Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0435(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0071/2019

Texte depuse :

A8-0071/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/03/2019 - 11.1
CRE 13/03/2019 - 11.1

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0165

Texte adoptate
PDF 140kWORD 51k
Miercuri, 13 martie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Autorizația generală de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit ***I
P8_TA-PROV(2019)0165A8-0071/2019
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului prin acordarea unei autorizații generale de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0891),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0513/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 6 martie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0071/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului prin acordarea unei autorizații generale de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit
P8_TC1-COD(2018)0435

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(1),

întrucât:

(1)  Regatul Unit a prezentat, la 29 martie 2017, notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Tratatele nu se vor mai aplica Regatului Unit de la data intrării în vigoare a acordului de retragere sau, în absența unui astfel de acord, la doi ani după notificarea respectivă, adică de la 30 martie 2019, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, decide în unanimitate să extindă această perioadă.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului(2) stabilește un sistem comun pentru controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare, care este necesar pentru a promova securitatea Uniunii și securitatea internațională și pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru exportatorii din Uniune.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 428/2009 prevede „autorizații generale de export ale Uniunii”, care facilitează controlul exporturilor cu risc scăzut de produse cu dublă utilizare către anumite țări terțe. În prezent, Australia, Canada, Japonia, Noua Zeelandă, Norvegia, Elveția, inclusiv Liechtenstein, și Statele Unite ale Americii fac obiectul autorizației generale de export a Uniunii nr. EU001 stabilite în anexa IIa la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

(4)  Regatul Unit este parte la tratatele internaționale aplicabile și este membru al regimurilor internaționale de neproliferare, își îndeplinește pe deplin obligațiile și angajamentele aferente. Regatul Unit aplică controale proporționate și adecvate, pentru a aborda în mod eficace considerentele referitoare la utilizarea finală prevăzută și riscul de deturnare, în conformitate cu dispozițiile și obiectivele Regulamentului (CE) nr. 428/2009.

(5)  Având în vedere că Regatul Unit este o destinație importantă pentru produsele cu dublă utilizare produse în Uniune, este oportun să se adauge Regatul Unit pe lista destinațiilor care fac obiectul autorizației generale de export a Uniunii nr. EU001, pentru a se asigura aplicarea uniformă și coerentă a controalelor pe întreg teritoriul UE, pentru a se promova condiții de concurență echitabile pentru exportatorii din Uniune și pentru a se evita o sarcină administrativă inutilă, protejându-se, în același timp, securitatea Uniunii și securitatea internațională.

(6)  Având în vedere urgența determinată de circumstanțele ieșirii Regatului Unit din Uniune, este necesar să se permită aplicarea rapidă a prezentului regulament referitoare la includerea Regatului Unit pe lista destinațiilor care fac obiectul autorizației generale de export a Uniunii nr. EU001. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(7)  Regatul Unit ar trebui adăugat pe lista destinațiilor care fac obiectul autorizației generale de export a Uniunii nr. EU001 numai în cazul în care niciun acord de retragere încheiat cu Regatul Unit în temeiul articolului 50 alineatul (2) din TUE nu a intrat în vigoare până la data la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa IIa la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului se modifică după cum urmează:

(a)  titlul „Exporturi către Australia, Canada, Japonia, Noua Zeelandă, Norvegia, Elveția, inclusiv Liechtenstein, și Statele Unite ale Americii” se înlocuiește cu următorul text:"

„Exporturi către Australia, Canada, Japonia, Noua Zeelandă, Norvegia, Elveția, inclusiv Liechtenstein, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Statele Unite ale Americii”;

"

(b)  în partea 2, după liniuța cu textul „Elveția, inclusiv Liechtenstein” se inserează următoarea liniuță:"

„– Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord”.

"

Articolul 2

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică din ziua următoare datei la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE.

Prezentul regulament nu se aplică dacă, până la data menționată în paragraful al doilea din prezentul articol, a intrat în vigoare un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din TUE.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1) Poziția Parlamentului European din 13 martie 2019.
(2)Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (JO L 134, 29.5.2009, p. 1).

Ultima actualizare: 14 martie 2019Notă juridică