Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0435(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0071/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0071/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 11.1
CRE 13/03/2019 - 11.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0165

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 143kWORD 53k
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Ενωσιακή γενική άδεια εξαγωγής για την εξαγωγή ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο ***I
P8_TA-PROV(2019)0165A8-0071/2019
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου με την χορήγηση ενωσιακής γενικής άδειας εξαγωγής για την εξαγωγή ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0891),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0513/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 6ης Μαρτίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0071/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου με την χορήγηση ενωσιακής γενικής άδειας εξαγωγής για την εξαγωγή ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο
P8_TC1-COD(2018)0435

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει συμφωνίας, δύο έτη μετά την εν λόγω γνωστοποίηση, ήτοι από τις 30 Μαρτίου 2019, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία.

(2)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου(2) καθιερώνει κοινό σύστημα για τον έλεγχο των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης, το οποίο είναι αναγκαίο για την προώθηση της ενωσιακής και της διεθνούς ασφάλειας και για τη διαμόρφωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους ενωσιακούς εξαγωγείς.

(3)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 προβλέπει τη χορήγηση «ενωσιακών γενικών αδειών εξαγωγής», οι οποίες διευκολύνουν τους ελέγχους των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης χαμηλού κινδύνου σε ορισμένες τρίτες χώρες. Επί του παρόντος, η γενική ενωσιακή άδεια εξαγωγής EU001 που ορίζεται στο παράρτημα IIα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 καλύπτει την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία (συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν) και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

(4)  Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι συμβαλλόμενο μέρος των οικείων διεθνών συνθηκών και μέλος διεθνών καθεστώτων μη διάδοσης, παραμένει δε σε πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο διενεργεί κατάλληλους και επαρκείς ελέγχους για να δοθεί αποτελεσματική απάντηση στους προβληματισμούς που εκφράζονται σχετικά με την προβλεπόμενη τελική χρήση των ειδών και τον κίνδυνο εκτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους στόχους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009.

(5)  Δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σημαντικός προορισμός για τα είδη διπλής χρήσης που παράγονται στην Ένωση, κρίνεται σκόπιμο να προστεθεί το Ηνωμένο Βασίλειο στον κατάλογο των προορισμών που καλύπτονται από την ενωσιακή γενική άδεια εξαγωγής αριθ. EU001, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη και συνεπής εφαρμογή των ελέγχων σε όλη την Ένωση, να προωθηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους ενωσιακούς εξαγωγείς, να αποφευχθεί η περιττή διοικητική επιβάρυνση και, παράλληλα, να διαφυλαχθεί η ενωσιακή και η διεθνής ασφάλεια.

(6)  Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα που έχουν οι συνθήκες αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, είναι αναγκαίο να επιτραπεί η ταχεία εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σχετικά με την κάλυψη και του Ηνωμένου Βασιλείου από την ενωσιακή γενική άδεια εξαγωγής αριθ. EU001. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(7)  Το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο των προορισμών που καλύπτονται από τις ενωσιακές γενικές άδειες εξαγωγής αριθ. EU001 μόνο αν συμφωνία αποχώρησης που έχει συναφθεί με το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 ΣΕΕ δεν έχει τεθεί σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 ΣΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα ΙΙα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου τροποποιείται ως εξής:

α)  ο τίτλος «Εξαγωγές στην Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν, και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Εξαγωγές στην Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν, το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής»·

"

β)  στο μέρος 2 παρεμβάλλεται η ακόλουθη περίπτωση μετά την περίπτωση «– Ελβετία, συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν»:"

«– Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας».

"

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρχίζει να εφαρμόζεται την ημέρα που έπεται εκείνης κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 ΣΕΕ.

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται εάν, μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου, έχει αρχίσει να ισχύει συμφωνία αποχώρησης συναφθείσα με το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 ΣΕΕ.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019.
(2)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (ΕΕ L 134 της 29.5.2009, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου