Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0432(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0021/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0021/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 11.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0166

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 184kWORD 50k
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Συνέχιση των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας PEACE IV (Ιρλανδία-Ηνωμένο Βασίλειο) και «Ηνωμένο Βασίλειο-Ιρλανδία» (Ιρλανδία-Βόρεια Ιρλανδία-Σκωτία) στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ***I
P8_TA-PROV(2019)0166A8-0021/2019
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξασφάλιση της συνέχισης των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας PEACE IV (Ιρλανδία-Ηνωμένο Βασίλειο) και «Ηνωμένο Βασίλειο-Ιρλανδία» (Ιρλανδία-Βόρεια Ιρλανδία-Σκωτία) στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0892),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 178 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0512/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2019(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0021/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξασφάλιση της συνέχισης των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας PEACE IV (Ιρλανδία-Ηνωμένο Βασίλειο) και Ηνωμένο Βασίλειο-Ιρλανδία (Ιρλανδία-Βόρεια Ιρλανδία-Σκωτία) στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
P8_TC1-COD(2018)0432

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 178,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Οι Συνθήκες θα παύσουν να εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει συμφωνίας, δύο έτη μετά την εν λόγω γνωστοποίηση, δηλαδή στις 30 Μαρτίου 2019, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία.

(2)  Η αποχώρηση θα λάβειι χώρα κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 στην οποία το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει σε δεκαπέντε προγράμματα συνεργασίας στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. Δύο από τα προγράμματα αυτά, δηλαδή το PEACE IV (Ιρλανδία-Ηνωμένο Βασίλειο) και το Ηνωμένο Βασίλειο-Ιρλανδία (Ιρλανδία-Βόρεια Ιρλανδία-Σκωτία) (αναφερόμενα από κοινού ως «προγράμματα συνεργασίας»), είναι προγράμματα που αφορούν τη Βόρεια Ιρλανδία και στηρίζουν την ειρήνη και τη συμφιλίωση, καθώς και τη συνεργασία Βορρά-Νότου στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ειρήνης της Βορείου Ιρλανδίας («Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής»), τα οποία η Ένωση προτίθεται να συνεχίσει ακόμη και εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ένωση χωρίς να έχει τεθεί σε ισχύ συμφωνία αποχώρησης πριν από την ημερομηνία κατά την οποία παύουν να εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Συνθήκες βάσει του άρθρου 50 παράγραφος 3 ΣΕΕ. Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιορίζεται στα εν λόγω προγράμματα συνεργασίας.

(3)  Τα προγράμματα συνεργασίας διέπονται συγκεκριμένα από τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1299/2013(3), (ΕΕ) αριθ. 1303/2013(4) και (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046(5). Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει διατάξεις ώστε να επιτραπεί,κατόπιν της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, η συνέχιση των προγραμμάτων συνεργασίας σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς.

(4)  Όσον αφορά τα προγράμματα συνεργασίας, η αρχή διαχείρισης εντοπίζεται στον ειδικό οργανισμό για τα προγράμματα της ΕΕ ("SEUPB") που συστάθηκε βάσει της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ιρλανδίας και της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας για τη θέσπιση εκτελεστικών φορέων, η οποία υπογράφτηκε στις 8 Μαρτίου 1999. Δεδομένου ότι τα προγράμματα συνεργασίας αφορούν τη Βόρεια Ιρλανδία, θα πρέπει να συνεχιστούν με τις απαραίτητες συμπληρωματικές διατάξεις.

(5)  Για τους σκοπούς της συνέχισης των προγραμμάτων συνεργασίας, θα πρέπει να διασαφηνιστεί ότι, με την επιφύλαξη του άρθρου 20 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013, αυτά μπορούν να καλύπτουν τις συμμετέχουσες περιφέρειες στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες θα πρέπει να είναι ισοδύναμες των περιφερειών του επιπέδου NUTS 3.

(6)  Για τους σκοπούς της συνέχισης της χρηματοδότησης των προγραμμάτων συνεργασίας από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, θα πρέπει να συναφθεί μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου διοικητική συμφωνία που θα αρχίσει να ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία θα παύσουν να εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Συνθήκες, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η διενέργεια απαραίτητων οικονομικών και λοιπών ελέγχων των προγραμμάτων συνεργασίας. Εάν δεν μπορούν να διενεργηθούν οι εν λόγω οικονομικοί και λοιποί έλεγχοι, τότε η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διακόπτει τις προθεσμίες πληρωμής, να αναστέλλει τις πληρωμές και να επιβάλλει δημοσιονομικές διορθώσεις, όπως προβλέπεται στα άρθρα 83, 142, 144 και 145 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(7)  Σύμφωνα με το άρθρο 76 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, οι εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος PEACE IV (Ιρλανδία-Ηνωμένο Βασίλειο) της 30ής Νοεμβρίου 2015 και για την έγκριση του προγράμματος Interreg VA της 12ης Φεβρουαρίου 2015, οφείλεται να συνεχίσουν να αποτελούν απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 και, επομένως, νομική δέσμευση κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046. Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει υπεύθυνο για τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις που ανέλαβε ως κράτος μέλος όσον αφορά τις νομικές αυτές δεσμεύσεις της Ένωσης.

