Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0336(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0435/2018

Predkladané texty :

A8-0435/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0155

Prijaté texty
PDF 184kWORD 51k
Utorok, 12. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Ochrana osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu ***I
P8_TA-PROV(2019)0155A8-0435/2018
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, pokiaľ ide o postup overovania porušovania pravidiel o ochrane osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0636),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 224 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0413/2018),

–  so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výborom z 12. decembra 2018(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 25. januára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a na stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0435/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2019/..., ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, pokiaľ ide o postup overovania porušovania pravidiel o ochrane osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu
P8_TC1-COD(2018)0336

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 224,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014(3) sa zaviedol osobitný európsky právny štatút európskych politických strán a európskych politických nadácií a stanovilo sa ich financovanie zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Týmto nariadením sa zároveň zriadil Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie (ďalej len „úrad“).

(2)  Na to, aby mohol úrad v plnej miere plniť svoje úlohy vrátane nových úloh stanovených v tomto nariadení, a aby ich mohol plniť nezávislým spôsobom, je potrebné ho personálne obsadiť stálymi zamestnancami a udeliť riaditeľovi úradu právomoci menovacieho orgánu.

(3)  Nedávne udalosti poukázali na možné riziká, ktoré pre volebné procesy a demokraciu môže predstavovať nezákonné používanie osobných údajov. Integritu európskeho demokratického procesu je preto potrebné chrániť stanovením finančných sankcií v tých situáciách, keď európske politické strany alebo európske politické nadácie ťažia z porušovania pravidiel o ochrane osobných údajov s cieľom ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu.

(4)  Na tento účel by sa mal zaviesť postup overovania, podľa ktorého musí úrad za istých okolností požiadať výbor nezávislých významných osobností zriadený nariadením (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, aby posúdil, či európska politická strana alebo európska politická nadácia úmyselne ovplyvnila alebo sa usilovala ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu tým, že ťažila z porušenia príslušných pravidiel o ochrane osobných údajov. Ak sa v súlade s postupom overovania zistí, že sa tak stalo, úrad by mal uložiť sankcie podľa účinného, primeraného a odrádzajúceho sankčného systému vytvoreného nariadením (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

(5)  Keď úrad v súlade s postupom overovania uloží európskej politickej strane alebo nadácii sankciu, náležite by mal zohľadniť zásadu ne bis in idem, podľa ktorej sankcie nemožno uložiť dvakrát za ten istý čin. Úrad by mal takisto zabezpečiť, aby bola dodržaná zásada právnej istoty a aby dotknutá európska politická strana alebo dotknutá európska politická nadácia dostala príležitosť byť vypočutá.

(6)  Tento nový postup by mal existovať súbežne s bežnými postupmi, ktoré sa používajú na overovanie dodržiavania podmienok registrácie a v prípadoch zjavného a vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená. Lehoty, ktoré sa uplatňujú v prípade overovania dodržiavania podmienok a požiadaviek registrácie, uvedené v článku 10 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, by sa však na nový postup uplatňovať nemali.

(7)  Keďže nový postup sa aktivuje rozhodnutím príslušného vnútroštátneho dozorného orgánu pre ochranu údajov, mala by existovať možnosť, aby dotknutá európska politická strana alebo dotknutá európska politická nadácia požiadali o preskúmanie sankcie v prípade, že rozhodnutie daného vnútroštátneho dozorného orgánu bolo zrušené alebo že opravný prostriedok proti uvedenému rozhodnutiu bol úspešný, za predpokladu, že boli vyčerpané všetky vnútroštátne opravné prostriedky.

(8)  S cieľom zabezpečiť, aby voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 prebehli v súlade s prísnymi demokratickými pravidlami a pri plnom dodržiavaní európskych hodnôt demokracie, právneho štátu a dodržiavaní základných práv, je dôležité, aby ustanovenia o novom postupe overovania nadobudli účinnosť včas a aby sa postup začal uplatňovať čo najskôr. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by mali zmeny nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, ktoré sa zavádzajú týmto nariadením, nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(9)  Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 sa mení takto:

1.  V článku 6 sa odsek 5 nahrádza takto:"

„5. Riaditeľovi úradu pomáhajú zamestnanci, vo vzťahu ku ktorým riaditeľ vykonáva právomoci, ktoré sú udelené menovaciemu orgánu podľa Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a právomoci, ktoré sú udelené orgánu splnomocnenému uzatvárať pracovné zmluvy s ostatnými zamestnancami podľa Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, ako stanovuje nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (ďalej len „právomoci menovacieho orgánu“). Úrad môže v akejkoľvek oblasti svojej činnosti využívať iných vyslaných národných expertov alebo iných zamestnancov, ktorí nie sú zamestnancami úradu.

