Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0220(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0226/2018

Esitatud tekstid :

A8-0226/2018

Arutelud :

PV 11/03/2019 - 22
CRE 11/03/2019 - 22

Hääletused :

PV 05/07/2018 - 6.5
CRE 05/07/2018 - 6.5
PV 12/03/2019 - 9.19
CRE 12/03/2019 - 9.19
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0153

Vastuvõetud tekstid
PDF 273kWORD 92k
Teisipäev, 12. märts 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
Euroopa kodanikualgatus ***I
P8_TA-PROV(2019)0153A8-0226/2018
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa kodanikualgatuse kohta (COM(2017)0482 – C8‑0308/2017 – 2017/0220(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0482),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 24, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0308/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. märtsi 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 23. märtsi 2018. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 20. detsembri 2018. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ning kultuuri- ja hariduskomisjoni ja petitsioonikomisjoni arvamusi (A8‑0226/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 237, 6.7.2018, lk 74.
(2) ELT C 247, 13.7.2018, lk 62.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 12. märtsil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/… Euroopa kodanikualgatuse kohta
P8_TC1-COD(2017)0220

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 24,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(1),

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust(2),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(3)

ning arvestades järgmist:

(1)  Euroopa Liidu lepinguga on kehtestatud liidu kodakondsus. Liidu kodanikele (edaspidi „kodanikud“) on antud õigus pöörduda otse komisjoni poole taotlusega, milles komisjoni kutsutakse üles esitama liidu õigusakti ettepanek aluslepingute rakendamiseks, ja mis annab neile sarnase õiguse, nagu on ▌Euroopa Parlamendil Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 225 ja nõukogul ELi toimimise lepingu artikli 241 alusel. Euroopa kodanikualgatus aitab seega edendada liidu demokraatlikku toimimist kodanike osalemise kaudu tema demokraatlikus ja poliitilises elus. Nagu ilmneb ELi lepingu artikli 11 ja ELi toimimise lepingu artikli 24 struktuurist, tuleks Euroopa kodanikualgatust vaadelda seoses muude vahenditega, mille kaudu kodanikud võivad juhtida liidu institutsioonide tähelepanu teatavatele küsimustele ja mis hõlmavad eelkõige dialoogi esindusühenduste ja kodanikuühiskonnaga, konsultatsioone asjaosalistega, petitsioone ja taotlusi ombudsmanile.

(2)  Euroopa kodanikualgatuse reeglid ja kord on sätestatud Euroopa Parlamendi määruses (EL) nr 211/2011,(4) mida on täiendatud komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1179/2011(5).

(3)  31. märtsil 2015 tõi komisjon määruse (EL) nr 211/2011 kohaldamise aruandes välja mitmeid kõnealuse määruse rakendamisel ilmnevaid probleeme ning kohustus põhjalikumalt analüüsima nende probleemide mõju Euroopa kodanikualgatuse vahendi tulemuslikkusele ja parandama vahendi toimimist.

(4)  28. oktoobri 2015. aasta resolutsioonis Euroopa kodanikualgatuse kohta(6) ja 26. juuni 2017. aasta seadusandliku algatusraporti projektis(7) kutsus Euroopa Parlament komisjoni üles vaatama läbi määrust (EL) nr 211/2011 ja rakendusmäärust (EL) nr 1179/2011.

(5)  Käesoleva määruse eesmärk on muuta Euroopa kodanikualgatus korraldajatele ja toetajatele paremini kättesaadavaks, vähem koormavaks ja paremini kasutatavaks ning tugevdada selle järelmeetmeid, et saavutada selle kui ▌arutelu edendamise vahendi ▌täielik potentsiaal▌. Samuti peaks see hõlbustama võimalikult paljude kodanike osalemist liidu demokraatlikus otsustusprotsessis.

(6)  Nende eesmärkide saavutamiseks tuleks tagada Euroopa kodanikualgatuse korra ja tingimuste tulemuslikkus, läbipaistvus, selgus, lihtsus ja kasutajasõbralikkus, sealhulgas puuetega inimeste jaoks, ning kõnealuse vahendi olemust arvestav proportsionaalsus. Seejuures tuleks õigusi ja kohustusi täpselt tasakaalus hoida ning tagada, et komisjon kehtivad algatused asjakohaselt läbi vaatab ja neile vastab.

(7)  Asjakohane on kehtestada algatuse toetamiseks vajalik vanuse alampiir. Kõnealune vanuse alampiir peaks vastama Euroopa Parlamendi valimisteks kehtestatud valimisõiguslikule eale. Et suurendada noorte kodanike osalemist liidu demokraatlikus elus ja seega saavutada Euroopa kodanikualgatuse kui osalusdemokraatia vahendi täielik potentsiaal, peaks liikmesriikidel, kes peavad seda asjakohaseks, olema võimalik kehtestada algatuse toetamise vanuse alampiiriks 16 aastat, ja nad peaksid sellest komisjonile teatama. Komisjon peaks Euroopa kodanikualgatuse toimimise korrapäraselt läbi vaatama, sealhulgas kodanikualgatuse toetamise vanuse alampiiri osas. Liikmesriike kutsutakse üles kaaluma vastavalt oma õigusaktidele 16 aasta kehtestamist vanuse alampiiriks.

(8)  Kooskõlas ELi lepingu artikli 11 lõikega 4 võivad vähemalt miljon liidu kodanikku märkimisväärsest arvust liikmesriikidest kutsuda komisjoni üles esitama talle antud volituste piires asjakohase ettepaneku küsimustes, mille suhtes kodanike arvates on vaja aluslepingute rakendamiseks vastu võtta liidu õigusakt.

(9)  Tagamaks, et kodanikualgatus esindab liidu huve ja seda vahendit on samas lihtne kasutada, tuleks sätestada, et algatuses peaks osalema kodanikke vähemalt ühest neljandikust liikmesriikidest.

(10)  Algatuse esinduslikkuse ja kodanikele algatuse toetamisel samalaadsete tingimuste tagamiseks on asjakohane kehtestada allakirjutanute nõutav minimaalne arv neist liikmesriikidest. Allakirjutanute nõutav minimaalne arv igast liikmesriigist peaks olema kahanevalt proportsionaalne ja selle arvutamiseks tuleks igast liikmesriigist valitud Euroopa Parlamendi liikmete arv korrutada Euroopa Parlamendi liikmete koguarvuga.

(11)  Et muuta Euroopa kodanikualgatused kaasavamaks ja nähtavamaks, saavad korraldajad kasutada oma tutvustamis- ja teabevahetustegevuses keeli, mis ei ole liidu institutsioonide ametlikud keeled, kuid on liikmesriikide põhiseadusliku korra kohaselt ametlikud keeled nende territooriumil või mõnes selle osas.

(12)  Kuigi käesoleva määruse kohaldamisel töödeldavad isikuandmed võivad Euroopa kodanikualgatuse kui osalusdemokraatia vahendi olemuse tõttu hõlmata tundlikke andmeid, on nii algatuse toetamisel isikuandmete esitamise nõudmine kui ka selliste andmete töötlemine õigustatud ulatuses, mis on vajalik toetusavalduste kontrollimiseks liikmesriigi õigusaktide ja tava kohaselt.

(13)  Selleks et muuta Euroopa kodanikualgatus paremini kättesaadavaks, ▌ peaks komisjon andma kodanikele ja korraldajate rühmadele teavet, abi ja praktilist tuge, eelkõige käesoleva määruse nendes aspektides, mis kuuluvad tema pädevusse. Selle teabe ja abi tugevdamiseks peaks komisjon tegema kättesaadavaks ka veebipõhise koostööplatvormi, mis pakuks selleks mõeldud arutelufoorumi ja sõltumatut tuge, teavet ja õigusnõu Euroopa kodanikualgatuse kohta. Platvorm peaks olema avatud kodanikele, korraldajate rühmadele, organisatsioonidele ja välisekspertidele, kellel on kogemusi Euroopa kodanikualgatuste korraldamisel. Platvorm peaks olema ligipääsetav puuetega inimestele.

(14)  Et korraldajate rühmadel oleks võimalik oma algatust kogu menetluse jooksul juhtida, peaks komisjon tegema kättesaadavaks Euroopa kodanikualgatuse veebipõhise registri (edaspidi „register“). Teadlikkuse suurendamiseks ja kõigi algatuste läbipaistvuse tagamiseks peaks registri juurde kuuluma avalik veebisait, kus antakse põhjalikku üldteavet Euroopa kodanikualgatuse kohta, samuti ajakohast teavet üksikute algatuste, nende staatuse ning korraldajate rühma esitatud toetus- ja rahastamisallikate kohta.

(15)  Et tagada kodanikulähedus ja suurendada teadlikkust Euroopa kodanikualgatusest, peaksid liikmesriigid looma oma territooriumil ühe või mitu kontaktpunkti, kus kodanikud saaksid Euroopa kodanikualgatuse kohta teavet ja abi. Selline teave ja abi peaks puudutama eelkõige käesoleva määruse neid aspekte, mille rakendamine kuulub liikmesriikide ametiasutuste pädevusse või mis puudutavad kohaldatavat liikmesriigi õigust ning mille puhul kõnealused asutused oskavad seetõttu kodanikke ja korraldajate rühmi kõige paremini teavitada ja aidata. Kui see on kohane, peaksid liikmesriigid püüdma saavutada koostoimet teenustega, mis toetavad sarnaste riiklike vahendite kasutamist. Komisjon, sealhulgas tema esindused liikmesriikides, peaks tagama tiheda koostöö nimetatud teabe- ja abimeetmetega seotud riiklike kontaktpunktidega, sealhulgas, kui see on kohane, teavitustegevusega liidu tasandil.

(16)  Kodanikualgatuse edukaks käimalükkamiseks ja korraldamiseks on vaja vähemalt minimaalsel tasemel organiseeritud struktuuri. Selleks struktuuriks peaks olema vähemalt seitsmest eri liikmesriigist pärit füüsilisest isikust koosnev korraldajate rühm, et edendada üle liidu oluliste probleemide tõstatamist ja soodustada sellesisulist mõttevahetust. Läbipaistvuse ning sujuva ja tõhusa teabevahetuse huvides peaks korraldajate rühm määrama esindaja, kes kogu menetluse vältel vahendab korraldajate rühma ja liidu institutsioonide vahelist suhtlust. Korraldajate rühmale tuleks anda kooskõlas liikmesriigi õigusega võimalus luua algatuse juhtimiseks juriidiline isik. Seda juriidilist isikut tuleks käesoleva määruse kohaldamisel lugeda korraldajate rühmaks.

(17)  Lisaks sellele, et seoses isikuandmete töötlemisega kohaldatakse vastutuse ja karistuste suhtes jätkuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/679,(8) peaks korraldajate rühm kooskõlas liikmesriigis kohaldatava õigusega solidaarselt vastutama kahju eest, mida selle liikmed põhjustavad algatuse korraldamisel tahtlikult või raske hooletuse tõttu toime pandud õigusvastaste tegudega. Liikmesriigid peaksid tagama, et käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatakse korraldajate rühmale asjakohaseid karistusi.

