Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0432(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0021/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0021/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0166

Usvojeni tekstovi
PDF 170kWORD 49k
Srijeda, 13. ožujka 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Nastavak programâ teritorijalne suradnje PEACE IV (Irska–Ujedinjena Kraljevina) i Ujedinjena Kraljevina–Irska (Irska–Sjeverna Irska–Škotska) u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ***I
P8_TA-PROV(2019)0166A8-0021/2019
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća radi omogućivanja nastavka programâ teritorijalne suradnje PEACE IV (Irska–Ujedinjena Kraljevina) i Ujedinjena Kraljevina–Irska (Irska–Sjeverna Irska–Škotska) u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0892),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 178. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0512/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 20. veljače 2019.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za regionalni razvoj (A8-0021/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) Još nije objavljeno u Službenom listu.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. ožujka 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća radi omogućivanja nastavka programâ teritorijalne suradnje PEACE IV (Irska–Ujedinjena Kraljevina) i Ujedinjena Kraljevina–Irska (Irska–Sjeverna Irska–Škotska) u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije
P8_TC1-COD(2018)0432

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 178.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(2),

budući da:

(1)  Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). Ugovori će se prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine od te obavijesti odnosno od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(2)  Povlačenje će se odvijati tijekom programskog razdoblja 2014.–2020., u kojem Ujedinjena Kraljevina sudjeluje u 15 programa suradnje u okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja”. Dva od tih programa,odnosno program PEACE IV (Irska–Ujedinjena Kraljevina) i program Ujedinjena Kraljevina–Irska (Irska–Sjeverna Irska–Škotska) (dalje u tekstu zajednički „programi suradnje”), programi su koji uključuju Sjevernu Irsku i kojima se podupiru mir i pomirenje te suradnja sjevera i juga na temelju Mirovnog sporazuma za Sjevernu Irsku („Sporazum na Veliki petak”), a koje Unija namjerava nastaviti čak i ako se Ujedinjena Kraljevina povuče iz Unije a da sporazum o povlačenju nije stupio na snagu do datuma prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu na temelju članka 50. stavka 3.UEU-a. Stoga bi se ova Uredba trebala ograničiti na te programe suradnje.

(3)  Programi suradnje posebno su uređeni uredbama (EU) br. 1299/2013(3), (EU) br. 1303/2013(4) i (EU, Euratom) 2018/1046(5) Europskog parlamenta i Vijeća. Ovom bi se Uredbom trebale utvrditi odredbe kojima bi se omogućio, nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, nastavak programâ suradnje u skladu s navedenim uredbama.

(4)  Kad je riječ o programima suradnje, upravljačko tijelo nalazi se u Tijelu za posebne programe EU-a, koje je uspostavljeno Sporazumom između Vlade Irske i Vlade Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o uspostavljanju provedbenih tijela, potpisanim 8. ožujka 1999. Budući da programi suradnje uključuju Sjevernu Irsku, trebali bi se nastaviti provoditi uz nužne dopunske odredbe.

(5)  U svrhu nastavka programâ suradnje trebalo bi razjasniti da, ne dovodeći u pitanje članak 20. stavke 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1299/2013, oni mogu obuhvaćati regije sudionice u Ujedinjenoj Kraljevini, koje bi trebale biti istovjetne regijama razine NUTS 3.

(6)  U svrhu nastavka programâ suradnje uz pomoć financijskih sredstava iz općeg proračuna Unije trebao bi se sklopiti administrativni sporazum između Komisije i tijela Ujedinjene Kraljevine s učinkom od datuma prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu kako bi se omogućile potrebne kontrole i revizije programâ suradnje. Ako se takve kontrole i revizije ne mogu provesti, Komisija bi trebala imati mogućnost prekinuti rokove plaćanja, obustaviti plaćanja i primijeniti financijske korekcije, kako je utvrđeno u člancima 83., 142., 144. i 145. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(7)  U skladu s člankom 76. Uredbe (EU) br. 1303/2013, provedbene odluke Komisije o odobrenju programa PEACE IV (Irska–Ujedinjena Kraljevina) od 30. studenoga 2015. i programa Interreg V-A od 12. veljače 2015. i dalje čine odluku o financiranju u smislu Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, a time i pravnu obvezu u smislu Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. Ujedinjena Kraljevina i dalje je odgovorna za svoje financijske obveze koje je preuzela kao država članica, a koje se odnose na te pravne obveze Unije.

