Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0220(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0226/2018

Texte depuse :

A8-0226/2018

Dezbateri :

PV 11/03/2019 - 22
CRE 11/03/2019 - 22

Voturi :

PV 05/07/2018 - 6.5
CRE 05/07/2018 - 6.5
PV 12/03/2019 - 9.19
CRE 12/03/2019 - 9.19
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0153

Texte adoptate
PDF 312kWORD 96k
Marţi, 12 martie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Inițiativa cetățenească europeană ***I
P8_TA-PROV(2019)0153A8-0226/2018
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană (COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0482),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 24 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0308/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 martie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 23 martie 2018(2),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 decembrie 2018, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale și avizele Comisiei pentru cultură și educație și Comisiei pentru petiții (A8-0226/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 237, 6.7.2018, p. 74.
(2) JO C 247, 13.7.2018, p. 62.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană
P8_TC1-COD(2017)0220

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 24,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

vând în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3),

întrucât:

(1)  Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) instituie cetățenia Uniunii. Cetățenilor Uniunii (denumiți în continuare „cetățenii”) li se conferă dreptul de a se adresa direct Comisiei printr-o cerere prin care aceasta este invitată să prezinte o propunere de act juridic al Uniunii în vederea aplicării tratatelor, această procedură fiind similară cu dreptul conferit Parlamentului European ▌ în temeiul articolului 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și cu dreptul conferit Consiliului în temeiul articolului 241 din TFUE. Prin urmare, inițiativa cetățenească europeană contribuie la consolidarea funcționării democratice a Uniunii prin participarea cetățenilor la viața sa democratică și politică. După cum reiese din structura articolului 11 din TUE și a articolului 24 din TFUE, inițiativa cetățenească europeană ar trebui luată în considerare în contextul altor mijloace prin care cetățenii pot aduce anumite probleme în atenția instituțiilor Uniunii și care constau, în special, în dialogul cu asociațiile reprezentative și societatea civilă, consultări cu părțile interesate, petiții și sesizarea Ombudsmanului.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(4) a stabilit normele și procedurile privind inițiativa cetățenească europeană și a fost completat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1179/2011 al Comisiei(5).

(3)  În raportul său privind aplicarea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 din 31 martie 2015, Comisia a enumerat o serie de provocări legate de punerea în aplicare a regulamentului respectiv, luându-și angajamentul de a analiza în continuare impactul pe care aceste aspecte îl au asupra eficacității instrumentului inițiativei cetățenești europene și de a îmbunătăți funcționarea acestuia.

(4)  În rezoluția sa din 28 octombrie 2015 privind inițiativa cetățenească europeană(6) și în proiectul de raport legislativ din proprie inițiativă din 26 iunie 2017(7), Parlamentul European a solicitat Comisiei să revizuiască Regulamentul (UE) nr. 211/2011 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1179/2011.

(5)  Obiectivul prezentului regulament este ca inițiativa cetățenească europeană să devină mai accesibilă, mai puțin împovărătoare, mai ușor de utilizat pentru organizatori și susținători, precum și să consolideze acțiunile întreprinse în urma inițiativelor cetățenești, în vederea valorificării pe deplin a potențialului acestora ca instrument pentru stimularea dezbaterii▌. De asemenea, regulamentul ar trebui să faciliteze participarea unui număr cât mai mare de cetățeni la procesul decizional democratic al Uniunii.

(6)  Pentru realizarea acestor obiective, procedurile și condițiile necesare pentru o inițiativă cetățenească europeană ar trebui să fie eficace, transparente, clare, simple, ușor de aplicat, accesibile persoanelor cu dizabilități și proporționale cu natura acestui instrument. Acestea ar trebui să asigure un echilibru judicios între drepturi și obligații și să garanteze că inițiativelor valabile li se acordă o examinare corespunzătoare și un răspuns corespunzător din partea Comisiei.

(7)  Este oportun să se stabilească o vârstă minimă pentru susținerea unei inițiative. Vârsta minimă respectivă ar trebui să corespundă cu vârsta de la care cetățenii au drept de vot în alegerile pentru Parlamentul European. Pentru a crește participarea cetățenilor tineri la viața democratică a Uniunii și a realiza astfel întregul potențial al inițiativei cetățenești europene ca instrument al democrației participative, statele membre ar trebui să poată stabili vârsta de 16 ani ca vârstă minimă pentru susținerea unei inițiative, dacă consideră acest lucru adecvat, și ar trebui să informeze Comisia în consecință. Comisia ar trebui să evalueze periodic funcționarea inițiativei cetățenești europene, inclusiv în ceea ce privește vârsta minimă pentru a susține inițiativele. Statele membre sunt încurajate să ia în considerare stabilirea vârstei minime la 16 ani în conformitate cu dreptul lor intern.

(8)  În conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din TUE, o inițiativă prin care Comisia este invitată să prezinte, în limitele atribuțiilor sale, o propunere corespunzătoare în materii în care cetățenii consideră că este necesar un act juridic al Uniunii în vederea aplicării tratatelor, trebuie susținută de cel puțin un milion de cetățeni ai Uniunii care sunt resortisanți ai unui număr semnificativ de state membre.

(9)  Pentru a se asigura faptul că o inițiativă este reprezentativă pentru un interes al Uniunii, asigurându-se totodată faptul că instrumentul în cauză rămâne ușor de utilizat, numărul minim de state membre din care trebuie să provină cetățenii ar trebui stabilit la un sfert din statele membre.

(10)  Pentru a se asigura faptul că o inițiativă este reprezentativă și că cetățenilor care susțin o inițiativă li se aplică condiții similare, este de asemenea oportun să se stabilească numărul minim de semnatari care provin din fiecare dintre aceste state membre. Numărul minim de semnatari necesar în fiecare stat membru ar trebui să fie în mod proporțional descrescător și să corespundă rezultatului înmulțirii ▌numărului de deputați în Parlamentul European aleși în fiecare stat membru cu numărul total de deputați în Parlamentul European.

(11)  Pentru ca inițiativele cetățenești europene să devină mai incluzive și mai vizibile, organizatorii pot utiliza pentru activitățile lor de promovare și comunicare și alte limbi decât limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii, care, în conformitate cu ordinea constituțională a statelor membre, au statut oficial pe întreg teritoriul lor sau într-o parte a acestuia.

(12)  Deși datele cu caracter personal care sunt prelucrate în aplicarea prezentului regulament ar putea include date ▌sensibile, având în vedere natura inițiativei cetățenești europene ca instrument de democrație participativă, este justificat să se ceară furnizarea de date cu caracter personal pentru susținerea unei inițiative și să se prelucreze respectivele date în măsura în care acest lucru este necesar pentru a permite verificarea declarațiilor de susținere în conformitate cu dreptul și practicile interne.

(13)  Pentru ca inițiativa cetățenească europeană să devină mai accesibilă ▌, Comisia ar trebui să furnizeze informații, asistență și sprijin practic cetățenilor și grupurilor de organizatori, în special în ceea ce privește aspectele legate de prezentul regulament care intră în competența sa. Pentru a consolida aceste informații și asistența, Comisia ar trebui, de asemenea, să pună la dispoziție o platformă de colaborare online care să ofere un forum de discuții specializat, precum și asistență, informații și consiliere juridică independente cu privire la inițiativa cetățenească europeană. Platforma ar trebui să fie accesibilă cetățenilor, grupurilor de organizatori, organizațiilor și experților externi cu experiență în organizarea inițiativelor cetățenești europene. Platforma ar trebui să fie accesibile persoanelor cu dizabilități.

(14)  Pentru a permite grupurilor de organizatori să își gestioneze inițiativa pe tot parcursul procedurii, Comisia ar trebui să pună la dispoziție un registru online pentru inițiativa cetățenească europeană (denumit în continuare „registrul”). Pentru a crește gradul de conștientizare și a asigura transparența cu privire la toate inițiativele, registrul ar trebui să dispună de un site public de internet, care să ofere informații detaliate despre inițiativa cetățenească europeană, în general, precum și informații actualizate despre inițiative specifice, despre stadiul lor și despre sursele de sprijin și finanțare declarate, pe baza informațiilor prezentate de grupurile de organizatori.

(15)  Pentru a asigura apropierea de cetățeni și a crește gradul de conștientizare cu privire la inițiativa cetățenească europeană statele membre ar trebui să instituie unul sau mai multe puncte de contact pe teritoriile lor care să ofere cetățenilor informații și asistență cu privire la inițiativa cetățenească europeană. Informațiile și asistenta ar trebui să fie legate, în special, de aspectele prezentului regulament a căror aplicare intră în competența a autorităților naționale ale statelor membre sau care se referă la dreptul intern aplicabil și pentru care aceste autorități sunt astfel cele mai în măsură să informeze și să asiste cetățenii și grupurile de organizatori. După caz, statele membre ar trebui să urmărească realizarea de sinergii cu serviciile care oferă asistență pentru utilizarea instrumentelor naționale similare. Comisia, inclusiv reprezentanțele sale în statele membre, ar trebui să asigure o cooperare strânsă cu punctele de contact naționale în privința respectivelor informații și activități de asistență, inclusiv, după caz, a activităților de comunicare la nivelul Uniunii.

(16)  Pentru lansarea și gestionarea cu succes a inițiativelor cetățenești este necesară o structură organizată minimă. Respectiva structură ar trebui să se constituie sub forma unui grup de organizatori, alcătuit din persoane fizice care își au reședința în cel puțin șapte state membre diferite, pentru a încuraja abordarea unor chestiuni relevante la nivelul întregii Uniuni și a stimula reflecția asupra acestora. Din rațiuni de transparență și de fluiditate și eficiență a comunicării, grupul de organizatori ar trebui să desemneze un reprezentant care să asigure legătura dintre grupul de organizatori și instituțiile Uniunii pe tot parcursul procedurii. Grupul de organizatori ar trebui să aibă posibilitatea de a constitui în conformitate cu dreptul intern, o entitate juridică în scopul gestionării inițiativei. Această entitate juridică ar trebui să fie considerată drept grupul de organizatori în sensul prezentului regulament.

(17)  Deși Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului(8) va continua să se aplice în ceea ce privește răspunderea și sancțiunile în legătură cu prelucrarea de date cu caracter personal, grupul de organizatori ar trebui să răspundă în solidar, în conformitate cu dispozițiile de drept intern aplicabile, pentru toate prejudiciile produse de membrii săi în procesul de organizare a unei inițiative prin acte ilegale săvârșite cu intenție sau din neglijență gravă. Statele membre ar trebui să se asigure că grupul de organizatori este supus unor sancțiuni corespunzătoare în cazul încălcării prezentului regulament.

(18)  Pentru a se asigura coerența și transparența în legătură cu inițiativele și pentru a se evita colectarea de semnături pentru o inițiativă care nu respectă condițiile prevăzute de tratate și de prezentul regulament, inițiativele care îndeplinesc condițiile stabilite în prezentul regulament ar trebui înregistrate de Comisie înainte de începutul perioadei de colectare a declarațiilor de susținere de la cetățeni. Comisia ar trebui să efectueze înregistrarea respectând în totalitate obligația de motivare în temeiul articolului 296 al doilea paragraf din TFUE și a principiului general al bunei administrări, prevăzut la articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(19)  Pentru a face inițiativa cetățenească europeană eficientă și mai accesibilă, ținând seama de faptul că procedurile și condițiile necesare pentru o inițiativă cetățenească europeană trebuie să fie clare, simple, ușor de aplicat și proporționale, și pentru a asigura înregistrarea cât mai multor inițiative, este oportun ca o inițiativă să fie înregistrată parțial în cazurile în care doar o parte sau unele părți ale inițiativei îndeplinesc cerințele pentru înregistrare prevăzute de prezentul regulament. O inițiativă ar trebui înregistrată parțial cu condiția ca o parte a inițiativei, inclusiv obiectivele sale principale, să nu depășească în mod vădit competența Comisiei de prezenta o propunere de act juridic al Uniunii în vederea punerii în aplicare a tratatelor și ca toate celelalte cerințe în materie de înregistrare să fie îndeplinite. Ar trebui să se asigure claritate și transparență în ceea ce privește partea înregistrată, iar potențialii semnatari ar trebui informați cu privire la partea înregistrată a inițiativei și cu privire la faptul că se colectează declarații de susținere numai în legătură cu partea înregistrată. Comisia ar trebui să informeze grupul de organizatori, într-un mod suficient de detaliat, cu privire la motivele deciziei de a nu înregistra inițiativa sau de a o înregistra doar parțial, precum și cu privire la toate căile de atac judiciare și extrajudiciare pe care le are la dispoziție.

(20)  Declarațiile de susținere a unei inițiative ar trebui colectate într-un anumit termen. Pentru a se asigura că o inițiativă își păstrează pertinența, ținând totodată seama de complexitatea procesului de colectare a declarațiilor de susținere în întreaga Uniune, termenul nu ar trebui să depășească 12 luni de la data de început a perioadei de colectare stabilite de grupul de organizatori. Grupul de organizatori ar trebui să aibă posibilitatea de a alege data de început a perioadei de colectare în termen de șase luni de la înregistrarea inițiativei. Grupul de organizatori ar trebui să aducă data stabilită la cunoștința Comisiei cel târziu cu 10 zile lucrătoare înainte de data respectivă. Pentru a asigura coordonarea cu autoritățile naționale, Comisia ar trebui să informeze statele membre cu privire la data comunicată de către grupul de organizatori.

(21)  Pentru ca inițiativa cetățenească europeană să devină mai accesibilă, mai puțin împovărătoare și mai ușor de utilizat pentru organizatori și cetățeni, Comisia ar trebui să instituie și să gestioneze un sistem central pentru colectarea online a declarațiilor de susținere. Acest sistem ar trebui pus în mod gratuit la dispoziția grupurilor de organizatori și ar trebui să cuprindă caracteristicile tehnice necesare pentru colectarea online, inclusiv găzduirea și software-ul, precum și caracteristicile de accesibilitate care să asigure posibilitatea cetățenilor cu dizabilități de a susține inițiativele. Acest sistem ar trebui instituit și gestionat în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei(9).

(22)  Cetățenii ar trebui să aibă posibilitatea de a susține inițiative online sau pe hârtie furnizând numai datele cu caracter personal prevăzute în anexa III la prezentul regulament. Statele membre ar trebui să informeze Comisia dacă doresc să fie incluse în partea A sau în partea B din anexa III. Cetățenii care utilizează sistemul central de colectare online pentru inițiativa cetățenească europeană ar trebui să poată susține o inițiativă online prin intermediul mijloacelor de identificare electronică și de semnătură electronică notificate în sensul Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului și al Consiliului(10). În acest scop, Comisia și statele membre ar trebui să implementeze caracteristicile tehnice relevante în cadrul prevăzut de respectivul regulament. Cetățenii ar trebui să semneze declarația de susținere o singură dată.

(23)  Pentru a facilita tranziția către noul sistem central de colectare online, un grup de organizatori ar trebui să continue să aibă în continuare posibilitatea de a institui propriile sisteme de colectare online și de a colecta declarații de susținere prin intermediul acestui sistem, pentru inițiativele înregistrate în conformitate cu prezentul regulament, până la 31 decembrie 2022. Grupul de organizatori ar trebui să utilizeze un sistem separat de colectare online unic pentru fiecare inițiativă. Sistemele separate de colectare online instituite și administrate de un grup de organizatori ar trebui să dispună de caracteristicile tehnice și de securitate adecvate pentru a asigura faptul că datele sunt colectate, stocate și transferate în siguranță pe tot parcursul procedurii. În acest scop, Comisia ar trebui să stabilească specificații tehnice detaliate pentru sistemele separate de colectare online în colaborare cu statele membre. Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita avizul Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA), care sprijină instituțiile Uniunii la elaborarea și implementarea politicilor legate de securitatea rețelelor și a sistemelor informatice.

(24)  Este oportun ca statele membre să verifice conformitatea cu cerințele prezentului regulament a sistemelor separate de colectare online instituite de grupul de organizatori și să emită un document prin care să certifice conformitatea respectivă înainte de colectarea declarațiilor de susținere. Certificarea sistemelor separate de colectare online ar trebui să fie efectuată de către autoritatea națională competentă din statele membre în care se stochează datele colectate prin intermediul sistemului separat de colectare online. Fără a aduce atingere competențelor care revin autorităților naționale de supraveghere în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, statele membre ar trebui să desemneze autoritatea națională competentă să certifice sistemele. Statele membre ar trebui să recunoască reciproc certificatele eliberate de autoritățile lor competente.

(25)  În cazul în care o inițiativă cetățenească a primit declarațiile de susținere necesare din partea semnatarilor, fiecare stat membru ar trebui să răspundă de verificarea și certificarea declarațiilor de susținere semnate de resortisanții săi, pentru a determina dacă s-a atins numărul minim necesar de semnatari cu drept de susținere a unei inițiative cetățenești europene. Ținând seama de necesitatea de a limita sarcina administrativă a statelor membre, verificările respective ar trebui să constea în controale corespunzătoare, care pot fi efectuate prin sondaj. Statele membre ar trebui să emită un document prin care să certifice numărul de declarații de susținere valabile primite.

(26)  Pentru a se promova participarea și dezbaterea publică în problemele aduse în discuție prin inițiative, atunci când la Comisie se depune o inițiativă care este susținută de numărul necesar de semnatari și care îndeplinește celelalte cerințe stabilite în prezentul regulament, grupul de organizatori ar trebui să aibă dreptul de a prezenta inițiativa respectivă în cadrul unei audieri publice la nivelul Uniunii. ▌Parlamentul European ar trebui să organizeze audieri publice în termen de trei luni de la depunerea inițiativei la Comisie. Parlamentul European ar trebui să ▌asigure reprezentarea echilibrată a intereselor actorilor relevanți, inclusiv ale societății civile, partenerilor sociali și experților. Comisia ar trebui să fie reprezentată la un nivel corespunzător. Consiliul, celelalte instituții și organe consultative ale Uniunii, precum și actorii interesați ar trebui să aibă posibilitatea de a participa la audiere, pentru a garanta caracterul incluziv și a scoate în evidență interesul public al acesteia.

(27)  Parlamentul European, în calitate de instituție în care cetățenii sunt reprezentați direct la nivelul Uniunii, ar trebui să aibă dreptul de a evalua susținerea pentru o inițiativă valabilă după depunerea acesteia, în urma unei audieri publice pe tema acesteia. Parlamentul European ar trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea de a evalua acțiunile întreprinse de Comisie ca răspuns la inițiativă și prezentate în comunicări.

(28)  Pentru a asigura participarea efectivă a cetățenilor la viața democratică a Uniunii, Comisia ar trebui să examineze inițiativele valabile și să răspundă la acestea. Prin urmare, Comisia ar trebui să își prezinte, în termen de șase luni de la primirea inițiativei, concluziile juridice și politice și acțiunea pe care intenționează să o întreprindă. Comisia ar trebui să explice în mod clar, comprehensibil și detaliat motivele acțiunii pe care intenționează să o întreprindă, inclusiv dacă va prezenta sau nu o propunere de act juridic al Uniunii în urma inițiativei sau să își facă cunoscute motivele pentru care nu intenționează să întreprindă vreo acțiune. Comisia ar trebui să examineze inițiativele în conformitate cu principiile generale ale bunei administrări, stabilite la articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(29)  Pentru a asigura transparența finanțării sale și a sprijinului de care beneficiază, grupul de organizatori ar trebui să ofere informații detaliate actualizate în mod regulat despre sursele ▌de finanțare și de sprijin pentru inițiativele sale în perioada cuprinsă între data la care este înregistrată inițiativa și data la care aceasta este depusă la Comisie. Informațiile trebuie publicate în registru și pe site-ul public de internet al inițiativei cetățenești europene. Declarația privind sursele de finanțare și de sprijin din partea grupului de organizatori trebuie să includă informații cu privire la sprijinul financiar care depășește 500 EUR per sponsor, precum și cu privire la organizațiile care asistă benevol grupul de organizatori, dacă sprijinul respectiv nu este cuantificabil din punct de vedere economic. Entitățile, în special organizațiile care contribuie, în temeiul tratatelor, la formarea conștiinței politice europene și la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii, ar trebui să aibă posibilitatea de a promova inițiativele și de a le acorda ▌finanțare și sprijin, dacă respectă procedurile și condițiile prevăzute în prezentul regulament ▌.

(30)  Pentru o transparență deplină, Comisia ar trebui să pună la dispoziție un formular de contact în registru și pe site-ul public de internet al inițiativei cetățenești europene, pentru ca cetățenii să poată depune o plângere în cazul în care consideră că informațiile privind sursele de finanțare și de sprijin declarate de grupurile de organizatori nu sunt complete sau nu sunt corecte. Comisia ar trebui să aibă dreptul de a cere grupului de organizatori orice informații suplimentare referitoare la plângeri și, după caz, de a actualiza informațiile privind sursele declarate de finanțare și de sprijin în registru.

(31)  Regulamentul (UE) 2016/679 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal efectuate în temeiul prezentului regulament ▌. În această privință, din rațiuni de securitate juridică este oportun să se precizeze că operatorii de date în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 sunt reprezentantul grupului de organizatori sau, dacă este cazul, entitatea juridică constituită pentru gestionarea inițiativei și autoritățile competente ale statelor membre, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal la colectarea declarațiilor de susținere, a adreselor de e-mail și a datelor privind sponsorii inițiativelor, precum și pentru verificarea și certificarea declarațiilor de susținere, și să se specifice perioada maximă în care pot fi păstrate datele cu caracter personal colectate pentru o inițiativă. În calitatea lor de operatori de date, reprezentantul grupului de organizatori sau, dacă este cazul, entitatea juridică constituită pentru gestionarea inițiativei și autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, în special pe cele referitoare la legalitatea prelucrării și securitatea activităților de prelucrare, la comunicarea de informații și la drepturile persoanelor vizate.

(32)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (11) se aplică prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Comisie în aplicarea prezentului regulament ▌. Este oportun să se clarifice faptul că Comisia este considerată operatorul de date în sensul[Regulamentului (UE) 2018/1725 în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal din registru, de pe platforma de colaborare online, din sistemul central de colectare online și cu colectarea adreselor de e-mail. Sistemul central de colectare online care permite grupului de organizatori să colecteze declarații de susținere online pentru inițiativele lor ar trebui să fie instituit și gestionat de Comisie în conformitate cu prezentul regulament. Comisia și reprezentantul grupului de organizatori sau, după caz, entitatea juridică constituită în scopul gestionării inițiativei ar trebui să fie operatori asociați în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal din sistemul central de colectare online.

(33)  Pentru a contribui la promovarea participării active a cetățenilor la viața politică a Uniunii, Comisia ar trebui să crească gradul de conștientizare al opiniei publice cu privire la inițiativa cetățenească europeană, utilizând cu precădere tehnologiile digitale și platformele de socializare, precum și în cadrul acțiunilor de promovare a cetățeniei Uniunii și a drepturilor cetățenilor. Parlamentul European ar trebuie să contribuie la activitățile de comunicare ale Comisiei.

(34)  Pentru a facilita comunicarea cu semnatarii și a-i informa cu privire la acțiunile întreprinse ca urmare a unei inițiative, Comisia și grupul de organizatori ar trebui să poată colecta, în conformitate cu normele de protecție a datelor, adresele de e-mail ale semnatarilor ▌. Colectarea adreselor de e-mail ar trebui să fie opțională și să se facă numai cu consimțământul explicit al semnatarilor. Adresele de e-mail nu ar trebui să fie colectate în cadrul formularelor de declarație de susținere, iar potențialii semnatari ar trebui să fie informați că dreptul lor de a susține inițiativa nu este condiționat de acordarea consimțământului ca adresele lor de e-mail să fie colectate.

(35)  În vederea adaptării prezentului regulament la viitoarele necesități, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în scopul modificării anexelor la prezentul regulament. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare(12). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre și experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(36)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competente de executare Comisiei, în special pentru stabilirea specificațiilor tehnice pe care trebuie să le îndeplinească sistemele de colectare online în conformitate cu prezentul regulament. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(13).

(37)  În conformitate cu principiul proporționalității, este necesar și oportun, în vederea realizării obiectivului fundamental de a spori participarea cetățenilor la viața democratică și politică a Uniunii, să se reglementeze inițiativa cetățenească europeană. Prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului urmărit, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din TUE.

(38)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile stabilite în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene ▌.

(39)  Din motive de securitate juridică și de claritate, Regulamentul (UE) nr. 211/2011 ar trebui abrogat.

(40)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului(14) și a emis observații formale la 19 decembrie 2017,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prin prezentul regulament se stabilesc procedurile și condițiile necesare pentru o inițiativă prin care Comisia ▌ este invitată să prezinte, în limitele atribuțiilor sale, o propunere corespunzătoare în materii în care cetățenii Uniunii consideră că este necesar un act juridic al Uniunii, în vederea aplicării tratatelor (denumită în continuare „inițiativa cetățenească europeană” sau „inițiativa”).

Articolul 2

Dreptul de a susține o inițiativă cetățenească europeană

(1)   Orice cetățean al Uniunii care a împlinit cel puțin vârsta care îi conferă drept de vot în alegerile pentru Parlamentul European are dreptul de a susține o inițiativă prin semnarea unei declarații de susținere, în conformitate cu prezentul regulament.

Statele membre pot stabili vârsta de 16 ani ca vârstă minimă pentru a avea dreptul de a susține o inițiativă, în conformitate cu dreptul lor intern și, în acest caz, informează Comisia cu privire la aceasta.

(2)  În conformitate cu dreptul aplicabil, statele membre și Comisia se asigură că persoanele cu dizabilități își pot exercita dreptul de a susține inițiative și că au acces la toate sursele relevante de informații privind inițiativele în condiții de egalitate cu alți cetățeni.

Articolul 3

Numărul necesar de semnatari

(1)  O inițiativă este valabilă dacă:

(a)  este susținută de cel puțin un milion de cetățeni ai Uniunii, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1), (denumiți în continuare „semnatari”) din cel puțin un sfert din statele membre; și

(b)  în cel puțin un sfert din statele membre, numărul de semnatari este cel puțin egal cu numărul minim prevăzut în anexa I, care corespunde rezultatului înmulțirii ▌numărului de deputați în Parlamentul European aleși în fiecare stat membru cu numărul total de deputați în Parlamentul European, la data înregistrării inițiativei.

(2)  În sensul alineatului (1), la numărarea semnatarilor se ține cont de statul membru de cetățenie, indiferent de locul în care semnatarul a semnat declarația de susținere.

Articolul 4

Informațiile și asistența oferite de Comisie și de statele membre

(1)  Comisia le oferă cetățenilor și grupurilor de organizatori ▌informații ușor accesibile și cuprinzătoare și asistență cu privire la inițiativa cetățenească europeană, inclusiv redirecționându-i către sursele relevante de informații și asistență.

Comisia publică un ghid al inițiativei cetățenești europene atât online, cât și pe suport de hârtie, în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii.

(2)  Comisia pune la dispoziție gratuit o platformă de colaborare online pentru inițiativa cetățenească europeană.

Platforma oferă consiliere practică și juridică și un forum de discuții cu privire la inițiativa cetățenească europeană, pentru schimbul de informații și bune practici între cetățeni, grupurile de organizatori, actorii implicați, organizații neguvernamentale, experți și alte instituții și organe ale Uniunii care doresc să participe.

Platforma este accesibilă persoanelor cu dizabilități.

Costurile de exploatare și de întreținere a platformei sunt suportate din bugetul general al Uniunii Europene.

(3)  Comisia pune la dispoziție un registru online care le permite grupurilor de organizatori să își gestioneze inițiativa pe tot parcursul procedurii.

Registrul cuprinde un site public de internet care oferă informații despre inițiativa cetățenească europeană în general și despre inițiativele specifice și stadiul acestora.

Comisia actualizează registrul periodic, punând la dispoziție informațiile transmise de grupul de organizatori.

(4)  După ce înregistrează o inițiativă în conformitate cu articolul 6, Comisia asigură traducerea conținutului inițiativei respective, inclusiv a anexei acesteia, în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii, în limitele stabilite în anexa II, în vederea publicării acesteia în registru și a utilizării sale pentru colectarea declarațiilor de susținere în conformitate cu prezentul regulament. ▌

Grupul de organizatori poate, în plus, să asigure traducerea, în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii, a altor informații privind inițiativa și, dacă există, a proiectului de act juridic menționat în anexa II depus în conformitate cu articolul 6 alineatul (2). Aceste traduceri sunt responsabilitatea grupului de organizatori. Conținutul traducerilor oferite de grupul de organizatori corespunde conținutului inițiativei depuse în conformitate cu articolul 6 alineatul (2).

Comisia asigură publicarea în registru și pe site-ul public de internet al inițiativei cetățenești europene a informațiilor depuse în conformitate cu articolul 6 alineatul (2), precum și a traducerilor depuse în conformitate cu prezentul alineat.

(5)  Pentru transmiterea, în conformitate cu articolul 12, a declarațiilor de susținere către autoritățile competente ale statelor membre, Comisia creează un serviciu de transfer de fișiere ▌și îl pune gratuit ▌la dispoziția grupurilor de organizatori.

(6)  Fiecare stat membru creează unul sau mai multe puncte de contact care oferă gratuit informații și asistență grupurilor de organizatori, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern aplicabil.

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII PROCEDURALE

Articolul 5

Grupul de organizatori

(1)  Inițiativele se pregătesc și se gestionează de un grup de cel puțin șapte persoane fizice (denumit în continuare „grupul de organizatori”). Deputații în Parlamentul European nu sunt puși la socoteală la calcularea acestui număr.

(2)  Membrii grupului de organizatori sunt cetățeni ai Uniunii care au împlinit vârsta care le conferă drept de vot în alegerile pentru Parlamentul European și, în momentul înregistrării inițiativei, grupul include persoane care îşi au reședința în cel puțin șapte state membre diferite.

Cu privire la fiecare inițiativă, Comisia publică în registru numele tuturor membrilor grupului de organizatori, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725.

(3)  Grupul de organizatori își desemnează doi dintre membri în calitate de reprezentant și, respectiv, locțiitor (denumiți în continuare „persoanele de contact”), care sunt responsabili pentru asigurarea legăturii dintre grupul de organizatori și instituțiile Uniunii pe tot parcursul procedurii și care sunt împuterniciți să acționeze în numele grupului de organizatori.

Grupul de organizatori poate, de asemenea, să desemneze cel mult alte două persoane fizice, fie din rândul membrilor săi, fie din afara grupului, care sunt împuternicite să acționeze în numele persoanelor de contact în scopul de a asigura legătura cu instituțiile Uniunii pe tot parcursul procedurii.

(4)  Grupul de organizatori aduce la cunoștința Comisiei toate modificările survenite în componența sa pe tot parcursul procedurii și prezintă toate documentele necesare pentru a dovedi că sunt îndeplinite cerințele stabilite la alineatele (1) și (2). Modificările survenite în componența grupului de organizatori sunt reflectate în formularele de declarație de susținere, iar numele membrilor curenți și anteriori ai grupului de organizatori figurează în registru pe tot parcursul procedurii.

(5)  Fără a aduce atingere răspunderii pe care reprezentantul grupului de organizatori o are în calitate de operator de date, în temeiul articolului 82 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/679, membrii unui grup de organizatori răspund în solidar, în temeiul dreptului intern ,▌pentru prejudiciile produse în procesul de organizare a unei inițiative prin actele ilegale săvârșite cu intenție sau din neglijență gravă.

(6)  Fără a aduce atingere sancțiunilor prevăzute la articolul 84 din Regulamentul (UE) 2016/679, statele membre se asigură că membrii grupurilor de organizatori sunt supuși, în conformitate cu dreptul intern, unor sancțiuni efective, proporționale și cu efect de descurajare în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și în special în cazul:

(a)  unor declarații false;

(b)  unei utilizări frauduloase a datelor.

(7)  Atunci când pentru gestionarea unei inițiative se înființează special o entitate juridică, în conformitate cu dreptul intern al unui stat membru, se consideră, în sensul alineatelor (5) și (6) din prezentul articol, al articolului 6 alineatul (2) și alineatele (4)-(7), al articolelor 7-19 și al anexelor II-VII, după caz, că grupul de organizatori sau membrii acestuia sunt respectiva entitate, cu condiția ca membrul grupului de organizatori desemnat ca reprezentant al acestuia să primească împuternicirea de a acționa în numele respectivei entități juridice.

Articolul 6

Înregistrarea

(1)  Declarațiile de susținere a unei inițiative se colectează numai după ce inițiativa în cauză a fost înregistrată de Comisie.

(2)  Cererea de înregistrare se depune la Comisie de către grupul de organizatori prin intermediul registrului.

La depunerea cererii de înregistrare, grupul de organizatori trebuie, de asemenea:

(a)  să transmită informațiile menționate în anexa II în una dintre limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii;

(b)  să indice cei șapte membri care trebuie luați în considerare în sensul articolului 5 alineatele (1) și (2), în cazul în care grupul de organizatori are mai mult de șapte membri;

(c)  să indice, dacă este cazul, că a fost constituită o entitate juridică în temeiul articolului 5 alineatul (7).

Fără a aduce atingere alineatelor (5) și (6), Comisia decide cu privire la cererea de înregistrare în termen de două luni de la depunerea acesteia.

(3)  Comisia înregistrează inițiativa dacă:

(a)  grupul de organizatori a furnizat toate documentele necesare pentru a dovedi că îndeplinește cerințele stabilite la articolul 5 alineatele (1) și (2) și dacă acesta a desemnat persoanele de contact în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) primul paragraf;

(b)  în situația menționată la articolul 5 alineatul (7), entitatea juridică a fost constituită special pentru gestionarea inițiativei și dacă membrul grupului de organizatori desemnat ca reprezentant al acestuia este împuternicit să acționeze în numele entității juridice;

(c)  niciuna din părțile inițiativei nu depășește în mod vădit competența Comisiei de a prezenta o propunere de act juridic al Uniunii în vederea punerii în aplicare a tratatelor;

(d)  inițiativa nu este vădit abuzivă, neserioasă sau vexatorie;

(e)  inițiativa nu contravine vădit valorilor Uniunii, astfel cum sunt prevăzute la articolul 2 din TUE, și drepturilor consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Pentru a evalua dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute la literele (a)-(e) din primul paragraf al prezentului alineat, Comisia verifică informațiile comunicate de grupul de organizatori în conformitate cu alineatul (2).

În cazul neîndeplinirii uneia sau a mai multora dintre cerințele prevăzute la literele (a)-(e) din primul paragraf al prezentului alineat, Comisia refuză înregistrarea inițiativei, fără a aduce atingere alineatelor (4) și (5).

(4)  Atunci când consideră că sunt îndeplinite cerințele stabilite la alineatul (3) primul paragraf literele (a), (b), (d) și (e), dar că nu este îndeplinită cerința stabilită la alineatul (3) primul paragraf litera (c), Comisia informează grupul de organizatori, în termen de o lună de la depunerea cererii, cu privire la aprecierea sa și la motivele care stau la baza acesteia.

În acest caz, grupul de organizatori poate fie să modifice inițiativa în sensul celor apreciate de Comisie, pentru a asigura conformitatea inițiativei cu cerința stabilită la alineatul (3) primul paragraf litera (c), fie să mențină inițiativa inițială, fie să o retragă. Grupul de organizatori aduce alegerea făcută la cunoștința Comisiei în termen de două luni de la primirea aprecierii Comisiei și a motivelor care stau la baza acesteia și, dacă este cazul, transmite modificări ale inițiativei inițiale.

În cazul în care grupul de organizatori își modifică sau își menține inițiativa inițială în conformitate cu prezentul alineat al doilea paragraf, Comisia:

(a)  înregistrează inițiativa, dacă aceasta îndeplinește cerința stabilită la alineatul (3) primul paragraf litera (c);

(b)  înregistrează parțial inițiativa, dacă o parte a inițiativei▌, inclusiv obiectivele sale principale, nu depășește în mod vădit competența Comisiei de a prezenta o propunere de act juridic al Uniunii în vederea punerii în aplicare a tratatelor;

(c)  refuză, în caz contrar, înregistrarea inițiativei.

Comisia decide cu privire la cerere în termen de o lună de la primirea informațiilor menționate în al doilea paragraf al prezentului alineat de la grupul de organizatori.

(5)  Inițiativele înregistrate se publică în registru.

În cazul inițiativelor înregistrate parțial de Comisie, aceasta publică în registru informațiile referitoare la partea înregistrată a inițiativei.

În acest caz, grupul de organizatori ia măsurile necesare pentru ca potențialii semnatari să fie informați cu privirea la partea înregistrată a inițiativei și cu privire la faptul că se colectează declarații de susținere numai în legătură cu partea înregistrată.

(6)  La înregistrarea unei inițiative, Comisia folosește un număr unic de înregistrare pe care îl comunică grupului de organizatori.

(7)  În cazul inițiativelor a căror înregistrare a fost refuzată sau care au fost înregistrate numai parțial în conformitate cu alineatul (4), Comisia comunică motivele decizie sale și informează în consecință grupul de organizatori. De asemenea, Comisia informează grupul de organizatori cu privire la toate căile de atac judiciare și extrajudiciare la care poate recurge ▌.

Comisia asigură publicarea în registru și pe site-ul public de internet al inițiativei cetățenești europene a tuturor deciziilor pe care le adoptă în conformitate cu prezentul articol cu privire la cererile de înregistrare.

(8)  Comisia informează Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la înregistrarea fiecărei inițiative.

Articolul 7

Retragerea unei inițiative

Inițiativele înregistrate în conformitate cu articolul 6 pot fi retrase de grupul de organizatori oricând după ce au fost depuse la Comisie în conformitate cu articolul 13. Actele de retragere se publică în registru.

Articolul 8

Perioada de colectare

(1)  Toate declarațiile de susținere se colectează într-o perioadă de maximum 12 luni de la data stabilită de grupul de organizatori (denumită în continuare „perioada de colectare”), fără a se aduce atingere articolului 11 alineatul (6). Data în chestiune nu poate surveni mai târziu de șase luni de la înregistrarea inițiativei în conformitate cu articolul 6.

Grupul de organizatori aduce data stabilită la cunoștința Comisiei cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data respectivă.

În cazul în care, în cursul perioadei de colectare, grupul de organizatori dorește să pună capăt colectării de declarații de susținere înainte de încheierea perioadei de colectare ▌, acesta aduce la cunoștința Comisiei intenția sa cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de noua dată stabilită pentru încheierea perioadei de colectare.

Comisia informează statele membre cu privire la data menționată la primul paragraf.

(2)  Comisia indică în registru data la care începe și data la care se încheie perioada de colectare.

(3)  La data la care se încheie perioada de colectare, Comisia oprește funcționarea sistemului central de colectare online menționat la articolul 10, iar grupul de organizatori oprește funcționarea sistemului separat de colectare online menționat la articolul 11.

Articolul 9

Procedura de colectare a declarațiilor de susținere

(1)  Declarațiile de susținere se pot semna online sau pe hârtie.

(2)  Pentru colectarea declarațiilor de susținere se utilizează numai formularele care corespund modelelor prevăzute în anexa III.

Grupul de organizatori completează formularele prevăzute în anexa III înainte de a începe colectarea declarațiilor de susținere. Informațiile prezentate în formulare trebuie să corespundă celor menționate în registru.

Atunci când grupul de organizatori optează pentru colectarea declarațiilor de susținere prin sistemul central de colectare online prevăzut la articolul 10, responsabilitatea de a pune la dispoziție formularele corespunzătoare, în conformitate cu anexa III, îi revine Comisiei.

În cazul inițiativelor înregistrate parțial în conformitate cu articolul 6 alineatul (4), partea înregistrată a inițiativei trebuie să reiasă atât din formularele prevăzute în anexa III, cât și din sistemul central de colectare online și, eventual, din sistemul separat de colectare online. Formularele de declarație de susținere pot fi adaptate pentru colectarea online sau pe hârtie.

Anexa III nu se aplică în cazurile în care cetățenii își exprimă susținerea pentru o inițiativă online prin intermediul sistemului central de colectare online menționat la articolul 10, cu ajutorul mijloacelor de identificare electronică notificate, în sensul Regulamentului (UE) nr. 910/2014 menţionat la articolul 10 alineatul (4) din prezentul regulament. Cetățenii își menționează cetățenia, iar statele membre acceptă setul minim de date pentru o persoană fizică în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1501 al Comisiei(15).

(3)  Persoanelor care semnează o declarație de susținere li se solicită să furnizeze numai datele cu caracter personal prevăzute în anexa III.

(4)  Statele membre informează Comisia până la 30 iunie 2019 dacă doresc să fie incluse în partea A sau în partea B din anexa III. Statele membre care doresc să fie incluse în partea B din anexa III indică tipul (tipurile) de număr (de document) de identificare personală ▌menționate în anexa III.

Comisia publică în registru formularele prevăzute în anexa III până la 1 ianuarie 2020.

Un stat membru inclus în una din părțile din anexa III are posibilitatea de a solicita Comisiei să fie transferat în cealaltă parte din anexa III. Acesta îi prezintă Comisiei solicitarea cu cel puțin șase luni înainte de data de la care se aplică noile formulare.

(5)  Responsabilitatea de a colecta declarațiile de susținere semnate pe hârtie îi revine grupului de organizatori.

(6)  O persoană poate semna o singură dată declarația de susținere pentru o inițiativă.

(7)  Grupul de organizatori aduce la cunoștința Comisiei numărul de declarații de susținere colectate în fiecare stat membru cel puțin o dată la două luni în cursul perioadei de colectare și numărul final de declarații de susținere colectate în termen de trei luni de la încheierea perioadei de colectare, în vederea publicării în registru.

