Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0432(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0021/2019

Předložené texty :

A8-0021/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/03/2019 - 11.2

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0166

Přijaté texty
PDF 176kWORD 50k
Středa, 13. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Pokračování programů územní spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU ***I
P8_TA-PROV(2019)0166A8-0021/2019
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady s cílem umožnit pokračování programů územní spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie (COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0892),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 178 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0512/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 20. února 2019(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A8-0021/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. března 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... s cílem umožnit pokračování programů územní spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
P8_TC1-COD(2018)0432

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 178 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). Dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, totiž dnem 30. března 2019, přestávají být Smlouvy použitelné na Spojené království, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)  K vystoupení dojde v průběhu programového období 2014–2020, v němž se Spojené království účastní patnácti programů spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce. Dva z uvedených programů, totiž PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) (dále společně jen „programy spolupráce“), jsou programy, které zahrnují Severní Irsko a podporují mír a usmíření a spolupráci mezi severem a jihem podle „Velkopáteční dohody“, a Unie hodlá zajistit jejich pokračování i v případě, že Spojené království vystoupí z Unie, aniž by ke dni, k němuž pro Spojené království přestanou být použitelné Smlouvy podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU, vstoupila v platnost dohoda o vystoupení. Toto nařízení by se proto mělo omezit na uvedené programy spolupráce.

(3)  Programy spolupráce se řídí konkrétně nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013(3), (EU) č. 1303/2013(4) a (EU, Euratom) 2018/1046(5). Toto nařízení by mělo stanovit ustanovení, která umožní pokračování uvedených programů spolupráce po vystoupení Spojeného království z Unie v souladu s uvedenými nařízeními.

(4)  Pokud jde o programy spolupráce, řídicí orgán působí v Úřadu pro zvláštní programy EU zřízeném podle „Dohody mezi vládou Irska a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení prováděcích subjektů“ podepsané dne 8. března 1999. Vzhledem k tomu, že uvedené programy spolupráce zahrnují Severní Irsko, měly by pokračovat a být doplněny o nezbytná ustanovení.

(5)  Pro účely pokračování programů spolupráce by mělo být objasněno, že aniž je dotčen čl. 20 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1299/2013, mohou tyto programy zahrnovat zúčastněné regiony ve Spojeném království, které by měly odpovídat regionům úrovně NUTS 3.

(6)  Pro účely pokračování programů spolupráce s financováním ze souhrnného rozpočtu Unie by měla být ode dne, kdy se na Spojené království a ve Spojeném království přestanou uplatňovat Smlouvy, uzavřena správní dohoda mezi Komisí a  Spojeným královstvím, aby bylo možné provádět nezbytné kontroly a audity programů spolupráce. Pokud takové kontroly a audity nelze provést, měla by mít Komise možnost přerušit běh platebních lhůt, pozastavit platby a uplatnit finanční opravy stanovené v článcích 83, 142, 144 a 145 nařízení (EU) č. 1303/2013.

(7)  V souladu s článkem 76 nařízení (EU) č. 1303/2013 mají rozhodnutí Komise o schválení programu PEACE IV (Irsko-Spojené království) ze dne 30. listopadu 2015 a programu Interreg VA ze dne 12. února 2015, nadále představovat rozhodnutí o financování ve smyslu nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, a tím i právní závazek ve smyslu nařízení (EU, Euratom) 2018/1046. Spojené království zůstává odpovědné za své finanční závazky, které přijalo jakožto členský stát a které se vztahují k těmto právním závazkům Unie.

(8)  Ode dne, kdy se na Spojené království a ve Spojeném králoství přestanou uplatňovat Smlouvy, přestane , být Spojené králoství součástí „unijní části programové oblasti“ ve smyslu čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) č. 1299/2013. Ustanovení uvedeného nařízení o způsobilosti operací v závislosti na lokalitě by proto měla být upravena.

(9)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž umožnit pokračování programů spolupráce po vystoupení Spojeného království z Unie, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu jeho rozsah a účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(10)  S cílem umožnit co nejrychlejší uplatňování opatření stanovených tímto nařízením by toto nařízení by mělo vstoupit v platnost dnem následujícím po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Mělo by se použít pouze tehdy, jestliže do dne, kdy v souladu s čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU přestanou být Smlouvy použitelné pro Spojené království, nevstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  Toto nařízení stanoví pravidla pro řešení důsledků vystoupení Spojeného království z Unie v situaci, kdy ke dni, k němuž pro Spojené království přestanou být použitelné Smlouvy podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU, nevstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU, a s ohledem na pokračování následujících dvou programů spolupráce, na něž se vztahuje nařízení (EU) č. 1299/2013, s účastí Spojeného království (dále společně jen jako „programy spolupráce“):

1)  PEACE IV (Irsko-Spojené království);

2)  Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko).

2.  Nařízení (EU) č. 1299/2013 se nadále použije na programy spolupráce s výhradou tohoto nařízení.

Článek 2

Zeměpisné pokrytí

Aniž je dotčen čl. 20 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1299/2013, mohou programy spolupráce zahrnovat zúčastněné regiony ve Spojeném království, které odpovídají regionům úrovně NUTS 3.

Článek 3

Orgány odpovědné za programy

Odchylně od čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) č. 1299/2013 platí, že:

–  Úřad pro zvláštní programy EU, v němž působí řídicí orgán a certifikační orgán programů spolupráce, nadále plní své funkce,

–  auditním orgánem programů spolupráce zůstává ministerstvo financí Severního Irska.

Článek 4

Pravomoci Komise v oblasti kontrol

Komise a orgány Spojeného království se dohodnou na uplatňování pravidel týkajících se kontrol a auditu programů spolupráce. Kontroly a audity se týkají celého období programů spolupráce.

Pokud nelze nezbytné kontroly a audit programů spolupráce provádět ve všech dotčených regionech, má se za to, že to představuje závažný nedostatek v řídicím a kontrolním systému pro účely opatření stanovených v článcích 83, 142, 144 a 145 nařízení (EU) č. 1303/2013.

Článek 5

Způsobilost operací v závislosti na lokalitě

Na programy spolupráce se nevztahuje strop stanovený v čl. 20 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1299/2013.

Článek 6

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU být použitelné pro Spojené království.

Toto nařízení se však nepoužije v případě, jestliže do dne uvedeného ve druhém pododstavci tohoto článku vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1)Stanovisko ze dne 20. února 2019 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
(2) Postoj Evropského parlamentu přijatý dne 13. března 2019.
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 259).
(4)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).
(5)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

Poslední aktualizace: 14. března 2019Právní upozornění