Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0336(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0435/2018

Внесени текстове :

A8-0435/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Приети текстове :

P8_TA(2019)0155

Приети текстове
PDF 185kWORD 58k
Вторник, 12 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент ***I
P8_TA-PROV(2019)0155A8-0435/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 по отношение на процедура за проверка, свързана с нарушения на правилата за защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0636),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 224 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0413/2018),

—  като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 декември 2018 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 25 януари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на Комисията по конституционни въпроси, както и становището на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0435/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС, Евратом) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на процедура за проверка, свързана с нарушения на правилата за защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент
P8_TC1-COD(2018)0336

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 224 от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  С Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета(3) се установи специфичен европейски правен статут за европейските политически партии и европейските политически фондации и се предвижда финансирането им от общия бюджет на Европейския съюз. С него се създава също така Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации („Органът“).

(2)  За да може Органът да изпълнява пълноценно и независимо своите задачи, включително новите задачи, предвидени в настоящия регламент, е необходимо той да има постоянни служители и на неговия директор да се предоставят правомощията на орган по назначаването.

(3)  Неотдавнашните събития разкриха потенциалните рискове за изборните процеси и за демокрацията, които могат да възникнат в резултат на незаконосъобразното използване на лични данни. Ето защо е необходимо да се защити неприкосновеността на европейския демократичен процес, като се предвидят финансови санкции в случаите, когато европейските политически партии или европейските политически фондации се възползват от нарушения на правилата за защита на личните данни, за да повлияят на резултатите от изборите за Европейски парламент.

(4)  За тази цел следва да се установи процедура за проверка, чрез която Органът трябва при определени обстоятелства да поиска от комитета, съставен от независими изтъкнати личности, създаден с Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 да прецени дали дадена европейска политическа партия или европейска политическа фондация умишлено е оказала влияние или е направила опит да повлияе на резултатите от изборите за Европейски парламент, възползвайки се от нарушение на приложимите правила за защита на личните данни. Когато в съответствие с процедурата за проверка се установи, че това е така, Органът следва да наложи санкции съгласно ефективната, пропорционална и възпираща система от санкции, установена с Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

(5)  Когато Органът налага санкция на дадена европейска политическа партия или фондация в съответствие с процедурата за проверка, той следва надлежно да вземе предвид принципа ne bis in idem, съгласно който не могат да бъдат налагани санкции два пъти за едно и също нарушение. Органът следва също така да гарантира, че се съблюдава принципът на правна сигурност и че на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация е дадена възможност да бъде изслушана.

(6)  Новата процедура следва да съществува успоредно с вече съществуващите процедури, използвани за проверката на спазването на условията за регистрация, както и в случаи на явни и сериозни нарушения на ценностите, на които се основава Съюзът. Сроковете за проверка на спазването на условията и изискванията за регистрация, установени в член 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, обаче не следва да се прилагат за новата процедура.

(7)  Тъй като новата процедура се задейства с решение на компетентен национален надзорен орган по защита на данните, следва да бъде възможно съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация да поиска санкцията да бъде преразгледана, ако решението на този национален надзорен орган бъде отменено или ако успешно бъде упражнено право на защита срещу това решение, при условие че всички средства за правна защита на национално равнище са изчерпани.

(8)  За да се гарантира, че изборите за Европейски парламент през 2019 г. се провеждат в съответствие с надеждни демократични правила и при пълно зачитане на европейските ценности на демокрация, правова държава и зачитане на основните права, е важно разпоредбите от новата процедура за проверка да влязат в сила своевременно и процедурата да се прилага възможно най-скоро. За да се постигне това, измененията на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, въведени с настоящия регламент, следва да влязат в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(9)  Поради това Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 се изменя, както следва:

1)  В член 6 параграф 5 се заменя със следното:"

„5. Директорът на Органа се подпомага от служители, спрямо които той упражнява правомощията, предоставени на органа по назначаване от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и правомощията, предоставени на органа, оправомощен да сключва договори за наемане на работа на другите служители от Условията за работа на другите служители на Съюза, установени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета („правомощия на органа по назначаването“). Органът може да използва във всички области на своята работа други командировани национални експерти или други служители, които не са наети от Органа.

Спрямо служителите на Органа се прилагат Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, както и правилата, договорени между институциите на Съюза, чрез които се прилагат този Правилник за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители.

Подборът на служителите е такъв, че да не води до конфликт на интереси между задълженията им в Органа и останалите им служебни задължения, и те се въздържат от всякакво действие, което е несъвместимо с естеството на техните функции.“

"

2)  В член 10, параграф 3 третата алинея се заменя със следното:"

„Процедурите, предвидени в първа и втора алинея, не се откриват през двумесечния период, предхождащ изборите за Европейски парламент. Този срок не се прилага по отношение на процедурата, посочена в член 10а.“

"

3)  Вмъква се следният член:"

„Член 10a

Процедура за проверка, свързана с нарушения на правилата за защита на личните данни

1.  Никоя европейска политическа партия или европейска политическа фондация не може умишлено да оказва влияние или да прави опит да оказва влияние върху резултата от изборите за Европейски парламент, като се възползва от нарушение на приложимите правила за защита на личните данни, извършено от физическо или юридическо лице.

2.  Ако до знанието на Органа достигне информация за решение на национален надзорен орган по смисъла на член 4, точка 21 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета*, с което се установява, че дадено физическо или юридическо лице е нарушило приложимите правила за защита на личните данни и ако от това решение става ясно — или ако са налице други разумни основания да се смята, че това е така — че нарушението е свързано с политически дейности на европейска политическа партия или европейска политическа фондация в контекста на изборите за Европейски парламент, Органът отнася въпроса до комитета, съставен от независими изтъкнати личности, създаден с член 11 от настоящия регламент. При необходимост Органът може да се свърже със съответния национален надзорен орган.

3.  Комитетът, посочен в параграф 2, дава становище дали въпросната европейска политическа партия или европейска политическа фондация умишлено е оказала влияние или е направила опит да повлияе на резултата от изборите за Европейски парламент, като се е възползвала от това нарушение. Органът изисква становището да бъде представено без ненужно забавяне, и не по-късно от 1 месец, след като бъде уведомен относно решението на националния надзорен орган. Органът определя кратък, разумен срок, в който комитетът да даде своето становище. Комитетът спазва този срок.

4.   Като взема предвид становището на комитета, Органът взема решение съгласно член 27, параграф 2, буква а), подточка vii) дали да наложи финансови санкции на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация. Решението на Органа трябва да е надлежно мотивирано, по-специално с оглед становището на комитета, и се публикува своевременно.

5.   Процедурата, посочена в настоящия член, не засяга процедурата по член 10.

——————————

* Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016, стр. 1).“

"

4)  В член 11, параграф 3 първата алинея се заменя със следното:"

При искане от страна на Органа Комитетът дава становище относно:

   а) всяко възможно явно и сериозно нарушение на ценностите, на които се основава Съюзът, съгласно посоченото в член 3, параграф 1, буква в) и член 3, параграф 2, буква в), от страна на дадена европейска политическа партия или европейска политическа фондация;
   б) това дали дадена европейска политическа партия или европейска политическа фондация умишлено е оказала влияние или е направила опит да повлияе на резултата от изборите за Европейски парламент, възползвайки се от нарушение на приложимите правила за защита на личните данни.

В случаите, посочени в първа алинея, букви а) и б), комитетът може да изиска всички относими документи и доказателства от Органа, Европейския парламент, съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация, други политически партии, политически фондации или други заинтересовани страни и може да поиска да изслуша техни представители. В случая, посочен в първа алинея, буква б), националният надзорен орган, посочен в член 10а, сътрудничи на комитета в съответствие с приложимото право.“

"

5)  В член 18 параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Към деня на подаване на заявлението европейската политическа партия и европейската политическа фондация трябва да изпълняват задълженията, посочени в член 23, а от деня на подаване на заявлението до края на финансовата година или на дейността, за която се предоставя финансирането или се отпускат безвъзмездните средства – да останат вписани в регистъра и да не им е наложена някоя от санкциите, предвидени в член 27, параграф 1 и в член 27, параграф 2, буква а), подточки v), vi), и vii).“

"

6)  Член 27 се изменя, както следва:

a)  в параграф 2, буква а) се добавя следната подточка:"

„vii) когато, в съответствие с процедурата за проверка, предвидена в член 10а, се установи, че дадена европейска политическа партия или европейска политическа фондация умишлено е оказала влияние или е направила опит да повлияе на резултата от изборите за Европейски парламент, възползвайки се от нарушение на приложимите правила за защита на личните данни.“;

"

б)  добавя се следният параграф:"

„7. Когато решение на националния надзорен орган, посочен в член 10а, е отменено или когато успешно е упражнено право на защита срещу такова решение, при условие че всички средства за правна защита на национално равнище са изчерпани, Органът преразглежда всяка санкция, наложена съгласно параграф 2, буква а), подточка vii) по искане на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация.“.

"

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) Становище от 12 декември 2018 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
(2) Позиция на Европейския парламент от 12 март 2019 г.
(3)Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (OВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 13 март 2019 г.Правна информация