În cazul în care nu se obține numărul necesar de declarații de susține sau dacă în termen de trei luni de la încheierea perioadei de colectare nu se primește niciun răspuns de la grupul de organizatori, Comisia pune capăt inițiativei și publică în acest scop o mențiune în registru.

Articolul 10

Sistemul central de colectare online

(1)  În scopul colectării online de declarații de susținere, Comisia instituie până la 1 ianuarie 2020 și gestionează, începând de la acea dată, un sistem central de colectare online, în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2017/46.

Costurile de instituire și de gestionare a sistemului central de colectare online sunt suportate din bugetul general al Uniunii Europene. Utilizarea sistemului centralizat de colectare online este gratuită.

Sistemul central de colectare online trebuie să poată fi accesat de către persoanele cu dizabilități

Datele obținute prin sistemului central de colectare online se stochează în serverele puse la dispoziție de Comisie în acest scop.

Sistemul central de colectare online permite încărcarea declarațiilor de susținere colectate pe hârtie.

(2)  Comisia asigură posibilitatea ca pentru fiecare inițiativă să se poată colecta declarații de susținere prin sistemul central de colectare online în perioada de colectare stabilită în conformitate cu articolul 8.

(3)  Cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de începutul perioadei de colectare, grupul de organizatori informează Comisia dacă dorește să utilizeze sistemul central de colectare online și dacă dorește să încarce declarațiile de susținere colectate pe hârtie.

În cazul în care dorește să încarce declarațiile de susținere colectate pe hârtie, grupul de organizatori încarcă toate declarațiile de susținere colectate pe hârtie în termen de maximum două luni de la încheierea perioadei de colectare și aduce acest lucru la cunoștința Comisiei.

(4)  Statele membre se asigură că:

(a)  cetățenii au posibilitatea de a susține inițiative online prin declarații de susținere făcute cu ajutorul mijloacelor de identificare electronică notificate sau prin semnarea declarației de susținere printr-o semnătură electronică în sensul Regulamentului (UE) nr. 910/2014;

(b)  nodul e-IDAS al Comisiei, dezvoltat în cadrul Regulamentului (UE) 910/2014 și al Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1501 este recunoscut.

(5)  Comisia consultă părțile interesate cu privire la evoluțiile ulterioare și îmbunătățirile sistemului central de colectare online, pentru a ține seama de sugestiile și preocupările lor.

Articolul 11

Sistemele separate de colectare online

(1)  Dacă nu folosește sistemul central de colectare online, grupul de organizatori poate colecta declarațiile de susținere online în câteva state membre sau în toate statele membre prin intermediul unui alt sistem de colectare online unic („sistemul separat de colectare online”).

Datele colectate prin intermediul sistemului separat de colectare online se stochează pe teritoriul unui stat membru.

(2)  Grupul de organizatori se asigură că sistemul separat de colectare online îndeplinește, pe parcursul întregii perioade de colectare, cerințele stabilite la alineatul (4) din prezentul articol și la articolul 18 alineatul (3).

(3)  După înregistrarea inițiativei și înainte de începerea perioadei de colectare, fără a aduce atingere competențelor pe care autoritățile naționale de supraveghere le au în temeiul capitolului VI din Regulamentul (UE) 2016/679, grupul de organizatori cere autorității competente a statului membru în care vor fi stocate datele colectate prin intermediul sistemului separat de colectare online să certifice faptul că sistemul respectiv îndeplinește cerințele stabilite la alineatul (4) din prezentul articol.

Dacă sistemul separat de colectare online îndeplinește cerințele prevăzute la alineatul (4) din prezentul articol, autoritatea competentă eliberează, în termen de o lună de la solicitare, un certificat în acest sens conform cu modelul prevăzut în anexa IV. Grupul de organizatori pune la dispoziția publicului o copie a respectivului certificat pe site-ul utilizat pentru sistemul separat de colectare online.

Statele membre recunosc certificatele eliberate de autoritățile competente din alte state membre.

(4)  Sistemele separate de colectare online dispun de elementele de securitate și elementele tehnice adecvate pentru ca pe parcursul întregii perioade de colectare să se asigure faptul că:

(a)  numai persoanele fizice pot să semneze o declarație de susținere;

(b)  informațiile oferite cu privire la inițiativă corespund informațiilor publicate în registru;

(c)  obținerea de date de la semnatari are loc în conformitate cu anexa III;

(d)  datele furnizate de semnatari sunt colectate și stocate în siguranță.

(5)  Până la 1 ianuarie 2020, Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru stabilirea specificațiilor tehnice în vederea punerii în aplicare a alineatului (4) din prezentul articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 22.

La elaborarea specificațiilor tehnice menționate la primul paragraf, Comisia poate solicita avizul Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA).

(6)  Atunci când declarațiile de susținere se colectează prin intermediul unui sistem separat de colectare online, perioada de colectare începe numai după ce pentru sistemul respectiv s-a eliberat certificatul menționat la alineatul (3).

(7)  Prezentul articol se aplică numai inițiativelor înregistrate în conformitate cu articolul 6 până la 31 decembrie 2022.

Articolul 12

Verificarea și certificarea declarațiilor de susținere de către statele membre

(1)  Fiecare stat membru („statul membru responsabil”) verifică declarațiile de susținere semnate de resortisanții săi și certifică faptul că acestea sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament.

(2)  În termen de trei luni de la încheierea perioadei de colectare și fără a aduce atingere alineatului (3) din prezentul articol, grupul de organizatori depune declarațiile de susținere, colectate online sau pe hârtie, la autoritățile competente ale statului membru responsabil menționate la articolul 20 alineatul (2).

Grupul de organizatori depune declarațiile de susținere la autoritățile competente numai dacă inițiativa a obținut numărul minim de semnatari prevăzut la articolul 3.

Declarațiile de susținere se depun la fiecare autoritate competentă din statul membru responsabil o singură dată, utilizându-se formularul prevăzut în anexa V.

Declarațiile de susținere colectate online se depun în conformitate cu o schemă electronică pusă la dispoziția publicului de către Comisie.

Declarațiile de susținere colectate pe hârtie se depun separat de cele colectate prin intermediul unui sistem separat de colectare online.

(3)  Atât declarațiile de susținere colectate online prin intermediul sistemului central de colectare online, cât și cele colectate pe hârtie și încărcate în temeiul articolului 10 alineatul (3) al doilea paragraf, se depun de către Comisie la autoritatea competentă a statului membru responsabil de îndată ce grupul de organizatori a depus formularul prevăzut în anexa V la autoritatea competentă a statului membru responsabil în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol.

Dacă a colectat declarații de susținere prin intermediul unui sistem separat de colectare online, grupul de organizatori poate solicita ca respectivele declarații de susținere să fie depuse de către Comisie la autoritatea competentă a statului membru responsabil.

Comisia depune declarațiile de susținere în conformitate cu al doilea și al patrulea paragraf ale alineatului (2) din prezentul articol prin intermediul serviciului de transfer de fișiere la nivelul UE menționat la articolul 4 alineatul (5).

(4)  În termen de trei luni de la primirea acestora, autoritățile competente verifică declarațiile de susținere prin efectuarea, eventual prin sondaj, a unor controale corespunzătoare, în conformitate cu dreptul și practicile interne.

Atunci când declarațiile de susținere colectate online se depun separat de cele colectate pe hârtie, termenul respectiv se calculează de la data la care autoritatea competentă a primit toate declarațiile de susținere.

Pentru verificarea declarațiilor de susținere colectate pe hârtie nu este necesară autentificarea semnăturilor.

(5)  Pe baza verificărilor efectuate, autoritatea competentă certifică numărul de declarații de susținere valabile pentru statul membru în chestiune. Certificatul se eliberează gratuit grupului de organizatori după modelul prevăzut în anexa VI.

În certificat se indică numărul de declarații de susținere valabile care au fost colectate pe hârtie și online, inclusiv cele colectate pe hârtie și încărcate în temeiul articolului 10 alineatul (3) al doilea paragraf.

Articolul 13

Depunerea inițiativei la Comisie

În termen de trei luni de la obținerea ultimului certificat prevăzut la articolul 12 alineatul (5), grupul de organizatori depune inițiativa la Comisie.

Grupul de organizatori completează formularul prevăzut în anexa VII și îl depune împreună cu copii, pe suport de hârtie sau în format electronic, ale certificatelor menționate la articolul 12 alineatul (5).

Comisia publică în registru formularul prevăzut în anexa VII.

Articolul 14

Publicarea și audierea publică

(1)  Când primește o inițiativă valabilă pentru care declarațiile de susținere au fost colectate și certificate în conformitate cu articolele 8-12, Comisia publică fără întârziere în registru o mențiune în acest sens și transmite inițiativa Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European, Comitetului Regiunilor, precum și parlamentelor naționale.

(2)  În termen de trei luni de la depunerea inițiativei, grupului de organizatori i se acordă posibilitatea de a prezenta inițiativa în cadrul unei audieri publice organizate la Parlamentul European.

▌Parlamentul European organizează audierea publică la sediul său.

Comisia trebuie să fie reprezentată în cadrul audierii publice la un nivel corespunzător.

Consiliului, celorlalte instituții și organe consultative ale Uniunii, parlamentelor naționale și societății civile li se acordă posibilitatea de a participa la audieri.

▌Parlamentul European asigură o reprezentare echilibrată a intereselor publice și private relevante.

(3)  În urma audierii publice, Parlamentul European evaluează sprijinul politic pentru inițiativă.

Articolul 15

Examinarea de către Comisie

(1)  În termen de o lună de la depunerea inițiativei în conformitate cu articolul 13, Comisia primește grupul de organizatori la un nivel corespunzător pentru a-i da posibilitatea de a explica în detaliu obiectivele inițiativei.

(2)  În termen de șase luni de la publicarea inițiativei în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) și după audierea publică menționată la articolul 14 alineatul (2), Comisia publică o comunicare în care își prezintă concluziile de natură juridică și politică cu privire la inițiativă, eventuala acțiune pe care intenționează să o întreprindă și motivele pentru care urmează sau nu să acționeze.

În cazul în care Comisia intenționează să ia măsuri ca răspuns la inițiativă, inclusiv, dacă este cazul, adoptarea uneia sau mai multor propuneri de act juridic al Uniunii, comunicarea prezintă și calendarul preconizat pentru aceste acțiuni.

Comunicarea se notifică grupului de organizatori și Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor și se publică.

(3)  Comisia și grupul de organizatori informează semnatarii cu privire la răspunsul la inițiativă, în conformitate cu articolul 18 alineatele (2) și (3).

Comisia furnizează, în registru și pe site-ul public de internet privind inițiativa cetățenească europeană, informații actualizate privind punerea în aplicare a acțiunilor stabilite în comunicarea adoptată ca răspuns la inițiativă.

Articolul 16

Acțiunile întreprinse de Parlamentul European în urma inițiativelor cetățenești încununate de succes

Parlamentul European evaluează măsurile luate de Comisie în urma comunicării sale prevăzute la articolul 15 alineatul (2).

CAPITOLUL III

ALTE DISPOZIȚII

Articolul 17

Transparența

(1)  Grupul de organizatori furnizează, în vederea publicării în registru și, dacă este cazul, pe site-ul campaniei sale, informații clare, exacte și cuprinzătoare despre sursele ▌de finanțare a inițiativei care depășesc 500 EUR pe sponsor.

Sursele declarate de finanțare și de sprijin, inclusiv sponsorii, precum și sumele corespunzătoare acestora trebuie să fie identificabile în mod clar.

Grupul de organizatori furnizează, de asemenea, informații cu privire la organizațiile care îl asistă pe bază de voluntariat, în cazul în care sprijinul respectiv nu este cuantificabil din punct de vedere economic.

Informațiile menționate se actualizează cel puțin o dată la două luni în perioada cuprinsă între data la care inițiativa a fost înregistrată și data la care aceasta a fost depusă la Comisie în conformitate cu articolul 13. Acestea sunt puse la dispoziția publicului de către Comisie într-un mod clar și accesibil în registru și pe site-ul public de internet privind inițiativa cetățenească europeană.

(2)  Comisia are dreptul să solicite grupului de organizatori să ofere orice informații suplimentare și clarificări cu privire la sursele de finanțare și de sprijin declarate în conformitate cu prezentul regulament.

(3)  Comisia dă posibilitatea cetățenilor să depună o plângere referitoare la caracterul complet și corectitudinea informațiilor privind sursele de finanțare și de sprijin, astfel cum au fost declarate de grupurile de organizatori, și pune la dispoziție în registru și pe site-ul public de internet al inițiativei cetățenești europene un formular de contact.

Comisia poate solicita grupului de organizatori orice informații suplimentare referitoare la plângerile primite în conformitate cu prezentul alineat și, dacă este cazul, actualizează informațiile din registru privind sursele declarate de finanțare și de sprijin.

Articolul 18

Comunicarea

(1)  Comisia sensibilizează publicul cu privire la existența, obiectivele și funcționarea inițiativei cetățenești europene prin activități de comunicare și campanii de informare, contribuind astfel la promovarea participării active a cetățenilor la viața politică a Uniunii.

Parlamentul European contribuie la activitățile de comunicare ale Comisiei.

(2)  Pentru desfășurarea activităților de comunicare și informare cu privire la inițiativa în chestiune, adresele de e-mail ale semnatarilor pot fi colectate, cu consimțământul explicit al acestora, de către grupul de organizatori sau de către Comisie.

Potențialii semnatari trebuie să fie informați că dreptul lor de a susține o inițiativă nu este condiționat de acordarea consimțământului ca adresele lor de e-mail să fie colectate.

(3)  Adresele de e-mail nu pot fi colectate în cadrul formularelor de declarație de susținere. Acestea pot fi însă colectate simultan cu declarațiile de susținere, cu condiția să fie prelucrate separat.

Articolul 19

Protecția datelor cu caracter personal

(1)  Reprezentantul grupului de organizatori este operatorul de date în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal la colectarea declarațiilor de susținere, a adreselor de e-mail și a datelor referitoare la sponsorii inițiativelor. În cazul constituirii entității juridice menționate la articolul 5 alineatul (7) din prezentul regulament, operatorul de date este entitatea respectivă.

(2)  Autoritățile competente desemnate în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din prezentul regulament sunt operatori de date în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul verificării și al certificării declarațiilor de susținere.

(3)  Comisia este operator de date în sensul Regulamentului (UE) 2018/1725 în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal din registru, de pe platforma de colaborare online, din sistemul central de colectare online menționat la articolul 10 din prezentul regulament și cu colectarea adreselor de e-mail.

(4)  Datele cu caracter personal furnizate în formularele de declarații de susținere se colectează în scopul desfășurării operațiunilor necesare pentru colectarea și stocarea în siguranță, în conformitate cu articolele 9-11, pentru transmiterea către statele membre, pentru efectuarea verificării și a certificării, în conformitate cu articolul 12, și pentru efectuarea controalelor de calitate necesare și a analizelor statistice.

(5)  Grupul de organizatori și, dacă este cazul, Comisia distrug toate declarațiile de susținere semnate pentru o inițiativă și eventualele copii ale acestora cel târziu după o lună de la depunerea inițiativei la Comisie în conformitate cu articolul 13 sau cel târziu după 21 de luni după începerea perioadei de colectare, luându-se în considerare prima dintre aceste date. Dacă însă inițiativa este retrasă după începerea perioadei de colectare, declarațiile de susținere și eventualele copii ale acestora se distrug cel târziu după o lună de la retragerea menționată la articolul 7.

(6)  Autoritatea competentă distruge toate declarațiile de susținere și copiile acestora cel târziu după trei luni de la eliberarea certificatului menționat la articolul 12 alineatul (5).

(7)  Declarațiile de susținere pentru o inițiativă dată și copiile acestora pot fi păstrate dincolo de datele stabilite la alineatele (3) și (4), dacă acest lucru este necesar pentru anumite proceduri judiciare sau administrative referitoare la inițiativa în chestiune. Acestea se distrug cel târziu după o lună de la data încheierii procedurilor în cauză prin hotărâre definitivă.

(8)  Comisia și grupul de organizatori distrug listele cu adresele de e-mail colectate în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) cel târziu după o lună de la retragerea inițiativei sau după 12 luni de la încheierea perioadei de colectare sau, respectiv, după depunerea inițiativei la Comisie. Dacă însă Comisia prezintă, în cadrul unei comunicări, acțiunile pe care intenționează să le întreprindă în conformitate cu articolul 15 alineatul (2), listele cu adresele de e-mail se distrug cel târziu după trei ani de la publicarea comunicării.

(9)  Fără a aduce atingere drepturilor pe care le au în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725, membrii grupului de organizatori au dreptul de a cere ca datele lor cu caracter personal să fie șterse din registru după doi ani de la data înregistrării inițiativei în cauză.

Articolul 20

Autoritățile competente din statele membre

(1)  În sensul articolului 11, fiecare stat membru desemnează una sau mai multe autorități competente să elibereze certificatul menționat la articolul 11 alineatul (3).

(2)  În sensul articolului 12, fiecare stat membru desemnează o autoritate competentă să coordoneze procesul de verificare a declarațiilor de susținere și să elibereze certificatele menționate la articolul 12 alineatul (5).

(3)  Până la 1 ianuarie 2020, statele membre transmit Comisiei denumirile și adresele autorităților desemnate în temeiul alineatelor (1) și (2). Acestea aduc la cunoștința Comisiei orice modificare a informațiilor respective.

Comisia publică în registru denumirile și adresele autorităților desemnate în temeiul alineatelor (1) și (2).

Articolul 21

Comunicarea dispozițiilor de drept intern

(1)  Până la 1 ianuarie 2020, statele membre comunică Comisiei dispozițiile specifice adoptate în vederea punerii în aplicare a prezentului regulament.

(2)  Comisia publică în registru dispozițiile respective, în limba utilizată de statele membre pentru comunicarea efectuată în conformitate cu alineatul (1).

CAPITOLUL IV

ACTE DELEGATE ȘI ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE

Articolul 22

Procedura comitetului

(1)  În scopul punerii în aplicare a articolului 11 alineatul (5) din prezentul regulament, Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 23

Delegarea de competențe

Comisiei i se conferă competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 24, pentru modificarea anexelor la prezentul regulament în limitele domeniului de aplicare al dispozițiilor prezentului regulament care sunt relevante pentru acele anexe.

Articolul 24

Exercitarea competențelor delegate

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competenta de a adopta acte delegate menționată la articolul 23 se conferă Comisiei pe o perioadă ▌de cinci ani de la ....[data intrării în vigoare a prezentului regulament].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 23 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 23 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 25

Revizuirea

Comisia revizuiește periodic funcționarea inițiativei cetățenești europene și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la aplicarea prezentului regulament până la 1 ianuarie 2024 și ulterior o dată la patru ani. Aceste rapoarte se referă și la vârsta minimă necesară pentru a sprijini inițiativele cetățeneşti europene în statele membre. Rapoartele sunt făcute publice.

Articolul 26

Abrogarea

Regulamentul (UE) nr. 211/2011 se abrogă de la 1 ianuarie 2020.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 27

Dispoziții tranzitorii

Articolele 5-9 din Regulamentul (UE) nr. 211/2011 continuă să se aplice după 1 ianuarie 2020 în ceea ce privește inițiativele cetățenești europene care sunt înregistrate înainte de 1 ianuarie 2020.

Articolul 28

Intrarea în vigoare și aplicabilitatea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta se aplică de la 1 ianuarie 2020.

Cu toate acestea, articolul 9 alineatul (4), articolul 10, articolul 11 alineatul (5) și articolele 20-24 se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

ANEXE

ANEXA I

Numărul minim de semnatari pentru fiecare stat membru

Belgia

15 771

Bulgaria

12 767

Cehia

15 771

Danemarca

9 763

Germania

72 096

Estonia

4 506

Irlanda

8 261

Grecia

15 771

Spania

40 554

Franța

55 574

Croația

8 261

Italia

54 823

Cipru

4 506

Letonia

6 008

Lituania

8 261

Luxemburg

4 506

Ungaria

15 771

Malta

4 506

Țările de Jos

19 526

Austria

13 518

Polonia

38 301

Portugalia

15 771

România

24 032

Slovenia

6 008

Slovacia

9 763

Finlanda

9 763

Suedia

15 020

Regatul Unit

54 823

ANEXA II

INFORMAȚIILE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA UNEI INIȚIATIVE

1.  Titlul inițiativei, în cel mult 100 de caractere;(*)

2.  Obiectivele inițiativei cu privire la care Comisia este invitată să acționeze, în cel mult 1 100 de caractere fără spații; (medie ajustată în funcție de limbă)(*));

Grupul de organizatori poate furniza o anexă referitoare la obiectul, obiectivele și contextul inițiativei, în cel mult 5 000 de caractere fără spații (medie ajustată în funcție de limbă)(*));

Grupul de organizatori poate furniza informații suplimentare privind obiectul, obiectivele și contextul inițiativei. Acesta poate, dacă dorește, să prezinte și un proiect de act juridic;

3.  Dispozițiile tratatelor considerate relevante de către grupul de organizatori pentru acțiunea propusă;

4.  Numele complete, adresele poștale, cetățeniile și datele de naștere ale celor șapte membri ai grupului de organizatori care își au reședința în șapte state membre diferite, cu menționarea specială a reprezentantului și a locțiitorului său, precum și a adreselor de e-mail și a numerelor de telefon ale acestora(16);

În cazul în care reprezentantul și/sau locțiitorul său nu se numără printre cei șapte membri menționați în paragraful, numele complete, adresele poștale, cetățeniile, datele de naștere, adresele de e-mail și numerele de telefon ale acestora.

