Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0432(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0021/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0021/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 13/03/2019 - 11.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0166

Elfogadott szövegek
PDF 155kWORD 49k
2019. március 13., Szerda - Strasbourg Ideiglenes kiadás
A szeszes italok meghatározása, kiszerelése és címkézése, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalma ***I
P8_TA-PROV(2019)0166A8-0021/2019
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésére tekintettel a PEACE IV (Írország–Egyesült Királyság) és az Egyesült Királyság–Írország (Írország–Észak-Írország–Skócia) területi együttműködési programok folyamatosságának lehetővé tételéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0892),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 178. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0512/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2019. február 20-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A8-0021/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra a az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére tekintettel a PEACE IV (Írország–Egyesült Királyság) és az Egyesült Királyság–Írország (Írország–Észak-Írország–Skócia) területi együttműködési programok folyamatosságának lehetővé tételéről szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2018)0432

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 178. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében(2),

mivel:

(1)  2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. A kilépésről rendelkező megállapodás hatálybalépésének időpontjától, illetve ennek hiányában a bejelentéstől számított két év elteltével, azaz 2019. március 30-tól az EUSZ és az EUMSZ (a továbbiakban együttesen: a Szerződések) az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók, kivéve, ha az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben ennek a határidőnek a meghosszabbításáról egyhangúlag határoz..

(2)  A kilépésre a 2014–2020 közötti programozási időszakban kerül sor, amelyben az Egyesült Királyság az európai területi együttműködés célkitűzés keretében tizenöt együttműködési programban vesz részt. E programok közül kettő – nevezetesen a PEACE IV (Írország–Egyesült Királyság) és az Egyesült Királyság–Írország (Írország–Észak-Írország–Skócia) (a továbbiakban együttesen: együttműködési programok) – Észak-Írországot is érinti és támogatja a békét és megbékélést, illetve az Észak-Írországi Békemegállapodás (nagypénteki megállapodás) szerinti észak-déli együttműködést, és ezeket a programokat az Unió akkor is folytatni szándékozik, ha az Egyesült Királyság anélkül lép ki az Unióból, hogy egy, a kilépésről rendelkező megállapodás hatályba lépett volna addig az időpontig, amelytől kezdve a Szerződések az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése értelmében többé már nem alkalmazhatók az Egyesült Királyságra. Ezért ezt a rendeletet az említett együttműködési programokra kell korlátozni.

(3)  Ezt a két együttműködési programot különösen az 1299/2013/EU(3), az 1303/2013/EU(4) és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet(5) szabályozza. E rendeletnek olyan rendelkezéseket kell megállapítania, amelyek az Egyesült Királyság Unióból való kilépését követően lehetővé teszik az együttműködési programoknak az említett rendeletekkel összhangban történő folytatását.

(4)  Az együttműködési programok tekintetében az irányító hatóság az Írország kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya között létrejött, végrehajtó szervek létrehozásáról szóló, 1999. március 8-án aláírt megállapodás alapján létrehozott, különleges uniós programok irányításáért felelős szerv (Special EU Programmes Body, SEUPB) része. Mivel az említett együttműködési programok érintik Észak-Írországot, folytatni kell a szükséges kiegészítő rendelkezések alkalmazását.

(5)  Az együttműködési programok folytatása céljából egyértelművé kell tenni, hogy – az 1299/2013/EU rendelet 20. cikke (2) és (3) bekezdésének sérelme nélkül – azok az Egyesült Királyság azon, részt vevő régióira is kiterjedhetnek, amelyek egyenértékűek a NUTS 3. szintű régiókkal.

(6)  Annak érdekében, hogy az együttműködési programok az Unió általános költségvetéséből finanszírozva folytathatók legyenek, és lehetővé váljon azok szükséges kontrollja és auditja, a Bizottságnak és az Egyesült Királyság hatóságainak igazgatási megállapodást kell kötnie attól a naptól kezdődő hatállyal, amelytől kezdve a Szerződések az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók. Amennyiben e kontrollok és auditok nem végezhetők el, a Bizottság számára lehetővé kell tenni a fizetési határidők megszakítását, a kifizetések felfüggesztését és pénzügyi korrekciókat végrehajtását az 1303/2013/EU rendelet 83., 142., 144. és 145. cikkében foglaltak szerint.

(7)  Az 1303/2013/EU rendelet 76. cikkének megfelelően a PEACE IV (Írország–Egyesült Királyság) program jóváhagyásáról szóló, 2015. november 30-i , valamint az Interreg V–A program jóváhagyásáról szóló, 2015. február 12-i bizottsági végrehajtási határozat az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet értelmében továbbra is finanszírozási határozatnak és így az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet szerinti jogi kötelezettségvállalásnak is minősül. Az Egyesült Királyság továbbra is felelős azon pénzügyi kötelezettségeiért, amelyeket tagállamként az Unió e jogi kötelezettségvállalásaihoz kapcsolódóan vállalt.

