Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0435(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0071/2019

Predkladané texty :

A8-0071/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 11.1
CRE 13/03/2019 - 11.1

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0165

Prijaté texty
PDF 147kWORD 46k
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Všeobecné vývozné povolenie Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva ***I
P8_TA-PROV(2019)0165A8-0071/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 udelením všeobecného povolenia Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0891),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0513/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 6. marca 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0071/2019),

1.  prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 udelením všeobecného vývozného povolenia Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva
P8_TC1-COD(2018)0435

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(1),

keďže:

(1)  Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Zmluvy sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, a to od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)  Nariadením Rady (ES) č. 428/2009(2) sa vytvára spoločný systém na kontrolu vývozu položiek s dvojakým použitím, ktorý je nevyhnutný na podporu bezpečnosti Únie a medzinárodnej bezpečnosti a na vytvorenie rovnakých podmienok pre vývozcov Únie.

(3)  V nariadení (ES) č. 428/2009 sa stanovujú „všeobecné vývozné povolenia Únie“, ktoré uľahčujú kontroly nízkorizikového vývozu položiek s dvojakým použitím do určitých tretích krajín. V súčasnosti sa všeobecné vývozné povolenie Únie č. EÚ001 stanovené v prílohe IIa k nariadeniu (ES) č. 428/2009 vzťahuje na Austráliu, Japonsko, Kanadu, Nový Zéland, Nórsko, Švajčiarsko vrátane Lichtenštajnska a Spojené štáty americké.

(4)  Spojené kráľovstvo je zmluvnou stranou príslušných medzinárodných zmlúv a členom medzinárodných režimov nešírenia zbraní, plne dodržiava súvisiace povinnosti a záväzky. Spojené kráľovstvo uplatňuje primerané a náležité kontroly, ktoré účinne zohľadňujú dôvody týkajúce sa plánovaných konečných použití a rizika diverzie v súlade s ustanoveniami a cieľmi nariadenia (ES) č. 428/2009.

(5)  Berúc na vedomie, že Spojené kráľovstvo je dôležitým miestom určenia položiek s dvojakým použitím vyrobených v Únii, je vhodné pridať ho do zoznamu miest určenia, na ktoré sa vzťahuje všeobecné vývozné povolenie Únie č. EÚ001, s cieľom zabezpečiť jednotné a konzistentné uplatňovanie kontrol v celej Únii, podporiť rovnaké podmienky pre vývozcov Únie, ako aj predísť zbytočnej administratívnej záťaži, a pritom chrániť bezpečnosť Únie a medzinárodnú bezpečnosť.

(6)  Vzhľadom na naliehavosť situácie vyplývajúcej z okolností vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie je potrebné umožniť, aby sa toto nariadenie v súvislosti so zahrnutím Spojeného kráľovstva medzi krajiny, na ktoré sa vzťahuje všeobecné vývozné povolenie Únie č. EÚ001, uplatňovalo okamžite. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(7)  Spojené kráľovstvo by sa malo doplniť do zoznamu miest určenia, na ktoré sa vzťahuje všeobecné vývozné povolenie Únie č. EÚ001 len v prípade, že do dátumu, ku ktorému sa v súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo zmluvy, nenadobudne platnosť žiadna dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IIa k nariadeniu Rady (ES) č. 428/2009 sa mení takto:

a)  názov „Vývoz do Austrálie, Japonska, Kanady, Nórska, Nového Zélandu, Švajčiarska vrátane Lichtenštajnska a Spojených štátov amerických“ sa nahrádza takto:"

„Vývoz do Austrálie, Japonska, Kanady, Nórska, Nového Zélandu, Švajčiarska vrátane Lichtenštajnska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, a Spojených štátov amerických“;

"

b)  v časti 2 sa za zarážku „– Švajčiarsko vrátane Lichtenštajnska“ vkladá táto zarážka:"

„– Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,“.

"

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať zmluvy.

Toto nariadenie sa neuplatňuje, ak do dátumu uvedeného v druhom odseku tohto článku nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019.
(2)Nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1).

Posledná úprava: 14. marca 2019Právne oznámenie