Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0432(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0021/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0021/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/03/2019 - 11.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0166

Hyväksytyt tekstit
PDF 160kWORD 45k
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Alueellisten yhteistyöohjelmien PEACE IV (Ireland-United Kingdom) ja Yhdistynyt kuningaskunta – Irlanti (Ireland-Northern Ireland-Scotland) jatkaminen Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista ***I
P8_TA-PROV(2019)0166A8-0021/2019
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla luodaan edellytykset alueellisten yhteistyöohjelmien PEACE IV (Ireland-United Kingdom) ja Yhdistynyt kuningaskunta–Irlanti (Ireland-Northern Ireland-Scotland) jatkamiselle Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista (COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0892),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 178 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0512/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 20. helmikuuta 2019 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A8-0021/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi, jolla luodaan edellytykset alueellisten yhteistyöohjelmien PEACE IV (Ireland-United Kingdom) ja Yhdistynyt kuningaskunta – Irlanti (Ireland-Northern Ireland-Scotland) jatkamiselle Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista
P8_TC1-COD(2018)0432

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 178 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 50 artiklan nojalla. Perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sinä päivänä, jona erosopimus tulee voimaan, tai, jollei sopimusta ole, kahden vuoden kuluttua ilmoituksesta eli 30 päivänä maaliskuuta 2019, jollei Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päätä yksimielisesti pidentää tätä määräaikaa.

(2)  Eroaminen unionista tapahtuu ohjelmakauden 2014–2020 aikana, jolloin Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu viiteentoista Euroopan alueellinen yhteistyö ‑tavoitteen mukaiseen yhteistyöohjelmaan. Kaksi näistä ohjelmista eli PEACE IV (Ireland-United Kingdom) ja Yhdistynyt kuningaskunta – Irlanti (Ireland-Northern Ireland-Scotland), jäljempänä yhdessä ’yhteistyöohjelmat, koskee Pohjois-Irlantia, ja niillä tuetaan Pohjois-Irlannin rauhansopimuksen, jäljempänä ’pitkänperjantainsopimus’, mukaisesti rauhaa ja sovintoa sekä pohjoisen ja etelän välistä yhteistyötä. Unioni aikoo jatkaa näitä ohjelmia siinäkin tapauksessa, että Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista ilman, että erosopimus on tullut voimaan siihen päivään mennessä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Asetuksen soveltamisala olisi siis rajattava näihin yhteistyöohjelmiin.

(3)  Kyseisistä yhteistyöohjelmista säädetään erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1299/2013(3), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1303/2013(4) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) 2018/1046(5). Tässä asetuksessa olisi vahvistettava säännökset, joilla luodaan edellytykset näiden yhteistyöohjelmien jatkamiselle Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen jälkeen mainittujen asetusten mukaisesti.

(4)  Yhteistyöohjelmien hallintoviranomainen sijaitsee erityisessä EU:n ohjelmista vastaavassa elimessä, jäljempänä ’SEUPB’, joka on perustettu 8 päivänä maaliskuuta 1999 allekirjoitetulla Irlannin hallituksen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen välisellä toimeenpanoelimiä koskevalla sopimuksella. Kyseiset yhteistyöohjelmat koskevat Pohjois-Irlantia, minkä vuoksi niitä olisi jatkettava tarvittavilla lisäsäännöksillä täydennettynä.

(5)  Yhteistyöohjelmien jatkuessa olisi selvennettävä, että ne voivat kattaa myös niihin osallistuvat Yhdistyneen kuningaskunnan alueet, joiden olisi vastattava NUTS 3 -tason alueita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 1299/2013 20 artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamista.

(6)  Yhteistyöohjelmien jatkuessa unionin yleisestä talousarviosta rahoitettuina komission ja Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten välillä olisi tehtävä hallinnollinen sopimus, jolla sallitaan yhteistyöohjelmien tarvittava valvonta ja tarkastaminen ja joka on voimassa siitä päivästä alkaen, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Ellei tällaista valvontaa ja tarkastuksia voida suorittaa, komissiolla olisi oltava mahdollisuus keskeyttää maksuajan kuluminen ja maksut ja soveltaa rahoitusoikaisuja asetuksen (EU) N:o 1303/2013 83, 142, 144 ja 145 artiklassa säädetyn mukaisesti.