Na zamestnancov úradu sa vzťahuje služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, ako aj pravidlá prijaté na základe dohody medzi inštitúciami Únie na účely uplatňovania tohto služobného poriadku a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

Výber pracovníkov nesmie viesť ku konfliktu záujmov medzi ich povinnosťami v úrade a akýmikoľvek ďalšími úradnými povinnosťami, pričom pracovníci sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by bolo nezlučiteľné s povahou ich povinností.“

"

2.  V článku 10 ods. 3 sa tretí pododsek nahrádza takto:"

„Postupy stanovené v prvom a druhom pododseku sa nesmú začať v období dvoch mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu. Uvedená lehota sa neuplatňuje na postup stanovený v článku 10a.“

"

3.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 10a

Postup overovania porušovania pravidiel o ochrane osobných údajov

1.  Žiadna európska politická strana alebo európska politická nadácia nesmie úmyselne ovplyvňovať ani sa usilovať ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu tým, že by ťažila z porušenia príslušných pravidiel o ochrane osobných údajov fyzickou alebo právnickou osobou.

2.  Ak je úrad informovaný o rozhodnutí vnútroštátneho dozorného orgánu v zmysle článku 4 bod 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679*, v ktorom sa konštatuje, že fyzická alebo právnická osoba porušila príslušné pravidlá o ochrane osobných údajov, a ak z daného rozhodnutia vyplýva alebo ak sú iné opodstatnené dôvody domnievať sa, že porušenie súvisí s politickými činnosťami európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie v kontexte volieb do Európskeho parlamentu, úrad túto záležitosť postúpi výboru nezávislých významných osobností zriadenému článkom 11 tohto nariadenia. Úrad sa môže v prípade potreby spojiť s príslušným vnútroštátnym dozorným orgánom.

3.  Výbor uvedený v odseku 2 poskytne stanovisko k tomu, či dotknutá európska politická strana alebo dotknutá európska politická nadácia úmyselne ovplyvnila alebo sa usilovala ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu tým, že ťažila z uvedeného porušenia. Úrad požiada o toto stanovisko bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do jedného mesiaca po tom, ako bol informovaný o rozhodnutí vnútroštátneho dozorného orgánu. Úrad určí pre výbor krátku a primeranú lehotu na vydanie stanoviska. Výbor túto lehotu dodrží.

4.   So zreteľom na stanovisko výboru úrad podľa článku 27 ods. 2 písm. a) bodu vii) rozhodne, či sa majú uložiť finančné sankcie dotknutej európskej politickej strane alebo dotknutej európskej politickej nadácii. Rozhodnutie úradu sa musí riadne odôvodniť, najmä s ohľadom na stanovisko výboru, a musí sa urýchlene uverejniť.

5.   Postupom stanoveným v tomto článku nie je dotknutý postup stanovený v článku 10.

——————————

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).“

"

4.  V článku 11 ods. 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:"

„Na žiadosť úradu výbor poskytne stanovisko:

   a) ku každému prípadnému jasnému a závažnému porušeniu hodnôt, na ktorých je založená Únia a ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 1 písm. c) a v článku 3 ods. 2 písm. c), európskou politickou stranou alebo európskou politickou nadáciou;
   b) k tomu, či európska politická strana alebo európska politická nadácia úmyselne ovplyvnila alebo sa usilovala ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu tým, že ťažila z porušenia príslušných pravidiel o ochrane osobných údajov.

V prípadoch uvedených v písmenách a) a b) prvého pododseku môže výbor požiadať, aby mu úrad, Európsky parlament, dotknutá európska politická strana alebo dotknutá európska politická nadácia, iné politické strany, politické nadácie alebo iné zainteresované strany predložili akýkoľvek relevantný dokument a dôkaz, a zároveň môže požiadať o vypočutie ich zástupcov. V prípade uvedenom v písmene b) prvého pododseku vnútroštátny dozorný orgán uvedený v článku 10a spolupracuje s výborom v súlade s príslušným právom.“

"

5.  V článku 18 sa odsek 2 nahrádza takto:"

„2. Európska politická strana a európska politická nadácia musí v čase predloženia tejto žiadosti spĺňať povinnosti uvedené v článku 23 a odo dňa predloženia žiadosti do konca rozpočtového roku alebo činnosti, na ktoré sa príspevok alebo grant vzťahuje, musí zostať zapísaná v registri a nesmie byť predmetom žiadnej zo sankcií uvedených v článku 27 ods. 1 a článku 27 ods. 2 písm. a) bodoch v), vi) a vii).“

"

6.  Článok 27 sa mení takto:

a)  V odseku 2 písm. a) sa dopĺňa tento bod:"

„vii) v prípade, že sa v súlade s postupom overovania stanoveným v článku 10a zistí, že európska politická strana alebo európska politická nadácia úmyselne ovplyvnila alebo sa usilovala ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu tým, že ťažila z porušenia príslušných pravidiel o ochrane osobných údajov.“;

"

b)  Dopĺňa sa tento odsek:"

„7. V prípade, že rozhodnutie vnútroštátneho dozorného orgánu uvedené v článku 10a bolo zrušené alebo že opravný prostriedok proti takému rozhodnutiu bol úspešný, za predpokladu, že boli vyčerpané všetky vnútroštátne opravné prostriedky, úrad na žiadosť dotknutej európskej politickej strany alebo dotknutej európskej politickej nadácie preskúma akúkoľvek sankciu, ktorá bola uložená podľa odseku 2 písm. a) bodu vii).“

"

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Stanovisko z 12. decembra 2018 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
(2) Pozícia Európskeho parlamentu z 12. marca 2019.
(3)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 1).

Posledná úprava: 13. marca 2019Právne oznámenie