5.  Documente doveditoare privind numele complete, adresele poștale, cetățeniile și datele de naștere ale fiecăruia dintre cei șapte membri menționați la punctul 4, precum și ale reprezentantului și ale locțiitorului său, dacă aceștia nu se numără printre cei șapte membri;

6.  Numele celorlalți membri ai grupului de organizatori;

7.  În situația menționată la articolul 5 alineatul (7) din Regulamentul (UE) .../... (17) , dacă este cazul, documente doveditoare privind constituirea unei entități juridice în conformitate cu dreptul intern al unui stat membru special în scopul gestionării unei anumite inițiative și privind faptul că membrul grupului de organizatori desemnat ca reprezentant al acestuia este împuternicit să acționeze în numele respectivei entități juridice.

8.  Toate sursele de sprijin și de finanțare ale inițiativei la momentul înregistrării.(18)

(*) Comisia furnizează traducerea acestor elemente în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii, pentru toate inițiativele înregistrate.

ANEXA III

FORMULAR DE DECLARAȚIE DE SUSȚINERE – Partea A(19)

(pentru statele membre în care nu este necesar să se indice un număr de identificare personal/număr al unui document de identificare personal)

Este obligatorie completarea tuturor rubricilor din prezentul formular.

DE COMPLETAT, ÎN PREALABIL, DE CĂTRE ORGANIZATORI:

1.  Toți semnatarii prezentului formular sunt cetățeni ai următoarelor state:

Vă rugăm să bifați pentru fiecare listă un singur stat membru.

2.  Numărul de înregistrare atribuit de Comisia Europeană: 3. Data începerii și data încheierii perioadei de colectare:

4.  Adresa de internet a inițiativei în registrul Comisiei Europene:

5.  Titlul inițiativei:

6.  Obiectivele inițiativei:

7.  Numele și adresele de e-mail ale persoanelor de contact înregistrate

[În situația menționată la articolul 5 alineatul (7) din Regulamentul (UE) .../... (20) , dacă este cazul, de menționat în plus: numele și țara în care se află sediul entității juridice]:

8.  Site-ul internet al inițiativei (dacă este cazul):

DE COMPLETAT CU MAJUSCULE DE CĂTRE SEMNATARI:

„Certific prin prezenta că informațiile furnizate în acest formular sunt corecte și că nu am mai susținut anterior această inițiativă.”

Prenumele complete

Numele de familie

REȘEDINȚA(21)

(strada, numărul, codul poștal, localitatea, țara)

Data nașterii

Data

SEMNĂTURA(22)

Declarație de confidențialitate(23) pentru declarațiile de susținere colectate pe suport de hârtie ▌sau prin intermediul sistemului individual de colectare online:

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor), datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate în acest formular ▌vor fi utilizate exclusiv pentru susținerea inițiativei și vor fi puse la dispoziția autorităților naționale competente în scopul verificării și al certificării. Aveți dreptul de a solicita grupului de organizatori ▌ai acestei inițiative ▌ accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea acestora, ștergerea acestora și restricționarea prelucrării acestora.

Datele dumneavoastră vor fi stocate de către grupul de organizatori pentru o perioadă de păstrare maximă de o lună de la depunerea inițiativei la Comisia Europeană sau de 21 de luni de la începutul perioadei de colectare, luându-se în considerare prima dintre aceste date. Datele dumneavoastră ar putea fi păstrate dincolo de termenele respective în cazul unor proceduri administrative sau judiciare, pentru o perioadă de maximum o lună de la data încheierii procedurilor în cauză.

Fără a aduce atingere posibilității de a introduce orice alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a adresa în orice moment o plângere unei autorități pentru protecția datelor, în special în statul membru unde aveți reședința obișnuită, unde vă desfășurați activitatea profesională sau unde a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care considerați că datele dumneavoastră sunt prelucrate în mod ilegal.

Reprezentantul grupului de organizatori ai inițiativei sau, dacă este cazul, entitatea juridică constituită de acesta este operatorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor și poate fi contactat utilizând datele de contact furnizate în prezentul formular.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor (dacă există) sunt disponibile la adresa de internet a acestei inițiative din registrul Comisiei Europene, astfel cum se prevede la punctul 4 din prezentul formular.

Datele de contact ale autorității naționale care va primi și va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și ale autorităților naționale pentru protecția datelor pot fi consultate la adresa: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=ro.

Declarație de confidențialitate pentru declarațiile de susținere colectate online prin intermediul sistemului central de colectare online:

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 și cu Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor), datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate în acest formular ▌vor fi utilizate exclusiv pentru susținerea inițiativei și vor fi puse la dispoziția autorităților naționale competente în scopul verificării și al certificării. Aveți dreptul de a solicita Comisiei Europene și reprezentantului grupului de organizatori ai inițiativei sau, după caz, entității juridice constituite de acesta accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea acestora, ștergerea acestora și restricționarea prelucrării acestora.

Datele dumneavoastră vor fi stocate de către Comisia Europeană pentru o perioadă de păstrare maximă de o lună de la depunerea inițiativei la Comisia Europeană sau de 21 de luni după începerea perioadei de colectare, luându-se în considerare prima dintre aceste date. Datele dumneavoastră ar putea fi păstrate dincolo de termenele respective în cazul desfășurării unor proceduri administrative sau judiciare, pentru o perioadă de maximum o lună de la data încheierii procedurilor în cauză.

Fără a aduce atingere posibilității de a introduce orice alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a adresa în orice moment o plângere Autorității Europene pentru Protecția Datelor sau unei autorități pentru protecția datelor, în special în statul membru unde aveți reședința obișnuită, unde vă desfășurați activitatea profesională sau unde a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care considerați că datele dumneavoastră sunt prelucrate în mod ilegal.

Comisia Europeană și reprezentantul grupului de organizatori ai inițiativei sau, după caz, entitatea juridică constituită de acesta sunt operatori asociați în sensul Regulamentului (UE) 2018/1725 și al Regulamentului general privind protecția datelor și pot fi contactați cu ajutorul datelor furnizate în acest formular.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul grupului de organizatori (dacă există) sunt disponibile la adresa de internet a acestei inițiative din registrul Comisiei Europene, astfel cum se prevede la punctul 4 din prezentul formular.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul Comisiei Europene, ale autorității naționale care va primi și va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor și ale autorităților naționale pentru protecția datelor pot fi consultate la adresa: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=ro

FORMULAR DE DECLARAȚIE DE SUSȚINERE – Partea B(24)

(pentru statele membre în care este necesar să se prezinte ▌un număr de identificare personal/numărul unui document de identificare personal)

Este obligatorie completarea tuturor rubricilor din prezentul formular.

DE COMPLETAT, ÎN PREALABIL, DE CĂTRE ORGANIZATORI:

1.  Toți semnatarii prezentului formular sunt cetățeni ai următoarelor state:

Vă rugăm să bifați pentru fiecare listă un singur stat membru.

Pentru numerele de identificare personale/numerele documentelor de identificare personale dintre care trebuie indicat unul singur, a se vedea site-ul internet al Comisiei Europene privind inițiativa cetățenească europeană.

2.  Numărul de înregistrare atribuit de Comisia Europeană: 3. Data începerii și data încheierii perioadei de colectare:

4.  Adresa de internet a inițiativei în registrul Comisiei Europene:

5.  Titlul inițiativei:

6.  Obiectivele inițiativei:

7.  Numele și adresele de email ale persoanelor de contact înregistrate:

[În situația menționată la articolul 5 alineatul (7) din Regulamentul (UE) .../... (25) , după caz, în plus: numele și țara în care se află sediul entității juridice]:

8.  Site-ul internet al inițiativei (dacă este cazul):

DE COMPLETAT CU MAJUSCULE DE CĂTRE SEMNATARI:

„Certific prin prezenta că informațiile furnizate în acest formular sunt corecte și că nu am mai susținut anterior această inițiativă.”

Prenumele complete

Numele de familie

▌NUMĂRUL PERSONAL de identificare/

NUMĂRUL DOCUMENTULUI de identificare PERSONAL

tipul numărului sau documentului de identificare personal

Data

SEMNĂTURA(26)

Declarație de confidențialitate(27) pentru declarațiile de susținere colectate pe suport de hârtie ▌sau prin intermediul sistemului individual de colectare online:

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor), datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate în acest formular ▌vor fi utilizate exclusiv pentru susținerea inițiativei și vor fi puse la dispoziția autorităților naționale competente în scopul verificării și al certificării. Aveți dreptul de a solicita grupului de organizatori ▌ai acestei inițiative ▌ accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea acestora, ștergerea acestora și restricționarea prelucrării acestora.

Datele dumneavoastră vor fi stocate de către grupul de organizatori pentru o perioadă de păstrare maximă de o lună de la depunerea inițiativei la Comisia Europeană sau de 21 de luni de la începutul perioadei de colectare, luându-se în considerare prima dintre aceste date. Datele dumneavoastră ar putea fi păstrate dincolo de termenele respective în cazul unor proceduri administrative sau judiciare, pentru o perioadă de maximum o lună de la data încheierii procedurilor în cauză.

Fără a aduce atingere posibilității de a introduce orice alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a adresa în orice moment o plângere unei autorități pentru protecția datelor, în special în statul membru unde aveți reședința obișnuită, unde vă desfășurați activitatea profesională sau unde a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care considerați că datele dumneavoastră sunt prelucrate în mod ilegal.

Reprezentantul grupului de organizatori ai inițiativei sau, dacă este cazul, entitatea juridică constituită de acesta este operatorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor și poate fi contactat utilizând datele de contact furnizate în prezentul formular.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor (dacă există) sunt disponibile la adresa de internet a acestei inițiative din registrul Comisiei Europene, astfel cum se prevede la punctul 4 din prezentul formular.

