Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0432(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0021/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0021/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 13/03/2019 - 11.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0166

Pieņemtie teksti
PDF 152kWORD 50k
Trešdiena, 2019. gada 13. marts - Strasbūra Pagaidu redakcija
Teritoriālās sadarbības programmu “PEACE IV (Īrija–Apvienotā Karaliste)” un “Apvienotā Karaliste–Īrija (Īrija–Ziemeļīrija–Skotija)” turpināšana, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ***I
P8_TA-PROV(2019)0166A8-0021/2019
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2019. gada 13. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai nolūkā turpināt teritoriālās sadarbības programmas “PEACE IV (Īrija–Apvienotā Karaliste)” un “Apvienotā Karaliste–Īrija (Īrija–Ziemeļīrija–Skotija)”, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības (COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0892),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 178. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0512/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2019. gada 20. februāra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A8-0021/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 13. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/... nolūkā turpināt teritoriālās sadarbības programmas “PEACE IV (Īrija–Apvienotā Karaliste)” un “Apvienotā Karaliste–Īrija (Īrija–Ziemeļīrija–Skotija)”, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
P8_TC1-COD(2018)0432

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 178. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(2),

tā kā:

(1)  Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā iesniedza paziņojumu par nodomu izstāties no Savienības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 50. pantu. Līgumi vairs nebūs piemērojami Apvienotajai Karalistei no dienas, kad stāsies spēkā izstāšanās līgums vai — ja tas nestājas spēkā — no dienas, kad no paziņošanas par izstāšanos pagajuši divi gadi, proti, no 2019. gada 30. marta, ja vien Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, vienprātīgi nenolems minēto laikposmu pagarināt.

(2)  Izstāšanās notiks 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kurā Apvienotā Karaliste piedalās piecpadsmit sadarbības programmās atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība”. Divas no minētajām programmām, proti, “PEACE IV (Īrija–Apvienotā Karaliste)” un “Apvienotā Karaliste–Īrija (Īrija–Ziemeļīrija–Skotija)” (kopā sauktas “sadarbības programmas”), ir programmas, kurās ir iesaistīta Ziemeļīrija, un tās atbalsta mieru un izlīgumu, un ziemeļu–dienvidu sadarbību saskaņā ar Ziemeļīrijas Miera līgumu (“Lielās piektdienas vienošanās”), ko Savienība plāno turpināt, pat ja Apvienotā Karaliste izstājas no Savienības bez izstāšanās līguma, kas stājies spēkā līdz dienai, kad saskaņā ar LES 50. panta 3. punktu Līgumi vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei. Tāpēc šī regula būtu jāattiecina tikai uz minētajām sadarbības programmām.

(3)  Sadarbības programmas reglamentē jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1299/2013(3), (ES) Nr. 1303/2013(4) un (ES, Euratom) 2018/1046(5). Šajā regulā būtu jāparedz noteikumi sadarbības programmu turpināšanai saskaņā ar minētajām regulām pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības.

(4)  Attiecībā uz sadarbības programmām vadošā iestāde atrodas īpašajā ES programmu struktūrvienībā (“SEUPB”), kas izveidota saskaņā ar Īrijas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības nolīgumu, ar ko izveido īstenošanas iestādes, kas parakstīts 1999. gada 8. martā. Tā kā sadarbības programmas attiecas uz Ziemeļīriju, tās būtu jāturpina ar nepieciešamajiem papildinošajiem noteikumiem.

(5)  Lai turpinātu sadarbības programmas, būtu jāprecizē, ka, neskarot Regulas (ES) Nr. 1299/2013 20. panta 2. un 3. punktu, tās var aptvert iesaistītos reģionus Apvienotajā Karalistē, kuriem vajadzētu būt līdzvērtīgiem NUTS 3. līmeņa reģioniem.

(6)  Lai turpinātu sadarbības programmas ar finansējumu no Savienības vispārējā budžeta, starp Komisiju un Apvienotās Karalistes iestādēm būtu jānoslēdz administratīvs nolīgums, kas stātos spēkā dienā, kad Līgumi vairs nebūs piemērojami Apvienotaja Karalistei, lai ļautu veikt nepieciešamās sadarbības programmu kontroles un revīzijas. Ja šādas kontroles un revīzijas nevar veikt, Komisijai vajadzētu būt iespējai pārtraukt maksājumu termiņus, apturēt maksājumus un piemērot finanšu korekcijas, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 83., 142., 144. un 145. pantā.

(7)  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 76. pantu Komisijas īstenošanas lēmumiem, ar kuriem apstiprināja programmu “PEACE IV (Īrija–Apvienotā Karaliste)” 2015. gada 30. novembrī un programmu “Interreg VA” 2015. gada 12. februārī, arī turpmāk jābūt finansēšanas lēmumiem Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 nozīmē un līdz ar to juridiskajām saistībām Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 nozīmē. Apvienotā Karaliste aizvien ir atbildīga par savām finansiālajām saistībām, ko tā uzņēmās kā dalībvalsts un kuras ir saistītas ar minētajām Savienības juridiskajām saistībām.

(8)  No dienas, kad Līgumi vairs nebūs piemērojami Apvienotajai Karalistei, tā vairs nebūs “programmas darbības teritorijas Savienības daļa” Regulas (ES) Nr. 1299/2013 20. panta 1. punkta nozīmē. Tādēļ būtu jāpielāgo minētās regulas noteikumi par darbību atbilstību atkarībā no vietas.

(9)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības turpināt sadarbības programmas, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet tā mēroga vai iedarbības dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar LES 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(10)  Lai varētu bez kavēšanās piemērot šajā regulā paredzētos pasākumus, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Šī regula būtu jāpiemēro tikai tad, ja līdz dienai, kad saskaņā ar LES 50. panta 3. punktu Līgumi vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei, nav stājies spēkā izstāšanās līgums, kas noslēgts ar Apvienoto Karalisti saskaņā ar LES 50. panta 2. punktu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.  Šī regula paredz noteikumus, lai risinātu sekas, ko radīs Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības gadījumā, ja līdz dienai, kad saskaņā ar LES 50. panta 3. punktu Līgumi vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei, nebūs stājies spēkā izstāšanās līgums, kas noslēgts ar Apvienoto Karalisti saskaņā ar LES 50. panta 2. punktu, un attiecībā uz šādu divu sadarbības programmu turpināšanu, uz kurām attiecas Regula (ES) Nr. 1299/2013 un kurās piedalās Apvienotā Karaliste (kopā sauktas “sadarbības programmas”):

1)  “PEACE IV (Īrija–Apvienotā Karaliste)”;

2)  “Apvienotā Karaliste–Īrija (Īrija–Ziemeļīrija–Skotija)”.

2.  Regulu (ES) Nr. 1299/2013 turpina piemērot sadarbības programmām, uz kurām attiecas šī regula.

2. pants

Ģeogrāfiskais aptvērums

Neskarot Regulas (ES) Nr. 1299/2013 20. panta 2. un 3. punktu, sadarbības programmas var aptvert tādus iesaistītos reģionus Apvienotajā Karalistē, kuri ir NUTS 3. līmenim līdzvērtīgi reģioni.

3. pants

Programmas iestādes

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1299/2013 21. panta 1. punkta:

–  īpašā ES programmu struktūrvienība (SEUPB), kurā atrodas sadarbības programmu vadošā iestāde un sertifikācijas iestāde, turpina pildīt savas funkcijas;

–  Ziemeļīrijas Finanšu ministrija turpina būt sadarbības programmu revīzijas iestāde.

4. pants

Komisijas kompetences attiecībā uz kontrolēm

Komisija un Apvienotās Karalistes iestādes vienojas par noteikumu piemērošanu attiecībā uz sadarbības programmu kontrolēm un revīzijām. Kontroles un revīzijas aptver visu sadarbības programmu darbības laiku.

Ja sadarbības programmām nevar veikt nepieciešamās kontroles un revīzijas visos attiecīgajos reģionos, tas ir uzskatāms par būtisku pārvaldības un kontroles sistēmas nepilnību saistībā ar pasākumiem, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 83., 142., 144. un 145. pantā.

5. pants

Darbību atbilstība atkarībā no vietas

Sadarbības programmām nepiemēro Regulas (ES) Nr. 1299/2013 20. panta 2. punkta b) apakšpunktā noteikto robežlielumu.

6. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no nākamās dienas pēc tam, kad saskaņā ar LES 50. panta 3. punktu Līgumi vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei.

Tomēr šo regulu nepiemēro, ja līdz šā panta otrajā daļā minētajai dienai stājas spēkā izstāšanās līgums, kas noslēgts ar Apvienoto Karalisti saskaņā ar LES 50. panta 2. punktu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1)2019. gada 20. februāra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).
(2) Eiropas Parlamenta 2019. gada 13. marta nostāja.
(3)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1299/2013 (2013. gada 17. decembris) par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” (OV L 347, 20.12.2013., 259. lpp.).
(4)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).
(5)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 14. martsJuridisks paziņojums