Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0435(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0071/2019

Внесени текстове :

A8-0071/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.1
CRE 13/03/2019 - 11.1

Приети текстове :

P8_TA(2019)0165

Приети текстове
PDF 147kWORD 53k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство ***I
P8_TA-PROV(2019)0165A8-0071/2019
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета чрез издаване на генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0891),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0513/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 6 март 2019 г., за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по външни работи (A8-0071/2019),

1.  приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета чрез издаване на генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство
P8_TC1-COD(2018)0435

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(1),

като имат предвид, че:

(1)  На 29 март 2017 г. Обединеното кралство представи нотификация за намерението си да се оттегли от Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Договорите ще престанат да се прилагат по отношение на Обединеното кралство от датата на влизане в сила на споразумението за оттегляне или, при липса на такова, две години след нотификацията, т.е. от 30 март 2019 г., освен ако Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство реши с единодушие да удължи този срок.

(2)  С Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета(2) се създава обща система за контрол на износа на изделия с двойна употреба, която е необходима за повишаване на сигурността в Съюза и на международно равнище и за осигуряване на еднакви условия на конкуренция за износителите от Съюза.

(3)  В Регламент (ЕО) № 428/2009 са предвидени генерални разрешения на Съюза за износ, с които се улеснява контролът върху нискорисковия износ на изделия с двойна употреба за определени трети държави. Понастоящем от генерално разрешение на Съюза за износ № EС001, предидено в Приложение IIа към Регламент (ЕО) № 428/2009, са обхванати Австралия, Канада, Япония, Нова Зеландия, Норвегия, Швейцария, включително Лихтенщайн, и Съединените американски щати.

(4)  Обединеното кралство е страна по съответните международни договори и член на международни организации за неразпространение, спазва изцяло съответните задължения и ангажименти. Обединеното кралство прилага пропорционален и подходящ контрол, за да взема надлежно под внимание съображенията относно предвидената крайна употреба и риска от отклоняване в съответствие с разпоредбите и целите на Регламент (EО) № 428/2009.

(5)  Като се има предвид, че Обединеното кралство е важно местоназначение за изделията с двойна употреба, произвеждани в Съюза, е целесъобразно Обединеното кралство да бъде добавено в списъка на местоназначенията, обхванати от генерално разрешение на Съюза за износ № EС001, така че да се осигури еднаквото и последователно осъществяване на контрол в целия Съюз, да се гарантират еднакви условия на конкуренция за износителите от Съюза и да се предотврати излишна административна тежест, като същевременно се обезпечи сигурността в Съюза и на международно равнище.

(6)  С оглед на неотложността на случая, дължаща се на обстоятелствата във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, е необходимо да се предвиди бързото прилагане на настоящия регламент относно включването на Обединеното кралство в генерално разрешение на Съюза за износ № EС001. Затова настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(7)  Обединеното кралство следва да бъде добавено в списъка на местоназначенията, обхванати от генерално разрешение на Съюза за износ № EС001, само ако до датата, от която се прекратява прилагането на Договорите по отношение на Обединеното кралство в съответствие с член 50, параграф 3 от ДЕС, няма влязло в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство съгласно член 50, параграф 2 от ДЕС,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение IІа към Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета се изменя, както следва:

а)  заглавието „Износ за Австралия, Канада, Япония, Нова Зеландия, Норвегия, Швейцария, включително Лихтенщайн, и САЩ“ се заменя със следното:"

„Износ за Австралия, Канада, Япония, Нова Зеландия, Норвегия, Швейцария, включително Лихтенщайн, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и Съединени американски щати“;

"

б)  в част 2 след тирето „Швейцария, включително Лихтенщайн“ се вмъква следното тире:"

„— Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия“.

"

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от деня след датата, от която се прекратява прилагането на Договорите по отношение на Обединеното кралство съгласно член 50, параграф 3 от ДЕС.

Настоящият регламент няма да се прилага, ако до датата, посочена във втора алинея от настоящия член, е влязло в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство в съответствие с член 50, параграф 2 от ДЕС.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1)Позиция на Европейския парламент от 13 март 2019 г.
(2)Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 19 март 2019 г.Правна информация