Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0435(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0071/2019

Ingivna texter :

A8-0071/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 11.1
CRE 13/03/2019 - 11.1

Antagna texter :

P8_TA(2019)0165

Antagna texter
PDF 142kWORD 45k
Onsdagen den 13 mars 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade kungariket ***I
P8_TA-PROV(2019)0165A8-0071/2019
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 genom att bevilja unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0891),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0513/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 6 mars 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0071/2019).

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 mars 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 genom att bevilja unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade kungariket
P8_TC1-COD(2018)0435

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(1), och

av följande skäl:

(1)  Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Fördragen kommer att upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket från och med den dag då ett avtal om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter anmälan, dvs. från och med den 30 mars 2019, om inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket med enhällighet beslutar att förlänga denna tidsfrist.

(2)  I rådets förordning (EG) nr 428/2009(2) upprättas ett gemensamt system för kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden, som är nödvändigt för att främja säkerheten i unionen och internationellt samt för att tilllhandahålla likvärdiga förutsättningar för unionens exportörer.

(3)  Genom rådets förordning (EG) nr 428/2009 inrättas unionens generella exporttillstånd som underlättar kontroller av exporter med låg risk av produkter med dubbla användningsområden till vissa tredjeländer. För närvarande omfattas Australien, Förenta staterna, Japan, Kanada, Liechtenstein, Nya Zeeland, Norge och Schweiz av unionens generella exporttillstånd nr EU001, som anges i bilaga IIa till förordning (EG) nr 428/2009.

(4)  Förenade kungariket är part i de relevanta internationella fördragen och medlem av internationella icke-spridningssystem, upprätthåller full överensstämmelse med relevanta skyldigheter och åtaganden. Förenade kungariket tillämpar proportionella och tillräckliga kontroller för att effektivt hantera den avsedda slutanvändningen och risken för omdirigering som överensstämmer med bestämmelserna och målen i förordning (EG) nr 428/2009.

(5)  Med hänsyn till att Förenade kungariket är en viktig destination för produkter med dubbla användningsområden som tillverkas i unionen, är det lämpligt att lägga till Förenade kungariket i förteckningen över destinationer som omfattas av unionens generella exporttillstånd nr EU001 för att säkerställa en enhetlig och konsekvent tillämpning av kontroller i hela unionen, för att främja likvärdiga förutsättningar för unionens exportörer och för att undvika en onödig administrativ börda, samtidigt som man skyddar säkerheten i unionen och internationellt.

(6)  Med tanke på ärendets brådskande karaktär som följer av omständigheterna kring Förenade kungarikets utträde ur unionen är det nödvändigt att möjliggöra en skyndsam tillämpning avdenna förordning vad avser att uppta Förenade kungariket bland de länder som omfattas av unionens generella exporttillstånd nr EU001. Därför bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(7)  Förenade kungariket bör bara läggas till i förteckningen över destinationer som omfattas av unionens generella exporttillstånd nr EU001 i en situation där inget avtal om utträde som ingåtts med Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.2 i EU-fördraget har trätt i kraft den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.3 i EU-fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IIa till rådets förordning (EG) nr 428/2009 ska ändras på följande sätt:

a)  Rubriken ”Export till Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Norge och Schweiz, inbegripet Liechtenstein och Förenta staterna” ska ersättas med följande:"

”Export till Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Norge och Schweiz, inbegripet Liechtenstein, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland samt Förenta staterna”.

"

b)  I del 2 ska följande strecksats införas efter strecksatsen ”Schweiz, inbegripet Liechtenstein”:"

”– Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.”

"

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den dag som följer på den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.3 i EU-fördraget.

Denna förordning ska inte tillämpas om ett avtal om utträde som ingåtts med Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.2 i EU-fördraget har trätt i kraft det datum som avses i andra stycket i den här artikeln.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i …

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1)Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 mars 2019.
(2)Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (EUT L 134, 29.5.2009, s. 1).

Senaste uppdatering: 14 mars 2019Rättsligt meddelande