Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0432(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0021/2019

Pateikti tekstai :

A8-0021/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/03/2019 - 11.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0166

Priimti tekstai
PDF 153kWORD 44k
Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Teritorinio bendradarbiavimo programų – programos PEACE IV (Airija ir Jungtinė Karalystė) ir Jungtinės Karalystės ir Airijos programos (Airija, Šiaurės Airija ir Škotija) – tolesnis vykdymas Jungtinei Karalystei išstojus iš ES***I
P8_TA-PROV(2019)0166A8-0021/2019
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sudaromos sąlygos toliau vykdyti teritorinio bendradarbiavimo programas – programą PEACE IV (Airija ir Jungtinė Karalystė) ir Jungtinės Karalystės ir Airijos programą (Airija, Šiaurės Airija ir Škotija) – Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos (COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0892),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 178 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0512/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 20 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A8-0021/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. kovo 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…, kuriuo sudaromos sąlygos toliau vykdyti teritorinio bendradarbiavimo PEACE IV (Airija ir Jungtinė Karalystė) bei Jungtinės Karalystės ir Airijos (Airija, Šiaurės Airija ir Škotija) programas Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos
P8_TC1-COD(2018)0432

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 178 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(2),

kadangi:

(1)  2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 50 straipsnį. Sutartys Jungtinei Karalystei nebebus taikomos nuo susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio susitarimo nebus, praėjus dvejiems metams po to pranešimo, t. y. nuo 2019 m. kovo 30 d., nebent Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, vieningai nuspręstų pratęsti tą terminą;

(2)  išstojimo procesas vyks 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, per kurį Jungtinė Karalystė dalyvauja penkiolikoje Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų. Dvi iš šių programų – būtent programą PEACE IV (Airija ir Jungtinė Karalystė) bei Jungtinės Karalystės ir Airijos programą (Airija, Šiaurės Airija ir Škotija) (toliau kartu – bendradarbiavimo programos) – kuriose dalyvauja Šiaurės Airija ir kuriomis siekiama taikos ir susitaikymo bei remiamas Šiaurės ir Pietų bendradarbiavimas pagal Šiaurės Airijos taikos susitarimą (toliau – Didžiojo penktadienio susitarimas) – Sąjunga ketina vykdyti ir toliau, net jei Jungtinė Karalystė išstotų iš Sąjungos susitarimui dėl išstojimo neįsigaliojus iki dienos, kurią pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį Sutartys nustos būti taikomos Jungtinei Karalystei. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas tik toms bendradarbiavimo programoms;

(3)  bendradarbiavimo programos visų pirma vykdomos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentais (ES) Nr. 1299/2013(3), (ES) Nr. 1303/2013(4) ir (ES, Euratomas) 2018/1046(5). Šio reglamento nuostatomis turėtų būti užtikrinta, kad Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos būtų galima ir toliau vykdyti bendradarbiavimo programas pagal tuos reglamentus;

(4)  vykdant bendradarbiavimo programas vadovaujančiosios institucijos funkcijas atlieka ES specialiųjų programų įstaiga (SEUPB), įsteigta pagal Airijos vyriausybės ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės vyriausybės susitarimą dėl įgyvendinimo įstaigų steigimo, pasirašytą 1999 m. kovo 8 d. Bendradarbiavimo programose dalyvauja Šiaurės Airija, ir priėmus reikiamas papildomas nuostatas jos turėtų būti toliau vykdomos;

(5)  tam, kad bendradarbiavimo programos būtų toliau vykdomos, reikėtų paaiškinti, kad, nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 20 straipsnio 2 ir 3 dalims, jos gali būti vykdomos dalyvaujančiuose Jungtinės Karalystės regionuose, kurie turėtų prilygti NUTS 3 lygio regionams;

(6)  tam, kad bendradarbiavimo programos būtų toliau vykdomos ir finansuojamos iš bendrojo Sąjungos biudžeto, Komisija ir Jungtinės Karalystės valdžios institucijos turėtų sudaryti administracinį susitarimą, kuris įsigaliotų tą dieną, kurią Sutartys nustos būti taikomos Jungtinei Karalystei, ir kuriuo būtų sudarytos sąlygos atlikti būtiną bendradarbiavimo programų kontrolę ir auditą. Jei tokia kontrolė ir auditas negalėtų būti vykdomi, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė nutraukti mokėjimo terminus, sustabdyti mokėjimus ir taikyti finansines pataisas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 83, 142, 144 ir 145 straipsniuose;

