Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0336(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0435/2018

Předložené texty :

A8-0435/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0155

Přijaté texty
PDF 184kWORD 51k
Úterý, 12. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu ***I
P8_TA-PROV(2019)0155A8-0435/2018
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0636),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 224 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0413/2018),

–  s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 12. prosince 2018(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 25. ledna 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a rovněž stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0435/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. března 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2019/..., kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel pro ochranu osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu
P8_TC1-COD(2018)0336

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 224 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014(3) zavedlo zvláštní evropský právní status evropských politických stran a evropských politických nadací a stanoví jejich financování ze souhrnného rozpočtu Evropské unie. Zřídilo rovněž Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace (dále jen „úřad“).

(2)  Aby úřad mohl své úkoly plnit v plném rozsahu, včetně nových úkolů stanovených tímto nařízením, a aby mohl tyto činnosti provádět nezávisle, je nutné jej obsadit stálými zaměstnanci a řediteli úřadu svěřit pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování.

(3)  Nedávné události ukázaly potenciální rizika pro volební proces a demokracii, která mohou vzniknout v důsledku protiprávního používání osobních údajů. Integritu evropského demokratického procesu je proto třeba chránit stanovením finančních sankcí v situacích, kdy evropské politické strany nebo evropské politické nadace využijí porušení pravidel pro ochranu osobních údajů k ovlivnění výsledku voleb do Evropského parlamentu.

(4)  Za tímto účelem by měl být stanoven postup ověřování, na jehož základě musí úřad za určitých okolností požádat výbor nezávislých významných osobností zřízený nařízením (EU, Euratom) č. 1141/2014, aby posoudil, zda evropská politická strana nebo evropská politická nadace úmyslně ovlivnila nebo se pokusila ovlivnit výsledek voleb do Evropského parlamentu tím, že využila porušení platných pravidel pro ochranu osobních údajů. Pokud se v souladu s postupem ověřování zjistí, že tomu tak je, měl by úřad uložit sankce podle systému účinných, přiměřených a odrazujících sankcí zavedeného nařízením (EU, Euratom) č. 1141/2014.

(5)  Pokud úřad uloží evropské politické straně nebo evropské politické nadaci sankci v souladu s postupem ověřování, měl by náležitě zohlednit zásadu ne bis in idem, podle které nelze totéž protiprávní jednání trestat dvakrát. Úřad by měl rovněž zajistit, aby byla dodržována zásada právní jistoty a aby dotčená evropská politická strana nebo evropská politická nadace měla příležitost být vyslechnuta.

(6)  Stávající postupy používané při ověřování splnění podmínek pro registraci a v případech zjevného a závažného porušení hodnot, na nichž je Unie založena, by měly být doplněny novým postupem. Na nový postup by se nicméně neměly vztahovat lhůty pro ověřování splnění podmínek pro registraci a požadavků podle článku 10 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.

(7)  Jelikož se nový postup zahajuje na základě rozhodnutí příslušného vnitrostátního dozorového úřadu pro ochranu údajů, měla by mít dotčená evropská politická strana nebo evropská politická nadace možnost požádat, aby byla sankce přezkoumána, pokud bylo rozhodnutí vnitrostátního dozorového úřadu zrušeno, nebo pokud bylo opravnému prostředku proti uvedenému rozhodnutí vyhověno a za předpokladu, že byly vyčerpány všechny vnitrostátní opravné prostředky.

(8)  K zajištění toho, že volby do Evropského parlamentu v roce 2019 proběhnou v souladu s přísnými demokratickými pravidly a budou plně respektovány evropské hodnoty demokracie, právního státu a dodržování základních práv, je důležité, aby ustanovení o novém postupu ověřování vstoupila v platnost včas a postup byl použitelný co nejdříve. K dosažení tohoto cíle je třeba, aby změny nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 obsažené v tomto nařízení vstoupily v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(9)  Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 se mění takto:

1)  V článku 6 se odstavec 5 nahrazuje tímto:"

„5. Řediteli úřadu jsou nápomocni zaměstnanci, vůči nimž ředitel vykonává pravomoci, které služební řád úředníků Evropské unie svěřuje orgánu oprávněnému ke jmenování a které pracovní řád ostatních zaměstnanců Unie svěřuje orgánu oprávněnému uzavírat pracovní smlouvy s ostatními zaměstnanci, jak stanoví nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68, (dále jen „pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování“). Úřad může v jakékoli oblasti své činnosti využívat jiné vyslané národní odborníky nebo jiné pracovníky, kteří nejsou zaměstnanci úřadu.

Na zaměstnance úřadu se vztahuje služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců a pravidla přijatá společně orgány Unie pro účely provádění služebního řádu a pracovního řádu.

Výběr zaměstnanců nesmí vést ke střetu zájmů mezi povinnostmi, jež vyplývají z jejich práce vykonávané pro úřad, a jinými úředními povinnostmi. Tito zaměstnanci se zdržují jednání, které je neslučitelné s povahou jejich povinností.“.

"

2)  V čl. 10 odst. 3 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:"

„Postupy podle prvního a druhého pododstavce se nezahajují v období dvou měsíců před konáním voleb do Evropského parlamentu. Uvedené časové omezení se nevztahuje na postup stanovený v článku 10a.“.

"

3)  Vkládá se nový článek, který zní:"

„Článek 10a

Postup ověřování v případě porušení pravidel pro ochranu osobních údajů

1.  Žádná evropská politická strana ani evropská politická nadace nesmí úmyslně ovlivnit nebo pokusit se ovlivnit výsledek voleb do Evropského parlamentu tím, že využije porušení platných pravidel pro ochranu osobních údajů ze strany fyzické či právnické osoby.

2.  Pokud je úřad informován o rozhodnutí vnitrostátního dozorového úřadu ve smyslu čl. 4 bodu 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679*, jímž se shledá, že fyzická nebo právnická osoba porušila platná pravidla pro ochranu osobních údajů, a pokud z uvedeného rozhodnutí vyplývá či existují-li jinak oprávněné důvody k domněnce, že protiprávní jednání souvisí s politickými činnostmi některé evropské politické strany nebo evropské politické nadace v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, úřad tuto věc postoupí výboru nezávislých významných osobností zřízenému článkem 11 tohoto nařízení. Úřad může v případě potřeby spolupracovat s příslušným vnitrostátním dozorovým úřadem.

3.  Výbor uvedený v odstavci 2 vydá stanovisko, zda dotyčná evropská politická strana nebo evropská politická nadace úmyslně ovlivnila nebo se pokusila ovlivnit výsledek voleb do Evropského parlamentu tím, že využila porušení platných pravidel pro ochranu osobních údajů. Úřad si stanovisko vyžádá bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce poté, co byl informován o rozhodnutí vnitrostátního dozorového úřadu. Úřad stanoví přiměřenou krátkou lhůtu pro vydání stanoviska výborem. Výbor vydá stanovisko ve stanovené lhůtě.

4.   S ohledem na stanovisko výboru úřad rozhodne podle čl. 27 odst. 2 písm. a) bodu vii), zda dotčené evropské politické straně nebo evropské politické nadaci uloží finanční sankce. Rozhodnutí úřadu musí být řádně odůvodněno, zejména pokud jde o stanovisko výboru, a musí být neprodleně zveřejněno.

5.   Postupem stanoveným v tomto článku není dotčen postup stanovený v článku 10.

——————————

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5. 2016, s. 1).“.

"

4)  V čl. 11 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:"

„Výbor na žádost úřadu vydává stanovisko týkající se:

   a) možného zjevného a závažného porušení hodnot, uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. c) a v čl. 3 odst. 2 písm. c), na nichž je Unie založena, evropskou politickou stranou nebo evropskou politickou nadací;
   b) toho, zda evropská politická strana nebo evropská politická nadace úmyslně ovlivnila nebo se pokusila ovlivnit výsledek voleb do Evropského parlamentu tím, že využila porušení platných pravidel pro ochranu osobních údajů.

V případech uvedených v prvním pododstavci písm. a) a b) může výbor požádat úřad, Evropský parlament, dotyčnou evropskou politickou stranu či evropskou politickou nadaci, jiné politické strany, politické nadace a další zúčastněné strany o jakýkoli příslušný dokument či doklad a může požádat o vyslechnutí jejich zástupců. V případě uvedeném v prvním pododstavci písm. b) spolupracují vnitrostátní dozorové úřady uvedené v článku 10a s výborem v souladu s použitelným právem.“.

"

5)  V článku 18 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"

“2. Evropská politická strana a evropská politická nadace musí v době podání žádosti dodržovat povinnosti uvedené v článku 23 a ode dne podání žádosti do konce rozpočtového roku nebo akce, k nimž se vztahuje příspěvek nebo grant, musí být zapsaná v rejstříku a nesmí se na ni vztahovat žádné sankce stanovené v čl. 27 odst. 1 a čl. 27 odst. 2 písm. a) bodu v), vi) a vii).“

"

6)  Článek 27 se mění takto:

a)  V odst. 2 písm. a) se doplňuje nový bod, který zní:"

„vii) v případě, že se v souladu s postupem ověřování podle článku 10a zjistí, že evropská politická strana nebo evropská politická nadace úmyslně ovlivnila nebo se pokusila ovlivnit výsledek voleb do Evropského parlamentu tím, že využila porušení platných pravidel pro ochranu osobních údajů.“;

"

b)  doplňuje se nový odstavec, který zní:"

„7. V případě, že bylo rozhodnutí vnitrostátního dozorového úřadu podle článku 10a zrušeno nebo bylo-li opravnému prostředku proti uvedenému rozhodnutí vyhověno a za předpokladu, že byly vyčerpány všechny vnitrostátní opravné prostředky, úřad na žádost dotčené evropské politické strany nebo evropské politické nadace přezkoumá jakoukoli sankci uloženou podle odst. 2 písm. a) bodu vii).“.

"

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Stanovisko ze dne 12. prosince 2018 (dosud nezveřejněné v Úředním věstník).
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 12. března 2019.
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1).

Poslední aktualizace: 13. března 2019Právní upozornění