(7)  PEACE IV ‑ohjelman (Ireland-United Kingdom) hyväksymisestä 30 päivänä marraskuuta 2015 sekä INTERREG VA ‑ohjelman hyväksymisestä 12 päivänä helmikuuta 2015 annetut komission täytäntööpanopäätökset muodostavat asetuksen (EU) N:o 1303/2013 76 artiklan mukaisesti jatkossakin asetuksessa (EU, Euratom) 2018/1046 tarkoitetun rahoituspäätöksen ja siten asetuksessa (EU, Euratom) 2018/1046 tarkoitetun oikeudellisen sitoumuksen. Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen vastuussa näihin unionin oikeudellisiin sitoumuksiin liittyvistä taloudellisista velvoitteistaan, jotka se hyväksyi jäsenvaltiona ollessaan.

(8)  Siitä päivästä alkaen, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuniningaskuntaan, Yhdistynyt kuningaskunta lakkaa kuulumasta asetuksen (EU) N:o 1299/2013 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun ohjelma-alueen unionissa sijaitsevaan osaan. Tästä syystä kyseisen asetuksen säännöksiä, jotka koskevat toimien tukikelpoisuutta sijaintipaikan mukaan, olisi mukautettava.

(9)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on yhteistyöohjelmien jatkaminen, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(10)  Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden ripeän soveltamisen varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tätä asetusta olisi sovellettava vain siinä tapauksessa, että SEU 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehty erosopimus ei ole tullut voimaan siihen päivään mennessä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännökset, joilla varaudutaan Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen seurauksiin siinä tapauksessa, että SEU 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehty erosopimus ei ole tullut voimaan siihen päivään mennessä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti, jotta seuraavia kahta asetuksen (EU) N:o 1299/2013 soveltamisalaan kuuluvaa yhteistyöohjelmaa, jäljempänä yhdessä ’yhteistyöohjelmat’, voidaan jatkaa siten, että Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu niihin edelleen:

1)  PEACE IV (Ireland-United Kingdom);

2)  Yhdistynyt kuningaskunta – Irlanti (Ireland-Northern Ireland-Scotland).

2.  Asetusta (EU) N:o 1299/2013 sovelletaan edelleen näihin yhteistyöohjelmiin, ellei tästä asetuksesta muuta johdu.

2 artikla

Maantieteellinen kattavuus

Yhteistyöohjelmat voivat kattaa myös niihin osallistuvat Yhdistyneen kuningaskunnan alueet, jotka vastaavat NUTS 3 ‑tason alueita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 1299/2013 20 artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamista.

3 artikla

Ohjelmasta vastaavat viranomaiset

Asetuksen (EU) N:o 1299/2013 21 artiklan 1 kohdasta poiketen

–  yhteistyöohjelmien hallintoviranomaisen ja todentamisviranomaisen sijaintipaikkana toimiva erityinen EU:n ohjelmista vastaava elin (SEUPB) jatkaa tehtäviensä hoitamista;

–  Pohjois-Irlannin valtiovarainministeriö (Department of Finance) jatkaa näiden yhteistyöohjelmien tarkastusviranomaisena.

4 artikla

Komission tarkastuksia koskeva toimivalta

Komissio ja Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset sopivat yhteistyöohjelmien valvontaa ja tarkastuksia koskevien sääntöjen soveltamisesta. Valvonnan ja tarkastusten on katettava koko yhteistyöohjelmien toteutusaika.

Jos tarvittavaa yhteistyöohjelmien valvontaa ja tarkastuksia ei voida toteuttaa kaikilla kohdealueilla, tämä katsotaan toimenpiteiden kannalta vakavaksi puutteeksi hallinto- ja valvontajärjestelmän toiminnassa asetuksen (EU) N:o 1303/2013 83, 142, 144 ja 145 artiklassa säädetyn mukaisesti.

5 artikla

Sijainnin mukaan määräytyvä toimien tukikelpoisuus

Asetuksen (EU) N:o 1299/2013 20 artiklan 2 kohdan b alakohdassa vahvistettua enimmäismäärää ei sovelleta yhteistyöohjelmiin.

6 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta, jos Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa SEU 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehty erosopimus on tullut voimaan tämän artiklan toisessa kohdassa tarkoitettuun päivään mennessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)Lausunto annettu 20. helmikuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(2)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. maaliskuuta 2019.
(3)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1299/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 259).
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 14. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus