Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0336(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0435/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0435/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0155

Pieņemtie teksti
PDF 177kWORD 56k
Otrdiena, 2019. gada 12. marts - Strasbūra Pagaidu redakcija
Personas datu aizsardzība Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā ***I
P8_TA-PROV(2019)0155A8-0435/2018
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2019. gada 12. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz pārbaudes procedūru saistībā ar personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0636),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 224. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0413/2018),

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 12. decembra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2019. gada 25. janvāra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0435/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 12. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 2019/..., ar ko attiecībā uz pārbaudes procedūru, kura saistīta ar personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā, groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014
P8_TC1-COD(2018)0336

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 224. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(2),

tā kā:

(1)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014(3) tika izveidots īpašs Eiropas tiesiskais statuss Eiropas politiskajām partijām un Eiropas politiskajiem fondiem un paredzēts, ka tie saņem finansējumu no Eiropas Savienības vispārējā budžeta. Ar to tika arī izveidota Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde („Iestāde”).

(2)  Lai Iestāde varētu pilnībā veikt savus uzdevumus, tostarp tās jaunos uzdevumus, kas paredzēti šajā regulā, un lai tā varētu to darīt neatkarīgi, tā jānodrošina ar pastāvīgu personālu, un Iestādes direktoram jāpiešķir iecēlējinstitūcijas pilnvaras.

(3)  Nesenie notikumi ir izgaismojuši potenciālos riskus, kādus vēlēšanu procesam un demokrātijai var radīt nelikumīga personas datu izmantošana. Tāpēc jāaizsargā Eiropas demokrātiskā procesa integritāte, paredzot finanšu sankcijas situācijās, kad Eiropas politiskās partijas vai Eiropas politiskie fondi izmanto personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumus, lai ietekmētu Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus.

(4)  Minētajā nolūkā būtu jāievieš pārbaudes procedūra, saskaņā ar kuru Iestādei konkrētos apstākļos jālūdz neatkarīgu ievērojamu personu komiteja, kas izveidota ar Regulu ES, Euratom) Nr. 1141/2014, novērtēt, vai kāda Eiropas politiskā partija vai Eiropas politiskais fonds ir apzināti ietekmējis vai mēģinājis ietekmēt Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus, izmantojot personas datu aizsardzībai piemērojamo noteikumu pārkāpumu. Ja saskaņā ar pārbaudes procedūru tiek konstatēts, ka tas tā ir, Iestādei būtu jānosaka sankcijas atbilstīgi efektīvajai, samērīgajai un atturošajai sankciju sistēmai, kas izveidota ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014.

(5)  Ja Iestāde Eiropas politiskajai partijai vai fondam piemēro sankcijas saskaņā ar pārbaudes procedūru, tai būtu pienācīgi jāņem vērā ne bis in idem princips, kas nosaka, ka sankcijas nevar piemērot divreiz par vienu un to pašu pārkāpumu. Iestādei būtu arī jānodrošina, ka tiek ievērots tiesiskās noteiktības princips un ka attiecīgajai Eiropas politiskajai partijai vai Eiropas politiskajam fondam ir tikusi dota iespēja tikt uzklausītam.

(6)  Jaunajai procedūrai būtu jāpastāv līdztekus pašreizējām procedūrām, kuras izmanto, lai pārbaudītu atbilstību reģistrācijas nosacījumiem gadījumos, kad nepārprotami un nopietni pārkāptas vērtības, uz kuru pamata ir dibināta Savienība. Tomēr Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 10. pantā noteiktie termiņi, kas piemērojami pārbaudei par atbilstību reģistrācijas nosacījumiem un prasībām, nebūtu jāpiemēro jaunajai procedūrai.

(7)  Tā kā jauno procedūru sāk ar kompetentas valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādes lēmumu, attiecīgajai Eiropas politiskajai partijai vai Eiropas politiskajam fondam vajadzētu būt iespējai pieprasīt sankcijas pārskatīšanu, ja minētās valsts uzraudzības iestādes lēmums ir atcelts vai ja tiesiskās aizsardzības līdzeklis pret minēto lēmumu bijis sekmīgs, ar noteikumu, ka ir izsmelti visi valsts tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

(8)  Lai nodrošinātu, ka Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019. gadā notiek uz stingru demokrātisku noteikumu pamata un pilnībā ievērojot Eiropas vērtības, proti, demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesību ievērošanu, ir svarīgi, lai jaunās pārbaudes procedūras noteikumi stājas spēkā laikus un lai procedūru sāktu piemērot pēc iespējas drīz. Lai to panāktu, Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 grozījumiem, kas ieviesti ar šo regulu, būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(9)  Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 groza šādi:

(1)  regulas 6. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:"

“5. Iestādes direktoram palīdz personāls, attiecībā uz kuru viņš īsteno iecēlējinstitūcijas pilnvaras, kas noteiktas Eiropas Savienības Civildienesta noteikumos, un pilnvaras, kas iestādei, kura ir pilnvarota slēgt līgumu ar pārējiem darbiniekiem, ir piešķirtas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā, kas noteikta Padomes Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 („iecēlējinstitūcijas pilnvaras”). Iestāde jebkurā tās darba jomā var izmantot norīkotos valsts ekspertus vai citu Iestādes nenodarbinātu personālu.

Iestādes personālam piemēro Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kā arī noteikumus, kas pieņemti pēc Savienības iestāžu vienošanās, ar kuru piemēro minētos Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību.

Personāla atlase nedrīkst radīt interešu konfliktu rašanās iespējamību attiecībā uz Iestādē veicamajiem pienākumiem un jebkādiem citiem oficiāliem pienākumiem, un personāls atturas veikt darbības, kas nav savienojamas ar tā pienākumiem.”;

"

(2)  regulas 10. panta 3. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:"

“Šā punkta pirmajā un otrajā daļā paredzētās procedūras nesāk, ja līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām ir palikuši divi mēneši. Minēto termiņu nepiemēro attiecībā uz 10.a pantā noteikto procedūru.”;

"

(3)  iekļauj šādu pantu:"

“10.a pants

Pārbaudes procedūra, kura saistīta ar personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem

1.  Neviena Eiropas politiskā partija vai Eiropas politiskais fonds apzināti neietekmē vai nemēģina ietekmēt Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus, izmantojot piemērojamo personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumu, ko veic fiziska vai juridiska persona.

2.  Ja Iestāde ir informēta par lēmumu, kuru pieņēmusi valsts uzraudzības iestāde Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679* 4. panta 21. punkta nozīmē, konstatējot, ka fiziska vai juridiska persona ir pārkāpusi piemērojamos personas datu aizsardzības noteikumus, un ja no minētā lēmuma izriet, ka pārkāpums ir saistīts ar Eiropas politiskās partijas vai Eiropas politiskā fonda darbībām Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā, vai ja pastāv cits pamatots iemesls tā uzskatīt, tad Iestāde nodod šo jautājumu neatkarīgu ievērojamu personu komitejai, kas izveidota ar šīs regulas 11. pantu. Iestāde vajadzības gadījumā var sadarboties ar attiecīgo valsts uzraudzības iestādi.

3.  Komiteja, kas minēta 2. punktā, sniedz atzinumu par to, vai attiecīgā Eiropas politiskā partija vai Eiropas politiskais fonds ir apzināti ietekmējis vai mēģinājis ietekmēt Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus, izmantojot minēto pārkāpumu. Iestāde lūdz sniegt atzinumu bez liekas kavēšanās un ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc informācijas saņemšanas par valsts uzraudzības iestādes lēmumu. Iestāde nosaka īsu, samērīgu termiņu komitejai atzinuma sniegšanai. Komiteja ievēro minēto termiņu.

4.   Iestāde, ņemot vērā komitejas atzinumu, saskaņā ar 27. panta 2. punkta a) apakšpunkta vii) punktu lemj par to, vai piemērot attiecīgajai Eiropas politiskajai partijai vai Eiropas politiskajam fondam finansiālas sankcijas. Iestādes lēmums ir pienācīgi pamatots, jo īpaši attiecībā uz komitejas atzinumu, un to nekavējoties publicē.

5.   Šajā pantā paredzētā procedūra neskar 10. pantā noteikto procedūru.

——————————

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).”.

"

(4)  regulas 11. panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:"

“Ja Iestāde pieprasa, komiteja sniedz atzinumu par:

   a) jebkādiem iespējamiem Eiropas politiskās partijas vai Eiropas politiskā fonda nepārprotamiem un nopietniem to vērtību pārkāpumiem, kuras ir Savienības pamatā, kā tas noteikts 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā un 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā;
   b) to, vai kāda Eiropas politiskā partija vai Eiropas politiskais fonds ir apzināti ietekmējis vai mēģinājis ietekmēt Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus, izmantojot piemērojamo personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumu.

Komiteja pirmās daļas a) un b) punktos minētajos gadījumos var pieprasīt Iestādei, Eiropas Parlamenta dienestiem, attiecīgajai Eiropas politiskajai partijai vai Eiropas politiskajam fondam, citām politiskajām partijām, politiskajiem fondiem vai citām ieinteresētajām personām jebkādus attiecīgos dokumentus un pierādījumus, kā arī uzklausīt to pārstāvjus. Gadījumā, kas minēts pirmās daļas b) punktā, 10.a pantā minētā valsts uzraudzības iestāde sadarbojas ar komiteju saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.”;

"

(5)  regulas 18. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

“2. Eiropas politiskajai partijai un Eiropas politiskajam fondam pieteikuma iesniegšanas laikā jāievēro 23. pantā uzskaitītie pienākumi un no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz finanšu gada vai līdz tās darbības, uz kuru attiecas iemaksa vai dotācija, beigām aizvien jābūt reģistrētiem reģistrā un tiem nedrīkst būt bijusi piemērota neviena no sankcijām, kas paredzētas 27. panta 1. punktā un 2. punkta a) apakšpunkta v), vi) un vii) punktā.”;

"

(6)  regulas 27. pantu groza šādi:

a)  panta 2. punkta a) apakšpunktā pievieno šādu punktu:"

“vii) ja saskaņā ar 10.a pantā paredzēto pārbaudes procedūru tiek konstatēts, ka Eiropas politiskā partija vai Eiropas politiskais fonds ir apzināti ietekmējis vai mēģinājis ietekmēt Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus, izmantojot piemērojamo personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumu;";

"

b)  pievieno šādu punktu:"

“7. Ja valsts uzraudzības iestādes lēmums, kas minēts 10.a pantā, ir atcelts vai ja tiesiskās aizsardzības līdzeklis pret šādu lēmumu ir bijis sekmīgs, ar noteikumu, ka ir izsmelti visi valsts tiesiskās aizsardzības līdzekļi, Iestāde pēc attiecīgās Eiropas politiskās partijas vai Eiropas politiskā fonda pieprasījuma pārskata jebkuru sankciju, kas piemērota saskaņā ar 2. punkta a) apakšpunkta vii) punktu.”.

"

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1) 2018. gada 12. decembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).
(2) Eiropas Parlamenta 2019. gada 12. marta nostāja.
(3)Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (2014. gada 22. oktobris) par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (OV L 317, 4.11.2014., 1. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. martsJuridisks paziņojums