Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0435(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0071/2019

Predložena besedila :

A8-0071/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.1
CRE 13/03/2019 - 11.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0165

Sprejeta besedila
PDF 137kWORD 50k
Sreda, 13. marec 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Splošno izvozno dovoljenje Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo ***I
P8_TA-PROV(2019)0165A8-0071/2019
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z izdajo splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0891),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0513/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 6. marca 2019, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za zunanje zadeve (A8-0071/2019),

1.  sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. marca 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z izdajo splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo
P8_TC1-COD(2018)0435

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po navedenem uradnem obvestilu, in sicer 30. marca 2019, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 428/2009(2) določa skupni sistem za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo, ki je potreben za spodbujanje varnosti Unije in mednarodne varnosti ter za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za izvoznike Unije.

(3)  Uredba (ES) št. 428/2009 določa „splošna izvozna dovoljenja Unije“, ki olajšujejo nadzor izvoza blaga z dvojno rabo, za katerega je značilno nizko tveganje, v nekatere tretje države. Trenutno so v splošnem izvoznem dovoljenju Unije št. EU001 iz Priloge IIa k Uredbi (ES) št. 428/2009 zajete Avstralija, Kanada, Japonska, Nova Zelandija, Norveška, Švica, vključno z Lihtenštajnom, in Združene države Amerike.

(4)  Združeno kraljestvo je pogodbenica ustreznih mednarodnih pogodb in članica mednarodnih režimov o neširjenju orožja ter popolnoma izpolnjuje s tem povezane obveznosti in zaveze. Združeno kraljestvo uporablja sorazmeren in ustrezen nadzor, v okviru katerega se učinkovito obravnavajo vprašanja v zvezi z nameravano končno uporabo in nevarnostjo preusmeritve v skladu z določbami in cilji Uredbe (ES) št. 428/2009.

(5)  Glede na to, da je Združeno kraljestvo pomembna namembna država za blago z dvojno rabo, proizvedeno v Uniji, je primerno dodati Združeno kraljestvo na seznam namembnih držav, ki so zajete v splošnem izvoznem dovoljenju Unije št. EU001, za zagotovitev enotnega in doslednega izvajanja nadzora po vsej EU, za spodbujanje enakih konkurenčnih pogojev za izvoznike Unije in preprečitev nepotrebnega upravnega bremena, hkrati pa za zaščito Unije in mednarodne varnosti.

(6)  Ob upoštevanju nujnosti, ki je povezana z okoliščinami izstopa Združenega kraljestva iz Unije, je treba omogočiti takojšnjo uporabo te uredbe glede na vključitev Združenega kraljestva v splošno izvozno dovoljenje Unije št. EU001. Ta uredba bi morala zato začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(7)  Združeno kraljestvo bi bilo treba dodati na seznam namembnih držav, ki so zajete v splošnem izvoznem dovoljenju Unije št. EU001 le v primeru, če do dne, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo na podlagi člena 50(3), ne začne veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) PEU –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IIa Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 se spremeni:

(a)  naslov „Izvoz v Avstralijo, Japonsko, Kanado, Novo Zelandijo, Norveško, Švico, vključno z Lihtenštajnom, in Združene države Amerike“ se nadomesti z naslednjim:"

„Izvoz v Avstralijo, na Japonsko, v Kanado, na Novo Zelandijo, Norveško, v Švico, vključno z Lihtenštajnom, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska ter Združene države Amerike“;

"

(b)  v delu 2 se za alineo „Švica, vključno z Lihtenštajnom“ vstavi naslednja alinea:"

„– Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska“.

"

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo na podlagi člena 50(3) PEU.

Ta uredba se ne uporablja, če sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) PEU, začne veljati do dne iz drugega odstavka tega člena.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1)Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019.
(2)Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (UL L 134, 29.5.2009, str. 1).

Zadnja posodobitev: 14. marec 2019Pravno obvestilo