Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0336(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0435/2018

Predložena besedila :

A8-0435/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0155

Sprejeta besedila
PDF 169kWORD 56k
Torek, 12. marec 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Varstvo osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament ***I
P8_TA-PROV(2019)0155A8-0435/2018
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 kar zadeva postopek preverjanja v zvezi s kršitvami pravil o varstvu osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0636),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 224 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0413/2018),

–  ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti člena 106a Pogodbe,

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 12. decembra 2018(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 25. januarja 2019, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve ter mnenj Odbora za pravne zadeve in Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0435/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. marca 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU, Euratom) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 kar zadeva postopek preverjanja v zvezi s kršitvami pravil o varstvu osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament
P8_TC1-COD(2018)0336

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 224 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta(3) je za evropske politične stranke in evropske politične fundacije uvedla poseben evropski pravni status in zagotavlja njihovo financiranje iz splošnega proračuna Evropske unije. Z njo je bil ustanovljen tudi Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije (v nadaljnjem besedilu: Organ).

(2)  Da bi se Organu omogočilo, da v celoti in neodvisno izpolni svoje naloge, vključno z novimi nalogami iz te uredbe, mu je treba zagotoviti stalno osebje in na direktorja Organa prenesti pooblastila organa za imenovanja.

(3)  Nedavni dogodki so pokazali potencialna tveganja za volilne postopke in demokracijo, ki jih lahko povzroči nezakonita uporaba osebnih podatkov. Zato je treba zaščititi integriteto evropskega demokratičnega procesa z določitvijo finančnih sankcij za primere, kadar bi evropske politične stranke ali evropske politične fundacije izkoristile kršitve pravil o varstvu osebnih podatkov z namenom vplivanja na izid volitev v Evropski parlament.

(4)  Za ta namen bi bilo treba uvesti postopek preverjanja, v skladu s katerim mora Organ v določenih okoliščinah od odbora neodvisnih uglednih oseb, vzpostavljenega z Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014, zahtevati oceno, ali je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija namerno vplivala oziroma poskušala vplivati na izid volitev v Evropski parlament z izkoriščanjem kršitve veljavnih pravil o varstvu osebnih podatkov. Kadar se v skladu s postopkom preverjanja ugotovi, da je tako, bi moral Organ izreči sankcije na podlagi sistema učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih sankcij, vzpostavljenega z Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014.

(5)  Kadar Organ evropski politični stranki ali fundaciji izreče sankcijo v skladu s postopkom preverjanja, bi moral upoštevati načelo ne bis in idem, po katerem sankcije ne smejo biti dvakrat izrečene za isto kršitev. Organ bi moral tudi zagotoviti, da se spoštuje načelo pravne varnosti in da ima zadevna evropska politična stranka ali evropska politična fundacija možnost, da se izjavi.

(6)  Novi postopek bi moral obstajati ob sedanjih postopkih, ki se uporabljata za preverjanje izpolnjevanja pogojev za registracijo in v primerih očitnih in resnih kršitev vrednot, na katerih temelji Unija. Vendar se za novi postopek ne bi smeli uporabljati roki za preverjanje izpolnjevanja pogojev in zahtev za registracijo iz člena 10 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014.

(7)  Ker se novi postopek začne z odločitvijo pristojnega nacionalnega nadzornega organa za varstvo podatkov, bi se moralo zadevni evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji omogočiti, da zahteva preizkus sankcije v primeru razveljavitve odločitve tega nacionalnega nadzornega organa za varstvo podatkov ali uveljavitve pravnega sredstva zoper tako odločitev, pod pogojem, da so bila izčrpana vsa nacionalna pravna sredstva.

(8)  Za zagotovitev, da bodo volitve v Evropski parlament leta 2019 potekale v skladu s trdnimi demokratičnimi pravili in ob polnem spoštovanju evropskih vrednot demokracije, pravne države in spoštovanja temeljnih pravic, je pomembno, da začnejo določbe o novem postopku preverjanja veljati pravočasno ter da se postopek začne čim prej uporabljati. Za dosego tega bi morale spremembe Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, ki se uvajajo s to uredbo, začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(9)  Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 se spremeni:

(1)  v členu 6 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:"

„5. Direktorju Organa pomaga osebje, v zvezi s katerim direktor izvaja pooblastila, ki so organu za imenovanje podeljena s Kadrovskimi predpisi za uradnike Evropske unije, in pooblastila, ki so organu, pristojnemu za sklepanje pogodb o zaposlitvi drugih uslužbencev, podeljena s Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Unije, določenimi v Uredbi Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (v nadaljnjem besedilu: pooblastila organa za imenovanje). Organ lahko na katerem koli delovnem področju uporabi druge napotene nacionalne strokovnjake ali drugo osebje, ki ni zaposleno pri Organu.

Za osebje Organa se uporabljajo Kadrovski predpisi in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev ter pravila, sprejeta s sporazumom med institucijami Unije za izvajanje navedenih kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

Izbor osebja ne sme privesti do nasprotja interesov med njihovimi nalogami v Organu in vsemi drugimi uradnimi nalogami, osebje pa se vzdrži vsakega dejanja, ki je nezdružljivo z naravo njihovih nalog.“;

"

(2)  v členu 10(3) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:"

„Postopki, določeni v prvem in drugem pododstavku, se ne začnejo v obdobju dveh mesecev pred volitvami v Evropski parlament. Ta časovna omejitev se ne uporablja za postopek iz člena 10a.“;

"

(3)  vstavi se naslednji člen:"

„Člen 10a

Postopek preverjanja v zvezi s kršitvami pravil o varstvu osebnih podatkov

1.  Evropska politična stranka ali evropska politična fundacija ne sme namenoma vplivati oziroma poskusiti vplivati na izid volitev v Evropski parlament z izkoriščanjem kršitve veljavnih pravil o varstvu osebnih podatkov, ki jih stori fizična ali pravna oseba.

2.  Če je Organ obveščen o odločitvi nacionalnega nadzornega organa v smislu točke 21 člena 4 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta*, v kateri je ugotovljeno, da je fizična ali pravna oseba kršila veljavna pravila o varstvu osebnih podatkov, pri čemer iz take odločitve izhaja, ali pa obstajajo siceršnji utemeljeni razlogi za domnevo, da je kršitev povezana s političnimi dejavnostmi evropske politične stranke ali evropske politične fundacije v okviru volitev v Evropski parlament, organ zadevo predloži odboru neodvisnih uglednih oseb, ustanovljenemu s členom 11 te uredbe. Organ se lahko po potrebi poveže z zadevnim nacionalnim nadzornim organom.

3.  Odbor iz odstavka 2 poda mnenje o tem, ali je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija namerno vplivala oziroma poskušala vplivati na izid volitev v Evropski parlament z izkoriščanjem navedene kršitve. Organ zahteva mnenje brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa en mesec po tem, ko je bil obveščen o odločitvi nacionalnega nadzornega organa. Organ določi kratek razumen rok, v katerem naj odbor poda mnenje. Odbor poda svoje mnenje v tem roku.

4.   Organ se na podlagi mnenja odbora v skladu s točko (a)(vii) člena 27(2) odloči, ali bo evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji naložil finančno kazen. Odločitev Organa se ustrezno utemelji, pri čemer se upošteva zlasti mnenje odbora, in čim prej objavi.

5.   Postopek iz tega člena ne posega v postopek iz člena 10.

——————————

* Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).“;

"

(4)  v členu 11(3) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:"

„Odbor na zahtevo Organa poda svoje mnenje:

   (a) o kakršni koli morebitni očitni in resni kršitvi vrednot, na katerih temelji Unija, iz točke (c) člena 3(1) in točke (c) člena 3(2), s strani evropske politične stranke ali evropske politične fundacije;
   (b) ali je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija namenoma vplivala oziroma poskušala vplivati na izid volitev v Evropski parlament z izkoriščanjem kršitve veljavnih pravil o varstvu osebnih podatkov.

V primerih iz točk (a) in (b) prvega pododstavka lahko odbor od Organa, Evropskega parlamenta, zadevne evropske politične stranke ali evropske politične fundacije, drugih političnih strank, političnih fundacij ali drugih deležnikov zahteva kateri koli zadevni dokument ali dokazilo ter povabi na zaslišanje njihove predstavnike. V primeru iz točke (b) prvega pododstavka nacionalni nadzorni organ iz člena 10a sodeluje z odborom v skladu s pravom, ki se uporablja.“;

"

(5)  v členu 18 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"

„2. Evropska politična stranka ali evropska politična fundacija mora v času vložitve vloge izpolnjevati obveznosti iz člena 23 ter mora biti od datuma vložitve vloge do konca proračunskega leta ali dejavnosti, za katero je dodeljen prispevek ali donacija, vpisana v registru in ji ne sme biti izrečena nobena sankcija iz člena 27(1) ter točke (a)(v), (vi) in (vii) člena 27(2).“;

"

(6)  člen 27 se spremeni:

(a)  v točki (a) odstavka 2 se doda naslednja točka:"

„(vii) kadar se v skladu s postopkom preverjanja iz člena 10a ▌ugotovi, da je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija namerno vplivala oziroma poskušala vplivati na izid volitev v Evropski parlament z izkoriščanjem kršitve veljavnih pravil o varstvu osebnih podatkov.“;

"

(b)  doda se naslednji odstavek:"

„7. Kadar je bila odločitev nacionalnega nadzornega organa iz člena 10a razveljavljena ali je bilo zoper tako odločitev uveljavljeno pravno sredstvo in pod pogojem, da so bila izčrpana vsa nacionalna pravna sredstva, Organ na predlog zadevne evropske politične stranke ali evropske politične fundacije preizkusi vse sankcije, ki so bile izrečene na podlagi točke (a)(vii) odstavka 2.“.

"

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) Mnenje z dne 12. decembra 2018 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
(2)Stališče Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2019.
(3)Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (UL L 317, 4.11.2014, str. 1).

Zadnja posodobitev: 13. marec 2019Pravno obvestilo