(8)  Attól az időponttól kezdve, amelytől a Szerződések többé már nem alkalmazhatók az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban, az 1299/2013/EU rendelet 20. cikkének (1) bekezdése értelmében az Egyesült Királyság nem tekinthető a programterület uniós részének. Ezért az említett rendeletnek a műveletek helyszíntől függő támogathatóságára vonatkozó rendelkezéseit ki kell igazítani.

(9)  Mivel e rendelet célját, nevezetesen az együttműködési programok folyamatosságának az Egyesült Királyság Unióból való kilépését követően történő lehetővé tételét a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedés terjedelme vagy hatása miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(10)  Az e rendeletben meghatározott intézkedések mielőbbi alkalmazásának lehetővé tétele érdekében a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie. E rendelet csak abban az esetben alkalmazandó, ha nem lép hatályba az Egyesült Királysággal az EUSZ 50. cikke (2) bekezdésének megfelelően megkötött, kilépésről rendelkező megállapodás addig az időpontig, amelytől kezdve az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése értelmében a Szerződések többé már nem alkalmazhatók az Egyesült Királyságra,

ELFOGADTÁK EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)  Ez a rendelet rendelkezéseket állapít meg egyrészt az Egyesült Királyság Unióból való kilépése következményeinek kezelésére arra az esetre, ha nem lép hatályba az Egyesült Királysággal az EUSZ 50. cikke (2) bekezdésének megfelelően megkötött, kilépésről rendelkező megállapodás addig az időpontig, amelytől kezdve az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése értelmében a Szerződések többé már nem akalmazhatók az Egyesült Királyságra, másrészt az 1299/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó alábbi két együttműködési program (a továbbiakban együttesen: együttműködési programok) az Egyesült Királyság részvételével történő folytatásának tekintetében:

1.  PEACE IV (Írország–Egyesült Királyság);

2.  Egyesült Királyság–Írország (Írország–Észak-Írország–Skócia).

(2)  Az 1299/2013/EU rendelet továbbra is alkalmazandó az e rendelet hatálya alá tartozó együttműködési programokra.

2. cikk

Földrajzi lefedettség

Az 1299/2013/EU rendelet 20. cikke (2) és (3) bekezdésének sérelme nélkül az érintett együttműködési programok az Egyesült Királyság azon részt vevő régióira is kiterjedhetnek, amelyek egyenértékűek a NUTS 3. szintű régiókkal.

3. cikk

A programért felelős hatóságok

Az 1299/2013/EU rendelet 21. cikkének (1) bekezdésétől eltérve:

–  az együttműködési programok irányító hatóságát és igazoló hatóságát magában foglaló, a különleges uniós programok irányításáért felelős szerv (Special EU Programmes Body, SEUPB) továbbra is ellátja feladatait;

–  az együttműködési programok ellenőrző hatósága Észak-Írország pénzügyminisztériuma marad.

4. cikk

A Bizottság hatásköre az ellenőrzések vonatkozásában

Az együttműködési programok ellenőrzésére és auditálásra vonatkozó szabályok alkalmazásáról a Bizottság és az Egyesült Királyság hatóságaiállapodnak meg. A kontrolloknak és auditoknak az együttműködési programok teljes időtartamát le kell fedniük.

Amennyiben az együttműködési programok szükséges auditálását és ellenőrzését nem lehet végrehajtani minden érintett régióban, ez az 1303/2013/EU rendelet 83., 142., 144. és 145. cikkében meghatározott intézkedések alkalmazása szempontjából súlyos hiányosságnak minősül az irányítási és ellenőrzési rendszerek működésében.

5. cikk

A műveletek helyszíntől függő támogathatósága

Az 1299/2013/EU rendelet 20. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott felső határ nem alkalmazandó az érintett együttműködési programokra.

6. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet az azt követő naptól kell alkalmazni, amelytől kezdve az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése értelmében a Szerződések többé már nem alkalmazhatók Egyesült Királyságra .

Ez a rendelet azonban nem alkalmazandó, ha az e cikk második bekezdésében említett időpontig hatályba lép egy, az Egyesült Királysággal az EUSZ 50. cikke (2) bekezdésének megfelelően megkötött, kilépésről rendelkező megállapodás.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ..., -án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1)2019. február 20-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
(2) Az Európai Parlament 2019. március 13-i álláspontja.
(3)Az Európai Parlament és a Tanács 1299/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről (HL L 347., 2013.12.20., 259. o.).
(4)Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).
(5)Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

Utolsó frissítés: 2019. március 14.Jogi nyilatkozat