Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0336(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0435/2018

Texte depuse :

A8-0435/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0155

Texte adoptate
PDF 171kWORD 55k
Marţi, 12 martie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European ***I
P8_TA-PROV(2019)0155A8-0435/2018
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 în ceea ce privește o procedură de verificare legată de încălcări ale normelor de protecție a datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0636),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 224 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0413/2018),

–  având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2018(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 25 ianuarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale și, de asemenea, avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0435/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE, Euratom) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește o procedură de verificare cu privire la încălcări ale normelor privind protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European
P8_TC1-COD(2018)0336

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 224,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului(3) a stabilit un statut juridic european specific pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene și prevede finanțarea acestora din bugetul general al Uniunii Europene. De asemenea, regulamentul menționat a înființat Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene (denumită în continuare „Autoritatea”).

(2)  Pentru a permite Autorității să își îndeplinească integral sarcinile, inclusiv cele noi prevăzute în prezentul regulament, și pentru a-i permite să facă acest lucru în mod independent, este necesar ca aceasta să dispună de un personal angajat în mod permanent și să se confere directorului Autorității competențele de autoritate împuternicită să facă numiri.

(3)  Evenimente recente au demonstrat că utilizarea ilegală a datelor cu caracter personal implică posibile riscuri pentru procesele electorale și democrație. Prin urmare, este necesar să se protejeze integritatea procesului democratic european prin prevederea unor sancțiuni financiare în situațiile în care partidele politice europene sau fundațiile politice europene profită de încălcarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal cu scopul de a influența rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European.

(4)  În acest scop, ar trebui introdusă o procedură de verificare în cadrul căreia Autoritatea trebuie, în anumite circumstanțe, să solicite comitetului de personalități independente înființat prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 să evalueze dacă un partid politic european sau o fundație politică europeană a influențat cu intenție sau a încercat să influențeze rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European profitând de o încălcare a normelor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care, în conformitate cu procedura de verificare, se constată că acest lucru s-a produs, Autoritatea ar trebui să impună sancțiuni în temeiul sistemului de sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive instituit prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.

(5)  Atunci când Autoritatea impune o sancțiune unui partid politic european sau unei fundații politice europene în conformitate cu procedura de verificare, aceasta ar trebui să țină seama în mod corespunzător de principiul ne bis in idem, conform căruia sancțiunile nu pot fi impuse de două ori pentru aceeași faptă. De asemenea, Autoritatea ar trebui să se asigure că principiul securității juridice este respectat și că partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză a avut posibilitatea de a fi audiată.

(6)  Noua procedură ar trebui să existe în paralel cu procedurile actuale care se aplică pentru verificarea respectării condițiilor de înregistrare și în cazul unor încălcări evidente și grave ale valorilor pe care se întemeiază Uniunea. Cu toate acestea, termenele pentru verificarea îndeplinirii condițiilor privind înregistrarea și a cerințelor prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 nu ar trebui să se aplice în cazul noii proceduri.

(7)  Întrucât noua procedură de verificare este declanșată de o decizie a unei autorități naționale competente de supraveghere a protecției datelor, partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita revizuirea sancțiunii în cazul în care decizia respectivei autorități naționale de supraveghere este revocată sau este desființată în urma exercitării unei căi de atac, după epuizarea tuturor căilor de atac de la nivel național.

(8)  Pentru a se asigura faptul că alegerile din 2019 pentru Parlamentul European au loc în conformitate cu norme democratice solide și cu respectarea deplină a valorilor europene ale democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale, este important ca dispozițiile privind noua procedură de verificare să intre în vigoare în timp util și ca procedura să se aplice cât mai curând posibil. În acest sens, modificările Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 introduse prin prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(9)  Prin urmare, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 ar trebui modificat în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 6, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:"

„(5) Directorul Autorității este asistat de personal cu privire la care își exercită competențele conferite autorității împuternicite să facă numiri prin Statutul funcționarilor Uniunii Europene și competențele conferite autorității abilitate să încheie contracte de angajare a altor agenți prin Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii, prevăzute în Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (denumite în continuare „competențele autorității împuternicite să facă numiri”). Autoritatea poate utiliza, în orice domeniu al activității sale, alți experți naționali detașați sau alți membri ai personalului care nu sunt angajați de Autoritate.

Personalului Autorității i se aplică Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, precum și normele adoptate de comun acord de instituțiile Uniunii pentru punerea în aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți.

Selectarea personalului nu trebuie să fie susceptibilă de a avea ca rezultat un conflict de interese între sarcinile lor în cadrul Autorității și alte sarcini oficiale, iar personalul trebuie să se abțină de la orice acte incompatibile cu natura îndatoririlor lor.”

