Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0432(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0021/2019

Texte depuse :

A8-0021/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/03/2019 - 11.2

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0166

Texte adoptate
PDF 165kWORD 54k
Miercuri, 13 martie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Continuarea programelor de cooperare teritorială PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit) și Regatul Unit-Irlanda (Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția) în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană ***I
P8_TA-PROV(2019)0166A8-0021/2019
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului pentru a se permite continuarea programelor de cooperare teritorială PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit) și Regatul Unit-Irlanda (Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția) în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană (COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0892),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 178 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0512/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 20 februarie 2019(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A8–0021/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului pentru a se permite continuarea programelor de cooperare teritorială PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit) și Regatul Unit-Irlanda (Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția) în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune
P8_TC1-COD(2018)0432

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 178,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3),

întrucât:

(1)  La 29 martie 2017, Regatul Unit a prezentat notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Tratatele nu se vor mai aplica Regatului Unit de la data intrării în vigoare a unui acord de retragere sau, în lipsa unui astfel de acord, la doi ani după respectiva notificare, și anume începând cu data de 30 martie 2019, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, decide în unanimitate să extindă perioada respectivă.

(2)  Retragerea va avea loc în perioada de programare 2014-2020, în care Regatul Unit participă la cincisprezece programe de cooperare în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană. Două dintre programele respective, mai precis PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit) și Regatul Unit-Irlanda (Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția) (denumite în comun „programe de cooperare”) sunt programe care implică Irlanda de Nord și sprijină pacea și reconcilierea, precum și cooperarea nord-sud în temeiul Acordului de pace privind Irlanda de Nord (denumit în continuare „Acordul din Vinerea Mare”), pe care Uniunea intenționează să le continue chiar dacă Regatul Unit se retrage din Uniune fără să fi intrat în vigoare un acord de retragere până la data la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să fie limitat la respectivele programe de cooperare.

(3)  Programele de cooperare sunt reglementate, în special, de Regulamentele (UE) nr. 1299/2013(4), (UE) nr. 1303/2013(5) și (UE, Euratom) 2018/1046(6) ale Parlamentului European și ale Consiliului. Prezentul regulament ar trebui să prevadă dispoziții care să permită, în urma retragerii Regatului Unit din Uniune, continuarea programelor de cooperare în conformitate cu regulamentele menționate.

(4)  În ceea ce privește programele de cooperare, autoritatea de management face parte din Organismul pentru programe speciale UE, instituit în temeiul Acordului dintre Guvernul Irlandei și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de instituire a organismelor de punere în aplicare, semnat la 8 martie 1999. Întrucât implică Irlanda de Nord, programele de cooperare ar trebui să continue cu dispozițiile complementare necesare.

(5)  În scopul continuării programelor de cooperare, ar trebui clarificat faptul că, fără a se aduce atingere articolului 20 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013, acestea pot viza regiunile participante din Regatul Unit, care ar trebui să fie echivalente cu regiunile de nivel NUTS 3.

(6)  În scopul continuării programelor de cooperare cu finanțare din bugetul general al Uniunii, ar trebui încheiat un acord administrativ între Comisie și autoritățile din Regatul Unit, cu efect de la data la care tratatele încetează a se mai aplica Regatului Unit, pentru a se permite efectuarea controalelor și a auditurilor necesare asupra programelor de cooperare. Dacă nu pot fi efectuate astfel de controale și audituri, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a întrerupe termenele de plată, de a suspenda plățile și de a aplica corecții financiare, în conformitate cu articolele 83, 142, 144 și 145 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(7)  În conformitate cu articolul 76 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, deciziile de punere în aplicare ale Comisiei de aprobare a programului PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit), din 30 noiembrie 2015 și de aprobare a programului Interreg VA, din 12 februarie 2015 urmează să constituie în continuare o decizie de finanțare în înțelesul Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 și, prin urmare, un angajament juridic în sensul Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046. Regatul Unit rămâne responsabil pentru obligațiile sale financiare care au fost asumate ca stat membru și care se referă la aceste angajamente juridice ale Uniunii.

(8)  De la data la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit, Regatul Unit va înceta a fi inclus în partea din Uniune a zonei vizate de program în sensul articolului 20 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013. Prin urmare, ar trebui adaptate dispozițiile regulamentului respectiv privind eligibilitatea operațiunilor în funcție de localizare.

(9)  Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume acela de a permite, ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune, continuarea programelor de cooperare, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea sau efectele sale, să fie realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(10)  Pentru a se permite aplicarea cu promptitudine a măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament ar trebui să se aplice numai în situația în care, până la data la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE, nu a intrat în vigoare niciun acord de retragere încheiat cu Regatul Unit în temeiul articolului 50 alineatul (2) din TUE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)  Prezentul regulament stabilește dispoziții în vederea gestionării consecințelor retragerii Regatului Unit din Uniune în situația în care, până la data la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE, nu a intrat în vigoare niciun acord de retragere încheiat cu Regatul Unit în temeiul articolului 50 alineatul (2) din TUE, precum și dispoziții privind continuarea următoarelor două programe de cooperare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 cu participarea Regatului Unit (denumite în comun „programe de cooperare”):

1.  PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit);

2.  Regatul Unit-Irlanda (Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția).

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 se aplică în continuare programelor de cooperare care fac obiectul prezentului regulament.

Articolul 2

Acoperire geografică

Fără a se aduce atingere articolului 20 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013, programele de cooperare pot viza regiunile participante din Regatul Unit, care sunt echivalente cu regiunile de nivel NUTS 3.

Articolul 3

Autoritățile responsabile cu programele

Prin derogare de la articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013:

–  Organismul pentru programe speciale UE, care găzduiește autoritatea de management și autoritatea de certificare a programelor de cooperare, continuă să își exercite funcțiile;

–  Ministerul Finanțelor din Irlanda de Nord rămâne autoritatea de audit a programelor de cooperare.

Articolul 4

Competențele Comisiei în privința controalelor

Aplicarea normelor referitoare la controalele și auditul programelor de coperare se stabilește de comun acord de către Comisie și autoritățile din Regatul Unit. Controalele și auditurile vizează întreaga perioadă a programelor de cooperare.

În cazul în care controalele și auditurile necesare asupra programelor de cooperare nu pot fi efectuate în toate regiunile în cauză, acest lucru este considerat a constitui o deficiență gravă a sistemului de gestiune și control în sensul măsurilor prevăzute la articolele 83, 142, 144 și 145 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Articolul 5

Eligibilitatea operațiunilor în funcție de localizare

Plafonul stabilit la articolul 20 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 nu se aplică programelor de cooperare.

Articolul 6

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică din ziua următoare datei la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE.

Cu toate acestea, prezentul regulament nu se aplică dacă până la data prevăzută în al doilea paragraf din prezentul articol, a intrat în vigoare un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din TUE.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la …,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1)Avizul din 20 februarie 2019 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(2)
(3) Poziția Parlamentului European din 13 martie 2019.
(4)Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (JO L 347, 20.12.2013, p. 259).
(5)Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).
(6)Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

Ultima actualizare: 14 martie 2019Notă juridică