Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0336(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0435/2018

Indgivne tekster :

A8-0435/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0155

Vedtagne tekster
PDF 173kWORD 51k
Tirsdag den 12. marts 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet ***I
P8_TA-PROV(2019)0155A8-0435/2018
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 for så vidt angår en kontrolprocedure vedrørende overtrædelse af reglerne om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet (COM(2018)0636 – C8–0413/2018 – 2018/0336(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0636),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 224 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0413/2018),

–  der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 12. december 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 25. januar 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0435/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2019/... om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 for så vidt angår en kontrolprocedure vedrørende overtrædelse af reglerne om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet
P8_TC1-COD(2018)0336

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 224,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014(3) indførte en særlig europæisk retlig status for europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde, og forordningen omhandler deres finansiering via Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opretter endvidere en myndighed for europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde ("myndigheden").

(2)  For at myndigheden kan udføre sine opgaver fuldt ud, herunder de nye opgaver, der er fastsat i nærværende forordning, og for at den kan gøre dette på en uafhængig måde, er det nødvendigt, at myndigheden får tildelt personale på permanent vis, og at myndighedens direktør får beføjelser som ansættelsesmyndighed.

(3)  Nylige begivenheder har vist de potentielle risici for valgprocesser og demokrati, der kan opstå som følge af ulovlig brug af personoplysninger. Det er derfor nødvendigt at beskytte den demokratiske proces i Europa ved at indføre finansielle sanktioner i situationer, hvor europæiske politiske partier eller europæiske politiske fonde drager fordel af overtrædelser af regler om beskyttelse af personoplysninger med henblik på at påvirke resultatet af valget til Europa-Parlamentet.

(4)  Der bør med dette for øje fastlægges en kontrolprocedure, hvorefter myndigheden under særlige omstændigheder skal anmode udvalget af uafhængige fremtrædende personer fastsat ved forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 om at vurdere, hvorvidt et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond bevidst har påvirket eller forsøgt at påvirke resultatet af valg til Europa-Parlamentet ved at drage fordel af en overtrædelse af de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger. Hvis det i henhold til kontrolproceduren konstateres, at dette er tilfældet, bør myndigheden pålægge sanktioner efter det effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktionssystem, der er indført ved forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014.

(5)  Når myndigheden pålægger et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond en sanktion efter kontrolproceduren, bør den tage behørigt hensyn til "ne bis in idem"-princippet, som foreskriver, at der ikke kan pålægges sanktioner for samme lovovertrædelse to gange. Myndigheden bør også sikre, at princippet om retssikkerhed overholdes, og at det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond har haft mulighed for at blive hørt.

(6)  Den nye procedure bør gælde side om side med de nuværende procedurer, der anvendes til kontrollen af overholdelsen af registreringsbetingelserne og i tilfælde af massiv og alvorlig tilsidesættelse af de værdier, som Unionen bygger på. Tidsfristen for kontrol af overholdelsen af registreringsbetingelserne og af kravene fastsat i artikel 10 i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 bør dog ikke finde anvendelse på den nye procedure.

(7)  Eftersom den nye procedure igangsættes ved en afgørelse fra en kompetent national tilsynsmyndighed for databeskyttelse, bør det være muligt for det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond at anmode om, at sanktionen efterprøves, hvis afgørelsen fra den nationale kompetente tilsynsmyndighed ophæves, eller hvis en foranstaltning over for en sådan afgørelse er blevet truffet, forudsat at alle nationale klagemuligheder er udtømt.

(8)  For at sikre, at valget til Europa-Parlamentet i 2019 finder sted i overensstemmelse med strenge demokratiske regler og med fuld respekt for de europæiske værdier som demokrati, retsstatsprincippet og respekten for de grundlæggende rettigheder, er det vigtigt, at bestemmelserne om den nye kontrolprocedure træder i kraft rettidigt, og at proceduren finder anvendelse snarest muligt. For at opnå dette bør ændringerne af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014, der indføres ved nærværende forordning, træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(9)  Forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 foretages følgende ændringer:

1)  Artikel 6, stk. 5, affattes således:"

"5. Myndighedens direktør bistås af personale, over for hvilket vedkommende udøver de beføjelser, der i henhold til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union tillægges ansættelsesmyndigheden, og de beføjelser, der i henhold til ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte tillægges den myndighed, der er beføjet til at indgå ansættelseskontrakter for øvrige ansatte, , jf. Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 ("beføjelserne som ansættelsesmyndighed"). Myndigheden kan inden for alle felter af sit arbejde gøre brug af andre udstationerede nationale eksperter eller andet personale, der ikke er ansat af myndigheden.

Vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og de regler, som EU-institutionerne i fællesskab har vedtaget for anvendelsen af denne personalevedtægt og disse ansættelsesvilkår, gælder for myndighedens personale.

Valget af medarbejdere må ikke kunne medføre en interessekonflikt mellem deres opgaver for myndigheden og nogen andre officielle opgaver, og de skal afstå fra enhver handling, som er uforenelig med karakteren af deres hverv."

"

2)  Artikel 10, stk. 3, tredje afsnit, affattes således:"

"De procedurer, der er fastsat i første og andet afsnit, igangsættes ikke inden for en periode på to måneder forud for valg til Europa-Parlamentet. Denne tidsbegrænsning gælder ikke for proceduren i artikel 10a.".

"

3)  Følgende artikel indsættes:"

"Artikel 10a

Kontrolprocedure vedrørende overtrædelse af reglerne om beskyttelse af personoplysninger

1.  Intet europæisk politisk parti og ingen europæisk politisk fond må bevidst påvirke eller forsøge at påvirke resultatet af valg til Europa-Parlamentet ved at drage fordel af en overtrædelse af de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger begået af en fysisk eller juridisk person.

2.  Hvis myndigheden får kendskab til en afgørelse truffet af en national tilsynsmyndighed som omhandlet i artikel 4, nr. 21), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679*, hvori det konstateres, at en fysisk eller juridisk person har overtrådt gældende regler om beskyttelse af personoplysninger, og hvis det af afgørelsen følger, eller hvis der er andre rimelige grunde til at formode, at overtrædelsen er knyttet til et europæisk politisk partis eller en europæisk politisk fonds politiske aktiviteter i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet, indbringer myndigheden sagen for udvalget af uafhængige fremtrædende personer, der er oprettet ved nærværende forordnings artikel 11. Myndigheden kan om nødvendigt samarbejde med den pågældende nationale tilsynsmyndighed.

3.  Det i stk. 2 omhandlede udvalg afgiver udtalelse om, hvorvidt det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond bevidst har påvirket eller forsøgt at påvirke resultatet af valget til Europa-Parlamentet ved at drage fordel af overtrædelsen. Myndigheden anmoder om udtalelsen uden unødig forsinkelse, senest én måned efter at være blevet underrettet om tilsynsmyndighedens afgørelse. Myndigheden fastsætter en kort, rimelig frist for udvalget til at afgive sin udtalelse. Udvalget afgiver udtalelsen inden for denne frist.

4.   Under hensyntagen til udvalgets udtalelse afgør myndigheden i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, litra a), nr. vii), om det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond skal pålægges finansielle sanktioner. Myndighedens afgørelse skal være behørigt begrundet, navnlig med hensyn til udvalgets udtalelse, og den skal offentliggøres hurtigst muligt.

5.   Den procedure, der er fastsat i denne artikel, berører ikke den procedure, der er fastsat i artikel 10.

——————————

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1)."

"

4)  Artikel 11, stk. 3, første afsnit, affattes således:"

"På anmodning af myndigheden afgiver udvalget udtalelse om:

   a) et europæisk politisk partis eller en europæisk politisk fonds eventuelle massive og alvorlige tilsidesættelse af de værdier, Den Europæiske Union bygger på, som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra c), og artikel 3, stk. 2, litra c)
   b) hvorvidt et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond bevidst har påvirket eller forsøgt at påvirke resultatet af valg til Europa-Parlamentet ved at drage fordel af en overtrædelse af de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger.

I de i første afsnit, litra a) og b), omhandlede tilfælde kan udvalget anmode om eventuelle relevante dokumenter eller bevismaterialer fra myndigheden, Europa-Parlamentet, det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond, andre politiske partier, politiske fonde eller andre interessenter, og det kan anmode om at høre deres repræsentanter. I det i første afsnit, litra b), omhandlede tilfælde samarbejder den nationale tilsynsmyndighed, der er omhandlet i artikel 10a, med udvalget i overensstemmelse med gældende ret.".

"

5)  Artikel 18, stk. 2, affattes således:"

"2. Det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond skal på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen opfylde betingelserne i artikel 23 fra ansøgningsdatoen og indtil afslutningen af det regnskabsår eller af den foranstaltning, som bidraget eller tilskuddet dækker, være registreret i registret og ikke være omfattet af nogen af de sanktioner, der er fastsat i artikel 27, stk. 1, og artikel 27, stk. 2, litra a), nr. v), vi) og vii).".

"

6)  Artikel 27 ændres således:

a)  I stk. 2, litra a), tilføjes følgende nummer:"

"vii) Når det i henhold til den i artikel 10a fastsatte kontrolprocedure er fastslået, at et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond bevidst har påvirket eller forsøgt at påvirke resultatet af valg til Europa-Parlamentet ved at drage fordel af en overtrædelse af de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger."

"

b)  Følgende stykke tilføjes:"

"7. Når en afgørelse truffet af den nationale tilsynsmyndighed, der er omhandlet i artikel 10a, er blevet ophævet, eller hvis en foranstaltning over for en sådan afgørelse er truffet, og forudsat at alle nationale klagemuligheder er udtømt, efterprøver myndigheden enhver sanktion, der er pålagt i henhold til stk. 2, litra a), nr. vii), efter anmodning fra det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske fond.".

"

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ..., den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) Udtalelse af 12.12.2018 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europa-Parlamentets holdning af 12.3.2019.
(3)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1).

Seneste opdatering: 13. marts 2019Juridisk meddelelse