Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0336(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0435/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0435/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0155

Elfogadott szövegek
PDF 180kWORD 52k
2019. március 12., Kedd - Strasbourg Ideiglenes kiadás
A személyes adatok védelme az európai parlamenti választásokkal összefüggésben ***I
P8_TA-PROV(2019)0155A8-0435/2018
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2019. március 12-i jogalkotási állásfoglalása a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak az európai parlamenti választásokkal összefüggésben történő megsértésével kapcsolatos ellenőrzési eljárás tekintetében az 1141/2014/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0636),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 224. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0413/2018),

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. december 12-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2019. január 25-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0435/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 12-én került elfogadásra a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak az európai parlamenti választásokkal összefüggésben történő megsértésével kapcsolatos ellenőrzési eljárás tekintetében az 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló (EU, Euratom) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2018)0336

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 224. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében(2),

mivel:

(1)  Az 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet(3) sajátos európai jogállást hozott létre az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok számára, és rendelkezik az Európai Unió általános költségvetéséből folyósított finanszírozásukról. A rendelet létrehozta továbbá az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóságot (a továbbiakban: a Hatóság).

(2)  Annak érdekében, hogy a Hatóság maradéktalanul elláthassa feladatait, beleértve az e rendeletben előírt új feladatokat, továbbá hogy ennek során függetlenül járhasson el, állandó személyzetet kell biztosítani számára, valamint a Hatóság igazgatójára kell ruházni a kinevezésre jogosult hatóság jogkörét.

(3)  A közelmúltbeli események rávilágítottak a személyes adatok jogellenes felhasználásából eredően a választási eljárást és a demokráciát fenyegető esetleges kockázatokra. Ezért pénzügyi szankciók előírásával kell védeni az európai demokratikus folyamat sértetlenségét olyan helyzetekben, amikor európai politikai pártok vagy európai politikai alapítványok kihasználják a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok megsértését az európai parlamenti választások eredményének befolyásolása céljából.

(4)  Ebből a célból olyan ellenőrzési eljárást kell bevezetni, amelynek értelmében a Hatóságnak bizonyos körülmények között fel kell kérnie a független kiemelkedő személyek 1141/2014/EU, Euratom rendelettel létrehozott bizottságát annak értékelésére, hogy valamely európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok megsértését kihasználva szándékosan befolyásolta-e, vagy megkísérelte-e befolyásolni az európai parlamenti választások eredményét. Amennyiben az ellenőrzési eljárással összhangban ennek megtörténte megállapítást nyer, a Hatóságnak szankciókat kell kiszabnia az 1141/2014/EU, Euratom rendelettel létrehozott hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciórendszer alapján.

(5)  Amikor a Hatóság az ellenőrzési eljárással összhangban szankciót szab ki valamely európai politikai pártra vagy alapítványra, megfelelően figyelembe kell vennie a ne bis in idem elvét, amelynek értelmében ugyanazon jogsértés miatt nem szabható ki kétszer szankció. A Hatóságnak biztosítania kell a jogbiztonság elvének tiszteletben tartását és azt is, hogy az érintett európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány lehetőséget kapjon arra, hogy meghallgassák.

(6)  Az új eljárást a nyilvántartásba vételi feltételek betartásának ellenőrzésére használt jelenlegi eljárások mellett és az Unió alapértékeinek nyilvánvaló és súlyos megsértése esetén kell alkalmazni. Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 10. cikkében a nyilvántartásba vételi feltételek és követelmények betartásának ellenőrzésére vonatkozóan meghatározott időbeli korlátozások azonban nem vonatkoznak az új eljárásra.

(7)  Mivel az új eljárást az illetékes nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóság határozata indítja el, lehetővé kell tenni az érintett európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány számára, hogy a szankció felülvizsgálatát kérelmezze, ha a nemzeti felügyeleti hatóság határozatát hatályon kívül helyezték vagy a határozattal szembeni jogorvoslat kedvező elbírálásban részesült, feltéve, hogy már minden nemzeti jogorvoslati lehetőséget kimerítettek.

(8)  Annak érdekében, hogy a 2019. évi európai parlamenti választásokra szigorú demokratikus szabályokkal összhangban, valamint a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletben tartása európai értékeinek maradéktalan tiszteletben tartása mellett kerüljön sor, fontos, hogy az új ellenőrzési eljárásra vonatkozó rendelkezések időben hatályba lépjenek, és az eljárás a lehető leghamarabb alkalmazandóvá váljon. Ennek elérése érdekében az 1141/2014/EU, Euratom rendelet e rendelet által bevezetett módosításainak e rendelet Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján hatályba kell lépniük.

(9)  Az 1141/2014/EU, Euratom rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 6. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„(5) A Hatóság igazgatójának munkáját alkalmazottak segítik, akik tekintetében az igazgató gyakorolja az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata által a kinevezésre jogosult hatóságra, illetve az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek által az egyéb alkalmazottak munkaszerződésének megkötésére jogosult hatóságra ruházott hatásköröket (a továbbiakban: kinevezési hatáskörök), amelyeket a 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet állapít meg. A Hatóság bármely munkaterületén igénybe vehet egyéb kirendelt nemzeti szakértőket vagy nem a Hatóság által alkalmazott egyéb személyzetet.

A személyzeti szabályzatot és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételeket, valamint a személyzeti szabályzat és egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek végrehajtása céljából az uniós intézmények közötti megállapodással elfogadott szabályokat alkalmazni kell a Hatóság személyzetére.

Az alkalmazottak kiválasztása nem vezethet összeférhetetlenséghez a Hatóságnál végzett feladataik és bármely más hivatali feladatuk között, és ezen alkalmazottaknak tartózkodniuk kell a feladataik jellegével összeegyeztethetetlen minden cselekménytől.”