(18)  Selleks et tagada algatuste sidusus ja läbipaistvus ning vältida olukorda, kus allkirju kogutakse algatusele, mis ei vasta aluslepingutes ja käesolevas määruses sätestatud tingimustele, tuleks käesolevas määruses sätestatud tingimustele vastavad algatused enne kodanike toetusavalduste kogumisperioodi algust komisjoni juures registreerida. Registreerimist korraldades peaks komisjon järgima täielikult ELi toimimise lepingu artikli 296 teises lõigus sätestatud põhjendamiskohustust ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 41 ette nähtud hea halduse üldpõhimõtet.

(19)  Selleks et muuta Euroopa kodanikualgatus tulemuslikuks ja paremini kättesaadavaks, ▌arvestades, et Euroopa kodanikualgatuse kord ja tingimused peavad olema selged, lihtsad, kasutajasõbralikud ja proportsionaalsed, ja tagada, et võimalikult paljud algatused registreeritakse, on juhul, kui käesoleva määruse kohase registreerimise nõuetele vastab üksnes algatuse üks või mõni osa, asjakohane registreerida algatus osaliselt. Algatused tuleks registreerida osaliselt, kui ▌ osa algatusest, sealhulgas selle põhieesmärgid, ei jää ilmselgelt välja komisjoni pädevusest esitada liidu õigusakti ettepanek aluslepingute rakendamiseks, ning kõik muud registreerimisnõuded on täidetud. Osalise registreerimise ulatuse suhtes tuleks tagada selgus ja läbipaistvus ning võimalikke allakirjutajaid tuleks teavitada registreerimise ulatusest ja asjaolust, et toetusavaldusi kogutakse üksnes algatuse registreeritud ulatuse suhtes. Komisjon peaks korraldajate rühma piisavalt üksikasjalikult teavitama põhjusest, miks ta otsustas algatust mitte registreerida või otsustas selle üksnes osaliselt registreerida, ning kõigist korraldajate rühmale kättesaadavatest kohtulikest ja kohtuvälistest õiguskaitsevahenditest.

(20)  Algatuse toetusavaldusi tuleks koguda kindla tähtaja jooksul. Selleks et tagada, et algatus ei minetaks oma asjakohasust, arvestades samal ajal seda, kui keeruline on koguda toetusavaldusi kogu liidus, ei tohiks see tähtaeg ületada 12 kuud alates korraldajate rühma poolt kindlaks määratud kogumisperioodi alguskuupäevast. Korraldajate rühmal peaks olema võimalik valida kogumisperioodi alguskuupäev, mis peaks saabuma kuue kuu jooksul alates algatuse registreerimisest. Korraldajate rühm peaks valitud kuupäevast komisjonile teatama hiljemalt kümme tööpäeva enne selle kuupäeva saabumist. Et tagada kooskõlastamine liikmesriikide ametiasutustega, peaks komisjon teavitama liikmesriike kuupäevast, mille korraldajate rühm talle teatavaks tegi.

(21)  Et muuta Euroopa kodanikualgatus korraldajate ja toetajate jaoks paremini kättesaadavaks, vähem koormavaks ja paremini kasutatavaks, peaks komisjon looma veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi ja seda käitama. See süsteem tuleks teha korraldajate rühmadele tasuta kättesaadavaks ja selle tehnilised funktsioonid peaksid võimaldama toetusavalduste veebis kogumist, hõlmates veebimajutust ja tarkvara, samuti ligipääsetavuselemente, millega tagada, et puuetega kodanikud saavad algatusi toetada. Kõnealune süsteem tuleks luua ja seda tuleks hooldada kooskõlas komisjoni otsusega (EL, Euratom) 2017/46(9).

(22)  Kodanikel peaks algatuste veebis või paberil toetamiseks piisama üksnes nende isikuandmete esitamisest, mis on sätestatud käesoleva määruse III lisas. Liikmesriigid peaksid komisjonile teatama, kas nad soovivad, et nad kantaks III lisa A või B osa alla. Euroopa kodanikualgatuse veebipõhist toetusavalduste kogumise kesksüsteemi kasutavatel kodanikel peaks olema võimalik toetada algatust veebis, kasutades teavitatud e‑identimisvahendeid või andes e‑allkirja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014(10) tähenduses. Selleks peaksid komisjon ja liikmesriigid rakendama vajalikud tehnilised funktsioonid nimetatud määrusega ▌ette nähtud raamides. Kodanikud peaksid toetusavalduse allkirjastama ainult ühe korra.

(23)  Et hõlbustada üleminekut uuele kesksele veebipõhisele toetusavalduste kogumise süsteemile, peaks korraldajate rühmal ▌ olema ka edaspidi võimalik ▌ luua oma veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem ja koguda selle süsteemi kaudu toetusavaldusi algatuste jaoks, mis on käesoleva määruse kohaselt registreeritud hiljemalt 31. detsembril 2022. Korraldajate rühm peaks iga algatusega kasutama ühtset veebipõhist toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi. Toetusavalduste kogumiseks korraldajate rühma loodavate ja käitatavate veebipõhiste üksiksüsteemide tehnilised ja turvaomadused peaksid olema piisavad, et tagada andmete turvaline kogumine, säilitamine ja edastamine kogu menetluse vältel. Sel eesmärgil peaks komisjon koostöös liikmesriikidega kehtestama toetusavalduste kogumise veebipõhiste üksiksüsteemide üksikasjaliku tehnilise kirjelduse. Komisjonil peaks olema võimalik küsida nõu liidu institutsioone võrgu- ja infosüsteemide turvalisusega seotud poliitika väljatöötamisel ning rakendamisel toetavalt Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametilt (ENISA).

(24)  On asjakohane, et liikmesriigid kontrolliksid enne toetusavalduste kogumist toetusavalduste kogumiseks korraldajate rühma loodud veebipõhiste üksiksüsteemide vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele ja annaksid välja sellist vastavust tõendava dokumendi. Veebipõhiseid toetusavalduste kogumise üksiksüsteeme peaks tõendama selle liikmesriigi pädev asutus, kus säilitatakse veebipõhise toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi kaudu kogutud andmeid. Ilma et see piiraks riiklikele järelevalveasutustele määrusest (EL) 2016/679 tulenevaid volitusi, peaksid liikmesriigid määrama süsteemide tõendamise eest vastutava pädeva riikliku asutuse. Liikmesriigid peaksid oma pädevate asutuste antud tõendeid vastastikku tunnustama.

(25)  Kui kodanikualgatusele on allakirjutanutelt kogutud vajalik arv toetusavaldusi, peaks iga liikmesriik vastutama oma kodanike allkirjastatud toetusavalduste kontrollimise ja tõendamise eest, et hinnata, kas kokku on saadud nõutav minimaalne arv allakirjutanuid, kellel on Euroopa kodanikualgatuse toetamise õigus. Võttes arvesse liikmesriikide halduskoormuse piiramise vajadust, tuleks selliseid kontrolle teha asjakohasel viisil, milleks võib kasutada juhuslikku valikut. Liikmesriigid peaksid välja andma dokumendi, millega tõendatakse saadud kehtivate toetusavalduste arvu.

(26)  Avalike arutelude soodustamiseks algatustes osalemise ja tõstatatud probleemide üle peaks korraldajate rühmal, juhul kui komisjonile on esitatud algatus, mida toetab nõutav arv allakirjutanuid ja mis vastab muudele käesoleva määruse kohastele nõuetele, olema õigus tutvustada seda algatust liidu tasandi avalikul kuulamisel. Euroopa Parlament peaks avaliku kuulamise ▌ korraldama kolme kuu jooksul alates algatuse esitamisest komisjonile. Euroopa Parlament peaks tagama, et sidusrühmade, sealhulgas kodanikuühiskonna, sotsiaalpartnerite ja ekspertide huvid on tasakaalustatult esindatud. Komisjon peaks olema esindatud sobilikul tasemel. Nõukogul, liidu teistel institutsioonidel ja nõuandvatel organitel ning huvitatud sidusrühmadel peaks samuti olema võimalik kuulamisel osaleda, et tagada selle kaasav iseloom ja toetada avalikku huvi.

(27)  Euroopa Parlamendil kui institutsioonil, kus kodanikud on liidu tasandil otseselt esindatud, peaks olema õigus hinnata toetust kehtivale algatusele pärast selle esitamist ja pärast selle avalikku kuulamist. Euroopa Parlamendil peaks olema võimalik ka hinnata meetmeid, mille komisjon on algatuse alusel võtnud ja mida ta on teatises kirjeldanud.

(28)  Selleks et tagada kodanike tulemuslik osalemine ELi demokraatias, peaks komisjon kehtiva algatuse läbi vaatama ja sellele vastama. Komisjon peaks seega kuue kuu jooksul alates algatuse saamisest esitama oma õiguslikud ja poliitilised järeldused ning nimetama algatuse suhtes kavandatava meetme. Komisjon peaks kavandatavat meedet ▌ selgelt, arusaadavalt ja üksikasjalikult põhjendama, sealhulgas täpsustades, kas ta võtab vastuseks algatusele vastu liidu õigusakti ettepaneku, ja peaks samuti põhjendama kui ta ei võta mingit meedet. Komisjon peaks algatused läbi vaatama, järgides Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 41 ette nähtud hea halduse üldpõhimõtteid.

(29)  Et tagada oma rahastamise ja toe läbipaistvus, peaks korraldajate rühma registreerimise kuupäeva ja algatuse komisjonile esitamise kuupäeva vahele jääval ajavahemikul korrapäraselt esitama ▌rahastamise ja toe kohta ajakohastatud ja üksikasjalikku teavet. See teave tuleks avalikustada registris ja Euroopa kodanikualgatuse avalikul veebisaidil. Korraldajate rühma esitatav rahastamisallikate ja toetuse deklaratsioon peaks sisaldama teavet rahalise toetuse kohta, mis ületab 500 eurot sponsori kohta, samuti organisatsioonide kohta, kes korraldajate rühma vabatahtlikkuse alusel abistavad, kui selline toetus ei ole majanduslikult mõõdetav. Üksustel, eelkõige organisatsioonidel, kes aluslepingute kohaselt aitavad kaasa euroopaliku poliitilise teadvuse kujundamisele ja väljendavad liidu kodanike tahet, peaks olema võimalik algatusi edendada, neid rahastada ja toetada ▌, kui nad teevad seda käesolevas määruses sätestatud korras ja tingimustel ▌.

(30)  Täieliku läbipaistvuse tagamiseks peaks komisjon tegema registris ja Euroopa kodanikualgatuse avalikul veebisaidil kättesaadavaks kontaktvormi, et võimaldada kodanikel esitada kaebusi, korraldajate rühma esitatud rahastamis- ja toetusallikaid puudutava teabe täielikkuse ja õigsuse kohta. Komisjonil peaks olema õigus nõuda korraldajate rühmalt kaebustega seoses lisateavet ning vajaduse korral registris deklareeritud rahastamis- ja toetusallikaid puudutavat teavet ajakohastada.

(31)  Käesoleva määruse alusel toimuva isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatakse määrust (EL) 2016/679. Seda silmas pidades on õiguskindluse huvides asjakohane täpsustada, et seoses isikuandmete töötlemisega toetusavalduste, e‑posti aadresside ja algatuste toetajate andmete kogumise ajal ning toetusavalduste kontrollimiseks ja tõendamiseks loetakse vastutavateks töötlejateks määruse (EL) 2016/679 tähenduses korraldajate rühma esindajat või kui see on kohane, algatuse haldamise eesmärgil loodud juriidilist isikut ja liikmesriigi pädevaid asutusi ning samuti on asjakohane kindlaks määrata maksimaalne ajavahemik, mille jooksul võib algatuse jaoks kogutud isikuandmeid säilitada. Vastutavate töötlejatena peaksid korraldajate rühma esindaja või kui see on kohane, algatuse haldamise eesmärgil loodud juriidiline isik ja liikmesriikide pädevad asutused võtma kõik vajalikud meetmed, et täita määrusega (EL) 2016/679 kehtestatud kohustused, eelkõige need, mis on seotud andmete töötlemise seaduslikkuse ja turvalisusega, teavitamise ning andmesubjektide õigustega.

(32)  Kui komisjon töötleb käesoleva määruse kohaldamisel isikuandmeid, kohaldatakse ▌ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/1725(11). Asjakohane on täpsustada, et komisjoni tuleb käsitada vastutava töötlejana määruse (EL) 2018/1725 tähenduses seoses isikuandmete töötlemisega registris, veebipõhisel koostööplatvormil, veebipõhises toetusavalduste kogumise kesksüsteemis ning e-posti aadresside kogumisel. Veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi, mis võimaldab korraldajate rühmal veebis oma algatustele toetusavaldusi koguda, peaks kooskõlas käesoleva määrusega looma ja seda käitama komisjon. Komisjon ja korraldajate rühma esindaja või kui see on kohane, algatuse haldamise eesmärgil loodud juriidiline isik, peaksid seoses veebipõhises toetusavalduste kogumise kesksüsteemis sisalduvate isikuandmete töötlemisega olema määruse (EL) nr 2016/679 tähenduses kaasvastutavad töötlejad.

(33)  Kodanike aktiivse osalemise soodustamiseks liidu poliitilises elus peaks komisjon suurendama üldsuse teadlikkust Euroopa kodanikualgatusest, kasutades eelkõige digitehnoloogiat ja sotsiaalmeediat ning tegutsedes liidu kodakondsuse ja kodanike õiguste edendamise meetmete raames. Euroopa Parlament peaks komisjoni teavitustegevusele kaasa aitama.

(34)  Et hõlbustada teabevahetust allakirjutanutega ja teavitada neid algatuse suhtes võetud järelmeetmetest, peaks komisjonil ja korraldajate rühmal olema võimalik ▌andmekaitsenorme järgides koguda allakirjutanute e‑posti aadresse. E‑posti aadresside kogumine peaks olema vabatahtlik ja toimuma üksnes allakirjutanute sõnaselgel nõusolekul. E‑posti aadresse ei tohiks koguda toetusavalduse vormi osana ja võimalikke allakirjutajaid tuleks teavitada, et nende õigus algatust toetada ei olene sellest, kas nad on nõus, et nende ‑posti aadresse kogutakse.

(35)  Selleks et kohandada käesolevat määrust tulevikus ilmnevatele vajadustele, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta käesoleva määruse lisasid. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes(12) sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, peaksid Euroopa Parlament ja nõukogu saama kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel peaks olema pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(36)  Selleks et tagada käesoleva määruse ühetaolised rakendamistingimused ja eelkõige toetusavalduste kogumise veebipõhiste süsteemide tehnilise kirjelduse kehtestamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused kooskõlas käesoleva määrusega. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011(13).

(37)  Vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele on vajalik ja asjakohane põhieesmärgi – kodanike osalemise edendamine liidu demokraatlikus ja poliitilises elus – saavutamiseks kehtestada õigusnormid, mis käsitlevad Euroopa kodanikualgatust. ELi lepingu artikli 5 lõike 4 kohaselt ei lähe käesolev määrus seatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale

(38)  Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja peetakse kinni Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ▌ette nähtud põhimõtetest.

(39)  Õiguskindluse ja selguse huvides tuleks määrus (EL) nr 211/2011 kehtetuks tunnistada.

(40)  Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 45/2001(14) artikli 28 lõikele 2 on konsulteeritud Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma ametlikud märkused 19. detsembril 2017,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas määruses sätestatakse kord ja tingimused, millele peab vastama algatus, milles kutsutakse komisjoni üles esitama talle antud volituste piires asjakohane ettepanek küsimustes, mille puhul on liidu kodanike arvates vaja aluslepingute rakendamiseks vastu võtta liidu õigusakt (edaspidi „Euroopa kodanikualgatus“ või „algatus“).

Artikkel 2

Euroopa kodanikualgatuse toetamise õigus

1.  Vastavalt käesolevale määrusele on igal ▌liidu kodanikul, kes on vähemalt Euroopa Parlamendi valimisteks kehtestatud valimisõiguslikus eas, õigus algatust toetusavalduse allkirjastamisega toetada.

Liikmesriigid võivad vastavalt oma õigusaktidele kehtestada vanuse alammääraks 16 aastat, ja sel juhul teavitavad nad sellest komisjoni.

2.  Kooskõlas kohaldatava õigusega tagavad liikmesriigid ja komisjon, et puuetega inimesed saavad kasutada oma õigust toetada algatusi ja pääsevad teiste kodanikega võrdsetel alustel ligi kõigile algatusi käsitlevatele teabeallikatele.

Artikkel 3

Nõutav allakirjutanute arv

1.  Algatus kehtib kui:

a)  seda on toetanud artikli 2 lõike 1 kohaselt vähemalt üks miljon liidu kodanikku (edaspidi „allakirjutanud“) vähemalt ühest neljandikust liikmesriikidest ja

b)  vähemalt ühes neljandikus liikmesriikidest küündis allakirjutanute arv algatuse registreerimise ajal kehtinud I lisa kohase minimaalse allakirjutanute arvuni, mis vastab igast liikmesriigist valitud Euroopa Parlamendi liikmete arvule korrutatuna Euroopa Parlamendi liikmete koguarvuga.

2.  Lõike 1 kohaldamisel arvestatakse allakirjutanut tema kodakondsusjärgses liikmesriigis, sõltumata kohast, kus ta toetusavaldusele alla kirjutas.

Artikkel 4

Komisjoni ja liikmesriikide pakutav teave ja abi

1.  Komisjon annab kodanikele ja korraldajate rühmadele Euroopa kodanikualgatuse kohta kergesti kättesaadavat ja põhjalikku teavet ja abi, muu hulgas suunates nad asjakohaste teabeallikate ja abi juurde.

Komisjon teeb Euroopa kodanikualgatuse juhendi üldsusele kättesaadavaks nii internetis kui paberil ning kõigis liidu institutsioonide ametlikes keeltes.

2.  Komisjon teeb Euroopa kodanikualgatuse veebipõhise koostööplatvormi kättesaadavaks tasuta.

Platvorm pakub praktilist ja õigusalast nõu ning arutelufoorumi Euroopa kodanikualgatuse teemalise teabe ja parimate tavade vahetamiseks kodanike, korraldajate rühmade, sidusrühmade, vabaühenduste, ekspertide ning liidu muude institutsioonide ja asutuste vahel, kes soovivad osaleda.

Platvorm on puuetega inimestele ligipääsetav.

Platvormi käitamise ja hoolduse kulud kaetakse Euroopa Liidu üldeelarvest.

3.  Komisjon teeb kättesaadavaks veebipõhise registri, mis võimaldab korraldajate rühmadel oma algatust kogu menetluse vältel hallata.

Register hõlmab avalikku veebisaiti, kust leiab üldteavet Euroopa kodanikualgatuse kohta ning teavet konkreetsete algatuste ja nende staatuse kohta.

Komisjon ajakohastab seda registrit korrapäraselt, tehes korraldajate rühma esitatud teabe kättesaadavaks.

4.  Pärast seda, kui komisjon on algatuse artikli 6 kohaselt registreerinud, tõlgib ta algatuse sisu, sealhulgas selle lisa, II lisas ette nähtud ulatuses kõikidesse liidu institutsioonide ametlikesse keeltesse, et algatus registris avaldada ja seda kooskõlas käesoleva määrusega toetusavalduste kogumiseks kasutada. ▌

Korraldajate rühm ▌võib esitada ka algatust puudutava lisateabe tõlked kõikidesse liidu institutsioonide ametlikesse keeltesse ning, kui neid on, II lisas osutatud ja kooskõlas artikli 6 lõikega 2 esitatud õigusakti eelnõu tõlked kõikidesse liidu institutsioonide ametlikesse keeltesse. Nende tõlgete eest vastutab korraldajate rühm. Korraldajate rühma esitatud tõlgete sisu peab vastama kooskõlas artikli 6 lõikega 2 esitatud algatuse sisule.

Komisjon tagab artikli 6 lõike 2 kohaselt esitatud teabe ja käesoleva lõike kohaselt esitatud tõlgete avaldamise registris ja Euroopa kodanikualgatust käsitleval avalikul veebisaidil.

5.  Liikmesriikide pädevatele asutustele toetusavalduste edastamiseks kooskõlas artikliga 12 töötab komisjon välja ▌failivahetusteenuse ▌ ning teeb selle korraldajate rühmale tasuta kättesaadavaks.

6.  Iga liikmesriik loob ühe või mitu kontaktpunkti, et pakkuda korraldajate rühmadele kooskõlas kohaldatava liidu ja riigisisese õigusega tasuta teavet ja abi.

II PEATÜKK

MENETLUSSÄTTED

Artikkel 5

Korraldajate rühm

1.  Algatuse ettevalmistamise ja haldamisega tegeleb vähemalt seitsmest füüsilisest isikust koosnev rühm (edaspidi „korraldajate rühm“). Euroopa Parlamendi liikmeid nimetatud minimaalse arvu puhul sisse ei arvestata.

2.  Korraldajate rühma peavad kuuluma vähemalt seitsmes eri liikmesriigis elavad liidu kodanikud, kes on algatuse registreerimise ajal Euroopa Parlamendi valimisteks kehtestatud valimisõiguslikus eas.

Komisjon avaldab registris iga algatuse kohta kõikide korraldajate rühma liikmete nimed kooskõlas määrusega (EL) 2018/1725.

3.  Korraldajate rühma liikmed määravad endi seast ühe esindaja ja tema asendaja (edaspidi „kontaktisikud“), kes vastutavad kogu menetluse vältel korraldajate rühma ja liidu institutsioonide vahelise suhtluse vahendamise eest ning kellel on õigus tegutseda korraldajate rühma nimel.

Samuti võib korraldajate rühm oma liikmete seast või väljastpoolt määrata veel kuni kaks füüsilist isikut, kellele antakse õigus tegutseda menetluse vältel liidu institutsioonidega suhtlemiseks kontaktisikute nimel

4.  Korraldajate rühm teavitab komisjoni oma koosseisu mis tahes muudatustest menetluse vältel ja esitab asjakohase tõendusmaterjali, millest nähtub, et lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuded on täidetud. Korraldajate rühma koosseisus toimunud muudatusi kajastatakse toetusavalduse vormides ning korraldajate rühma praeguste ja endiste liikmete nimed jäävad registris kogu menetluse vältel kättesaadavaks.

5.  Ilma et see piiraks korraldajate rühma esindaja vastutust määruse (EL) 2016/679 artikli 82 lõike 2 kohase vastutava töötlejana, vastutavad korraldajate rühma liikmed ▌ solidaarselt kahju eest, mis põhjustati algatuse korraldamisel tahtlikult või raske hooletuse tõttu toime pandud õigusvastaste tegudega, vastavalt liikmesriigi kohaldatavale õigusele.

6.  Ilma et see piiraks määruse (EL) 2016/679 artikli 84 kohaste karistuste kohaldamist, tagavad liikmesriigid kooskõlas riigisisese õigusega, et korraldajate rühma liikmete suhtes kohaldatakse tulemuslikke, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi käesoleva määruse rikkumise ning eelkõige järgmise eest:

a)  valeandmete esitamine,

b)  andmete väärkasutus.

7.  Kui kooskõlas liikmesriigi õigusega on spetsiaalselt kõnealuse algatuse haldamise eesmärgil loodud juriidiline isik, loetakse seda juriidilist isikut käesoleva artikli lõigete 5 ja 6, artikli 6 lõike 2 ja lõigete 4–7, artiklite 7–19 ning II–VII lisa kohaldamisel olenevalt asjaoludest korraldajate rühmaks või selle liikmeteks, tingimusel et korraldajate rühma liikmete seast rühma esindajaks määratud liikmele antakse õigus tegutseda juriidilise isiku nimel.

Artikkel 6

Registreerimine

1.  Algatuse jaoks võib toetusavaldusi koguda alles pärast seda, kui komisjon on algatuse registreerinud.

2.  Korraldajate rühm esitab komisjonile registreerimistaotluse registri kaudu.

Taotluse esitamise ajal teeb korraldajate rühm ühtlasi järgmist:

a)  edastab II lisas nõutud teabe mõnes liidu institutsioonide ametlikus keeles;

b)  kui korraldajate rühmas on liikmeid üle seitsme, määrab nende seast seitse liiget, keda arvestada artikli 5 lõigete 1 ja 2 kohaldamisel;

c)  asjakohasel juhul märgib, et artikli 5 lõike 7 kohaselt on loodud juriidiline isik.

Ilma et see piiraks lõigete 5 ja 6 kohaldamist, teeb komisjon registreerimistaotluse kohta otsuse kahe kuu jooksul alates selle esitamisest.

3.  Komisjon registreerib algatuse, kui

a)  korraldajate rühm on esitanud asjakohase tõendusmaterjali artikli 5 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuete täitmise kohta ja määranud artikli 5 lõike 3 esimese lõigu kohased kontaktisikud;

b)  artikli 5 lõikes 7 osutatud olukorras on algatuse haldamise eesmärgil loodud juriidiline isik ja selle esindajaks määratud korraldajate rühma liikmele on antud volitus tegutseda juriidilise isiku nimel;

c)  algatuse ükski osa ei jää ilmselgelt välja komisjoni pädevusest esitada liidu õigusakti ettepanek aluslepingute rakendamiseks;

d)  algatus ei ole ilmselgelt ebaõiglane, põhjendamatu ega pahatahtlik;

e)  algatus ei ole ilmselgelt vastuolus ELi väärtustega, mis on ette nähtud ELi lepingu artiklis 2, ega Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigustega.

Et teha kindlaks, kas käesoleva lõike esimese lõigu punktides a–e sätestatud nõuded on täidetud, hindab komisjon korraldajate rühma poolt lõike 2 kohaselt esitatud teavet.

Ilma et see piiraks lõigete 4 ja 5 kohaldamist, keeldub komisjon algatust registreerimast juhul, kui üks või mitu käesoleva lõike esimese lõigu punktides a–e sätestatud nõuet ei ole täidetud.

4.  Kui komisjon leiab, et lõike 3 esimese lõigu punktides a, b, d ja e sätestatud nõuded on täidetud, kuid lõike 3 esimese lõigu punktis c sätestatud nõue ei ole täidetud, annab komisjon korraldajate rühmale ühe kuu jooksul alates taotluse laekumisest sellest hinnangust ühes põhjendustega teada.

Sellisel juhul võib korraldajate rühm algatust komisjoni hinnangu arvesse võtmiseks muuta, et tagada algatuse vastavus lõike 3 esimese lõigu punktis c sätestatud nõudele, või esialgse algatusega jätkata või see tagasi võtta. Korraldajate rühm teavitab komisjoni oma valikust kahe kuu jooksul alates komisjoni põhjendatud hinnangu saamisest ja esitab algsele algatusele muudatused, kui neid on.

Kui korraldajate rühm muudab oma esialgset algatust või jätkab sellega vastavalt käesoleva lõike teisele lõigule, teeb komisjon järgmist:

a)  registreerib algatuse, kui see vastab lõike 3 esimese lõigu punktis c sätestatud nõudele;

b)  registreerib algatuse osaliselt, kui ▌osa algatusest, sealhulgas selle põhieesmärgid, ei jää ilmselgelt välja komisjoni pädevusest esitada liidu õigusakti ettepanek aluslepingute rakendamiseks;

c)  vastasel juhul keeldub algatust registreerimast.

Komisjon teeb taotluse kohta otsuse ühe kuu jooksul alates sellest, kui korraldajate rühmalt on laekunud käesoleva lõike teises lõigus osutatud teave.

5.  Registreeritud algatus avalikustatakse registris.

Kui komisjon registreerib algatuse osaliselt, siis ta avaldab registris teabe algatuse registreerimise ulatuse kohta.

Sel juhul tagab korraldajate rühm, et võimalikke allakirjutajaid teavitatakse algatuse registreerimise ulatusest ja asjaolust, et toetusavaldusi kogutakse üksnes algatuse registreeritud ulatuse suhtes.

6.  Komisjon registreerib algatuse unikaalse registreerimisnumbri all ja teavitab sellest korraldajate rühma.

7.  Kui komisjon keeldub kavandatud kodanikualgatust registreerimast või registreerib selle lõike 4 kohaselt üksnes osaliselt, peab ta esitama oma otsuse põhjused ja teavitama korraldajate rühma. Samuti teavitab komisjon korraldajate rühma kõigist rühmale kättesaadavatest võimalikest kohtulikest ja kohtuvälistest õiguskaitsevahenditest.

Komisjon avaldab kõik oma käesoleva artikli kohaselt tehtud otsused kodanikualgatuse registreerimise taotluste kohta registris ja Euroopa kodanikualgatuse avalikul veebisaidil.

8.  Komisjon teavitab algatuse registreerimisest Euroopa Parlamenti, nõukogu, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed ning Regioonide Komiteed.

Artikkel 7

Algatuse tagasivõtmine

Artikli 6 kohaselt registreeritud algatuse võib korraldajate rühm enne artikli 13 kohast algatuse komisjonile esitamist igal ajal tagasi võtta. Sellise tagasivõtmise teade avaldatakse registris.

Artikkel 8

Kogumisperiood

1.  Ilma et see piiraks artikli 11 lõike 6 kohaldamist, kogutakse kõik toetusavaldused perioodil, mis ei ületa 12 kuud alates korraldajate rühma valitud kuupäevast (edaspidi „kogumisperiood“). Kõnealune kuupäev peab saabuma kuue kuu jooksul pärast algatuse registreerimist artikli 6 kohaselt.

Korraldajate rühm teavitab komisjoni valitud kuupäevast hiljemalt kümme tööpäeva enne selle kuupäeva saabumist.

Kui korraldajate rühm soovib toetusavalduste kogumise lõpetada enne kogumisperioodi lõppkuupäeva, teatab ta komisjonile oma kavatsusest vähemalt kümme tööpäeva enne uut kogumisperioodi lõppkuupäevaks valitud kuupäeva.

Komisjon teavitab liikmesriike esimeses lõigus osutatud kuupäevast.

2.  Komisjon avaldab kogumisperioodi algus- ja lõppkuupäevad registris.

3.  Kogumisperioodi lõppkuupäeval lõpetab komisjon artiklis 10 osutatud veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi töö ja korraldajate rühm lõpetab artiklis 11 osutatud veebipõhise toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi töö.

Artikkel 9

Toetusavalduste kogumise kord

1.  Toetusavaldusi võib allkirjastada veebis või paberil.

2.  Toetusavalduste kogumiseks võib kasutada üksnes III lisas sätestatud näidistele vastavaid vorme.

Korraldajate rühm täidab III lisas sätestatud vormid enne toetusavalduste kogumisega alustamist. Vormides esitatud teave peab vastama registris sisalduvale teabele.

Kui korraldajate rühm otsustab koguda toetusavaldusi veebis ja kasutada selleks artiklis 10 ette nähtud veebipõhist toetusavalduste kogumise kesksüsteemi, vastutab III lisa kohaste sobivate vormide esitamise eest komisjon.

Kui algatus on artikli 6 lõike 4 kohaselt registreeritud osaliselt, kajastub algatuse registreerimise ulatus III lisas sätestatud vormides, samuti asjakohasel juhul veebipõhises toetusavalduste kogumise kesksüsteemis ja veebipõhises toetusavalduste kogumise üksiksüsteemis. Toetusavalduse vorme võib toetusavalduste veebis või paberil kogumise jaoks kohandada ▌ .

III lisa ei kohaldata, kui kodanikud toetavad algatust veebis, nimelt artiklis 10 osutatud veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi kaudu ja kasutades teavitatud e‑identimise vahendeid määruse (EL) nr 910/2014 tähenduses, millele on osutatud käesoleva määruse artikli 10 lõikes 4. Liidu kodanikud märgivad oma kodakondsuse ja liikmesriigid aktsepteerivad füüsilise isiku puhul komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/1501(15) kohast andmete miinimumkogumit.

3.  Toetusavaldust allkirjastav isik peab esitama üksnes III lisas sätestatud isikuandmed.

4.  Liikmesriigid annavad komisjonile hiljemalt 30. juulil 2019 teada, kas nad soovivad, et nad kantaks vastavalt III lisa A või B osa alla. III lisa B osa alla kandmist soovivad liikmesriigid märgivad selles osutatud isikukoodi (isikut tõendava dokumendi) liigi.

Hiljemalt 1. jaanuaril 2020 avaldab komisjon III lisas esitatud vormid registris.

