Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0432(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0021/2019

Indgivne tekster :

A8-0021/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/03/2019 - 11.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0166

Vedtagne tekster
PDF 145kWORD 54k
Onsdag den 13. marts 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Videreførelse af de territoriale samarbejdsprogrammer PEACE IV (Ireland-United Kingdom) og United Kingdom-Ireland (Ireland-Northern Ireland-Scotland) i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I
P8_TA-PROV(2019)0166A8-0021/2019
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om muligheden for at videreføre de territoriale samarbejdsprogrammer PEACE IV (Ireland-United Kingdom) og United Kingdom-Ireland (Ireland-Northern Ireland-Scotland) i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (COM(2018)0892 – C8–0512/2018 – 2018/0432(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0892),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 178, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0512/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 20. februar 2019 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A8-0021/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om muligheden for at videreføre de territoriale samarbejdsprogrammer PEACE IV (Irland-Det Forenede Kongerige) og Det Forenede Kongerige-Irland (Irland-NordIrland-Skotland) i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
P8_TC1-COD(2018)0432

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 178,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og(2)

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra den dato, hvor en udtrædelsesaftale træder i kraft, eller, hvis en sådan aftale udebliver, to år efter nævnte meddelelse, dvs. fra den 30. marts 2019, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige enstemmigt beslutter at forlænge denne periode.

(2)  Udtrædelsen kommer til at ske i programmeringsperioden 2014-2020, hvor Det Forenede Kongerige deltager i femten samarbejdsprogrammer under målet om europæisk territorialt samarbejde. To af disse programmer, nemlig PEACE IV (Irland-Det Forenede Kongerige) og Det Forenede Kongerige-Irland (Irland-Nordirland-Skotland) (under ét benævnt "samarbejdsprogrammerne"), er programmer, der involverer Nordirland og støtter fred og forsoning og samarbejdet mellem nord og syd under fredsaftalen for Nordirland ("Langfredagsaftalen"), som Unionen agter at videreføre, selv hvis Det Forenede Kongerige udtræder af Unionen, uden at en udtrædelsesaftale er trådt i kraft senest på den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU. Denne forordning bør derfor begrænses til disse samarbejdsprogrammer.

(3)  Samarbejdsprogrammerne er navnlig reguleret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013(3), (EU) nr. 1303/2013(4) og (EU, Euratom) 2018/1046(5). Ved nærværende forordning bør der fastsættes bestemmelser, som gør det muligt efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen at videreføre samarbejdsprogrammerne i overensstemmelse med nævnte forordninger.

(4)  For så vidt angår de to samarbejdsprogrammer ligger forvaltningsmyndigheden i Special EU Programmes Body (SEUPB), der er oprettet i henhold til "Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland establishing implementing bodies", som blev undertegnet den 8. marts 1999. Da samarbejdsprogrammerne vedrører Nordirland, bør de videreføres med de nødvendige supplerende bestemmelser.

(5)  Med henblik på videreførelsen af samarbejdsprogrammerne bør det præciseres, at de kan omfatte de deltagende regioner i Det Forenede Kongerige, som bør svare til regioner på NUTS 3-niveau, jf. dog artikel 20, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 1299/2013.

(6)  Med henblik på videreførelsen af samarbejdsprogrammerne med finansiering fra Unionens almindelige budget bør der indgås en administrativ aftale mellem Kommissionen og Det Forenede Kongeriges myndigheder med virkning fra den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, for at muliggøre nødvendige kontroller og revisioner af samarbejdsprogrammerne. Hvis sådanne kontroller og revisioner ikke kan gennemføres, bør Kommissionen have mulighed for at afbryde betalingsfrister, suspendere betalinger og anvende finansielle korrektioner, som fastsat i artikel 83, 142, 144 og 145 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

(7)  I overensstemmelse med artikel 76 i forordning (EU) nr. 1303/2013 skal Kommissionens gennemførelsesafgørelser om godkendelse af PEACE IV (Irland-Det Forenede Kongerige)-programmet af 30. november 2015 og Interreg VA-programmet af 12. februar 2015 fortsat udgøre en finansieringsafgørelse som omhandlet i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 og dermed en retlig forpligtelse som omhandlet i forordning ((EU, Euratom) 2018/1046). Det Forenede Kongerige forbliver ansvarlig for de finansielle forpligtelser, som landet har påtaget sig som medlemsstat, og som vedrører disse retlige forpligtelser for Unionen.

(8)  Det Forenede Kongerige ophører fra den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, med at være en del af "Unionens del af programområdet som omhandlet i artikel 20, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1299/2013. Derfor bør bestemmelserne i nævnte forordning om operationers støtteberettigelse afhængigt af sted tilpasses.

(9)  Målet for denne forordning, nemlig at sikre fortsættelse af samarbejdsprogrammerne efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dets omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(10)  For at sikre omgående anvendelse af foranstaltningerne i denne forordning bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning bør kun finde anvendelse, hvis en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 50, stk. 2, i TEU ikke er trådt i kraft senest den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.  Ved denne forordning fastsættes der bestemmelser til afhjælpning af konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, hvis en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 50, stk. 2, i TEU ikke er trådt i kraft senest den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU, og vedrørende videreførelsen af følgende to samarbejdsprogrammer, der er omfattet af forordning (EU) nr. 1299/2013 med deltagelse af Det Forenede Kongerige (under ét benævnt "samarbejdsprogrammerne"):

(1)  PEACE IV (Irland-Det Forenede Kongerige)

(2)  Det Forenede Kongerige-Irland (Irland-Nordirland-Skotland).

2.  Forordning (EU) nr. 1299/2013 finder med forbehold af nærværende forordning fortsat anvendelse på samarbejdsprogrammerne.

Artikel 2

Geografisk dækning

Samarbejdsprogrammerne kan omfatte de deltagende regioner i Det Forenede Kongerige, som skal svare til regioner på NUTS 3-niveau, jf. dog artikel 20, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 1299/2013.

Artikel 3

Programmyndigheder

Uanset artikel 21, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1299/2013:

–  fortsætter Special EU Programmes Body (SEUPB), hvor forvaltningsmyndigheden og attesteringsmyndigheden for samarbejdsprogrammerne har hjemme, med at udøve sine funktioner, og

–  forbliver Department of Finance of Northern Ireland revisionsmyndighed for samarbejdsprogrammerne.

Artikel 4

Kommissionens beføjelser med hensyn til kontroller

Anvendelsen af reglerne om kontroller og revision af samarbejdsprogrammerne aftales mellem Kommissionen og Det Forenede Kongeriges myndigheder. Kontrollerne og revisionerne skal dække hele den periode, som samarbejdsprogrammerne omfatter.

Hvis de nødvendige kontroller og den nødvendige revision af samarbejdsprogrammerne ikke kan gennemføres i alle de berørte regioner, betragtes dette som en alvorlig mangel ved forvaltnings- og kontrolsystemet for foranstaltninger, jf. artikel 83, 142, 144 og 145 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Artikel 5

Operationers støtteberettigelse afhængigt af sted

Det loft, der er fastsat i artikel 20, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1299/2013, finder ikke anvendelse på samarbejdsprogrammerne.

Artikel 6

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra dagen efter den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU.

Denne forordning finder dog ikke anvendelse, hvis en udtrædelsesaftale med Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 2, i TEU er trådt i kraft senest på den dato, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 2.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i , den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1)Udtalelse af 20.2.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europa-Parlamentets holdning af 13.3.2019.
(3)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 259).
(4)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).
(5)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

Seneste opdatering: 14. marts 2019Juridisk meddelelse