Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0432(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0021/2019

Predložena besedila :

A8-0021/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0166

Sprejeta besedila
PDF 144kWORD 54k
Sreda, 13. marec 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Nadaljevanje programov teritorialnega sodelovanja PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo) in Združeno kraljestvo-Irska (Irska-Severna Irska-Škotska) ob izstopu Združenega kraljestva iz EU ***I
P8_TA-PROV(2019)0166A8-0021/2019
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o omogočanju nadaljevanja programov teritorialnega sodelovanja PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo) in Združeno kraljestvo-Irska (Irska-Severna Irska-Škotska) v okviru izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije (COM(2018)0892 – C8-0512/20018 – 2018/0432(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0892),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 178 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0512/20018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 20. februarja 2019(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A8-0021/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. marca 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o omogočanju nadaljevanja programov teritorialnega sodelovanja PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo) in Združeno kraljestvo-Irska (Irska-Severna Irska-Škotska) ob izstopu Združenega kraljestva iz Unije
P8_TC1-COD(2018)0432

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 178 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa pa dve leti po navedenem uradnem obvestilu, in sicer 30. marca 2019, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.

(2)  Do izstopa bo prišlo v programskem obdobju 2014–2020, v katerem Združeno kraljestvo sodeluje v petnajstih programih sodelovanja v okviru cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“. Dva od teh programov, in sicer PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo) in Združeno kraljestvo-Irska (Irska-Severna Irska-Škotska) (v nadalnjem besedilu skupaj: programa sodelovanja), v katerih sodeluje tudi Severna Irska, podpirata mir in spravo ter sodelovanje sever-jug na podlagi mirovnega sporazuma za Severno Irsko (Velikonočnega sporazuma) s katerimi namerava Unija nadaljevati, tudi če Združeno kraljestvo izstopi iz Unije, ne da bi do datuma, ko se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo v skladu s členom 50(3) PEU, začel veljati sporazum o izstopu. Zato bi morala biti ta uredba omejena na navedena programa sodelovanja.

(3)  Programa sodelovanja urejajo zlasti uredbe (EU) št. 1299/2013(3), (EU) št. 1303/2013(4) in (EU, Euratom) 2018/1046(5) Evropskega parlamenta in Sveta. Ta uredba bi morala vsebovati določbe, da se omogoči nadaljevanje programov sodelovanja v skladu z navedenimi uredbami tudi po izstopu Združenega kraljestva iz Unije.

(4)  Organ upravljanja za programa sodelovanja je Organ za posebne programe EU (Special EU Programmes Body – SEUPB), ustanovljen na podlagi Sporazuma med vlado Irske in vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o ustanovitvi izvajalskih organov, ki je bil podpisan 8. marca 1999. Ker v programih sodelovanja sodeluje Severna Irska, bi se morala programa nadaljevati s potrebnimi dopolnilnimi določbami.

(5)  Za namene nadaljevanja programov sodelovanja je treba pojasniti, da lahko, brez poseganja v člen 20(2) in (3) Uredbe (EU) št. 1299/2013, zajemata sodelujoče regije v Združenem kraljestvu, ki bi morale biti enakovredne regijam na ravni NUTS 3.

(6)  Za namene nadaljevanja programov sodelovanja s financiranjem iz splošnega proračuna Unije bi bilo treba skleniti upravni sporazum med Komisijo in organi Združenega kraljestva z učinkom od datuma, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, da se omogočijo potreben nadzor in revizije programov sodelovanja. Če takega nadzora in revizij ni mogoče izvesti, bi morala Komisija imeti možnost, da prekine roke izplačil, začasno ustavi plačila in uporabi finančne popravke, kot je določeno v členih 83, 142, 144 in 145 Uredbe (EU) št. 1303/2013.

(7)  V skladu s členom 76 Uredbe (EU) št. 1303/2013 izvedbena sklepa Komisije o odobritvi programa PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo) z dne 30. novembra 2015 in programa Interreg V-A z dne 12. februarja 2015 še naprej pomenita sklep o financiranju v smislu Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 in s tem tudi pravno obveznost v smislu Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. Združeno kraljestvo ostaja odgovorno za svoje finančne obveznosti, ki jih je prevzelo kot država članica in se nanašajo na navedene pravne obveznosti Unije.

(8)  Združeno kraljestvo od dne, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati zanj , ne bo več vključeno v „del programskega območja, ki pripada Uniji“ v smislu člena 20(1) Uredbe (EU) št. 1299/2013. Zato bi bilo treba prilagoditi določbe navedene uredbe o upravičenosti operacij glede na lokacijo.

(9)  Ker cilja te uredbe, in sicer da se omogoči nadaljevanje programov sodelovanja tudi po izstopu Združenega kraljestva iz Unije, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi njegovega obsega in učinkov lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 PEU. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredbane presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(10)  Da se omogoči takojšnja uporaba ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Ta uredba bi se morala uporabljati le v primeru, če do dne, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo na podlagi člena 50(3) PEU, ne začne veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) PEU –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.  Ta uredba vsebuje določbe za obravnavanje posledic izstopa Združenega kraljestva iz Unije, če do datuma, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo v skladu s členom 50(3) PEU, ne začne veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) PEU, da bi se nadaljevala naslednja programa sodelovanja, zajeta v Uredbi (EU) št. 1299/2013 in v katerih sodeluje Združeno kraljestvo (v nadaljnjem besedilu skupaj: programa sodelovanja):

(1)  PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo);

(2)  Združeno kraljestvo-Irska (Irska-Severna Irska-Škotska).

2.  Za programa sodelovanja, ki sta predmet te uredbe, se še naprej uporablja Uredba (EU) št. 1299/2013.

Člen 2

Geografska pokritost

Programa sodelovanja lahko, brez poseganja v člen 20(2) in (3) Uredbe (EU) št. 1299/2013, zajemata sodelujoče regije v Združenem kraljestvu, ki so enakovredne regijam na ravni NUTS 3.

Člen 3

Organi, pristojni za programe

Z odstopanjem od člena 21(1) Uredbe (EU) št. 1299/2013:

–  Organ za posebne programe EU (Special EU Programmes Body – SEUPB), ki deluje kot organ upravljanja in organ za potrjevanje programov sodelovanja, še naprej opravlja svoje naloge;

–  je revizijski organ za programe sodelovanja še vedno Ministrstvo za finance Severne Irske.

Člen 4

Pristojnosti Komisije v zvezi z nadzorom

Komisija in organi Združenega kraljestva se dogovorijo o uporabi pravil v zvezi z nadzorom in revizijami programov sodelovanja. Nadzor in revizije zajemajo celotno obdobje programov sodelovanja.

Če potrebnega nadzora in revizije programov sodelovanja ni mogoče izvesti v vseh zadevnih regijah, to pomeni resno pomanjkljivost v sistemu upravljanja in nadzora za namene ukrepov iz členov 83, 142, 144 in 145 Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Člen 5

Upravičenost operacij glede na lokacijo

Zgornja meja, določena v točki (b) člena 20(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013, se ne uporablja za programa sodelovanja.

Člen 6

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo na podlagi člena 50(3) PEU.

Vendar pa se ta uredba ne uporablja, če sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) PEU, začne veljati do dne iz drugega odstavka tega člena.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1)Mnenje z dne 20. februarja 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
(2)Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019.
(3)Uredba (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17 decembra 2013 o posebnih določbah za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (UL L 347, 20.12.2013, str. 259).
(4)Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).
(5)Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

Zadnja posodobitev: 14. marec 2019Pravno obvestilo