III lisa ühe osa alla kantud liikmesriik võib komisjonilt taotleda enda kandmist III lisa teise osa alla. Selleks teeb ta komisjonile taotluse vähemalt kuus kuud enne kuupäeva, millest alates uusi vorme kohaldatakse.

5.  Korraldajate rühm vastutab allakirjutanutelt paberil saadud toetusavalduste kogumise eest.

6.  Isik võib konkreetse algatuse toetusavalduse allkirjastada ainult ühe korra.

7.  Korraldajate rühm teavitab komisjoni igas liikmesriigis kogutud toetusavalduste arvust kogumisperioodi ajal vähemalt iga kahe kuu tagant ja lõpuks kogunenud arvust kolme kuu jooksul pärast kogumisperioodi lõppu, et selle teabe saaks registris avaldada.

Kui toetusavalduste nõutavat arvu ei ole koos või korraldajate rühm ei ole pärast kogumisperioodi lõppu kolme kuu jooksul midagi teatanud, siis komisjon sulgeb algatuse ja avaldab registris vastavasisulise teate.

Artikkel 10

Veebipõhine toetusavalduste kogumise kesksüsteem

1.  Toetusavalduste veebipõhise kogumise eesmärgil loob komisjon 1. jaanuariks 2020 veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi ja käitab seda alates nimetatud kuupäevast kooskõlas ▌ otsusega (EL, Euratom) 2017/46.

Veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi loomise ja käitamise kulud kaetakse Euroopa Liidu üldeelarvest. Veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi kasutamine on tasuta.

Veebipõhine toetusavalduste kogumise kesksüsteem on ligipääsetav puuetega inimestele.

Veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi kaudu saadud andmeid säilitatakse selleks komisjoni poolt kättesaadavaks tehtud serverites.

Veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi kaudu on võimalik üles laadida paberil kogutud toetusavaldusi.

2.  Komisjon tagab iga algatuse puhul, et toetusavaldusi saab artikli 8 kohaselt kindlaks määratud kogumisperioodi jooksul koguda veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi kaudu.

3.  ▌ Hiljemalt kümme tööpäeva enne kogumisperioodi algust annab korraldajate rühm komisjonile teada, kas ta soovib kasutada veebipõhist toetusavalduste kogumise kesksüsteemi ja kas ta soovib paberil kogutud toetusavaldused üles laadida.

Kui korraldajate rühm soovib paberil kogutud toetusavaldused üles laadida, tuleb kõik paberil kogutud toetusavaldused üles laadida kahe kuu jooksul pärast kogumisperioodi lõppu ja teavitada sellest komisjoni.

4.  Liikmesriigid tagavad, et

a)  kodanikud saavad toetada algatusi veebis antud toetusavaldustega, kasutades teavitatud e-identimise vahendeid või elektroonilist allkirjastamist määruse (EL) nr 910/2014 ▌ tähenduses;

b)  tunnustatakse komisjoni eIDAS‑sõlme, mis töötati välja määruse (EL) nr 910/2014 ja ▌ rakendusmääruse (EL) 2015/1501 raames.

5.  Komisjon konsulteerib veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi edasise arendamise ja täiustamise üle sidusrühmadega, et võtta arvesse nende ettepanekuid ja probleeme.

Artikkel 11

Veebipõhised toetusavalduste kogumise üksiksüsteemid

1.  Kui korraldajate rühm ei kasuta veebipõhist toetusavalduste kogumise kesksüsteemi, võib ta mitmes või kõigis liikmesriikides toetusavalduste veebipõhiseks kogumiseks kasutada mõnda muud ühtset veebipõhist toetusavalduste kogumise süsteemi (edaspidi „veebipõhine toetusavalduste kogumise üksiksüsteem“).

Veebipõhise toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi kaudu kogutud andmeid säilitatakse liikmesriigi territooriumil.

2.  Korraldajate rühm tagab, et veebipõhine toetusavalduste kogumise üksiksüsteem vastab kogu kogumisperioodi vältel käesoleva artikli lõikes 4 ja artikli 18 lõikes 3 sätestatud nõuetele.

3.  Pärast algatuse registreerimist ja enne kogumisperioodi algust ning ilma et see piiraks riiklikele järelevalveasutuste määruse (EL) 2016/679 VI peatükist tulenevaid volitusi, taotleb korraldajate rühm selle liikmesriigi pädevalt asutuselt, kus veebipõhise toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi kaudu kogutud andmeid säilitatakse, et see tõendaks süsteemi kooskõla käesoleva artikli lõikes 4 sätestatud nõuetega.

Kui veebipõhine toetusavalduste kogumise üksiksüsteem on kooskõlas käesoleva artikli lõikes 4 sätestatud nõuetega, annab pädev asutus selle kohta ühe kuu jooksul alates taotlusest IV lisas esitatud näidisele vastava tõendi. Korraldajate rühm teeb nimetatud tõendi koopia üldsusele kättesaadavaks veebipõhise toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi veebisaidil.

Liikmesriigid tunnustavad teiste liikmesriikide pädevate asutuste antud tõendeid.

4.  Veebipõhistel toetusavalduste kogumise üksiksüsteemidel on asjakohased turva- ja tehnilised elemendid, et kogumisperioodi vältel oleks tagatud järgmine:

a)  toetusavalduse allkirjastamise võimalus on ainult füüsilistel isikutel;

b)  algatuse kohta esitatud teave vastab registris avaldatud teabele;

c)  allakirjutanutelt kogutakse andmeid kooskõlas III lisaga;

d)  allakirjutanute esitatud andmeid kogutakse ja säilitatakse turvaliselt.

5.  Komisjon võtab hiljemalt 1. jaanuariks 2020 vastu rakendusaktid, milles sätestatakse käesoleva artikli lõike 4 kohaldamiseks vajalikud tehnilised kirjeldused. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu artiklis 22 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud tehniliste kirjelduste väljatöötamisel Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametilt (ENISA) nõu küsida.

6.  Kui toetusavaldusi kogutakse toetusavalduste kogumise veebipõhise üksiksüsteemi kaudu, ei või kogumisperiood alata enne, kui nimetatud süsteemile on välja antud lõikes 3 osutatud tõend.

7.  Käesolevat artiklit kohaldatakse üksnes neile algatustele, mis on registreeritud 31. detsembriks 2022 kooskõlas artikliga 6.

Artikkel 12

Toetusavalduste kontrollimine ja tõendamine liikmesriikide poolt

1.  Iga liikmesriik (edaspidi „vastutav liikmesriik“) kontrollib ja tõendab, et tema kodanike allkirjastatud toetusavaldused vastavad käesoleva määruse nõuetele.

2.  Kolme kuu jooksul alates kogumisperioodi lõpust ja ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 3 kohaldamist, esitab korraldajate rühm veebis või paberil kogutud toetusavaldused vastutava liikmesriigi artikli 20 lõikes 2 osutatud pädevatele asutustele.

Korraldajate rühm esitab toetusavaldused pädevatele asutustele ainult juhul, kui artiklis 3 sätestatud minimaalne allakirjutanute arv on kokku saadud.

Toetusavaldused esitatakse vastutava liikmesriigi igale pädevale asutusele ainult ühel korral, kasutades V lisas sätestatud vormi.

Veebis kogutud toetusavaldused esitatakse kooskõlas komisjoni poolt üldsusele kättesaadavaks tehtud elektroonilise standardsüsteemiga.

Paberil kogutud toetusavaldused ja veebipõhise toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi kaudu veebis kogutud toetusavaldused esitatakse eraldi.

3.  Komisjon esitab nii veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi kaudu veebis kui ka paberil kogutud ja artikli 10 lõike 3 teise lõigu kohaselt üles laetud toetusavaldused vastutava liikmesriigi pädevale asutusele niipea kui korraldajate rühm on esitanud käesoleva artikli lõike 2 kohaselt V lisas sätestatud vormi vastutava liikmesriigi pädevale asutusele.

Kui korraldajate rühm on toetusavaldusi kogunud veebipõhise toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi kaudu, võib ta komisjonilt taotleda nende toetusavalduste esitamist vastutava liikmesriigi pädevale asutusele.

Komisjon esitab toetusavaldused kooskõlas käesoleva artikli lõike 2 neljanda lõiguga, kasutades artikli 4 lõikes 5 osutatud failivahetusteenust.

4.  Pädevad asutused kontrollivad kolme kuu jooksul alates toetusavalduste saamisest neid riigisisese õiguse ja tava kohaselt asjakohasel viisil, milleks võib kasutada juhuslikku valikut.

Kui veebis ja paberil kogutud toetusavaldused esitatakse eraldi, algab nimetatud periood sellest, kui pädev asutus on kätte saanud kõik toetusavaldused.

Paberil kogutud toetusavalduste kontrollimiseks ei nõuta allkirjade autentimist.

5.  Pädev asutus tõendab kontrollimiste tulemuste põhjal asjaomasest liikmesriigist saadud kehtivate toetusavalduste arvu. Tõend koostatakse VI lisas esitatud näidise järgi ja antakse korraldajate rühmale üle tasuta.

Tõendis märgitakse paberil ja veebis kogutud kehtivate toetusavalduste arv, sealhulgas paberil kogutud ja artikli 10 lõike 3 teise lõigu kohaselt üles laetud toetusavalduste arv.

Artikkel 13

Algatuse esitamine komisjonile

Korraldajate rühm esitab algatuse komisjonile kolme kuu jooksul alates artikli 12 lõike 5 kohase viimase tõendi saamisest.

Korraldajate rühm esitab VII lisa kohase täidetud vormi koos artikli 12 lõikes 5 ette nähtud tõendite koopiatega paberil või elektrooniliselt.

Komisjon teeb VII lisas sätestatud vormi registris üldsusele kättesaadavaks.

Artikkel 14

Avaldamine ja avalik kuulamine

1.  Kui komisjon saab kehtiva algatuse, mille juurde kuuluvad toetusavaldused on kogutud ja tõendatud kooskõlas artiklitega 8–12, avaldab komisjon viivitamata registris vastavasisulise teate ning edastab algatuse Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning liikmesriikide parlamentidele.

2.  Kolme kuu jooksul alates algatuse kohta taotluse esitamisest antakse korraldajate rühmale võimalus tutvustada algatust Euroopa Parlamendi korraldatud avalikul kuulamisel.

Euroopa Parlament korraldab avaliku kuulamise oma ruumides.

Komisjon on kuulamisel sobilikul tasemel esindatud.

Nõukogule, liidu teistele institutsioonidele ja nõuandvatele organitele, liikmesriikide parlamentidele ja kodanikuühiskonnale antakse samuti võimalus kuulamistel osaleda.

▌ Euroopa Parlament tagab, et kõik asjakohased avalikud ja erahuvid oleksid tasakaalustatult esindatud.

3.  Pärast avalikku kuulamist hindab Euroopa Parlament algatuse poliitilist toetamist.

Artikkel 15

Komisjonis läbivaatamine

1.  Ühe kuu jooksul alates algatuse esitamisest kooskõlas artikliga 13 võtab komisjon korraldajate rühma asjakohasel tasemel vastu, et kuulata ära algatuse eesmärkide üksikasjalik selgitus.

2.  Kuue kuu jooksul alates artikli 14 lõike 1 kohasest algatuse avaldamisest ja pärast artikli 14 lõikes 2 osutatud avalikku kuulamist koostab komisjon teatise kodanikualgatuse kohta tehtud õiguslikest ja poliitiliste järeldustest, nimetades vajaduse korral kavandatava meetme ja esitades selle võtmise või võtmata jätmise põhjendused.

Kui komisjon kavatseb võtta algatuse tõttu meetmeid, sealhulgas, kui see on kohane, võtta vastu liidu õigusakti üks või mitu ettepanekut, esitatakse teatises ka nende meetmete kavandatud ajakava.

Teatisest teatatakse nii korraldajate rühmale kui ka Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele ning see tehakse üldsusele kättesaadavaks.

3.  Komisjon ja korraldajate rühm teavitavad kooskõlas artikli 18 lõigetega 2 ja 3 allakirjutanuid algatuse tulemustest.

Komisjon esitab registris ja Euroopa kodanikualgatuse avalikul veebisaidil ajakohast teavet nende meetmete rakendamise kohta, mis on algatuse kohta vastu võetud teatises esitatud.

Artikkel 16

Euroopa Parlamendi järelmeetmed edukatele kodanikualgatustele

Euroopa Parlament hindab artikli 15 lõikes 2 osutatud komisjoni teatise alusel võetud meetmeid.

III PEATÜKK

MUUD SÄTTED

Artikkel 17

Läbipaistvus

1.   Korraldajate rühm esitab registris avaldamiseks ja kui see on kohane, avaldab oma kampaania veebisaidil selge, täpse ja ammendava teabe algatuse kõigi ▌ rahastamisallikate kohta, mille puhul ületati aastas ühe rahastaja kohta 500 euro suurune summa.

Deklareeritud rahastamis- ja toetusallikad, sealhulgas sponsorid, ja vastavad summad peavad olema selgelt tuvastatavad.

Korraldajate rühm annab teavet ka teda vabatahtlikkuse alusel abistavate organisatsioonide kohta, kui selline abi ei ole majanduslikult mõõdetav.

Kõnealust teavet ajakohastatakse vähemalt iga kahe kuu tagant alates registreerimise kuupäevast kuni kuupäevani, mil algatus esitatakse artikli 13 kohaselt komisjonile. Komisjon teeb selle registris ja Euroopa kodanikualgatuse avalikul veebisaidil selgel ja ligipääsetaval viisil üldsusele kättesaadavaks.

2.  Komisjonil on õigus nõuda korraldajate rühmalt käesoleva määruse kohaselt deklareeritud rahastamisallikate ja toetuste kohta täiendavat teavet ja selgitusi.

3.  Komisjon võimaldab kodanikel esitada kaebuse korraldajate rühma esitatud rahastamis- ja toetusallikaid puudutava teabe täielikkuse ja õigsuse kohta ning teeb selleks registris ja Euroopa kodanikualgatuse avalikul veebisaidil üldsusele kättesaadavaks kontaktvormi.

Komisjon võib nõuda korraldajate rühmalt käesoleva lõike kohaselt esitatud kaebuste kohta lisateavet ning kui see on kohane, ajakohastada registris teavet deklareeritud rahastamis- ja toetusallikate kohta.

Artikkel 18

Teabevahetus

1.  Komisjon parandab teabevahetuse ja teavituskampaaniate kaudu üldsuse teadlikkust Euroopa kodanikualgatuse olemasolust, eesmärkidest ja toimimisest, soodustades seeläbi kodanike aktiivset osalemist liidu poliitilises elus.

Euroopa Parlament aitab komisjoni teavitustegevusse kaasa.

2.  Asjaomast algatust käsitleva teabevahetuse ja teavitamise eesmärgil võib korraldajate rühm või komisjon juhul, kui tal on selleks allakirjutanu sõnaselge nõusolek, kogumiseks talletada allakirjutanu e‑posti aadressi.

Võimalikke allakirjutajaid teavitatakse, et nende õigus algatust toetada ei olene sellest, kas nad on nõus sellega, et nende e‑posti aadresse kogutakse.

3.  E‑posti aadresse ei tohi koguda toetusavalduste vormide osana. Siiski võib neid aga koguda toetusavaldustega samal ajal, kuid üksnes juhul, kui neid töödeldakse eraldi.

Artikkel 19

Isikuandmete kaitse

1.  Seoses isikuandmete töötlemisega toetusavalduste, e‑posti aadresside ja algatuste rahastajate andmete kogumise ajal on määruse (EL) 2016/679 tähenduses vastutav töötleja korraldajate rühma esindaja. Kui loodud on käesoleva määruse artikli 5 lõikes 7 osutatud juriidiline isik, on vastutav töötleja nimetatud isik.

2.  Seoses isikuandmete töötlemisega toetusavalduste kontrollimise ja tõendamise ajal on määruse (EL) 2016/679 tähenduses vastutavad töötlejad käesoleva määruse artikli 20 lõike 2 kohaselt määratud pädevad asutused.

3.  Seoses registris, veebipõhises koostööplatvormis ja käesoleva määruse artiklis 10 osutatud veebipõhises toetusavalduste kogumise kesksüsteemis sisalduvate isikuandmete töötlemisega ning e-posti aadresside kogumisega on määruse (EL) 2018/1725 tähenduses vastutav töötleja komisjon.

4.  Toetusavalduste vormide täitmisel saadud isikuandmeid kogutakse artiklite 9–11 kohase turvalise kogumise ja säilitamise, liikmesriikidele esitamise, artikli 12 kohase kontrollimise ja tõendamise toimingute jaoks ning vajalike kvaliteedikontrollide ja statistiliste analüüside tegemiseks.

5.  Korraldajate rühm ja kui see on kohane, komisjon hävitavad kõik algatuse jaoks allkirjastatud toetusavaldused ja nende koopiad ühe kuu jooksul pärast algatuse artikli 13 kohast komisjonile esitamist või hiljemalt 21 kuud pärast kogumisperioodi algust, olenevalt sellest, kumb tähtpäev saabub varem. Juhul kui algatus võetakse tagasi pärast kogumisperioodi algust, hävitatakse toetusavaldused ja nende koopiad ühe kuu jooksul pärast artiklis 7 osutatud tagasivõtmist.

6.  Pädev asutus hävitab kõik toetusavaldused ja nende koopiad kolme kuu jooksul pärast artikli 12 lõikes 5 osutatud tõendi väljaandmist.

7.  Konkreetse algatuse jaoks antud toetusavaldusi ja nende koopiaid võib säilitada lõigetes 5 ja 6 sätestatud tähtajast kauem, kui see on vajalik asjaomase algatusega seotud kohtu- või haldusmenetluseks. Need hävitatakse ühe kuu jooksul pärast nimetatud menetlustes lõpliku otsuse tegemise kuupäeva.

8.  Komisjon ja korraldajate rühm hävitavad artikli 18 lõike 2 kohaselt kogutud e‑posti aadressi andmed vastavalt ühe kuu jooksul pärast algatuse tagasivõtmist või 12 kuu jooksul pärast kogumisperioodi lõppu või algatuse komisjonile esitamist. Kui komisjon on teatises esitanud meetmeid, mida artikli 15 lõike 2 kohaselt kavatsetakse võtta, hävitatakse e‑posti aadressi andmed kolme aasta jooksul pärast teatise avaldamist.

9.  Ilma et see piiraks neile määrusest (EL) 2018/1725 tulenevaid õigusi, on korraldajate rühma liikmetel õigus taotleda oma isikuandmete registrist eemaldamist pärast kahe aasta möödumist asjaomase algatuse registreerimise kuupäevast.

Artikkel 20

Liikmesriikide pädevad asutused

1.  Artikli 11 kohaldamisel määrab iga liikmesriik artikli 11 lõikes 3 osutatud tõendi andmise eest vastutama ühe pädeva asutuse või mitu pädevat asutust.

2.  Artikli 12 kohaldamisel määrab iga liikmesriik ühe pädeva asutuse, kes vastutab toetusavalduste kontrollimise koordineerimise ja artikli 12 lõikes 5 osutatud tõendite andmise eest.

3.  Hiljemalt 1. jaanuaril 2020 edastavad liikmesriigid komisjonile lõigete 1 ja 2 kohaselt määratud asutuste nimed ja aadressid. Nad teavitavad komisjoni kui nimetatud teavet on vaja ajakohastada.

Komisjon teeb lõigete 1 ja 2 kohaselt määratud asutuste nimed ja aadressid registris üldsusele kättesaadavaks.

Artikkel 21

Riigisisestest sätetest teatamine

1.  Hiljemalt 1. jaanuaril 2020 teavitavad liikmesriigid komisjoni käesoleva määruse rakendamiseks vastu võetud erisätetest.

2.  Komisjon teeb need sätted registris kooskõlas lõikega 1 liikmesriigi teatises kasutatud keeles üldsusele kättesaadavaks.

IV PEATÜKK

DELEGEERITUD ÕIGUSAKTID JA RAKENDUSAKTID

Artikkel 22

Komiteemenetlus

1.  Käesoleva määruse artikli 11 lõike 5 rakendamisel abistab komisjoni komitee. Kõnealune komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Artikkel 23

Delegeeritud volitused

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 24 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesoleva määruse lisasid nende käesoleva määruse sätete ulatuses, mis on asjakohased nimetatud lisade puhul.

Artikkel 24

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 23 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva määruse jõustumise kuupäev ▌].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 23 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 23 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

V PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 25

Läbivaatamine

Komisjon vaatab Euroopa kodanikualgatuse toimimise perioodiliselt läbi ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva määruse kohaldamise kohta aruande hiljemalt 1. jaanuaril 2024 ja seejärel iga nelja aasta tagant. Neis aruannetes käsitletakse ka miinimumvanust Euroopa kodanikualgatuse toetamiseks liikmesriikides. Aruanded avalikustatakse.

Artikkel 26

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EL) nr 211/2011 tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2020.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 27

Üleminekusäte

Määruse (EL) nr 211/2011 artiklite 5–9 kohaldamist jätkatakse pärast 1. jaanuari 2020 Euroopa kodanikualgatuste puhul, mis registreeritakse enne 1. jaanuari 2020.

Artikkel 28

Jõustumine ja kohaldatavus

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2020.

Artikli 9 lõiget 4, artiklit 10, artikli 11 lõiget 5 ja artikleid 20–24 kohaldatakse alates käesoleva määruse jõustumisest.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

LISAD

I LISA

Allakirjutanute minimaalne arv liikmesriigiti

Belgia

15 771

Bulgaaria

12 767

Tšehhi

15 771

Taani

9 763

Saksamaa

72 096

Eesti

4 506

Iirimaa

8 261

Kreeka

15 771

Hispaania

40 554

Prantsusmaa

55 574

Horvaatia

8 261

Itaalia

54 823

Küpros

4 506

Läti

6 008

Leedu

8 261

Luksemburg

4 506

Ungari

15 771

Malta

4 506

Madalmaad

19 526

Austria

13 518

Poola

38 301

Portugal

15 771

Rumeenia

24 032

Sloveenia

6 008

Slovakkia

9 763

Soome

9 763

Rootsi

15 020

Ühendkuningriik

54 823

II LISA

ALGATUSE REGISTREERIMISEKS VAJALIK TEAVE

1.  Algatuse pealkiri (kuni 100 kirjamärki).(*)

2.  Komisjoni meetmete võtmisele üles kutsuva algatuse eesmärgid (tühikuid arvestamata kuni 1 100 kirjamärki) (korrigeeritud keskmine iga keele kohta(*)).

Korraldajate rühm võib esitada algatuse sisu, eesmärkide ja tausta kohta lisa (tühikuid arvestamata kuni 5 000 kirjamärki) (korrigeeritud keskmine iga keele kohta(*)).

Korraldajate rühm võib esitada algatuse sisu, eesmärkide ja tausta kohta lisateavet. Soovi korral võib ta esitada ka õigusakti eelnõu.

3.  Aluslepingute sätted, mida korraldajate rühm kavandatava meetme võtmisel asjakohaseks peab.

4.  Korraldajate rühma seitsmes eri liikmesriigis elava seitsme liikme täielik nimi, postiaadress, kodakondsus ja sünniaeg, märkides ära esindaja ja tema asendaja ning nende e-posti aadressid ja telefoninumbrid(16).

Kui esindaja ja/või tema asendaja ei kuulu esimeses punktis osutatud seitsme liikme hulka, siis tema täielik nimi, postiaadress, kodakondsus, sünniaeg, e-posti aadressid ja telefoninumbrid.

5.  Dokumendid, mis kinnitavad punktis 4 osutatud kõigi seitsme liikme ja juhul, kui nad ei kuulu nimetatud seitsme liikme hulka, siis lisaks esindaja ja tema asendaja täielikku nime, postiaadressi, kodakondsust ja sünniaega.

6.  Korraldajate rühma teiste liikmete nimed.

7.  Määruse (EL) …/…(17) artikli 5 lõikes 7 osutatud olukorras, kui see on kohane, dokumendid, mis kinnitavad, et kooskõlas liikmesriigi õigusega on spetsiaalselt kõnealuse algatuse haldamise eesmärgil loodud juriidiline isik ja et korraldajate rühma liikmete seast esindajaks määratud liikmele on antud õigus tegutseda juriidilise isiku nimel.

8.  Algatuse kõik toetus- ja rahastamisallikad selle registreerimise ajal.(18)

(*) Komisjon tagab, et kõikide registreeritud algatuste nimetatud elemendid tõlgitakse kõikidesse liidu institutsioonide ametlikesse keeltesse.

III LISA

TOETUSAVALDUSE VORM – A OSA(19)

(liikmesriikidele, kes ei nõua isikukoodi või isikut tõendava dokumendi numbri osalist esitamist)

Kõik käesoleva vormi lahtrid on kohustuslikud.

TÄIDAB KORRALDAJATE RÜHM

1.  Kõik käesolevale vormile allakirjutanud on järgmise riigi kodanikud:

Palun märkida ainult üks liikmesriik nimekirja kohta.

2.  Euroopa Komisjoni antud registreerimisnumber: 3. Kogumisperioodi algus- ja lõppkuupäev:

4.  Algatuse veebisaidi aadress Euroopa Komisjoni loodud registris:

5.  Algatuse pealkiri:

6.  Algatuse eesmärgid:

7.  Registreeritud kontaktisikute nimed ja e-posti aadressid:

[määruse (EL) .../... (20) artikli 5 lõikes 7 osutatud olukorras, kui see on kohane, lisaks juriidilise isiku nimi ja asukohariik]:

8.  Algatuse veebisait (kui see on olemas):

TÄIDAVAD ALLAKIRJUTANUD TRÜKITÄHTEDEGA:

„Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige ja et ma ei ole kõnealust algatust varem toetanud.“

TÄIELIK EESNIMI

PEREKONNANIMI

ELUKOHT(21)

(tänav, majanumber, sihtnumber, linn, riik)

SÜNNIAEG

KUUPÄEV

ALLKIRI(22)

Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta(23), kui toetusavaldusi kogutakse paberil või toetusavalduste kogumise veebipõhiste üksiksüsteemide kaudu.

Vastavalt määrusele (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) kasutatakse teie isikuandmeid, mis on sellel vormil ▌ esitatud, üksnes algatuse toetamiseks ja need tehakse pädevatele riiklikele asutustele kättesaadavaks ainult kontrollimiseks ja ▌ tõendamiseks. Teil on õigus taotleda algatuse korraldajate rühmalt juurdepääsu oma isikuandmetele, nende andmete parandamist, kustutamist ja nende töötlemisele piirangute seadmist.

Korraldajate rühm säilitab teie andmeid maksimaalse säilitamisaja jooksul, mis on üks kuu pärast algatuse esitamist Euroopa Komisjonile või 21 kuud pärast kogumisperioodi algust, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem. Haldus- või kohtumenetluse korral võib andmeid säilitada kauem, maksimaalselt üks kuu pärast menetluse lõppu.

Ilma et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht, kui leiate, et teie andmeid on töödeldud õigusvastaselt.

Algatuse korraldajate rühma või asjakohasel juhul nende loodud juriidilise isiku esindaja on vastutav töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses ning temaga saab ühendust võtta käesoleval vormil esitatud kontaktandmete abil.

Andmekaitseametniku (kui see on olemas) kontaktandmed on kättesaadavad toetusavalduse vormil esitatud algatuse veebiaadressil Euroopa Komisjoni registris.

Teie isikuandmeid vastu võtva ja töötleva riikliku asutuse ja riiklike andmekaitseasutuste kontaktandmed on kättesaadavad aadressil http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=et.

Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta, kui toetusavaldusi kogutakse toetusavalduste kogumise veebipõhise kesksüsteemi kaudu veebis

Vastavalt määrusele (EL) 2018/1725 ja määrusele (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) kasutatakse teie isikuandmeid, mis on sellel vormil ▌ esitatud, üksnes algatuse toetamiseks ja need tehakse pädevatele riiklikele asutustele kättesaadavaks ainult kontrollimiseks ja ▌ tõendamiseks. Teil on õigus taotleda Euroopa Komisjonilt ja algatuse korraldajate rühma või kui see on kohane, algatuse haldamise eesmärgil korraldajate rühma loodud juriidilise isiku esindajalt juurdepääsu oma isikuandmetele, nende andmete parandamist, kustutamist ja nende töötlemisele piirangute seadmist.

Komisjon säilitab teie andmeid maksimaalse säilitamisaja jooksul, mis on üks kuu pärast algatuse esitamist Euroopa Komisjonile või 21 kuud pärast kogumisperioodi algust, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem. Haldus- või kohtumenetluse korral võib andmeid säilitada kauem, maksimaalselt üks kuu pärast menetluse lõppu.

Ilma et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on teil õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht, kui leiate, et teie andmeid on töödeldud õigusvastaselt.

Euroopa Komisjon ning algatuse korraldajate rühma või kui see on kohane, algatuse haldamise eesmärgil korraldajate rühma loodud juriidilise isiku esindaja on kaasvastutavad töötlejad määruse (EL) 2018/1725 ja isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses ning nendega saab ühendust võtta vormil esitatud kontaktandmete abil.

Korraldajate rühma andmekaitseametniku (kui see on olemas) kontaktandmed on kättesaadavad Euroopa Komisjoni loodud registri veebiaadressil, millele on osutatud käesoleva vormi punktis 4.

Teie isikuandmeid vastu võtva ja töötleva riikliku asutuse ja riiklike andmekaitseasutuste kontaktandmed on kättesaadavad aadressil http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=et.

Vastutava töötleja kontaktandmed: Vajaduse korral andmekaitseametniku kontaktandmed:

TOETUSAVALDUSE VORM — B OSA(24)

(liikmesriikidele, kes nõuavad isikukoodi või isikut tõendava dokumendi numbri ▌esitamist)

Kõik käesoleva vormi lahtrid on kohustuslikud.

TÄIDAB KORRALDAJATE RÜHM

1.  Kõik käesolevale vormile allakirjutanud on järgmise riigi kodanikud:

Palun märkida ainult üks liikmesriik nimekirja kohta.

Isikukoodi või isikut tõendava dokumendi numbrit (millest üks tuleb esitada) vt Euroopa kodanikualgatuse jaoks Euroopa Komisjoni loodud veebisaiti.

2.  Euroopa Komisjoni antud registreerimisnumber: 3. Kogumisperioodi algus- ja lõppkuupäev:

4.  Algatuse veebisaidi aadress Euroopa Komisjoni loodud registris:

5.  Algatuse pealkiri:

6.  Algatuse eesmärgid:

[määruse (EL) .../... (25)artikli 5 lõikes 7 osutatud olukorras, kui see on kohane, lisaks juriidilise isiku nimi ja asukohariik]:

8.  Algatuse veebisait (kui on olemas):

TÄIDAVAD ALLAKIRJUTANUD TRÜKITÄHTEDEGA:

„Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige ja et ma ei ole kõnealust algatust varem toetanud.“

TÄIELIK EESNIMI

PEREKONNANIMI

ISIKUKOOD/

ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI NUMBER

ISIKUKOODI VÕI ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI LIIK

KUUPÄEV

ALLKIRI(26)

Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta(27), kui toetusavaldusi kogutakse paberil või toetusavalduste kogumise veebipõhiste üksiksüsteemide kaudu:

Vastavalt määrusele (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) kasutatakse teie isikuandmeid, mis on sellel vormil ▌ esitatud, üksnes algatuse toetamiseks ja need tehakse pädevatele riiklikele asutustele kättesaadavaks ainult kontrollimiseks ja ▌ tõendamiseks. Teil on õigus taotleda algatuse korraldajate rühmalt juurdepääsu oma isikuandmetele, nende andmete parandamist, kustutamist ja nende töötlemisele piirangute seadmist.

Korraldajate rühm säilitab teie andmeid maksimaalse säilitamisaja jooksul, mis on üks kuu pärast algatuse esitamist Euroopa Komisjonile või 21 kuud pärast kogumisperioodi algust, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem. Haldus- või kohtumenetluse korral võib andmeid säilitada kauem, maksimaalselt üks kuu pärast menetluse lõppu.

Ilma et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht, kui leiate, et teie andmeid on töödeldud õigusvastaselt.

Algatuse korraldajate rühma või asjakohasel juhul rühma loodud juriidilise isiku esindaja on vastutav töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses ning temaga saab ühendust võtta käesoleval vormil esitatud kontaktandmete abil.

Andmekaitseametniku (kui see on olemas) kontaktandmed on kättesaadavad toetusavalduse vormil esitatud algatuse veebiaadressil komisjoni registris.

Teie isikuandmeid vastu võtvate ja töötlevate riiklike andmekaitseasutuste kontaktandmed on kättesaadavad aadressil: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.

Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta, kui toetusavaldusi kogutakse toetusavalduste kogumise veebipõhise kesksüsteemi kaudu veebis:

Vastavalt määrusele (EL) 2018/1725 ja määrusele (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) kasutatakse teie isikuandmeid, mis on sellel vormil ▌ esitatud, üksnes algatuse toetamiseks ja need tehakse pädevatele riiklikele asutustele kättesaadavaks ainult kontrollimiseks ja ▌ tõendamiseks. Teil on õigus taotleda Euroopa Komisjonilt ja algatuse korraldajate rühma või kui see on kohane, algatuse haldamise eesmärgil korraldajate rühma loodud juriidilise isiku esindajalt juurdepääsu oma isikuandmetele, nende andmete parandamist, kustutamist ja nende töötlemisele piirangute seadmist.

Komisjon säilitab teie andmeid maksimaalse säilitamisaja jooksul, mis on üks kuu pärast algatuse esitamist Euroopa Komisjonile või 21 kuud pärast kogumisperioodi algust, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem. Haldus- või kohtumenetluse korral võib andmeid säilitada kauem, maksimaalselt üks kuu pärast menetluse lõppu.

Ilma et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on teil õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht, kui leiate, et teie andmeid on töödeldud õigusvastaselt.

Euroopa Komisjon ning algatuse korraldajate rühma või kui see on kohane, algatuse haldamise eesmärgil korraldajate rühma loodud juriidilise isiku esindaja on kaasvastutavad töötlejad määruse (EL) 2018/1725 ja isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses ning nendega saab ühendust võtta vormil esitatud kontaktandmete abil.

Korraldajate rühma andmekaitseametniku (kui see on olemas) kontaktandmed on kättesaadavad Euroopa Komisjoni loodud registri veebiaadressil, millele on osutatud käesoleva vormi punktis 4.

Euroopa Komisjoni andmekaitseinspektori, teie isikuandmeid vastu võtva ja töötleva riikliku asutuse, Euroopa Andmekaitseinspektori ja riiklike andmekaitseasutuste kontaktandmed on kättesaadavad aadressil http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=et.

Vastutava töötleja kontaktandmed: Vajaduse korral andmekaitseametniku kontaktandmed:

IV LISA

TÕEND, MILLEGA KINNITATAKSE VEEBIPÕHISE TOETUSAVALDUSTE KOGUMISE SÜSTEEMI KOOSKÕLA EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU …(28) MÄÄRUSEGA (EL) …/…(29) EUROOPA KODANIKUALGATUSE KOHTA

… (liikmesriigi nimi) … (pädeva asutuse nimi) kinnitab, et aadressil … (veebisaidi aadress) asuv veebipõhine toetusavalduste kogumise üksiksüsteem, mida kasutatakse registrinumbri … (algatuse registrinumber) all … (algatuse pealkiri) toetusavalduste kogumiseks, on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu …++ määruse (EL) …/…+ (Euroopa kodanikualgatuse kohta) asjaomaste sätetega.

Kuupäev, allkiri ja pädeva asutuse ametlik pitser:

V LISA

VORM, MILLEGA ESITATAKSE TOETUSAVALDUSED IGA ASJAOMASE LIIKMESRIIGI PÄDEVALE ASUTUSELE

1.  Kontaktisikute (korraldajate rühma esindaja ja asendaja) või algatust haldava juriidilise isiku ja selle esindaja täielik nimi, posti- ja e-posti aadress:

2.  Algatuse pealkiri:

3.  Komisjoni antud registreerimisnumber:

4.  Registreerimise kuupäev:

5.  (Liikmesriigi nimi) kodanikest allakirjutanute arv:

6.  Kogutud toetusavaldusi kokku:

7.  Nende liikmesriikide arv, kus allakirjutanute miinimumarv on koos:

8.  Lisad:

(Lisada kõigi asjaomase liikmesriigi kodanikest allakirjutanute toetusavaldused.

Vajaduse korral lisada asjaomane tõend, millega kinnitatakse veebipõhise toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu …(30) määrusele (EL) …/…(31) Euroopa kodanikualgatuse kohta.)

9.  Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige ja et toetusavaldused on kogutud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu …++ määruse (EL) …/…+ (Euroopa kodanikualgatuse kohta) artiklile 9.

10.  Kuupäev ja ühe kontaktisiku (esindaja/asendaja(32)) või juriidilise isiku esindaja allkiri:

VI LISA

TÕEND, MILLEGA KINNITATAKSE … (LIIKMESRIIGI NIMI) SEOTUD KEHTIVATE TOETUSAVALDUSTE ARVU

… (liikmesriigi nimi) … (pädeva asutuse nimi) kinnitab pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu …(33) määruse (EL) …/…(34) (Euroopa kodanikualgatuse kohta) artikli 12 kohast vajalikku kontrollimist, et … (kehtivate toetusavalduste arv) toetusavaldust, mis on antud algatusele, mille registreerimisnumber on … (algatuse registreerimisnumber), on nimetatud määruse kohaselt kehtivad.

Kuupäev, allkiri ja ametlik pitser:

VII LISA

VORM, MILLEGA ESITATAKSE ALGATUS EUROOPA KOMISJONILE

1.  Algatuse pealkiri:

2.  Komisjoni antud registreerimisnumber:

3.  Registreerimise kuupäev:

4.  Kogutud kehtivate toetusavalduste arv (vähemalt üks miljon):

5.  Liikmesriikide poolt tõendatud allakirjutanute arv:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Allakirjutanute arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

KOKKU

Allakirjutanute arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Kontaktisikute (korraldajate rühma esindaja ja tema asendaja)(35) või algatust haldava juriidilise isiku ja selle esindaja täielik nimi, posti- ja e-posti aadress.

7.  Kõik käesoleva algatuse toetus- ja rahastamisallikad, kaasa arvatud rahalise toetuse summa esitamise hetkel:

8.  Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige ning et Euroopa Parlamendi ja nõukogu …(36) määruse (EL) …/…(37) (Euroopa kodanikualgatuse kohta) asjaomaste sätetega ette nähtud asjakohast korda on järgitud ja kõik tingimused on täidetud.

Kuupäev ja ühe kontaktisiku (esindaja/asendaja(38)) või juriidilise isiku esindaja allkiri:

9.  Lisad: (Lisada kõik tõendid)

(1) ELT C 237, 6.7.2018, lk 74.
(2)ELT C 247, 13.7.2018, lk 62.
(3) Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2019. aasta seisukoht
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta (ELT L 65, 11.3.2011, lk 1).
(5)Komisjoni 17. novembri 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1179/2011, millega kehtestatakse veebipõhiste kogumissüsteemide tehnilised spetsifikatsioonid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta (ELT L 301, 18.11.2011, lk 3).
(6)ELT C 355, 20.10.2017, lk 17.
(7) 2017/2024(INL).
(8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).
(9) Komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsus (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta (ELT L 6, 11.1.2017, lk 40).
(10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e‑identimise ja e‑tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73).
(11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).
(12) ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.
(13)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).
(14) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).
(15) Komisjoni 8. septembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1501 koostalitlusvõime raamistiku kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 (e‑identimise ja e‑tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul) artikli 12 lõikele 8 (ELT L 235, 9.9.2015, lk 1).
(16) Komisjoni veebipõhises registris esitatakse avalikult ainult korraldajate rühma liikmete täielikud nimed, esindaja elukohariik või asjakohasel juhul juriidilise isiku nimi ja asukohariik, kontaktisikute e-posti aadressid ning toetus- ja rahastamisallikatega seotud teave. Andmesubjektidel on õigus avaldada oma isikuandmete avaldamisele vastuseisu mõjuvatel õiguslikel põhjustel, mis on seotud nende isikliku olukorraga.
(17)+ ELT: palun sisestada teksti käesoleva määruse number.
(18)
(19)Vorm trükitakse ühele lehepoolele. Korraldajate rühm võib trükkida lehe mõlemale poolele. Paberil kogutud toetusavalduste veebipõhisesse toetusavalduste kogumise kesksüsteemi üleslaadimiseks kasutatakse Euroopa Komisjoni antud koodi.
(20)+ ELT: palun lisada käesoleva määruse number.
(21) Väljaspool Saksamaad elavad Saksamaa kodanikud üksnes juhul, kui nad on registreerinud oma praeguse alalise elukoha asjaomases Saksamaa diplomaatilises esinduses.
(22)Allkiri ei ole kohustuslik, kui vorm esitatakse elektrooniliselt määruse (EL) …/…+ artiklis 10 osutatud veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi kaudu või nimetatud määruse artiklis 11 osutatud veebipõhise toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi kaudu.
(23)Kasutada tuleb (olenevalt kogumisviisist) ainult üht väljapakutud kahest avaldusest isikuandmete puutumatuse kohta.
(24)Vorm trükitakse ühele lehepoolele. Korraldajate rühm võib trükkida lehe mõlemale poolele. Paberil kogutud toetusavalduste veebipõhisesse toetusavalduste kogumise kesksüsteemi üleslaadimiseks kasutatakse Euroopa Komisjoni antud koodi.
(25)+ ELT: palun lisada käesoleva määruse number.
(26)Allkiri ei ole kohustuslik, kui vorm esitatakse elektrooniliselt määruse (EL) …/…+ artiklis 10 osutatud veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi kaudu või nimetatud määruse artiklis 11 osutatud veebipõhise toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi kaudu.
(27)Kasutada tuleb olenevalt kogumisviisist ainult üht väljapakutud kahest avaldusest isikuandmete puutumatuse kohta.
(28)++ ELT: palun sisestada teksti käesoleva määruse vastuvõtmise kuupäev.
(29)+ ELT: palun sisestada teksti käesoleva määruse number.
(30)++ ELT: palun sisestada teksti käesoleva määruse vastuvõtmise kuupäev.
(31)+ ELT: palun sisestada teksti käesoleva määruse number.
(32) Mittevajalik läbi kriipsutada.
(33)++ ELT: palun sisestada teksti käesoleva määruse vastuvõtmise kuupäev.
(34)+ ELT: palun sisestada teksti käesoleva määruse number.
(35)Komisjoni veebipõhises registris esitatakse avalikult ainult korraldajate rühma liikmete täielikud nimed, esindaja elukohariik või asjakohasel juhul juriidilise isiku nimi ja asukohariik, kontaktisikute e-posti aadressid ning toetus- ja rahastamisallikatega seotud teave. Andmesubjektidel on õigus avaldada oma isikuandmete avaldamisele vastuseisu mõjuvatel õiguslikel põhjustel, mis on seotud nende isikliku olukorraga.
(36)++ ELT: palun sisestada teksti käesoleva määruse vastuvõtmise kuupäev.
(37)+ ELT: palun sisestada teksti käesoleva määruse number.
(38)Mittevajalik läbi kriipsutada.

Viimane päevakajastamine: 13. märts 2019Õigusalane teave