Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0435(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0071/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0071/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.1
CRE 13/03/2019 - 11.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0165

Usvojeni tekstovi
PDF 145kWORD 45k
Srijeda, 13. ožujka 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Opća izvozna dozvola Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu ***I
P8_TA-PROV(2019)0165A8-0071/2019
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 izdavanjem opće izvozne dozvole Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske (COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0891),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0513/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 6. ožujka 2019. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenje Odbora za vanjske poslove (A8-0071/2019),

1.  usvaja stajalište u prvom čitanju preuzimajući Prijedlog Komisije;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. ožujka 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 izdavanjem opće izvozne dozvole Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu
P8_TC1-COD(2018)0435

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(1),

budući da:

(1)  Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). Ugovori će se prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine od te obavijesti odnosno od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(2)  Uredbom Vijeća (EZ) br. 428/2009(2) uspostavlja se zajednički sustav za kontrolu izvoza robe s dvojnom namjenom koji je potreban za promicanje Unijine i međunarodne sigurnosti i osiguravanje ravnopravnih uvjeta za izvoznike iz Unije.

(3)  Uredbom (EZ) br. 428/2009 predviđene su „opće izvozne dozvole Unije”, kojima se olakšavaju kontrole izvoza, u određene treće zemlje, robe s dvojnom namjenom koja predstavlja nizak rizik. Trenutno su općom izvoznom dozvolom Unije br. EU001. iz Priloga II.a Uredbi (EZ) br. 428/2009 obuhvaćene Australija, Kanada, Japan, Novi Zeland, Norveška, Švicarska, uključujući Lihtenštajn, i Sjedinjene Američke Države.

(4)  Ujedinjena Kraljevina stranka je relevantnih međunarodnih sporazuma i članica međunarodnih režima o neširenju oružja te zadržava potpunu usklađenost s povezanim obvezama. Ujedinjena Kraljevina primjenjuje razmjerne i prikladne kontrole kako bi djelotvorno uzela u obzir pitanja povezana s namjeravanim krajnjim uporabama i rizikomod zlouporabe u skladu s odredbama i ciljevima Uredbe (EZ) br. 428/2009.

(5)  S obzirom na to da je Ujedinjena Kraljevina važno odredište za robu s dvojnom namjenom proizvedenu u Uniji primjereno je Ujedinjenu Kraljevinu dodati na popis odredišta obuhvaćenih općom izvoznom dozvolom Unije br. EU001 kako bi se osigurala ujednačena i dosljedna primjena kontrola u cijeloj Uniji, promicali ravnopravni uvjeti za izvoznike iz Unije i izbjeglo nepotrebno administrativno opterećenje, dok se istodobno štiti sigurnost Unije i međunarodna sigurnost.

(6)  S obzirom na hitnost koja proizlazi iz okolnosti povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, potrebno je omogućiti brzu primjenu ove Uredbe u vezi s uključivanjem Ujedinjene Kraljevine u opću izvoznu dozvolu Unije br. EU001. Stoga bi ova Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(7)  Ujedinjenu Kraljevinu trebalo bi dodati na popis odredišta obuhvaćenih općom izvoznom dozvolom Unije br. EU001 samo ako sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. stavkom 2. UEU-a nije stupio na snagu do datuma na koji se Ugovori prestaju primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu u skladu s člankom 50. stavkom 3. UEU-a,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog IIa. Uredbi Vijeća (EZ) br. 428/2009 mijenja se kako slijedi:

(a)  naslov „Izvoz u Australiju, Kanadu, Japan, Novi Zeland, Norvešku, Švicarsku, uključujući Lihtenštajn, i Sjedinjene Američke Države” zamjenjuje se sljedećim:"

„Izvoz u Australiju, Kanadu, Japan, Novi Zeland, Norvešku, Švicarsku, uključujući Lihtenštajn, Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske i Sjedinjene Američke Države”;

"

(b)  u dijelu 2. nakon alineje „– Švicarska, uključujući Lihtenštajn,” umeće se sljedeća alineja:"

„– Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske”.

"

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu na temelju članka 50. stavka 3. UEU-a.

Ova se Uredba ne primjenjuje ako je sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. stavkom 2. UEU-a stupio na snagu do datuma iz drugog stavka ovog članka.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u ...

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

(1) Stajalište Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019.
(2)Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (SL L 134, 29.5.2009., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 14. ožujka 2019.Pravna napomena