(8)  Ujedinjena Kraljevina će prestati, od datuma prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu, biti dijelom Unijinog dijela programskog područja u smislu članka 20. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1299/2013. Stoga bi trebalo prilagoditi odredbe te uredbe o prihvatljivosti operacija ovisno o lokaciji.

(9)  S obzirom na to da cilj ove Uredbe, to jest omogućivanje, nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, nastavka programâ suradnje ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog njezina opsega i učinaka oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. UEU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(10)  Kako bi se omogućila brza primjena mjera predviđenih ovom Uredbom, ova Uredba trebala bi stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Ova bi se Uredba trebala primjenjivati samo ako sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. stavkom 2. UEU-a ne stupi na snagu do datuma prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu na temelju članka 50. stavka 3. UEU-a,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju odredbe za suočavanje s posljedicama povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije u situaciji kada sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. stavkom 2. UEU-a ne stupi na snagu do datuma prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu na temelju članka 50. stavka 3. UEU-a, u pogledu nastavka sljedećih dvaju programa suradnje obuhvaćenih Uredbom (EU) br. 1299/2013 u kojima sudjeluje Ujedinjena Kraljevina (dalje u tekstu zajednički „programi suradnje”):

1.  PEACE IV (Irska–Ujedinjena Kraljevina);

2.  Ujedinjena Kraljevina–Irska (Irska–Sjeverna Irska–Škotska).

2.  Uredba (EU) br. 1299/2013 nastavlja se primjenjivati na programe suradnje koji podliježu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Geografski opseg

Ne dovodeći u pitanje članak 20. stavke 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1299/2013, programi suradnje mogu obuhvaćati regije sudionice u Ujedinjenoj Kraljevini, koje su istovjetne regijama razine NUTS 3.

Članak 3.

Programska tijela

Odstupajući od članka 21. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1299/2013:

–  Tijelo za posebne programe EU-a, u kojemu se nalaze upravljačko tijelo i tijelo za ovjeravanje programâ suradnje, nastavlja obavljati svoje funkcije,

–  Ministarstvo financija Sjeverne Irske ostaje tijelo za reviziju programâ suradnje.

Članak 4.

Nadležnost Komisije u pogledu kontrola

Komisija i tijela Ujedinjene Kraljevine dogovaraju se o primjeni pravila u pogledu kontrola i revizija programâ suradnje. Kontrole i revizije obuhvaćaju cijelo razdoblje programâ suradnje.

Ako se potrebne kontrole i revizije programâ suradnje ne mogu provesti u svim dotičnim regijama, smatra se da to predstavlja ozbiljan nedostatak u sustavu upravljanja i kontrole za potrebe mjera utvrđenih u člancima 83., 142., 144. i 145. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Članak 5.

Prihvatljivost operacija ovisno o lokaciji

Gornja granica utvrđena člankom 20. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1299/2013 ne primjenjuje se na programe suradnje.

Članak 6.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu na temelju članka 50. stavka 3. UEU-a.

Međutim, ova se Uredba ne primjenjuje ako sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. stavkom 2. UEU-a stupi na snagu do datuma iz drugog stavka ovog članka.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

(1)Mišljenje od 20. veljače 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu).
(2) Stajalište Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019.
(3)Uredba (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja” (SL L 347, 20.12.2013., str. 259.).
(4)Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).
(5)Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 14. ožujka 2019.Pravna napomena