Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0336(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0435/2018

Ingivna texter :

A8-0435/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Antagna texter :

P8_TA(2019)0155

Antagna texter
PDF 168kWORD 50k
Tisdagen den 12 mars 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet ***I
P8_TA-PROV(2019)0155A8-0435/2018
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 vad gäller ett kontrollförfarande avseende överträdelser av reglerna om skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0636),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 224 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0413/2018),

–  med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 12 december 2018(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 25 januari 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0435/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2019/… om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 vad gäller ett kontrollförfarande avseende överträdelser av reglerna om skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet
P8_TC1-COD(2018)0336

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 224,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014(3) infördes en särskild europeisk rättslig ställning för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser, och det föreskrevs att de kan finansieras med medel från Europeiska unionens allmänna budget. Vidare inrättades en myndighet för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (nedan kallad myndigheten).

(2)  För att myndigheten ska kunna utföra samtliga sina uppgifter, även de nya uppgifter som föreskrivs i den här förordningen, och för att den ska kunna göra detta på ett oberoende sätt, bör myndigheten ha en permanent personalstyrka, och myndighetens direktör bör ges de befogenheter som en tillsättningsmyndighet har.

(3)  Den senare tidens händelser har visat att olagligt utnyttjande av personuppgifter kan medföra potentiella risker för valprocesser och demokratin. Det är därför nödvändigt att skydda den europeiska demokratiska processens integritet genom att föreskriva ekonomiska sanktioner i situationer där europeiska politiska partier eller europeiska politiska stiftelser utnyttjar överträdelser av reglerna om skydd av personuppgifter i syfte att påverka resultaten av val till Europaparlamentet.

(4)  Därför bör det införas ett kontrollförfarande enligt vilket myndigheten i vissa situationer måste be kommittén bestående av oavhängiga framstående personer, inrättad genom förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014, att bedöma huruvida ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse avsiktligt har påverkat eller försökt påverka resultaten av val till Europaparlamentet genom att utnyttja en överträdelse av de gällande reglerna om skydd av personuppgifter. Om det i enlighet med kontrollförfarandet konstateras att detta har skett, bör myndigheten utdöma sanktioner i enlighet med det system med effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner som inrättats genom förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014.

(5)  När myndigheten utdömer en sanktion mot det europeiska politiska partiet eller den europeiska politiska stiftelsen i enlighet med kontrollförfarandet bör den ta vederbörlig hänsyn till principen ne bis in idem, enligt vilken sanktioner inte kan utdömas två gånger för samma överträdelse. Myndigheten bör också säkerställa att rättssäkerhetsprincipen respekteras och att det europeiska politiska partiet eller den europeiska politiska stiftelsen har fått möjlighet att yttra sig.

(6)  Det nya förfarandet bör tillämpas parallellt med de befintliga förfarandena för kontroll av att villkoren för registrering är uppfyllda och i fall där unionens grundläggande värden uppenbart och allvarligt åsidosatts. De tidsgränser som fastställs i artikel 10 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 för kontroll av att villkoren och kraven för registrering är uppfyllda bör däremot inte tillämpas på det nya förfarandet.

(7)  Eftersom det nya förfarandet inleds till följd av ett beslut från en behörig nationell datatillsynsmyndighet bör det vara möjligt för det berörda europeiska politiska partiet eller den berörda europeiska politiska stiftelsen att begära att sanktionen omprövas om den nationella tillsynsmyndighetens beslut upphävs eller om ett rättsmedel mot ett sådant beslut har beviljats.

(8)  För att säkerställa att valet till Europaparlamentet under 2019 äger rum i enlighet med strikta demokratiska regler och med full respekt för de europeiska värdena demokrati, rättsstaten och respekt för de grundläggande rättigheterna, är det viktigt att bestämmelserna om det nya kontrollförfarandet snabbt träder i kraft och att förfarandet börjar tillämpas så fort som möjligt. För att möjliggöra detta bör ändringarna av förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 genom denna förordning träda i kraft den dag då förordningen offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(9)  Förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 ska ändras på följande sätt:

1.  Artikel 6.5 ska ersättas med följande:"

”5. Myndighetens direktör ska bistås av personal i förhållande till vilken direktören ska utöva de befogenheter som enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i unionen, som fastställs i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68, tillkommer tillsättningsmyndigheten och den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal för övriga anställda (nedan kallade tillsättningsmyndighetens befogenheter). Myndigheten får på alla områden av sitt arbete använda sig av andra utstationerade nationella experter eller annan personal som inte är anställd av myndigheten.

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen samt de bestämmelser som antagits gemensamt av unionens institutioner för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren ska gälla för myndighetens personal.

Valet av personal får inte kunna leda till en intressekonflikt mellan dess uppdrag vid myndigheten och andra officiella uppdrag, och personalen ska avstå från varje handling som är oförenlig med dess uppdrag.”