(8)  Από την ημερομηνία κατά την οποία θα σταματήσουν να εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Συνθήκες, αυτό θα παύσει να αποτελεί «εντός Ένωσης μέρος της περιοχής του προγράμματος» κατά την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προσαρμοστούν οι διατάξεις του εν λόγω κανονισμού σχετικά με την επιλεξιμότητα των πράξεων ανάλογα με τον τόπο.

(9)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η εξασφάλιση, κατόπιν της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, της συνέχισης των προγραμμάτων συνεργασίας, δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, εξαιτίας της κλίμακας και των επιπτώσεών του, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(10)  Για να καταστεί δυνατή η ταχεία εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί μόνο σε περίπτωση που δεν τεθεί σε ισχύ συμφωνία αποχώρησης που να έχει συναφθεί με το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 ΣΕΕ πριν από την ημερομηνία κατά την οποία θα παύσουν να εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Συνθήκες βάσει του άρθρου 50 παράγραφος 3 ΣΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού έχουν σκοπό να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, σε περίπτωση που δεν τεθεί σε ισχύ συμφωνία αποχώρησης που να έχει συναφθεί με το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 ΣΕΕ πριν από την ημερομηνία κατά την οποία θα παύσουν να εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Συνθήκες βάσει του άρθρου 50 παράγραφος 3 ΣΕΕ και όσον αφορά τη συνέχιση των ακόλουθων δύο προγραμμάτων συνεργασίας που διέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 με τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου (αναφερόμενα από κοινού ως «προγράμματα συνεργασίας»):

1)  PEACE IV (Ιρλανδία-Ηνωμένο Βασίλειο),

2)  Ηνωμένο Βασίλειο-Ιρλανδία (Ιρλανδία-Βόρεια Ιρλανδία-Σκωτία).

2.  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 συνεχίζει να εφαρμόζεται στα προγράμματα συνεργασίας που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

Γεωγραφική κάλυψη

Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013, τα προγράμματα συνεργασίας μπορούν να καλύπτουν τις συμμετέχουσες περιφέρειες στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες είναι ισοδύναμες των περιφερειών του επιπέδου NUTS 3.

Άρθρο 3

Αρχές του προγράμματος

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013:

–  ο ειδικός οργανισμός για τα προγράμματα της ΕΕ (SEUPB), ο οποίος φιλοξενεί την αρχή διαχείρισης και την αρχή πιστοποίησης των προγραμμάτων συνεργασίας, συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του,

–  το υπουργείο Οικονομικών της Βόρειας Ιρλανδίας παραμένει η αρχή οικονομικού ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας.

Άρθρο 4

Αρμοδιότητες της Επιτροπής σχετικά με τους ελέγχους

Η εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τους οικονομικούς και λοιπούς ελέγχους των προγραμμάτων συνεργασίας συμφωνείται μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι οικονομικοί και λοιποί έλεγχοι καλύπτουν το σύνολο της περιόδου των προγραμμάτων συνεργασίας.

Σε περίπτωση που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι οικονομικοί και λοιποί έλεγχοι των προγραμμάτων συνεργασίας σε όλες τις σχετικές περιφέρειες, αυτό θεωρείται ότι αποτελεί σοβαρή ανεπάρκεια του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για τους σκοπούς των μέτρων που ορίζονται στα άρθρα 83, 142, 144 και 145 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1303/2013.

Άρθρο 5

Επιλεξιμότητα πράξεων βάσει της γεωγραφικής θέσης

Το ανώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 δεν ισχύει για τα προγράμματα συνεργασίας.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την επομένη της ημέρας κατά την οποία παύουν να εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Συνθήκες, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 ΣΕΕ.

Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται εάν τεθεί σε ισχύ συμφωνία αποχώρησης που συνάφθηκε με το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 ΣΕΕ πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1)Γνώμη της 20ής Φεβρουαρίου 2019 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019.
(3)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259).
(4)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).
(5)Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου