета, на другите институции и консултативните органи на Съюза, на националните парламенти и на гражданското общество се предоставя възможност да присъстват на изслушването.

▌Европейският парламент гарантира балансирано представителство на съответните публични и частни интереси.

3.  След публичното изслушване Европейският парламент извършва оценка на политическата подкрепа за инициативата.

Член 15

Разглеждане от Комисията

1.  В срок от един месец от внасянето на инициативата в съответствие с член 13 Комисията приема групата на организаторите на подходящо равнище, за да им даде възможност да обяснят подробно целите на инициативата ▌.

2.  В срок от шест месеца от публикуването на инициативата в съответствие с член 14, параграф 1 и след публичното изслушване, посочено в член 14, параграф 2, Комисията представя в съобщение своите правни и политически заключения във връзка с инициативата, евентуалните действия, които възнамерява да предприеме, и мотивите за решението си да предприеме или да не предприеме действия.

Когато Комисията възнамерява да предприеме действия в отговор на инициативата, включително, когато е целесъобразно, приемането на едно или повече предложения за правен акт на Съюза, в съобщението се посочва и планираният график за тези действия.

Съобщението се съобщава на групата на организаторите и на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите и се публикува.

3.  Комисията и групата на организаторите уведомяват поддръжниците за отговора на инициатива в съответствие с член 18, параграфи 2 и 3.

Комисията предоставя в регистъра и на публичния уебсайт на европейската гражданска инициатива актуална информация за изпълнението на действията, посочени в съобщението, прието в отговор на инициативата.

Член 16

Последващи действия от страна на Европейския парламент във връзка с успешна гражданска инициатива

Европейският парламент извършва оценка на мерките, предприети от Комисията в резултат на нейното съобщение, посочено в член 15, параграф 2.

ГЛАВА III

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Прозрачност

1.  Групата на организаторите предоставя за публикуване в регистъра и когато е целесъобразно — на своя уебсайт за кампанията, ясна, точна и изчерпателна информация за източниците на ▌ финансиране на инициативата, надвишаващи 500 EUR на спонсор.

Декларираните източници на финансиране и подкрепа, включително спонсорите, и съответните суми трябва да могат да бъдат ясно идентифицирани.

Групата на организаторите също така предоставя информация за организациите, които я подпомагат на доброволни начала, в случай че тази паричната равностойност на тази подкрепа не може да бъде определена.

Тази информация се актуализира най-малко веднъж на два месеца през периода от датата на регистриране до датата, на която инициативата е внесена в Комисията в съответствие с член 13. Тя се публикува от Комисията по ясен и достъпен начин в регистъра и на публичния уебсайт на европейската гражданска инициатива.

2.  Комисията има право да поиска групата на организаторите да предостави допълнителна информация и разяснения относно източниците на финансиране и подкрепа, декларирани в съответствие с настоящия регламент.

3.  Комисията гарантира на гражданите възможност да подават жалби във връзка с пълнотата и точността на информацията за източниците на финансиране и подкрепа, декларирани от групите на организаторите, като за тази цел осигурява формуляр за контакт, който се публикува в регистъра и на публичния уебсайт на европейската гражданска инициатива.

Комисията може да поиска от групата на организаторите допълнителна информация във връзка с получените жалби в съответствие с настоящия параграф и ако е уместно, да актуализира съдържащата се в регистъра информация за декларираните източници на финансиране и подкрепа.

Член 18

Комуникация

1.  Комисията взема мерки за повишаване на обществената осведоменост за съществуването, целите и действието на европейската гражданска инициатива чрез комуникационни дейности и информационни кампании, като по този начин допринася за насърчаването на активното участие на гражданите в политическия живот на Съюза.

Европейският парламент участва със свой принос в комуникационните дейности на Комисията.

2.  За целите на комуникационните и информационните дейности във връзка със съответната инициатива и при условие че поддръжникът даде своето изрично съгласие, групата на организаторите или от Комисията могат да съберат данни за неговия адрес на електронна поща.

Потенциалните поддръжници се уведомяват, че правото им да подкрепят дадена инициатива не е обвързано със задължението да дават съгласието си за събирането на данни за адреса им на електронна поща.

3.  Данни за адреси на електронна поща не могат да се събират като част от формулярите за изявление за подкрепа. Те могат обаче да се събират едновременно с изявленията за подкрепа, при условие че се обработват отделно.

Член 19

Защита на личните данни

1.  Представителят на групата на организаторите е администраторът на данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с обработването на личните данни при събирането на изявления за подкрепа, данни за адреси на електронна поща и данни относно спонсорите на инициативата. Когато е учредено юридическото лице, предвидено в член 5, параграф 7 от настоящия регламент, то е администраторът на данни.

2.  Компетентните органи, определени в съответствие с член 20, параграф 2 от настоящия регламент, са администраторите на данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с обработването на личните данни за целите на проверката и удостоверяването на изявленията за подкрепа.

3.  Комисията е администраторът на данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2018/1725 във връзка с обработването на личните данни в регистъра, онлайн платформата за сътрудничество, централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, посочена в член 10 от настоящия регламент, и събирането на данни за адреси на електронна поща.

4.  Личните данни, предоставени във формулярите за изявление за подкрепа, се събират за целите на операциите, необходими за сигурното събиране и съхраняване на изявленията в съответствие с членове 9 – 11, за представянето им на държавите членки, за проверката и удостоверяването им в съответствие с член 12 и за необходимите проверки на качеството и статистически анализ.

5.  Групата на организаторите и Комисията, в зависимост от случая, унищожават всички изявления за подкрепа, подписани за дадена инициатива, както и всички копия от тях при настъпването на по-ранното от следните две събития: изтичането на един месец след внасянето на инициативата в Комисията в съответствие с член 13 или изтичането на 21 месеца след началото на срока за събиране на изявления за подкрепа. Когато обаче инициативата бъде оттеглена след началото на срока за събиране, изявленията за подкрепа на изявления за подкрепа и всички копия от тях се унищожават най-късно един месец след оттеглянето съгласно член 7.

6.  Компетентният орган унищожава всички изявления за подкрепа и копията от тях в срок от три месеца след издаване на удостоверението съгласно член 12, параграф 5.

7.  Изявленията за подкрепа за дадена инициатива и копията от тях могат да бъдат запазени и за срокове, по-дълги от предвидените в параграфи 5 и 6, ако това е необходимо за целите на съдебно или административно производство във връзка със съответната инициатива. Те се унищожават в срок от един месец след датата, на която производството приключи с окончателно решение.

8.  Комисията и групата на организаторите унищожават записите с данни за адресите на електронна поща, събрани в съответствие с член 18, параграф 2, в срок от един месец след оттеглянето на инициативата или в срок от 12 месеца съответно след изтичането на срока за събиране на изявления за подкрепа след внасянето на инициативата в Комисията. Когато обаче в съответствие с член 15, параграф 2 Комисията посочва посредством съобщение действията, които възнамерява да предприеме, записите с данни за адресите на електронна поща се унищожават в срок от три години след публикуването на съобщението.

9.  Без да се засягат правата им съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725, членовете на групата на организаторите имат право да поискат личните им данни да бъдат заличени от регистъра след изтичането на две години от датата на регистрацията на съответната инициатива.

Член 20

Компетентни органи на държавите членки

1.  За целите на член 11 всяка държава членка определя един или повече компетентни органи, които отговарят за издаването на удостоверението по член 11, параграф 3.

2.  За целите на член 12 всяка държава членка определя един компетентен орган, който отговаря за координацията на процеса по проверка на изявленията за подкрепа и за издаването на удостоверения съгласно член 12, параграф 5.

3.  До 1 януари 2020 г. държавите членки изпращат на Комисията наименованията и адресите на органите, определени в съответствие с параграфи 1 и 2. Те уведомяват Комисията за всяко актуализиране на тази информация.

Комисията публикува в регистъра наименованията и адресите на органите, определени съгласно параграфи 1 и 2.

Член 21

Съобщаване на националните разпоредби

1.  До 1 януари 2020 г. държавите членки съобщават на Комисията конкретните разпоредби, които са приели за прилагането на настоящия регламент.

2.  Комисията публикува тези разпоредби в регистъра на езика на съобщението, изпратено от държавите членки в съответствие с параграф 1.

ГЛАВА IV

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 22

Процедура на комитет

1.  За целите на прилагането на член 11, параграф 5 от настоящия регламент Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 23

Делегирани правомощия

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24 за изменение на приложенията към настоящия регламент в рамките на обхвата на разпоредбите на настоящия регламент, които се отнасят до тези приложения.

Член 24

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегираните актове, посочено в член 23, се предоставя на Комисията за ▌срок от пет години, считано от …[дата на влизане в сила на настоящия регламент].

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 23, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 23, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25

Преглед

Комисията прави периодично преглед на действието на европейската гражданска инициатива и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент не по-късно от 1 януари 2024 г. и на всеки четири години след това. Тези доклади обхващат и минималната възраст, от която може да се предоставя подкрепа за европейските граждански инициативи в държавите членки. Докладите се публикуват.

Член 26

Отмяна

Регламент (ЕС) № 211/2011 се отменя, считано от 1 януари 2020 г.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 27

Преходна разпоредба

Членове 5—9 от Регламент (ЕС) № 211/2011 продължават да се прилагат след 1 януари 2020 г. за европейските граждански инициативи, които са регистрирани преди 1 януари 2020 г.

Член 28

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2020 г.

Член 9, параграф 4, член 10, член 11, параграф 5 и членове 20 – 24 обаче се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Минимален брой поддръжници от всяка държава членка

Белгия

15 771

България

12 767

Чехия

15 771

Дания

9 763

Германия

72 096

Естония

4 506

Ирландия

8 261

Гърция

15 771

Испания

40 554

Франция

55 574

Хърватия

8 261

Италия

54 823

Кипър

4 506

Латвия

6 008

Литва

8 261

Люксембург

4 506

Унгария

15 771

Малта

4 506

Нидерландия

19 526

Австрия

13 518

Полша

38 301

Португалия

15 771

Румъния

24 032

Словения

6 008

Словакия

9 763

Финландия

9 763

Швеция

15 020

Обединено кралство

54 823

ПРИЛОЖЕНИЕ II

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВА

1.  Насловът на инициативата, с не повече от 100 символа.(*)

2.  Целите на инициативата, по които Комисията се приканва към действие, с не повече от 1 100 символа без интервали; (коригиран среден брой за всеки език(*).

Групата на организаторите може да представи приложение относно предмета, целите и контекста на инициативата, с не повече от 5 000 символа без интервали (коригиран среден брой за всеки език(*).

Групата на организаторите може да предоставят допълнителна информация относно предмета, целите и контекста на инициативата. Ако желаят, тя може да представи и проект на правен акт.

3.  Разпоредбите на Договорите, които според групата на организаторите са от значение за предложеното действие.

4.  Пълните имена, пощенските адреси, гражданството и датите на раждане на седем членове на групата на организаторите, пребиваващи в седем различни държави членки, като се посочват специално кои са представителят и заместникът му, както и техните адреси на електронна поща и телефонни номера(16).

В случай че представителят и/или заместникът му не са сред седемте членове, посочени в първа алинея — техните пълни имена, пощенски адреси, гражданство, дати на раждане, адреси за електронна поща и телефонни номера.

5.  Документи, с които се удостоверяват пълните имена, пощенските адреси, гражданството и датите на раждане на всеки един от седемте членове, посочени в точка 4, както и на представителя и заместника, в случай че те не са сред тези седем членове.

6.  Имената на другите членове на групата на организаторите.

7.  В случая, посочен в член 5, параграф 7 от Регламент (ЕС) ... / ... (17) , ако е приложимо, документи, с които се удостоверява създаването на юридическо лице в съответствие с националното право на държава членка конкретно за целите на управлението на дадена инициатива, както и че определеният като неин представител член на групата на организаторите е упълномощен да действа от името на юридическото лице.

8.  Всички източници на подкрепа и финансиране на инициативата към момента на регистрацията(18).

(*) За всички регистрирани инициативи Комисията осигурява превода на тези елементи на всички официални езици на институциите на Съюза.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ФОРМУЛЯР ЗА ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДКРЕПА – Част A(19)

(за държавите членки, в които не се изисква представянето на личен идентификационен номер/номер на документ за самоличност)

Всички полета в този формуляр са задължителни.

ПОПЪЛВА СЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОТ ГРУПАТА НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ:

1.  Всички поддръжници, посочени в този формуляр, са граждани на

Моля, отбележете само една държава членка за всеки списък.

2.  Регистрационен номер в Европейската комисия: 3. Начална и крайна дата на срока за събиране на изявления за подкрепа:

4.  Уебадрес на инициативата в регистъра на Европейската комисия:

5.  Наслов на инициативата:

6.  Цели на инициативата:

7.  Имена и адреси на електронна поща на регистрираните лица за контакт

[В случая, посочен в член 5, параграф 7 от Регламент (ЕС) ... / ... (20), ако е приложимо, също така наименованието на юридическото лице е и държавата, в която се намира седалището му]:

8.  Уебсайт на инициативата (ако има такъв):

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ПОДДРЪЖНИЦИТЕ С ГЛАВНИ БУКВИ:

„С настоящото удостоверявам, че информацията, предоставена от мен в този формуляр, е вярна и че подкрепям тази инициатива за първи път.“

Пълни собствени имена

Фамилни имена

АДРЕС на пребиваване(21)

(улица, номер, пощенски код, град, държава)

Дата

на раждане

Дата

подпис(22)

Декларация за поверителност (23) за изявленията за подкрепа, събрани на хартиен носител или чрез индивидуални системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн:

В съответствие с ▌Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) личните Ви данни, предоставени с този формуляр ▌, ще се използват само за подкрепа на инициативата и ще се предоставят на компетентните национални органи с цел проверка и удостоверяване. Имате право да поискате от групата на организаторите на тази инициатива достъп до личните Ви данни, както и коригиране, изтриване и ограничаване на обработването на личните Ви данни.

Вашите данни ще се съхраняват от групата на организаторите за максимален срок на съхранение, съответстващ на по-краткия от следните два срока: един месец след внасянето на инициативата в Европейската комисия или 21 месеца след началото на срока за събиране на изявления за подкрепа. Те могат да бъдат съхранявани след изтичането на тези срокове в случай на административни или съдебни производства за максимален срок от един месец след датата на приключване на тези производства.

Без да се засягат други административни или съдебни средства за правна защита, имате право да подадете по всяко време жалба до орган за защита на данните, по-специално в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считате, че личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно.

Представителят на групата на организаторите на инициативата или, ако е приложимо, създаденото от нея юридическо лице е администратор по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и може да се свържете с тях, като използвате информацията, посочена в този формуляр.

Информацията за връзка с длъжностното лице по защита на данните (ако има такова) е посочена на адреса на уебсайта на инициативата в регистъра на Европейската комисия, посочен в точка 4 от този формуляр.

Информацията за връзка с националния орган, който ще получава и обработва личните Ви данни, и информацията за връзка с националните органи за защита на данните се намира на следния адрес: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=bg .

Декларация за поверителност за изявленията за подкрепа, събрани онлайн чрез централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн:

В съответствие с ▌ Регламент (ЕС) 2018/1725 и Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) личните Ви данни, предоставени с този формуляр ▌, ще се използват само за подкрепа на инициативата и ще се предоставят на компетентните национални органи с цел проверка и удостоверяване. Имате право да поискате от Европейската комисия и от представителя на групата на организаторите на инициативата или, когато е приложимо, от създаденото от нея юридическо лице достъп до личните Ви данни, както и коригиране, изтриване и ограничаване на обработването на личните Ви данни.

Вашите данни ще се съхраняват от Европейската комисия за максимален срок на съхранение, съответстващ на по-краткия от следните два срока: един месец след внасянето на инициативата в Европейската комисия или 21 месеца след началото на срока за събиране на изявления за подкрепа. Те могат да бъдат съхранявани след изтичането на тези срокове в случай на административни или съдебни производства за максимален срок от един месец след датата на приключване на тези производства.

Без да се засягат други административни или съдебни средства за правна защита, имате право да подадете по всяко време жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните или до орган за защита на данните, по-специално в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считате, че личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно.

Европейската комисия и представителят на групата на организаторите на тази инициатива или, когато е приложимо, създаденото от нея юридическо лице са съвместни администратори по смисъла на Регламент (ЕС) 2018/1725 и на Общия регламент относно защитата на данните и може да се свържете с тях, като използвате информацията, посочена в този формуляр.

Информацията за връзка с длъжностното лице по защита на данните на групата организаторите (ако има такова) се намира на адреса на уебсайта на инициативата в регистъра на Европейската комисия, посочен в точка 4 от този формуляр.

Информацията за връзка с длъжностното лице по защита на данните на Европейската комисия, с националния орган, който ще получава и обработва личните Ви данни, с Европейския надзорен орган по защита на данните и с националните органи за защита на данните се намира на следния адрес: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=bg.

ФОРМУЛЯР ЗА ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДКРЕПА – Част Б(24)

(за държавите членки, в които се изисква представянето на ▌ личен идентификационен номер/номер на документ за самоличност)

Всички полета в този формуляр са задължителни.