"

2.  La articolul 10 alineatul (3), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Procedurile prevăzute la primul și la al doilea paragraf nu se inițiază într-o perioadă care precedă cu două luni alegerile pentru Parlamentul European. Acest termen nu se aplică în ceea ce privește procedura prevăzută la articolul 10a.”

3.  Se introduce următorul articol:"

„Articolul 10a

Procedura de verificare cu privire la încălcări ale normelor privind protecția datelor cu caracter personal

(1)  Partidele politice europene și fundațiile politice europene nu influențează cu intenție și nu încearcă să influențeze rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European profitând de încălcarea de către o persoană fizică sau juridică a normelor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.

(2)  Dacă Autoritatea are cunoștință despre o decizie a unei autorități naționale de supraveghere, în înțelesul articolului 4 punctul 21 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului*, prin care se constată că o persoană fizică sau juridică a încălcat normele aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și dacă rezultă din această decizie sau dacă există alte motive întemeiate să se considere că încălcarea are legătură cu activitățile politice desfășurate de un partid politic european sau de o fundație politică europeană în contextul alegerilor pentru Parlamentul European, Autoritatea sesizează comitetul de personalități independente înființat prin articolul 11 din prezentul regulament cu privire la acest caz. Autoritatea poate colabora, dacă este necesar, cu autoritatea națională de supraveghere în cauză.

(3)  Comitetul menționat la alineatul (2) emite un aviz în care evaluează dacă partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză a influențat cu intenție sau a încercat să influențeze rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European profitând de încălcarea respectivă. Autoritatea solicită avizul fără întârzieri nejustificate, în termen de o lună de la data la care a avut cunoștință despre decizia autorității naționale de supraveghere. Autoritatea stabilește un termen scurt și rezonabil pentru emiterea avizului de către comitet. Comitetul respectă termenul menționat.

(4)   Ținând cont de avizul comitetului, Autoritatea decide, în temeiul articolului 27 alineatul (2) litera (a) punctul (vii), dacă aplică sancțiuni financiare partidului politic european sau fundației politice europene în cauză. Decizia Autorității se motivează în mod corespunzător, în special în ceea ce privește avizul comitetului, și se publică în cel mai scurt timp.

(5)   Procedura prevăzută la prezentul articol nu aduce atingere procedurii prevăzute la articolul 10.

——————————

* Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).”

"

4.  La articolul 11 alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„La cererea Autorității, comitetul emite un aviz cu privire la:

   (a) orice eventuală încălcare evidentă și gravă a valorilor pe care este întemeiată Uniunea, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) litera (c) și la articolul 3 alineatul (2) litera (c), de către un partid politic european sau o fundație politică europeană;
   (b) măsura în care un partid politic european sau o fundație politică europeană a influențat cu intenție sau a încercat să influențeze rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European profitând de o încălcare a normelor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.

În cazurile menționate la literele (a) și (b) de la primul paragraf, comitetul poate solicita orice document sau probă relevantă de la Autoritate, de la Parlamentul European, de la partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză, de la alte partide politice, alte fundații politice sau alte părți interesate și poate solicita să audieze reprezentanții acestora. În cazul menționat la litera (b) de la primul paragraf, autoritatea națională de supraveghere menționată la articolul 10a cooperează cu comitetul în conformitate cu dreptul aplicabil.”

"

5.  La articolul 18, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) La data la care depun cererea, partidul politic european și fundația politică europeană trebuie să se conformeze obligațiilor prevăzute la articolul 23 și, de la data cererii până la sfârșitul exercițiului financiar sau al acțiunii care face obiectul contribuției sau al subvenției, trebuie să rămână înregistrate în registru și să nu facă obiectul niciuneia dintre sancțiunile prevăzute la articolul 27 alineatul (1) și la articolul 27 alineatul (2) litera (a) punctele (v), (vi) și (vii).”

"

6.  Articolul 27 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (2) litera (a), se adaugă următorul punct:"

„(vii) în cazul în care, în conformitate cu procedura de verificare prevăzută la articolul 10a, se constată că un partid politic european sau o fundație politică europeană a influențat cu intenție sau a încercat să influențeze rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European profitând de o încălcare a normelor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.”;

"

(b)  se adaugă următorul alineat:"

„(7) În cazul în care o decizie adoptată de autoritatea națională de supraveghere menționată la articolul 10a este revocată sau este desființată în urma exercitării unei căi de atac, după epuizarea tuturor căilor de atac de la nivel național, Autoritatea, la cererea partidului politic european sau a fundației politice europene în cauză, revizuiește sancțiunea impusă în temeiul alineatului (2) litera (a) punctul (vii).”

"

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1)Avizul din 12 decembrie 2018 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(2)Poziția Parlamentului European din 12 martie 2019.
(3)Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 1).

Ultima actualizare: 13 martie 2019Notă juridică