Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0432(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0021/2019

Esitatud tekstid :

A8-0021/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/03/2019 - 11.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0166

Vastuvõetud tekstid
PDF 156kWORD 55k
Kolmapäev, 13. märts 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
Territoriaalse koostöö programmide PEACE IV (Iirimaa-Ühendkuningriik) ja Ühendkuningriik-Iirimaa (Iirimaa – Põhja-Iirimaa – Šotimaa) jätkamine Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kontekstis ***I
P8_TA-PROV(2019)0166A8-0021/2019
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega võimaldatakse jätkata territoriaalse koostöö programme PEACE IV (Iirimaa-Ühendkuningriik) ja Ühendkuningriik-Iirimaa (Iirimaa – Põhja-Iirimaa – Šotimaa) Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kontekstis (COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0892),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 178, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0512/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 20. veebruari 2019. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A8-0021/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. märtsil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, millega võimaldatakse jätkata territoriaalse koostöö programme PEACE IV (Iirimaa-Ühendkuningriik) ja Ühendkuningriik-Iirimaa (Iirimaa – Põhja-Iirimaa – Šotimaa) Ühendkuningriigi liidust väljaastumise kontekstis
P8_TC1-COD(2018)0432

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 178,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(1),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(2)

ning arvestades järgmist:

(1)  29. märtsil 2017 esitas Ühendkuningriik Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 50 kohase teate liidust väljaastumise kavatsuse kohta. Aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes lõpeb aluslepingute kohaldamine väljaastumislepingu jõustumise kuupäeval või, kui lepingut ei sõlmita, kahe aasta möödumisel teate esitamisest, st 30. märtsil 2019, välja arvatud juhul, kui Euroopa Ülemkogu ei otsusta kokkuleppel Ühendkuningriigiga ühehäälselt seda perioodi pikendada.

(2)  Väljaastumine leiab aset programmiperioodil 2014–2020, mil Ühendkuningriik osaleb viieteistkümnes Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi alla kuuluvas koostööprogrammis. Kaks neist programmidest, nimelt PEACE IV (Iirimaa-Ühendkuningriik) ja Ühendkuningriik-Iirimaa (Iirimaa – Põhja-Iirimaa – Šotimaa) (edaspidi koos „koostööprogrammid“), hõlmavad Põhja-Iirimaad ning toetavad rahu ja leppimist ning põhja ja lõuna vahelist koostööd Põhja-Iirimaa rahulepingu (suure reede kokkulepe) alusel ning liit kavatseb neid jätkata isegi siis, kui Ühendkuningriik astub liidust välja, ilma et väljaastumisleping oleks jõustunud kuupäevaks, mil vastavalt ELi lepingu artikli 50 lõikele 3 lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes. Seetõttu peaks käesolev määrus piirduma nende koostööprogrammidega.

(3)  Neid koostööprogramme reguleeritakse eelkõige määrusega (EL) nr 1299/2013(3), määrusega (EL) nr 1303/2013(4) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL, Euratom) 2018/1046(5). Käesolevas määruses tuleks näha ette sätted, mis võimaldaksid pärast Ühendkuningriigi liidust väljaastumist koostööprogrammide jätkumist vastavalt nimetatud määrustele.

(4)  Koostööprogrammide korraldusasutus on ELi programmide erikolleegium (SEUPB), mis moodustati Iirimaa valitsuse ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse vahel 8. märtsil 1999 allkirjastatud lepingu alusel, millega luuakse rakendusorganid. Kuna koostööprogrammid hõlmavad Põhja-Iirimaad, tuleks nende jätkamiseks näha ette vajalikud täiendavad sätted.

(5)  Koostööprogrammide jätkamiseks tuleks selgitada, et ilma et see piiraks määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 20 lõigete 2 ja 3 kohaldamist, võivad koostööprogrammid hõlmata Ühendkuningriigi osalevaid piirkondi, mis peaksid olema samaväärsed NUTS 3. tasandi piirkondadega.

(6)  Kõnealuste liidu üldeelarvest rahastatavate koostööprogrammide jätkamiseks peaksid komisjon ja Ühendkuningriigi ametiasutused sõlmima halduskokkuleppe, mis jõustub kuupäeval, mil lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes, et võimaldada koostööprogrammide vajalikku kontrollimist ja auditeerimist. Kui kontrolle ja auditeid ei ole võimalik teha, peaks komisjonil olema võimalus lükata maksetähtaegu edasi, peatada makseid ja kohaldada finantskorrektsioone vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artiklites 83, 142, 144 ja 145 sätestatule.

(7)  Komisjoni 30. novembri 2015. aasta rakendusotsus, millega kiidetakse heaks programm PEACE IV (Iirimaa-Ühendkuningriik), ning komisjoni 12. veebruari 2015. aasta rakendusotsus, millega kiidetakse heaks programm INTERREG VA, on määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 76 kohaselt jätkuvalt rahastamisotsused määruse (EL, Euratom) 2018/1046 tähenduses ja kujutavad seega endast õiguslikult siduvaid kulukohustusi määruse (EL, Euratom) 2018/1046 tähenduses. Ühendkuningriik vastutab jätkuvalt endale liikmesriigina võetud nende rahaliste kohustuste eest, mis on seotud kõnealuste liidu juriidiliste kulukohustustega.

(8)  Alates kuupäevast, mil lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes, lakkab Ühendkuningriik olemast „programmipiirkonna liiduosa“ määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 20 lõike 1 tähenduses. Seetõttu tuleks kohandada kõnealuse määruse sätteid, mis käsitlevad tegevuste rahastamiskõlblikkust sõltuvalt asukohast.

(9)  Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt koostööprogrammide jätkumist pärast Ühendkuningriigi liidust väljaastumist, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab seda meetme ulatuse ja toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi/eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(10)  Et käesolevas määruses sätestatud meetmeid oleks võimalik viivitamata kohaldada, peaks määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Käesolevat määrust tuleks kohaldada ainult olukorras, kus Ühendkuningriigiga ELi lepingu artikli 50 lõike 2 alusel sõlmitud väljaastumislepingut ei ole jõustunud kuupäevaks, mil vastavalt ELi lepingu artikli 50 lõikele 3 lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

1.  Käesoleva määrusega kehtestatakse sätted Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega kaasnevate tagajärgede käsitlemiseks olukorras, kus Ühendkuningriigiga ELi lepingu artikli 50 lõike 2 alusel sõlmitud väljaastumislepingut ei ole jõustunud kuupäevaks, mil vastavalt ELi lepingu artikli 50 lõikele 3 lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes, ning seoses kahe järgmise määrusega (EL) nr 1299/2013 hõlmatud koostööprogrammi, milles Ühendkuningriik osaleb (koos „koostööprogrammid“), jätkamisega:

1)  PEACE IV (Iirimaa-Ühendkuningriik);

2)  Ühendkuningriik-Iirimaa (Iirimaa – Põhja-Iirimaa – Šotimaa).

2.  Koostööprogrammide suhtes jätkatakse määruse (EL) nr 1299/2013 kohaldamist vastavalt käesolevale määrusele.

Artikkel 2

Geograafiline kohaldamisala

Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 20 lõigete 2 ja 3 kohaldamist, võivad koostööprogrammid hõlmata Ühendkuningriigi osalevaid piirkondi, mis on samaväärsed NUTS 3. tasandi piirkondadega.

Artikkel 3

Programmiasutused

Erandina määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 21 lõikest 1:

–  ELi programmide erikolleegium (SEUPB), mis täidab koostööprogrammide korraldusasutuse ja sertifitseerimisasutuse rolli, jätkab oma ülesannete täitmist;

–  Põhja-Iirimaa rahandusministeerium jääb koostööprogrammide auditeerimisasutuseks.

Artikkel 4

Komisjoni pädevus seoses kontrollimistega

Koostööprogrammide suhtes tehtavaid kontrolle ja auditeid käsitlevate õigusnormide kohaldamise lepivad kokku komisjon ja Ühendkuningriigi ametiasutused. Kontrollid ja auditid hõlmavad kogu koostööprogrammide perioodi.

Kui koostööprogrammide vajalikke kontrolle ja auditeid ei ole kõikides asjaomastes piirkondades võimalik teha, käsitatakse seda juhtimis- ja kontrollisüsteemi suure puudusena määruse (EL) nr 1303/2013 artiklites 83, 142, 144 ja 145 sätestatud meetmete kohaldamisel.

Artikkel 5

Tegevuste rahastamiskõlblikkus sõltuvalt asukohast

Määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 20 lõike 2 punktis b sätestatud ülempiiri koostööprogrammide suhtes ei kohaldata.

Artikkel 6

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates kuupäevast, mis järgneb kuupäevale, mil vastavalt ELi lepingu artikli 50 lõikele 3 lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes.

Käesolevat määrust ei kohaldata siiski juhul, kui Ühendkuningriigiga ELi lepingu artikli 50 lõike 2 alusel sõlmitud väljaastumisleping on käesoleva artikli teises lõigus osutatud kuupäevaks jõustunud.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1)20. veebruari 2019. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
(2) Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2019. aasta seisukoht.
(3)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1299/2013 erisätete kohta, mis käsitlevad Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgil (ELT L 347, 20.12.2013, lk 259).
(4)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).
(5)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).

Viimane päevakajastamine: 14. märts 2019Õigusalane teave