Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0336(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0435/2018

Teksty złożone :

A8-0435/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0155

Teksty przyjęte
PDF 188kWORD 51k
Wtorek, 12 marca 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Ochrona danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego ***I
P8_TA-PROV(2019)0155A8-0435/2018
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 w odniesieniu do procedury weryfikacji dotyczącej naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0636),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 224 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0413/2018),

–  uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 grudnia 2018 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 25 stycznia 2019 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0435/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 marca 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 w odniesieniu do procedury weryfikacji dotyczącej naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego
P8_TC1-COD(2018)0336

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 224,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014(3) ustanowiono specjalny europejski status prawny dla europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych oraz przewidziano ich finansowanie z budżetu ogólnego Unii Europejskiej. W rozporządzeniu tym ustanowiono również Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych („Urząd”) .

(2)  Aby umożliwić Urzędowi pełne i bezstronne wykonywanie jego zadań, w tym nowych zadań przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, niezbędne jest zapewnienie mu stałego personelu oraz przekazanie dyrektorowi Urzędu uprawnień organu powołującego.

(3)  Niedawne wydarzenia ujawniły, że w związku z niezgodnym z prawem wykorzystaniem danych osobowych mogą pojawić się potencjalne zagrożenia dla procedur wyborczych i demokracji. Konieczna jest zatem ochrona integralności europejskiej procedury demokratycznej poprzez wprowadzenie kar finansowych w sytuacjach, w których europejskie partie polityczne lub europejskie fundacje polityczne wykorzystują naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych do wywarcia wpływu na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego.

(4)  W tym celu należy ustanowić procedurę weryfikacji, zgodnie z którą Urząd musiałby w określonych okolicznościach zwrócić się do komitetu niezależnych wybitnych osobistości ustanowionego rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 1141/2014 o dokonanie oceny tego, czy dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna świadomie wywarła wpływ lub usiłowała wywrzeć wpływ na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego, wykorzystując naruszenie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury weryfikacji zostanie ustalone, że miało to miejsce, Urząd powinien nałożyć kary zgodnie ze skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym systemem kar określonym w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 1141/2014.

(5)  Gdy Urząd nakłada karę na europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną zgodnie z procedurą weryfikacji, powinien uwzględnić zasadę ne bis in idem, w myśl której nie można nałożyć kary dwukrotnie za ten sam czyn zabroniony. Urząd powinien również zapewnić poszanowanie zasady pewności prawa oraz dać danej europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej możliwość wypowiedzenia się.

(6)  Nowa procedura powinna istnieć równolegle z obecnymi procedurami stosowanymi do weryfikacji spełnienia warunków rejestracji oraz w przypadkach oczywistego i poważnego naruszenia wartości, na których opiera się Unia. Jednakże do nowej procedury nie powinny mieć zastosowania ograniczenia czasowe weryfikacji spełnienia warunków i wymogów rejestracji określone w art. 10 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014.

(7)  Z uwagi na fakt, że nowa procedura jest uruchamiana decyzją właściwego krajowego organu nadzorczego ds. ochrony danych, dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna powinny mieć możliwość zwrócenia się o przegląd kary, jeżeli decyzja tego krajowego organu nadzorczego zostanie uchylona lub środek odwoławczy od tej decyzji okaże się skuteczny, pod warunkiem że wykorzystały one wszystkie krajowe środki odwoławcze.

(8)  Aby zapewnić przebieg wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. zgodnie z solidnymi zasadami demokracji i przy pełnym poszanowaniu europejskich wartości demokracji, praworządności i poszanowania praw podstawowych, ważne jest, aby przepisy dotyczące nowej procedury weryfikacji weszły w życie w odpowiednim terminie i aby procedura ta miała zastosowanie jak najszybciej. W związku z tym zmiany do rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 wprowadzone w niniejszym rozporządzeniu powinny wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(9)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 1141/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)  art. 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:"

„5. Dyrektor Urzędu jest wspomagany przez pracowników, w odniesieniu do których wykonuje uprawnienia przyznane organowi powołującemu na mocy regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej oraz uprawnienia przyznane organowi uprawnionemu do zawierania umów o pracę z innymi pracownikami na mocy warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, określonych w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 („uprawnienia organu powołującego”). We wszystkich obszarach swojej działalności Urząd może korzystać z innych oddelegowanych ekspertów krajowych lub innych pracowników niezatrudnionych przez Urząd.

Do personelu Urzędu mają zastosowanie regulamin pracowniczy i warunki zatrudnienia innych pracowników oraz przepisy przyjęte w drodze porozumienia między instytucjami Unii w celu nadania skuteczności regulaminowi pracowniczemu i warunkom zatrudnienia innych pracowników.

Wybór pracowników nie może powodować konfliktu interesów między ich obowiązkami wykonywanymi w Urzędzie a wszelkimi innymi oficjalnymi obowiązkami, zaś pracownicy powstrzymują się od wszelkich czynności niezgodnych z charakterem ich obowiązków.”;

"

2)  art. 10 ust. 3 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:"

„Procedur określonych w akapitach pierwszym i drugim nie wszczyna się w okresie dwóch miesięcy poprzedzających wybory do Parlamentu Europejskiego. To ograniczenie czasowe nie ma zastosowania do procedury określonej w art. 10a.”;

"

3)  dodaje się artykuł w brzmieniu:"

„Artykuł 10a

Procedura weryfikacji dotycząca naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

1.  Żadna europejska partia polityczna ani europejska fundacja polityczna świadomie nie wywiera lub nie usiłuje wywrzeć wpływu na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego, korzystając z naruszenia przez osobę fizyczną lub prawną obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

2.  Jeżeli Urząd poweźmie wiadomość o decyzji krajowego organu nadzorczego w rozumieniu art. 4 pkt 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679* stwierdzającej, że osoba fizyczna lub prawna naruszyła obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, i jeżeli z tej decyzji wynika lub istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że dane naruszenie wiąże się z działalnością polityczną europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego, Urząd przekazuje sprawę komitetowi niezależnych wybitnych osobistości ustanowionemu na mocy art. 11 niniejszego rozporządzenia. Urząd może w razie potrzeby skontaktować się z odpowiednim krajowym organem nadzorczym.

3.  Komitet, o którym mowa w ust. 2, wydaje opinię, czy dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna świadomie wywierała wpływ lub usiłowała wywrzeć wpływ na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego, wykorzystując takie naruszenie przepisów. Urząd zwraca się o opinię bez zbędnej zwłoki, nie później niż 1 miesiąc od powzięcia wiadomości o decyzji krajowego organu nadzorczego. Urząd wyznacza krótki, rozsądny termin na wydanie opinii przez komitet. Komitet wydaje opinię w tym terminie.

4.   Uwzględniając opinię komitetu, Urząd podejmuje decyzję w sprawie nałożenia na daną europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną kar finansowych zgodnie z art. 27 ust. 2 lit. a) ppkt (vii). Decyzja Urzędu jest odpowiednio uzasadniona, w szczególności w odniesieniu do opinii komitetu, i jest niezwłocznie publikowana.

5.   Procedura określona w niniejszym artykule nie narusza procedury określonej w art. 10.

——————————

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5. 2016, s. 1).”;

"

4)  art. 11 ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:"

„Na wniosek Urzędu komitet wydaje opinię w sprawie:

   a) ewentualnego oczywistego i poważnego naruszenia przez europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną wartości, na których opiera się Unia, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. c) i art. 3 ust. 2 lit. c);
   b) tego, czy dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna świadomie wywarła wpływ lub usiłowała wywrzeć wpływ na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego, wykorzystując naruszenie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

W  przypadkach, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a) i b), komitet może zwrócić się do Urzędu, Parlamentu Europejskiego, danej europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej, do innych partii politycznych, fundacji politycznych lub innych zainteresowanych podmiotów o udostępnienie stosownego dokumentu lub dowodów oraz może zażądać wysłuchania ich przedstawicieli. W przypadku, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. b), krajowy organ nadzorczy, o którym mowa w art. 10a, współpracuje z komitetem zgodnie z obowiązującym prawem.”;

"

5)  art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:"

„2. W chwili składania wniosku europejska partia polityczna i europejska fundacja polityczna muszą spełniać wymogi wyszczególnione w art. 23 oraz, od dnia złożenia wniosku do końca roku budżetowego lub działania objętego wkładem lub dotacją, muszą pozostać zarejestrowane w rejestrze i nie mogą podlegać żadnym karom przewidzianym w art. 27 ust. 1 i art. 27 ust. 2 lit. a) ppkt (v), (vi) i (vii).”;

"

6)  w art. 27 wprowadza się następujące zmiany:

a)  w ust. 2 lit. a) dodaje się podpunkt w brzmieniu:"

„(vii) „jeżeli po przeprowadzeniu procedury weryfikacji, o której mowa w art. 10a, ustalono, że dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna świadomie wywarła wpływ lub usiłowała wywrzeć wpływ na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego, wykorzystując naruszenie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.”;

"

b)  dodaje się ustęp w brzmieniu:"

„7. Jeżeli decyzja krajowego organu nadzorczego, o której mowa w art. 10a, zostanie uchylona lub środek odwoławczy od takiej decyzji okaże się skuteczny, Urząd, na wniosek danej europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej, dokonuje przeglądu kary nałożonej na podstawie ust. 2 lit. a) ppkt (vii), pod warunkiem, że wykorzystane zostały wszystkie krajowe środki odwoławcze.”.

"

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w … dnia …

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

(1) Opinia z dnia 12 grudnia 2018 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2019 r.
(3)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1).

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2019Informacja prawna