Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2550(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0146/2019

Внесени текстове :

B8-0146/2019

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2019)0162

Приети текстове
PDF 127kWORD 49k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: освобождаването на Английската централна банка и службата на Обединеното кралство за управление на дълга от обхвата на Регламент (ЕС) № 596/2014
P8_TA-PROV(2019)0162B8-0146/2019

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 30 януари 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/522 с цел освобождаването на Английската централна банка и службата на Обединеното кралство за управление на дълга от обхвата на Регламент (ЕС) № 596/2014 (C(2019)00792 – 2019/2550(DEA))

Европейският парламент,

—  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2019)00792),

—  като взе предвид писмото на Комисията от 30 януари 2019 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото от 21 февруари 2019 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията(1), и по-специално член 6, параграф 5 и член 35, параграф 5 от него,

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя Правилник,

A.  като има предвид, че делегираният акт за изменение съдържа важни изменения, за да се гарантира, че Английската централна банка и службата на Обединеното кралство за управление на дълга ще продължат да се ползват от съществуващото освобождаване, в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014, след смяна на статуса на Обединеното кралство, което ще стане трета държава;

Б.  като има предвид, че Парламентът признава значението на бързото приемане на този акт, за да се гарантира готовността на Европейския съюз в случай на оттегляне на Обединеното кралство от Съюза без споразумение за оттегляне;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 14 март 2019 г.Правна информация