"

2.  I artikel 10.3 ska tredje stycket ersättas med följande:"

”De förfaranden som föreskrivs i första och andra styckena ska inte inledas om mindre än två månader återstår före valet till Europaparlamentet. Denna tidsbegränsning ska inte tillämpas när det gäller det förfarande som anges i artikel 10a.”

"

3.  Följande artikel ska införas:"

”Artikel 10a

Kontrollförfarande avseende överträdelser av reglerna om skydd av personuppgifter

1.  Ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse får inte avsiktligt påverka eller försöka påverka resultaten av val till Europaparlamentet genom att utnyttja en överträdelse, från en fysisk eller juridisk persons sida, av de gällande reglerna om skydd av personuppgifter.

2.  Om myndigheten får information om att en nationell tillsynsmyndighet i den mening som avses i artikel 4.21 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679* har fattat ett beslut där det konstateras att en fysisk eller juridisk person har överträtt gällande regler om skydd av personuppgifter och det av beslutet i fråga framgår, eller det finns andra rimliga skäl att anta, att överträdelsen är kopplad till den politiska verksamhet som bedrivs av ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse i samband med val till Europaparlamentet, ska myndigheten överlämna ärendet till den kommitté bestående av oavhängiga framstående personer som inrättas genom artikel 11 i den här förordningen. Myndigheten får vid behov samarbeta med den berörda nationella tillsynsmyndigheten.

3.  Den kommitté som avses i punkt 2 ska avge ett yttrande om huruvida det berörda europeiska politiska partiet eller den berörda europeiska politiska stiftelsen avsiktligt har påverkat eller försökt påverka resultaten av val till Europaparlamentet genom att utnyttja denna överträdelse. Myndigheten ska begära yttrandet utan dröjsmål och senast en månad efter att ha fått information om den nationella tillsynsmyndighetens beslut. Myndigheten ska fastställa en kort, rimlig frist för kommittén att avge sitt yttrande. Kommittén ska respektera den fristen.

4.   Med beaktande av kommitténs yttrande ska myndigheten besluta, i enlighet med artikel 27.2 a vii, huruvida man ska utdöma ekonomiska sanktioner mot det berörda europeiska politiska partiet eller den berörda europeiska politiska stiftelsen. Myndighetens beslut ska vara vederbörligen motiverat, särskilt med avseende på kommitténs yttrande, och ska offentliggöras utan dröjsmål.

5.   Det förfarande som anges i denna artikel påverkar inte det förfarande som anges i artikel 10.

——————————

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).”

"

4.  I artikel 11.3 ska första stycket ersättas med följande:"

”På begäran av myndigheten ska kommittén avge ett yttrande över

   a) varje uppenbart och allvarligt åsidosättande av unionens grundläggande värden som ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse kan ha gjort sig skyldig till, i enlighet med vad som avses i artikel 3.1 c och 3.2 c,
   b) huruvida ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse avsiktligt har påverkat eller försökt påverka resultaten av val till Europaparlamentet genom att utnyttja en överträdelse av de gällande reglerna om skydd av personuppgifter.

I de fall som avses i leden a och b i första stycket får kommittén begära in alla relevanta handlingar eller bevis från myndigheten, Europaparlamentet, det berörda europeiska politiska partiet eller den berörda europeiska politiska stiftelsen, andra politiska partier, politiska stiftelser eller andra aktörer, och får begära att höra deras företrädare. I det fall som avses i led b i första stycket ska den nationella tillsynsmyndighet som avses i artikel 10a samarbeta med kommittén i enlighet med tillämplig rätt.”

"

5.  Artikel 18.2 ska ersättas med följande:"

”2. Det europeiska politiska partiet eller den europeiska politiska stiftelsen ska på ansökningsdagen uppfylla villkoren i artikel 23 och, från ansökningsdagen fram till slutet av det budgetår eller den verksamhet som partistödet eller bidraget avser, kvarstå i registret och inte bli föremål för några av de sanktioner som föreskrivs i artikel 27.1 och 27.2 a v, vi och vii.”

"

6.  Artikel 27 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 2 a ska följande led läggas till:"

”vii) Om det, i enlighet med kontrollförfarandet i artikel 10a, fastställs att ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse avsiktligt har påverkat eller försökt påverka resultaten av val till Europaparlamentet genom att utnyttja en överträdelse av de gällande reglerna om skydd av personuppgifter.”

"

b)  Följande punkt ska läggas till:"

”7. Om ett sådant beslut av den nationella tillsynsmyndigheten som avses i artikel 10a har upphävts eller om ett rättsmedel mot ett sådant beslut har beviljats, under förutsättning att alla nationella rättsmedel har uttömts, ska myndigheten ompröva de eventuella sanktioner som har utdömts i enlighet med punkt 2 a vii på begäran av det berörda europeiska politiska partiet eller den berörda europeiska politiska stiftelsen.”

"

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1)Yttrande av den 12 december 2018 (ännu ej offentliggjort i EUT).
(2)Europaparlamentets ståndpunkt av den 12 mars 2019.
(3)Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUT L 317, 4.11.2014, s. 1).

Senaste uppdatering: 19 mars 2019Rättsligt meddelande