"

2.  A 10. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

„Az első és a második albekezdésben foglalt eljárások az európai parlamenti választásokat megelőző két hónap folyamán nem kezdeményezhetők. Ez az időbeli korlátozás nem alkalmazandó a 10a. cikkben szereplő eljárás tekintetében.”

"

3.  A rendelet szövege a következő cikkel egészül ki:"

„10a. cikk

A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok megsértésével kapcsolatos ellenőrzési eljárás

(1)  Az európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány szándékosan nem befolyásolhatja, vagy kísérelheti meg befolyásolni az európai parlamenti választások eredményét azáltal, hogy kihasználja a személyes adatok védelmére vonatkozó, alkalmazandó szabályok valamely természetes vagy jogi személy általi megsértését.

(2)  Ha a Hatóság értesül az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet* 4. cikkének 21. pontja értelmében vett valamely nemzeti felügyeleti hatóság által hozott olyan határozatról, amely megállapítja, hogy valamely természetes vagy jogi személy megsértette a személyes adatok védelmére vonatkozó, alkalmazandó szabályokat, továbbá ha e határozatból az következik, vagy egyébként alapos okkal feltételezhető, hogy a jogsértés valamely európai politikai pártnak vagy európai politikai alapítványnak az európai parlamenti választásokkal összefüggő politikai tevékenységéhez kapcsolódik, a Hatóság az e rendelet 11. cikkével létrehozott, független kiemelkedő személyek bizottsága elé terjeszti ezt az ügyet. A Hatóság szükség esetén kapcsolatba léphet az érintett nemzeti felügyeleti hatósággal.

(3)  A (2) bekezdésben említett bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy az érintett európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány az említett jogsértést kihasználva szándékosan befolyásolta-e, vagy megkísérelte-e befolyásolni az európai parlamenti választások eredményét. A Hatóság haladéktalanul, de legkésőbb egy hónappal a nemzeti felügyeleti hatóság határozatáról való értesülését követően kéri ki a véleményt. A Hatóság rövid, észszerű határidőt szab a bizottság számára a véleménynyilvánításra. A bizottságnak be kell tartania ezt a határidőt.

(4)   A Hatóság a bizottság véleményét figyelembe véve, a 27. cikk (2) bekezdése a) pontjának vii. alpontja szerint határoz arról, hogy a szóban forgó európai politikai pártra vagy európai politikai alapítványra pénzügyi szankciókat szab-e ki. A Hatóság határozatát megfelelő indokolással kell ellátni, különösen a bizottság véleménye tekintetében, és haladéktalanul közzé kell tenni.

(5)   Az e cikkben meghatározott eljárás nem érinti a 10. cikkben meghatározott eljárást.

——————————

* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).”

"

4.  A 11. cikk (3) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

„A bizottság a Hatóság kérésére véleményt nyilvánít:

   a) a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában és a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett uniós alapértékek európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány általi bármely esetleges nyilvánvaló és súlyos megsértéséről;
   b) arról, hogy valamely európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány a személyes adatok védelmére vonatkozó, alkalmazandó szabályok megsértését kihasználva szándékosan befolyásolta-e, vagy megkísérelte-e befolyásolni az európai parlamenti választások eredményét.

A bizottság az első albekezdés a) és a b) pontjában említett esetekben kérheti bármilyen releváns dokumentum vagy bizonyíték átadását a Hatóságtól, az Európai Parlamenttől, az érintett európai politikai párttól vagy európai politikai alapítványtól, egyéb politikai pártoktól, politikai alapítványoktól vagy más érdekeltektől, valamint kérheti ezek képviselőinek meghallgatását. Az első albekezdés b) pontjában említett esetben a 10a. cikkben említett nemzeti felügyeleti hatóság az alkalmazandó jognak megfelelően együttműködik a bizottsággal.”

"

5.  A 18. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„(2) A kérelem benyújtásakor az európai politikai pártnak és az európai politikai alapítványnak meg kell felelnie a 23. cikkben felsorolt kötelezettségeknek, és a kérelme benyújtásának napjától a pénzügyi év végéig vagy a hozzájárulás vagy támogatás tárgyát képező intézkedés végéig szerepelnie kell a nyilvántartásban, valamint nem sújthatja a 27. cikk (1) bekezdésében, illetve (2) bekezdése a) pontjának v., vi. és vii. alpontjában foglalt szankciók egyike sem.ˮ

"

6.  A 27. cikk a következőképpen módosul:

a)  a (2) bekezdés a) pontja a következő ponttal egészül ki:"

„vii. ha a 10a. cikkben előírt ellenőrzési eljárással összhangban megállapítást nyer, hogy egy európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány a személyes adatok védelmére vonatkozó, alkalmazandó szabályok megsértését kihasználva szándékosan befolyásolta, vagy megkísérelte befolyásolni az európai parlamenti választások eredményét.”;

"

b)  a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

„(7) Amennyiben a 10a. cikkben említett nemzeti felügyeleti hatóság határozatát hatályon kívül helyezték, vagy az e határozattal szembeni jogorvoslat kedvező elbírálásban részesült – feltéve, hogy minden nemzeti jogorvoslatot kimerítettek –, a hatóság az érintett európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány kérelmére felülvizsgálja a (2) bekezdés a) pontjának vii. alpontja szerint kiszabott szankciót.”

"

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ...,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1) 2018. december 12-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
(2) Az Európai Parlament 2019. március 12-i álláspontja.
(3)Az Európai Parlament és a Tanács 1141/2014/EU, Euratom rendelete (2014. október 22.) az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról (HL L 317., 2014.11.4., 1. o.).

Utolsó frissítés: 2019. március 13.Jogi nyilatkozat