Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0432(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0021/2019

Predkladané texty :

A8-0021/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 11.2

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0166

Prijaté texty
PDF 152kWORD 50k
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Pokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie ***I
P8_TA-PROV(2019)0166A8-0021/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady s cieľom umožniť pokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie (COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0892),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 178 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0512/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 20. februára 2019(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0021/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... s cieľom umožniť pokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie
P8_TC1-COD(2018)0432

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 178,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom zámere vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Zmluvy sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, a to od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)  K vystúpeniu dôjde počas programového obdobia 2014 – 2020, v ktorom sa Spojené kráľovstvo zúčastňuje na pätnástich programoch spolupráce v rámci cieľa Európska územná spolupráca. Dva z týchto programov, konkrétne PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) (ďalej spoločne len „programy spolupráce“) sú programy, ktoré zahŕňajú Severné Írsko a podporujú mier, zmierenie a spoluprácu medzi Severom a Juhom na základe Mierovej dohody Severného Írska (ďalej len „Veľkopiatková dohoda“), ktorú Únia plánuje zachovať aj v prípade, že Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie bez toho, aby dohoda o vystúpení nadobudla platnosť do dňa, keď sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ. Preto by sa toto nariadenie malo obmedziť na uvedené programy spolupráce.

(3)  Programy spolupráce sa riadia najmä nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013(3), (EÚ) č. 1303/2013(4) a (EÚ, Euratom) 2018/1046(5). V tomto nariadení by sa mali stanoviť ustanovenia s cieľom umožniť pokračovanie programov spolupráce aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie v súlade s uvedenými nariadeniami.

(4)  Pokiaľ ide o programy spolupráce, riadiaci orgán sa nachádza v orgáne pre osobitné programy EÚ (ďalej len „OOPEÚ“) zriadenom na základe Dohody medzi vládou Írska a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ktorou sa zriaďujú vykonávacie orgány, ktorá bola podpísaná 8. marca 1999. Keďže sa programy spolupráce týkajú Severného Írska, mali by pokračovať s potrebnými doplňujúcimi ustanoveniami.

(5)  Na účely pokračovania programov spolupráce by sa malo objasniť, že bez toho, aby bol dotknutý článok 20 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013, programy spolupráce môžu zahŕňať zúčastnené regióny v Spojenom kráľovstve, ktoré by mali byť rovnocenné regiónom na úrovni NUTS 3.

(6)  Na účely pokračovania programov spolupráce s financovaním zo všeobecného rozpočtu Únie by sa medzi Komisiou a orgánmi Spojeného kráľovstva mala uzavrieť administratívna dohoda s cieľom umožniť potrebné kontroly a audity programov spolupráce, a to s účinnosťou od dátumu, ku ktorému sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo. Ak sa nebudú môcť vykonať takéto kontroly a audity, Komisia by mala mať možnosť prerušiť platobné lehoty, pozastaviť platby a uplatniť finančné opravy, ako sa stanovuje v článkoch 83, 142, 144 a 145 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

(7)  V súlade s článkom 76 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 vykonávacie rozhodnutia Komisie, ktorými sa schvaľuje program PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo), z 30. novembra 2015 a program Interreg VA, z 12. februára 2015, majú naďalej predstavovať rozhodnutie o financovaní v zmysle nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046, a tým aj právny záväzok v zmysle nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046. Spojené kráľovstvo je naďalej zodpovedné za svoje finančné záväzky, ktoré prevzalo ako členský štát a ktoré sa týkajú uvedených právnych záväzkov Únie.

(8)  Spojené kráľovstvo od dátumu, keď sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo, prestane byť súčasťou „časti programovej oblasti na území Únie“ v zmysle článku 20 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013. Preto by sa mali upraviť ustanovenia uvedeného nariadenia o oprávnenosti operácií v závislosti od miesta.

(9)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to umožniť po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie pokračovanie programov spolupráce, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(10)  S cieľom umožniť čo najrýchlejšie uplatňovanie opatrení stanovených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať len v situácii, ak dohoda o vystúpení uzatvorená so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ nenadobudne platnosť do dátumu, keď sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo v súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  V tomto nariadení sa stanovujú ustanovenia na riešenie dôsledkov vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie v situácii, ak dohoda o vystúpení uzatvorená so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ nenadobudne platnosť do dátumu, keď sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ, a to pokiaľ ide o pokračovanie týchto dvoch programov spolupráce, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1299/2013, za účasti Spojeného kráľovstva (ďalej spoločne len „programy spolupráce“):

1.  PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo);

2.  Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko).

2.  Nariadenie (EÚ) č. 1299/2013 sa naďalej uplatňuje na programy spolupráce podliehajúce tomuto nariadeniu.

Článok 2

Geografické rozloženie

Bez toho, aby bol dotknutý článok 20 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013, programy spolupráce môžu zahŕňať zúčastnené regióny v Spojenom kráľovstve, ktoré sú rovnocenné regiónom na úrovni NUTS 3.

Článok 3

Orgány zodpovedné za programy

Odchylne od článku 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013:

–  orgán pre osobitné programy EÚ (OOPEÚ), v ktorom sa nachádza riadiaci orgán a certifikačný orgán programov spolupráce, aj naďalej vykonáva svoje funkcie,

–  ministerstvo financií Severného Írska zostáva orgánom auditu programov spolupráce.

Článok 4

Právomoci Komisie v súvislosti s kontrolami

Na uplatňovaní pravidiel týkajúcich sa kontrol a auditu programov spolupráce sa dohodnú Komisia a orgány Spojeného kráľovstva. Kontroly a audity sa vzťahujú na celé obdobie predmetných programov spolupráce.

Ak sa potrebné kontroly a audit programov spolupráce nedajú vykonať vo všetkých príslušných regiónoch, považuje sa to za závažný nedostatok v systéme riadenia a kontroly na účely opatrení stanovených v článkoch 83, 142, 144 a 145 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Článok 5

Oprávnenosť operácií v závislosti od miesta

Na programy spolupráce sa neuplatňuje strop stanovený v článku 20 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa zmluvy prestávajú uplatňovať na Spojené kráľovstvo podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ.

Toto nariadenie sa však neuplatňuje, ak do dátumu uvedeného v druhom odseku tohto článku nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzatvorená so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Stanovisko z 20. februára 2019 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
(2)Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019.
(3)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 259).
(4)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).
(5)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

Posledná úprava: 14. marca 2019Právne oznámenie