Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0435(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0071/2019

Pateikti tekstai :

A8-0071/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/03/2019 - 11.1
CRE 13/03/2019 - 11.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0165

Priimti tekstai
PDF 149kWORD 45k
Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Sąjungos bendrasis tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Karalystę leidimas ***I
P8_TA-PROV(2019)0165A8-0071/2019
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Sąjungos bendrojo tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę leidimo suteikimo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009 (COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0891),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0513/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 6 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A8-0071/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. kovo 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…, kuriuo dėl Sąjungos bendrojo tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Karalystę leidimo suteikimo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009
P8_TC1-COD(2018)0435

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(1),

kadangi:

(1)  2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 50 straipsnį. Sutartys Jungtinei Karalystei nebebus taikomos nuo susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio susitarimo nebus, praėjus dvejiems metams po pranešimo gavimo, t. y. nuo 2019 m. kovo 30 d., nebent Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, vieningai nuspręstų tą terminą pratęsti;

(2)  Tarybos reglamentu (EB) Nr. 428/2009(2) nustatoma bendra dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolės sistema, reikalinga tam, kad būtų skatinamas Sąjungos bei tarptautinis saugumas ir sudaromos vienodos sąlygos Sąjungos eksportuotojams;

(3)  Reglamentu (EB) Nr. 428/2009 numatyti Sąjungos bendrieji eksporto leidimai, kuriais siekiama palengvinti mažos rizikos dvejopo naudojimo prekių eksporto į tam tikras trečiąsias šalis kontrolę. Šiuo metu Australijai, Kanadai, Japonijai, Naujajai Zelandijai, Norvegijai, Šveicarijai, įskaitant Lichtenšteiną, ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms taikomas Sąjungos bendrasis eksporto leidimas Nr. EU001, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 428/2009 IIa priede;

(4)  Jungtinė Karalystė yra atitinkamų tarptautinių sutarčių šalis ir tarptautinių neplatinimo režimų dalyvė, ji laikosi visų susijusių pareigų ir įsipareigojimų. Jungtinė Karalystė taiko proporcingą ir tinkamą kontrolę, kuria veiksmingai atsižvelgiama į aplinkybes, susijusias su numatomu galutiniu naudojimu ir nukreipimo rizika, o tai atitinka Reglamento (EB) Nr. 428/2009 nuostatas ir tikslus;

(5)  kadangi Jungtinė Karalystė yra svarbi paskirties šalis, į kurią eksportuojamos Sąjungoje gaminamos dvejopo naudojimo prekės, Jungtinę Karalystę tikslinga įtraukti į paskirties šalių, nurodytų Sąjungos bendruosiuose eksporto leidimuose Nr. EU001, sąrašą, siekiant užtikrinti vienodą ir nuoseklų kontrolės taikymą visoje Sąjungoje, skatinti vienodų sąlygų taikymą Sąjungos eksportuotojams, išvengti nereikalingos administracinės naštos ir tuo pačiu užtikrinti Sąjungos bei tarptautinį saugumą;

(6)  atsižvelgiant į skubotumą, susijusį su Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos aplinkybėmis, būtina imtis priemonių, kad būtų galima nedelsiant taikyti šį reglamentą dėl Jungtinės Karalystės įtraukimo į Sąjungos bendrąjį eksporto leidimą Nr. EU001. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(7)  Jungtinė Karalystė turėtų būti įtraukta į paskirties šalių, nurodytų Sąjungos bendrajame eksporto leidime Nr. EU001, sąrašą tik jeigu pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį iki Sutarčių taikymo Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje pabaigos datos neįsigalios su Jungtine Karalyste pagal ES sutarties 50 straipsnio 2 dalį sudarytas susitarimas dėl išstojimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tarybos reglamento (EB) Nr. 428/2009 IIa priedas iš dalies keičiamas taip:

a)  pavadinimas „Eksportas į Australiją, Kanadą, Japoniją, Naująją Zelandiją, Norvegiją, Šveicariją, įskaitant Lichtenšteiną, ir Jungtines Amerikos Valstijas“ pakeičiamas taip:"

„Eksportas į Australiją, Kanadą, Japoniją, Naująją Zelandiją, Norvegiją, Šveicariją, įskaitant Lichtenšteiną, Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę ir Jungtines Amerikos Valstijas“;

"

b)  2 dalyje po įtraukos „Šveicariją (įskaitant Lichtenšteiną)“ įterpiamia ši įtrauka:"

„– Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę“.

"

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį Sutartys nebebus taikomos Jungtinei Karalystei.

Šis reglamentas netaikomas, jeigu iki šio straipsnio antroje pastraipoje nurodytos dienos bus įsigaliojęs su Jungtine Karalyste pagal ES sutarties 50 straipsnio 2 dalį sudarytas susitarimas dėl išstojimo.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) 2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento pozicija.
(2)2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (OL L 134, 2009 5 29, p. 1).

Atnaujinta: 2019 m. kovo 14 d.Teisinis pranešimas