(7)  pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 76 straipsnį Komisijos įgyvendinimo sprendimai, kuriais patvirtinama 2015 m. lapkričio 30 d.programa PEACE IV (Airija ir Jungtinė Karalystė) ir 2015 m. vasario 12 d. programa INTERREG VA, ir toliau laikomi finansavimo sprendimais, kaip nustatyta Reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046, taigi teisiniais įsipareigojimais pagal Reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046. Jungtinė Karalystė ir toliau išlieka atsakinga už savo, kaip valstybės narės, prisiimtus finansinius įsipareigojimus, susijusius su šiais Sąjungos teisiniais įsipareigojimais;

(8)  nuo tos dienos, kurią Sutartys nustos jai galioti, Jungtinė Karalystė nebebus „programos įgyvendinimo teritorijos Sąjungos dalis“, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 20 straipsnio 1 dalyje. Todėl turėtų būti atitinkamai pritaikytos to reglamento nuostatos dėl veiksmų tinkamumo finansuoti atsižvelgiant į vietovę;

(9)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. sudaryti sąlygas toliau vykdyti bendradarbiavimo programas Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir dėl jo masto bei poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, pagal ES sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(10)  siekiant sudaryti sąlygas nedelsiant pradėti taikyti šiame reglamente numatytas priemones, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šis reglamentas turėtų būti taikomas tik tuo atveju, jei su Jungtine Karalyste pagal ES sutarties 50 straipsnio 2 dalį sudarytas susitarimas dėl išstojimo neįsigaliotų iki dienos, kurią Sutartys nustoja būti taikomos Jungtinei Karalystei pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir aprėptis

1.  Šiame reglamente išdėstomos nuostatos, leidžiančios spręsti klausimus, kurie kiltų Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos, jei joks su Jungtine Karalyste pagal ES sutarties 50 straipsnio 2 dalį sudarytas susitarimas dėl išstojimo nebūtų įsigaliojęs iki dienos, kurią Sutartys nebebus taikomos Jungtinei Karalystei pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį, taip pat nuostatos dėl toliau nurodytų dviejų bendradarbiavimo programų, kurioms taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 (toliau kartu – bendradarbiavimo programos), tolesnio vykdymo dalyvaujant Jungtinei Karalystei:

1)  programos PEACE IV (Airija ir Jungtinė Karalystė);

2)  Jungtinės Karalystės ir Airijos programos (Airija, Šiaurės Airija ir Škotija).

2.  Reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 toliau taikomas bendradarbiavimo programoms, atsižvelgiant į šį reglamentą.

2 straipsnis

Geografinė aprėptis

Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 20 straipsnio 2 ir 3 dalims, bendradarbiavimo programos gali būti vykdomos jose dalyvaujančiuose Jungtinės Karalystės regionuose, kurie prilyginami NUTS 3 lygio regionams.

3 straipsnis

Programavimo institucijos

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1299/2013 21 straipsnio 1 dalies:

–  ES specialiųjų programų įstaiga (SEUPB), kurioje veikia bendradarbiavimo programų vadovaujančioji institucija ir tvirtinančioji institucija, ir toliau vykdo savo funkcijas;

–  bendradarbiavimo programų audito institucija ir toliau yra Šiaurės Airijos finansų departamentas.

4 straipsnis

Komisijos kompetencija kontrolės srityje

Komisija ir Jungtinės Karalystės valdžios institucijos susitaria dėl bendradarbiavimo programų kontrolės ir audito taisyklių taikymo. Kontrolė ir auditas apima visą bendradarbiavimo programų vykdymo laikotarpį.

Jei būtinos bendradarbiavimo programų kontrolės ir audito negalima vykdyti visuose dalyvaujančiuose regionuose, tai laikoma dideliu priemonių valdymo ir kontrolės sistemos trūkumu, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 83, 142, 144 ir 145 straipsniuose.

5 straipsnis

Veiksmų tinkamumas finansuoti atsižvelgiant į vietovę

Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 20 straipsnio 2 dalies b punkte nustatyta viršutinė riba bendradarbiavimo programoms netaikoma.

6 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį Sutartys nustoja būti taikomos Jungtinei Karalystei.

Tačiau šis reglamentas netaikomas, jei iki šio straipsnio antroje pastraipoje nurodytos datos yra įsigaliojęs su Jungtine Karalyste pagal ES sutarties 50 straipsnio 2 dalį sudarytas susitarimas dėl išstojimo.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1)2019 m. kovo 20 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
(2) 2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento pozicija.
(3)2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų (OL L 347, 2013 12 20, p. 259).
(4)2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).
(5)2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

Atnaujinta: 2019 m. kovo 14 d.Teisinis pranešimas