Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2549(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0145/2019

Внесени текстове :

B8-0145/2019

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2019)0161

Приети текстове
PDF 128kWORD 48k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Непредставяне на възражения срещу делегиран акт за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на изключените от обхвата му субекти
P8_TA-PROV(2019)0161B8-0145/2019

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 30 януари 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на изключените от обхвата му субекти (C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))

Европейският парламент,

—  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2019)00791),

—  като взе предвид писмото на Комисията от 30 януари 2019 г., с което се отправя искане към Парламента да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото от 21 февруари 2019 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции(1), и по-специално член 1, параграф 6 и член 82, параграф 6 от него,

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че делегираният акт съдържа важни изменения, които имат за цел да се гарантира, че централната банка и публичните органи на Обединеното кралство, на които е възложено или които участват в управлението на държавния дълг, ще бъдат освободени от изискванията за клиринг и докладване и изискванията за прилагане на техники за намаляване на риска при транзакции, за които не е извършен клиринг, определени в Регламент (ЕС) № 648/2012;

Б.  като има предвид, че Парламентът признава значението на бързото приемане на този акт, за да се гарантира готовността на Европейския съюз в случай на оттегляне на Обединеното кралство от Съюза без споразумение за оттегляне;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 14 март 2019 г.Правна информация