Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0435(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0071/2019

Esitatud tekstid :

A8-0071/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/03/2019 - 11.1
CRE 13/03/2019 - 11.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0165

Vastuvõetud tekstid
PDF 133kWORD 51k
Kolmapäev, 13. märts 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
Liidu üldine ekspordiluba teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Ühendkuningriiki ***I
P8_TA-PROV(2019)0165A8-0071/2019
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, kehtestades teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki liidu üldine ekspordiluba (COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0891),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0513/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 6. märtsi 2019. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning väliskomisjoni arvamust (A8-0071/2019),

1.  võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. märtsil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, andes teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Ühendkuningriiki liidu üldise ekspordiloa
P8_TC1-COD(2018)0435

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(1)

ning arvestades järgmist:

(1)  29. märtsil 2017 esitas Ühendkuningriik Euroopa Liidu lepingu („ELi leping“) artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. Aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes lõpeb väljaastumislepingu jõustumise kuupäevast või väljaastumislepingu puudumise korral kahe aasta möödumisel kõnealusest teatest, st alates 30. märtsist 2019, kui Euroopa Ülemkogu kokkuleppel Ühendkuningriigiga ei otsusta ühehäälselt kõnealust tähtaega pikendada.

(2)  Nõukogu määrusega (EÜ) nr 428/2009(2) on kehtestatud kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi ühine kontrollisüsteem, mis on vajalik selleks, et edendada liidu ja rahvusvahelist julgeolekut ning tagada võrdsed tingimused liidu eksportijatele.

(3)  Määrusega (EÜ) nr 428/2009 on kehtestatud „liidu üldine ekspordiluba“, mis hõlbustab kontrolli kahesuguse kasutusega kaupade madala riskiga ekspordi üle teatavatesse kolmandatesse riikidesse. Praegu on määruse (EÜ) nr 428/2009 IIa lisas sätestatud, et liidu üldise ekspordiloaga nr EU001 on hõlmatud Austraalia, Kanada, Jaapan, Uus-Meremaa, Norra, Šveits, sealhulgas Liechtenstein, ja Ameerika Ühendriigid.

(4)  Ühendkuningriik on asjaomaste rahvusvaheliste lepingute ja massihävitusrelvade leviku tõkestamise rahvusvahelise korra osaline ning ta jätkab täielikult asjaomaste kohustuste ja ülesannete täitmist. Ühendkuningriik teeb proportsionaalseid ja piisavaid kontrolle, et kooskõlas määruse (EÜ) nr 428/2009 sätete ja eesmärkidega tõhusalt võtta arvesse kavandatud lõppkasutusega ja sellest kõrvalekaldumise ohuga seotud kaalutlusi.

(5)  Võttes arvesse, et Ühendkuningriik on liidus toodetud kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi oluline sihtkoht, on kohane lisada Ühendkuningriik liidu üldise ekspordiloaga nr EU001 hõlmatud sihtkohtade loetellu, et tagada kontrollide ühtne ja järjepidev tegemine kogu liidus, edendada võrdseid tingimusi liidu eksportijatele ning vältida tarbetut halduskoormust, kaitstes samal ajal liidu ja rahvusvahelist julgeolekut.

(6)  Võttes arvesse Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega seotud asjaolude kiireloomulisust, on vaja käesolevat määrust, mis käsitleb Ühendkuningriigi lisamist liidu üldise ekspordiloa nr EU001 kohaldamisalasse, kohaldada viivitamatult. Seepärast peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(7)  Ühendkuningriik tuleks lisada liidu üldise ekspordiloaga nr EU001 hõlmatud sihtkohtade nimekirja üksnes juhul, kui ELi lepingu artikli 50 lõike 2 kohaselt Ühendkuningriigiga sõlmitud väljaastumisleping ei ole jõustunud kuupäevaks, mil ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohaselt lõpetatakse aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 IIa lisa muudetakse järgmiselt:

a)  pealkiri „Eksport Austraaliasse, Kanadasse, Jaapanisse, Uus-Meremaale, Norrasse, Šveitsi, sealhulgas Liechtensteini, ja Ameerika Ühendriikidesse“ asendatakse järgmisega:"

„Eksport Austraaliasse, Kanadasse, Jaapanisse, Uus-Meremaale, Norrasse, Šveitsi, sealhulgas Liechtensteini, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki ning Ameerika Ühendriikidesse“;

"

b)  2. osas lisatakse pärast taanet „Šveits, sh Liechtenstein“ järgmine taane:"

„– Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik“.

"

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates järgmisest päevast pärast seda, kui vastavalt ELi lepingu artikli 50 lõikele 3 lõpetatakse aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes.

Käesolevat määrust ei kohaldata juhul, kui Ühendkuningriigiga ELi lepingu artikli 50 lõike 2 kohaselt sõlmitud väljaastumisleping on käesoleva artikli teises lõigus osutatud kuupäevaks jõustunud.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1) Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2019. aasta seisukoht.
(2)Nõukogu 5. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (ELT L 134, 29.5.2009, lk 1).

Viimane päevakajastamine: 14. märts 2019Õigusalane teave