Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0432(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0021/2019

Внесени текстове :

A8-0021/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.2

Приети текстове :

P8_TA(2019)0166

Приети текстове
PDF 163kWORD 56k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Продължаване, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство—Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия) ***I
P8_TA-PROV(2019)0166A8-0021/2019
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета с оглед на продължаването, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство–Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия) (COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0892),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 178 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0512/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 февруари 2019 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A8-0021/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета с оглед на продължаването, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство—Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия)
P8_TC1-COD(2018)0432

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 178 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  На 29 март 2017 г. Обединеното кралство представи нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза, съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Договорите ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство от датата на влизане в сила на споразумение за оттегляне или при липса на такова — две години след посочената нотификация, а именно от 30 март 2019 г., освен ако Европейският съвет, в съгласие с Обединеното кралство, не реши с единодушие да продължи този срок.

(2)  Оттеглянето ще настъпи през програмния период 2014—2020 г., в който Обединеното кралство участва в петнадесет програми за сътрудничество по цел „Европейско териториално сътрудничество“. Две от тези програми, а именно PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство — Ирландия“ (Ирландия — Северна Ирландия — Шотландия) (наричани заедно „програми за сътрудничество“), са програми с участието на Северна Ирландия и подпомагат мира и помирението, както и сътрудничеството север–юг, които са заложени в мирното споразумение за Северна Ирландия („Споразумението от Разпети петък“) и които Съюзът възнамерява да продължи дори ако Обединеното кралство се оттегли от Съюза без да е влязло в сила споразумение за оттегляне към датата, на която по силата на член 50, параграф 3 от ДЕС Договорите престават да се прилагат спрямо Обединеното кралство. Поради това настоящият регламент следва да се ограничи до тези програми за сътрудничество.

(3)  Програмите за сътрудничество са уредени по-специално в регламенти (ЕС) № 1299/2013(3), (ЕС) № 1303/2013(4) и (ЕС, Евратом) 2018/1046(5) на Европейския парламент и на Съвета. В настоящия регламент следва да се предвидят разпоредби с оглед продължаването, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, на програмите за сътрудничество, в съответствие с посочените регламенти.

(4)  При програмите за сътрудничество управляващият орган е разположен в рамките на органа за специалните програми на ЕС, създаден по силата на споразумението между правителството на Ирландия и правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за създаване на изпълнителни органи, подписано на 8 март 1999 г. Тъй като Северна Ирландия участва в програмите за сътрудничество, те следва да бъдат продължени, с необходимите допълващи разпоредби.

(5)  С оглед на продължаването на програмите за сътрудничество следва да се поясни, че без да се засяга член 20, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1299/2013, тези програми могат да обхващат участващите региони в Обединеното кралство, които следва да съответстват на региони от ниво 3 по NUTS.

(6)  С оглед на продължаването на програмите за сътрудничество чрез финансиране от общия бюджет на Съюза, между Комисията и Обединеното кралство следва да се сключи административно споразумение, което да породи действие от датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство , и в което да бъде предвидена възможността за извършване на необходимите проверки и одит на програмите за сътрудничество. Ако такива проверки и одит не могат да бъдат извършвани, Комисията следва да разполага с възможността да прекъсва сроковете за плащане, да спира плащания и да прилага финансови корекции, съгласно предвиденото в членове 83, 142, 144 и 145 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(7)  В съответствие с член 76 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 решенията за изпълнение на Комисията за одобряване на програмата PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) от 30 ноември 2015 г. и решението на Комисията за одобряване на програмата Interreg VA от 12 февруари 2015 г. следва да продължат да представляват решения за финансиране по смисъла на Регламент (EС, Евратом) 2018/1046 и оттам — правни задължения по смисъла на Регламент (EС, Евратом) 2018/1046. Обединеното кралство остава обвързано с поетите като държава членка финансови задължения, отнасящи се до тези правни задължения на Съюза.

(8)  От датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, то ще престане да принадлежи към „частта на програмния район в Съюза“ по смисъла на член 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1299/2013. Поради това разпоредбите на посочения регламент относно допустимостта на операциите в зависимост от местоположението следва да бъдат адаптирани.

(9)  Доколкото целта на настоящия регламент, а именно да се даде възможност след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза да бъдат продължени програмите за сътрудничество, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, a поради обхвата и последиците си може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цел.

(10)  С оглед осигуряване на незабавното прилагане на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Настоящият регламент следва да се прилага само ако към датата, на която съгласно член 50, параграф 3 от ДЕС Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, не е влязло в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство в съответствие с член 50, параграф 2 от ДЕС,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.  С настоящия регламент се установяват разпоредбите за смекчаване на последиците от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, в случай че към датата, на която по силата на член 50, параграф 3 от ДЕС Договорите престават да се прилагат спрямо Обединеното кралство, не е влязло в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство в съответствие с член 50, параграф 2 от ДЕС, що се отнася до продължаването на следните две програми за сътрудничество, попадащо в обхвата на Регламент (ЕС) № 1299/2013, с участието на Обединеното кралство (наричани заедно „програмите за сътрудничество“):

(1)  PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство);

(2)  „Обединено кралство—Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия).

2.  Регламент (ЕС) № 1299/2013 продължава да се прилага спрямо програмите за сътрудничество при спазване на настоящия регламент.

Член 2

Географски обхват

Без да се засяга член 20, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1299/2013, програмите за сътрудничество могат да обхващат участващите региони в Обединеното кралство, които съответстват на региони от ниво 3 по NUTS.

Член 3

Органи по програмите

Чрез дерогация от член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1299/2013:

—  органът за специалните програми на ЕС, в рамките на който са разположени управляващият и сертифициращият орган на програмите за сътрудничество, продължава да упражнява функциите си;

—  министерството на финансите на Северна Ирландия остава одитният орган на програмите за сътрудничество.

Член 4

Контролни правомощия на Комисията

Упражняването на правомощията за извършване на проверки и одит по програмите за сътрудничество се договаря между Комисията и органите на Обединеното кралство. Проверките и одитът се извършват през целия период на действие на програмите за сътрудничество.

Ако необходимите проверки и одит на програмите за сътрудничество не могат да бъдат извършвани във всички съответни региони, това се счита за сериозен недостатък на системата за управление и контрол за целите на мерките, предвидени в членове 83, 142, 144 и 145 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Член 5

Допустимост на операциите в зависимост от местоположението

Таванът, установен в член 20, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1299/2013, не се прилага за програмите за сътрудничество.

Член 6

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от деня след този, на който съгласно член 50, параграф 3 от ДЕС Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство.

Настоящият регламент обаче не се прилага, ако до посочената във втора алинея от настоящия член дата, влезе в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство в съответствие с член 50, параграф 2 от ДЕС.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1)Становище от 20 февруари 2019 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
(2) Позиция на Европейския парламент от 13 март 2019 г.
(3)Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 259).
(4)Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
(5)Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 14 март 2019 г.Правна информация