ПОПЪЛВА СЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОТ ГРУПАТА НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ:

1.  Всички поддръжници, включени в този формуляр, са граждани на:

Моля, отбележете само една държава членка за всеки списък.

Вж. уебсайта на Европейската комисия за европейската гражданска инициатива за личен идентификационен номер/номер на документ за самоличност, един от които трябва да бъде посочен.

2.  Регистрационен номер в Европейската комисия: 3. Начална и крайна дата на срока за събиране на изявления за подкрепа:

3.  Уебадрес на инициативата в регистъра на Европейската комисия:

5.  Наслов на инициативата:

6.  Цели на инициативата:

7.  Имена и адреси на електронна поща на регистрираните лица за контакт:

[в случая, посочен в член 5, параграф 7 от Регламент (ЕС) .../... (25), ако е приложимо, също така наименованието на юридическото лице и държавата, в която се намира седалището му]:

8.  Уебсайт на инициативата (ако има такъв):

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ПОДДРЪЖНИЦИТЕ С ГЛАВНИ БУКВИ

„С настоящото удостоверявам, че информацията, предоставена от мен в този формуляр, е вярна и че подкрепям тази инициатива за първи път.“

Пълни собствени имена

Фамилни имена

▌ЛИЧЕН идентификационен НОМЕР/

НОМЕР НА ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

вид на личния идентификационен номер или НоМЕР на документа за самоличност

Дата

подпис(26)

Декларация за поверителност (27) за изявленията за подкрепа, събрани на хартиен носител или чрез индивидуални системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн:

В съответствие с ▌ Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) личните Ви данни, предоставени с този формуляр ▌, ще се използват единствено за подкрепа на инициативата и ще се предоставят на компетентните национални органи с цел проверка и удостоверяване. Имате право да поискате от групата на организаторите на тази инициатива достъп до, коригиране, изтриване и ограничаване на обработването на личните Ви данни.

Вашите данни ще се съхраняват от групата на организаторите за максимален срок на съхранение, съответстващ на по-краткия от следните два срока: един месец след внасянето на инициативата в Европейската комисия или 21 месеца след началото на срока за събиране на изявления за подкрепа. Те могат да бъдат съхранявани след изтичането на тези срокове в случай на административни или съдебни производства за максимален срок от един месец след датата на приключване на тези производства.

Без да се засягат каквито и да било други административни или съдебни средства за правна защита, имате право да подадете по всяко време жалба до орган за защита на данните, по-специално в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считате, че личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно.

Представителят на групата на организаторите на инициативата или, ако е приложимо, създаденото от нея юридическо лице е администратор по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и може да се свържете с тях, като използвате информацията, посочена в този формуляр.

Информацията за връзка с длъжностното лице по защита на данните (ако има такова) се намира на адреса на уебсайта на инициативата в регистъра на Европейската комисия, посочен в точка 4 от този формуляр.

Информацията за връзка с националния орган, който ще получава и обработва личните Ви данни, и информацията за връзка с националните органи за защита на данните се намира на следния адрес: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=bg .

Декларация за поверителност за изявленията за подкрепа, събрани онлайн чрез централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн:

В съответствие с ▌ Регламент (ЕС) 2018/1725 и Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) личните Ви данни, предоставени с този формуляр ▌, ще се използват само за подкрепа на инициативата и ще се предоставят на компетентните национални органи с цел проверка и удостоверяване. Имате право да поискате от Европейската комисия и от представителя на групата на организаторите на инициативата или, когато е приложимо, от създаденото от нея юридическо лице достъп до личните Ви данни, както и коригиране, изтриване и ограничаване на обработването на личните Ви данни.

Вашите данни ще се съхраняват от Европейската комисия за максимален срок на съхранение, съответстващ на по-краткия от следните два срока: един месец след внасянето на инициативата в Европейската комисия или 21 месеца след началото на срока за събиране на изявления за подкрепа. Те могат да бъдат съхранявани след изтичането на тези срокове в случай на административни или съдебни производства за максимален срок от един месец след датата на приключване на тези производства.

Без да се засягат други административни или съдебни средства за правна защита, имате право да подадете по всяко време жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните или до орган за защита на данните, по-специално в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считате, че личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно.

Европейската комисия и представителят на групата на организаторите на тази инициатива или, когато е приложимо, създаденото от нея юридическо лице са съвместни администратори по смисъла на Регламент (ЕС) 2018/1725 и на Общия регламент относно защитата на данните и може да се свържете с тях, като използвате информацията, посочена в този формуляр.

Информацията за връзка с длъжностното лице по защита на данните на групата на организаторите (ако има такова) се намира на адреса на уебсайта на инициативата в регистъра на Европейската комисия, посочен в точка 4 от този формуляр.

Информацията за връзка с длъжностното лице по защита на данните на Европейската комисия, с националния орган, който ще получава и обработва личните Ви данни, с Европейския надзорен орган по защита на данните и с националните органи за защита на данните се намира на следния адрес: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=bg.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПОТВЪРЖДАВАЩО СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ НА ИЗЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА ОНЛАЙН С ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) …/… (28)НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ … (29)(30)ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКАТА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

… (наименование на компетентния орган) на … (наименование на държавата членка) с настоящото удостоверява, че индивидуалната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн … (адрес на уебсайта), използвана за събиране на изявления за подкрепа на … (наслов на инициативата) с регистрационен номер ... (регистрационен номер на инициативата), отговаря на изискванията на съответните разпоредби на Регламент (ЕС) …/…(31) на Европейския парламент и на Съвета от /…(32)(33) относно европейската гражданска инициатива.

Дата, подпис и официален печат на компетентния орган:

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ИЗЯВЛЕНИЯТА ЗА ПОДКРЕПА НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА

1.  Пълни имена, пощенски адреси и адреси на електронна поща на лицата за контакт (представител и заместник на групата на организаторите) или на юридическото лице, който управлява инициативата, и неговия представител:

2.  Наслов на инициативата:

3.  Регистрационен номер в Комисията:

4.  Дата на регистрация:

5.  Брой поддръжници, които са граждани на (наименование на държавата членка):

6.  Общ брой на събраните изявления за подкрепа:

7.  Брой държави членки, в които прагът е достигнат:

8.  Приложения:

(Включват се всички изявления за подкрепа от поддръжниците, които са граждани на съответната държава членка.

Ако е приложимо, се включва съответното удостоверение за съответствието на индивидуалната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн с изискванията на Регламент (ЕС) …/… (34)на Европейския парламент и на Съвета от … (35)(36)относно европейската гражданска инициатива.)

9.  С настоящото декларирам, че информацията, предоставена в този формуляр, е вярна и че изявленията за подкрепа са събрани в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) …/…(37) на Европейския парламент и на Съвета от …(38)(39) относно европейската гражданска инициатива.

10.  Дата и подпис на едно от лицата за контакт (представител/заместник(40)) или на представителя на юридическото лице:

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПОТВЪРЖДАВАЩО БРОЯ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ИЗЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА, СЪБРАНИ ЗА … (НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА)

... (наименование на компетентния орган) на… (наименование на държавата членка), след като извърши необходимите проверки съгласно член 12 от Регламент (ЕС) …/… (41)на Европейския парламент и на Съвета от … (42)(43) относно европейската гражданска инициатива, с настоящото удостоверява, че … (брой на действителните изявленията за подкрепа) изявления за подкрепа за инициативата с регистрационен номер … (регистрационен номер на инициативата) са действителни в съответствие с разпоредбите на посочения регламент.

Дата, подпис и официален печат

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ФОРМУЛЯР ЗА ВНАСЯНЕТО НА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА В ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

1.  Наслов на инициативата:

2.  Регистрационен номер в Комисията:

3.  Дата на регистрация:

4.  Брой на получените действителни изявления за подкрепа (броят им трябва да бъде най-малко един милион):

5.  Брой поддръжници, удостоверен от държавите членки:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Брой на поддръжниците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

ОБЩО

Брой на поддръжниците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Пълни имена, пощенски адреси и адреси на електронна поща на лицата за контакт (представител и заместник на групата на организаторите)(44) или на юридическото лице, което управлява инициативата, и неговия представител:

7.  Посочете всички източници на подкрепа и финансиране, получени за инициативата, включително размера на финансова подкрепа към момента на внасянето.

8.  С настоящото декларирам, че информацията, предоставена в този формуляр, е вярна и че са спазени всички приложими процедури и условия, определени в Регламент (ЕС) …/… (45)на Европейския парламент и на Съвета от … (46)(47) относно европейската гражданска инициатива.

Дата и подпис на едно от лицата за контакт (представител/заместник(48)) или на представителя на юридическото лице:

9.  Приложения: (прилагат се всички удостоверения)

(1) OВ C 237, 6.7.2018 г., стр. 74.
(2)ОВ C 247, 13.7.2018 г., стр. 62.
(3) Позиция на Европейския парламент от 12 март 2019 г.
(4) Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива (ОВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1).
(5)Регламент за изпълнение (ЕС) № 1179/2011 на Комисията от 17 ноември 2011 г. относно определяне на технически спецификации за системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн по силата на Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива (ОВ L 301, 18.11.2011 г., стр. 3).
(6)ОВ C 355, 20.10.2017 г., стр. 17.
(7) 2017/2024 (INL).
(8) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(9) Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия (ОВ L 6, 11.1.2017 г., стр. 40).
(10) Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).
(11) Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).
(12) OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(13)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(14) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
(15) Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1501 на Комисията от 8 септември 2015 г. относно рамката за оперативна съвместимост съгласно член 12, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар (ОВ L 235, 9.9.2015 г., стр.1).
(16) Само пълните имена на членовете на групата на организаторите, държавата на пребиваване на представителя или, в зависимост от случая, наименованието на юридическото лице и държавата, в която се намира седалището му, адресите на електронна поща на лицата за контакт и информацията за източниците на подкрепа и финансиране ще се публикуват в онлайн регистъра на Комисията. Субектите на данните имат право да възразят срещу публикуването на техните лични данни въз основа на убедителни законови основания, свързани с тяхното конкретно положение.
(17)+ OВ: моля, въведете номера на настоящия регламент.
(18)
(19)Формулярът се отпечатва на един лист. Групата на организаторите може да използва двете страни на листа. За целите на качването на изявленията за подкрепа, събрани на хартиен носител, в централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн се използва код, предоставен от Европейската комисия.
(20)+ OВ: моля, въведете номера на настоящия регламент.
(21) Германски граждани, пребиваващи извън страната, само ако са регистрирали настоящото си място на постоянно пребиваване в съответното компетентно германско дипломатическо представителство в чужбина.
(22)Подписът не е задължителен, ако формулярът се подава онлайн чрез централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн съгласно член 10 от Регламент (ЕС) ... / ... + или индивидуална система за събиране на изявления за подкрепа онлайн съгласно член 11. от посочения регламент
(23)Следва да се използва само един от двата предложени варианта на декларация за поверителност в зависимост от начина на събиране.
(24)Формулярът се отпечатва на един лист. Групата на организаторите може да използва двете страни на листа. За целите на качването на изявленията за подкрепа, събрани на хартиен носител, в централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн се използва код, предоставен от Европейската комисия.
(25)+ OВ: моля, въведете номера на настоящия регламент.
(26)Подписът не е задължителен, ако формулярът се подава онлайн чрез централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн по член 10 от Регламент (ЕС) ... / ... + или индивидуална система за събиране на изявления за подкрепа онлайн по член 11 от посочения регламент.
(27)Следва да се използва само един от двата предложени варианта на декларации за поверителност в зависимост от начина на събиране.
(28)+ OВ: моля, попълнете номера на настоящия регламент.
(29)++ OВ: моля, попълнете датата на приемане на настоящия регламент.
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)+ OВ: моля, попълнете номера на настоящия регламент.
(35)++ OВ: моля, попълнете датата на приемане на настоящия регламент.
(36)
(37)
(38)
(39)
(40) Ненужното се зачерква.
(41)+ OВ: моля, попълнете номера на настоящия регламент.
(42)++ OВ: моля, попълнете датата на приемане на настоящия регламент.
(43)
(44)Само пълните имена на членовете на групата на организаторите, държавата на пребиваване на представителя или, в зависимост от случая, наименованието на юридическото лице и държавата, в която се намира седалището му, адресите на електронна поща на лицата за контакт и информацията за източниците на подкрепа и финансиране ще бъдат публикувани в онлайн регистъра на Комисията. Субектите на данни имат право да възразят срещу публикуването на техните лични данни въз основа на убедителни законови основания, свързани с тяхното конкретно положение.
(45)+ OВ: моля, попълнете номера на настоящия регламент.
(46)++ OВ: моля, попълнете датата на приемане на настоящия регламент.
(47)
(48)Ненужното се зачерква.

Последно осъвременяване: 13 март 2019 г.Правна информация