Datele de contact ale autorității naționale care va primi și va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și ale autorităților naționale pentru protecția datelor pot fi consultate la adresa: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=ro

Declarație de confidențialitate pentru declarațiile de susținere colectate online prin intermediul sistemului central de colectare online:

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 și cu Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor), datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate în acest formular ▌vor fi utilizate exclusiv pentru susținerea inițiativei și vor fi puse la dispoziția autorităților naționale competente în scopul verificării și al certificării. Aveți dreptul de a solicita Comisiei Europene și reprezentantului grupului de organizatori ai inițiativei sau, după caz, entității juridice constituite de acesta accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea acestora, ștergerea acestora și restricționarea prelucrării acestora.

Datele dumneavoastră vor fi stocate de către Comisia Europeană pentru o perioadă de păstrare maximă de o lună de la depunerea inițiativei la Comisia Europeană sau de 21 de luni după începerea perioadei de colectare, luându-se în considerare prima dintre aceste date. Datele dumneavoastră ar putea fi păstrate dincolo de termenele respective în cazul desfășurării unor proceduri administrative sau judiciare, pentru o perioadă de maximum o lună de la data încheierii procedurilor în cauză.

Fără a aduce atingere posibilității de a introduce orice alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a adresa în orice moment o plângere Autorității Europene pentru Protecția Datelor sau unei autorități pentru protecția datelor, în special în statul membru unde aveți reședința obișnuită, unde vă desfășurați activitatea profesională sau unde a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care considerați că datele dumneavoastră sunt prelucrate în mod ilegal.

Comisia Europeană și reprezentantul grupului de organizatori ai inițiativei sau, după caz, entitatea juridică constituită de acesta sunt operatori asociați în sensul Regulamentului (UE) 2018/1725 și al Regulamentului general privind protecția datelor și pot fi contactați cu ajutorul datelor furnizate în acest formular.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul grupului de organizatori (dacă există) sunt disponibile la adresa de internet a acestei inițiative din registrul Comisiei Europene, astfel cum se prevede la punctul 4 din prezentul formular.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul Comisiei Europene, ale autorității naționale care va primi și va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor și ale autorităților naționale pentru protecția datelor pot fi consultate la adresa: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=ro

ANEXA IV

CERTIFICAT DE CONFIRMARE A CONFORMITĂȚII UNUI SISTEM DE COLECTARE ONLINE CU REGULAMENTUL (UE) NR. …(28) AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI DIN …(29)(30) PRIVIND INIȚIATIVA CETĂȚENEASCĂ EUROPEANĂ

... (denumirea autorității competente) din … (denumirea statului membru), certifică prin prezenta că sistemul de colectare online individual … (adresa de internet) utilizat pentru colectarea declarațiilor de susținere pentru ... (titlul inițiativei) având numărul de înregistrare ... (numărul de înregistrare al inițiativei) respectă dispozițiile relevante ale Regulamentului (UE) …+ al Parlamentului European și al Consiliului din …++ privind inițiativa cetățenească europeană.

Data, semnătura și ștampila oficială a autorității competente:

ANEXA V

FORMULAR DE PREZENTARE A DECLARAȚIILOR DE SUSȚINERE ÎN ATENȚIA AUTORITĂȚILOR COMPETENTE ALE STATELOR MEMBRE

1.  Numele complete, adresele poștale și adresele de e-mail ale persoanelor de contact (reprezentantul grupului de organizatori și locțiitorul său) sau ale entității juridice care gestionează inițiativa și ale reprezentantului acesteia:

2.  Titlul inițiativei:

3.  Numărul de înregistrare atribuit de Comisia Europeană:

4.  Data înregistrării:

5.  Numărul de semnatari care sunt resortisanți ai (denumirea statului membru):

6.  Numărul total de declarații de susținere colectate:

7.  Numărul de state membre în care a fost atins pragul:

8.  Anexe:

(Anexați toate declarațiile de susținere din partea semnatarilor care sunt resortisanți ai statului membru în cauză.

Dacă este cazul, includeți certificatul (certificatele) relevant(e) de conformitate a sistemului individual de colectare online cu Regulamentul (UE) …(31) al Parlamentului European și al Consiliului din …(32)(33) privind inițiativa cetățenească.)

9.  Declar prin prezenta că informațiile prezentate în acest formular sunt corecte și că declarațiile de susținere au fost colectate în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) …+ al Parlamentului European și al Consiliului din …++ privind inițiativa cetățenească europeană.

10.  Data și semnătura uneia dintre persoanele de contact (reprezentant/locțiitor(34)) sau a reprezentantului entității juridice:

ANEXA VI

CERTIFICAT DE CONFIRMARE A NUMĂRULUI DE DECLARAȚII DE SUSȚINERE VALABILE COLECTATE PENTRU … (DENUMIREA STATULUI MEMBRU)

... (denumirea autorității competente) din … (denumirea statului membru), în urma efectuării verificărilor necesare prevăzute la articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. …(35) al Parlamentului European și al Consiliului din …(36)(37) privind inițiativa cetățenească europeană, certifică prin prezentul că … (numărul de declarații de susținere valabile) declarații de susținere pentru inițiativa cu numărul de înregistrare … (numărul de înregistrare al inițiativei) sunt valabile în conformitate cu dispozițiile regulamentului respectiv.

Data, semnătura și ștampila oficială

ANEXA VII

FORMULAR DE DEPUNERE A UNEI INIȚIATIVE LA COMISIA EUROPEANĂ

1.  Titlul inițiativei:

2.  Numărul de înregistrare atribuit de Comisie:

3.  Data înregistrării:

4.  Numărul de declarații de susținere valabile primite (trebuie să fie cel puțin un milion):

5.  Numărul de semnatari certificat pentru fiecare stat membru:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Numărul de semnatari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

TOTAL

Numărul de semnatari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Numele complete, adresele poștale și adresele de e-mail ale persoanelor de contact (reprezentantul grupului de organizatori și locțiitorul său) (38); sau ale entității juridice care gestionează inițiativa și ale reprezentantului acesteia.

7.  Precizați toate sursele de sprijin și finanțare pentru inițiativă, inclusiv valoarea contribuțiilor financiare în momentul depunerii acesteia.

8.  Declar prin prezenta că informațiile furnizate în acest formular sunt corecte și că au fost respectate toate procedurile și condițiile relevante prevăzute în Regulamentul (UE) …(39) al Parlamentului European și al Consiliului din …(40)(41) privind inițiativa cetățenească europeană.

Data și semnătura uneia dintre persoanele de contact (reprezentant/locțiitor(42)) sau a reprezentantului entității juridice:

9.  Anexe: (Includeți toate certificatele)

(1) JO C 237, 6.7.2018, p. 74.
(2)JO C 247, 13.7.2018, p. 62.
(3) Poziția Parlamentului European din 12 martie 2019.
(4) Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească (JO L 65, 11.3.2011, p. 1).
(5)Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1179/2011 al Comisiei din 17 noiembrie 2011 de stabilire a unor specificații tehnice pentru sistemele de colectare online în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească (JO L 301, 18.11.2011, p. 3).
(6)JO C 355, 20.10.2017, p. 17.
(7) 2017/2024(INL).
(8) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
(9) Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene (JO L 6, 11.1.2017, p. 40).
(10) Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).
(11) Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).
(12) JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
(13)Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(14) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
(15) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1501 al Comisiei din 8 septembrie 2015 privind cadrul de interoperabilitate prevăzut la articolul 12 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (JO L 235, 9.9.2015, p. 1).
(16) Numai numele complete ale membrilor grupului de organizatori, țara de reședință a reprezentantului sau, după caz, numele și țara în care se află sediul entității juridice, adresele de e-mail ale persoanelor de contact și informațiile referitoare la sursele de sprijin și de finanțare vor fi puse la dispoziția publicului în registrul online al Comisiei. Persoanele vizate au dreptul să se opună publicării datelor lor cu caracter personal, invocând motive imperioase și legitime legate de situația lor specifică.
(17)+ JO: a se introduce numărul prezentului regulament.
(18)
(19)Formularul trebuie imprimat pe o singură filă. Grupul de organizatori poate utiliza ambele părți ale filei. În scopul încărcării declarațiilor de susținere colectate pe hârtie în sistemul centralizat de colectare online, trebuie utilizat un cod pus la dispoziție de către Comisia Europeană.
(20)+ JO: a se introduce numărul prezentului regulament.
(21) Cetățenii germani cu reședința în afara țării, numai în cazul în care și-au înregistrat domiciliul actual la reprezentanța diplomatică a Germaniei responsabilă din străinătate.
(22)Semnătura nu este obligatorie în cazul în care formularul este transmis online prin sistemul centralizat de colectare online, astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (UE).../...+sau printr-un sistem online de colectare individual, astfel cum se menționează la articolul 11 din regulamentul menționat.
(23)Se va utiliza numai una dintre cele două versiuni propuse ale declarației de confidențialitate, în funcție de modul de colectare.
(24)Formularul trebuie imprimat pe o singură filă. Grupul de organizatori poate utiliza ambele părți ale filei. În scopul încărcării declarațiilor de susținere colectate pe hârtie în sistemul centralizat de colectare online, trebuie utilizat un cod pus la dispoziție de către Comisia Europeană.
(25)+ JO: a se introduce numărul prezentului regulament.
(26)Semnătura nu este obligatorie în cazul în care formularul este transmis online prin sistemul centralizat de colectare online, astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (UE) .../...+sau printr-un sistem online de colectare individual, astfel cum se menționează la articolul 11 din regulamentul respectiv.
(27)Se va utiliza numai una dintre cele două versiuni propuse ale declarației de confidențialitate, în funcție de modul de colectare.
(28)+ JO: de introdus numărul prezentului regulament
(29)++ JO: de introdus data adoptării prezentului regulament
(30)
(31)+ JO: de introdus numărul prezentului regulament
(32)++ JO: de introdus data adoptării prezentului regulament
(33)
(34) Se elimină dacă este cazul.
(35)+ JO: de introdus numărul prezentului regulament
(36)++ JO: de introdus data adoptării prezentului regulament
(37)
(38) Numai numele complete ale membrilor grupului de organizatori, țara de reședință a reprezentantului sau, după caz, numele și țara în care se află sediul entității juridice, adresele de e-mail ale persoanelor de contact și informațiile referitoare la sursele de sprijin și de finanțare vor fi puse la dispoziția publicului în registrul online al Comisiei. Persoanele vizate au dreptul să se opună publicării datelor lor cu caracter personal, invocând motive imperioase și legitime legate de situația lor specifică.
(39)+ JO: de introdus numărul prezentului regulament
(40)++ JO: de introdus data adoptării prezentului regulament
(41)
(42)Se elimină dacă este cazul.

Ultima actualizare: 13 martie 2019Notă juridică