Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0336(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0435/2018

Внесени текстове :

A8-0435/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Приети текстове :

P8_TA(2019)0155

Приети текстове
PDF 124kWORD 51k
Вторник, 12 март 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент ***I
P8_TA(2019)0155A8-0435/2018
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 по отношение на процедура за проверка, свързана с нарушения на правилата за защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0636),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 224 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0413/2018),

—  като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 декември 2018 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 25 януари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на Комисията по конституционни въпроси, както и становището на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0435/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 110, 22.3.2019 г., стр. 72.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС, Евратом) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 по отношение на процедура за проверка, свързана с нарушения на правилата за защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент
P8_TC1-COD(2018)0336

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС, Евратом) 2019/493.)

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност