Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0030(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0082/2019

Внесени текстове :

A8-0082/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.3

Приети текстове :

P8_TA(2019)0167

Приети текстове
PDF 174kWORD 56k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Продължаване на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I
P8_TA-PROV(2019)0167A8-0082/2019
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на разпоредби за продължаването на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“) от Европейския съюз (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2019)0065),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 165, параграф 4 и член 166, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0040/2019),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 февруари 2019 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 20 февруари 2019 г., за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A8-0082/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за установяване на разпоредби за продължаването на текущите дейности за образователна мобилност по програмата „Еразъм +“, създадена с Регламент (ЕС) № 1288/2013, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
P8_TC1-COD(2019)0030

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 165, параграф 4 и член 166, параграф 4 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателен акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  На 29 март 2017 г. Обединеното кралство представи нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Договорите ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, считано от датата на влизане в сила на споразумение за оттегляне или, при липсата на такова споразумение — две години след посочената нотификация, а именно от 30 март 2019 г., освен ако Европейският съвет, в съгласие с Обединеното кралство, не реши с единодушие да продължи този срок.

(2)  Оттеглянето настъпва през програмния период за 2014—2020 г. на програмата „Еразъм +“, в която Обединеното кралство участва.

(3)  Програмата „Еразъм +“ е създадена и уредена с Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета(3). В настоящия регламент следва да се предвидят разпоредби, които да позволят продължаването на вече поетите правни ангажименти, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1288/2013, по отношение на текущите дейности за образователна мобилност с участието на Обединеното кралство, след оттеглянето му от Съюза.

(4)  От датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, то ще престане да бъде държава по програмата по смисъла на член 24, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1288/2013. За да се избегне необходимостта настоящите участници в „Еразъм +“ да прекъснат своите текущи дейности за образователна мобилност, правилата относно допустимостта на текущите дейности за образователна мобилност по „Еразъм +“ следва да бъдат адаптирани.

(5)  За целите на продължаването на финансирането на текущите дейности за образователна мобилност от бюджета на Съюза, Комисията и Обединеното кралство следва да се споразумеят да допуснат извършването на проверки и одит на тези дейности по „Еразъм +“. Ако необходимите проверки и одит не могат да бъдат извършвани, това следва да се разглежда като сериозен недостатък на системата за управление и контрол.

(6)  Доколкото целта на настоящия регламент, а именно да се позволи продължаването на текущите дейности за образователна мобилност с участието на Обединеното кралство, започнали не по-късно от датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците ѝ може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(7)   Предвид факта, че при липса на споразумение за оттегляне или удължаване на двугодишния период след нотификацията на Обединеното кралство, договорите ще спрат да се прилагат за Обединеното кралство от 30 март 2019 г., и поради необходимостта да се гарантира, преди датата на оттегляне на Обединеното кралство от Съюза, продължаването на текущите дейности за образователна мобилност по програмата „Еразъм +, е уместно да се предвиди изключение от срока от осем седмици, посочен в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към ДЕС, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

(8)  Настоящият регламент следва спешно да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и следва да се прилага от деня, следващ деня в който Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, освен ако към тази дата е влязло в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

С настоящия регламент се установяват разпоредби за продължаването на текущите дейности за образователна мобилност, посочени в членове 7 и 13 от Регламент (ЕС) № 1288/2013, които се осъществяват в Обединеното кралство или които включват образувания или участници от Обединеното кралство и са започнали не по-късно от датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство.

Член 2

Допустимост

1.  Дейностите за образователна мобилност, посочени в член 1, продължават да бъдат допустими за финансиране.

2.  За целите на прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1288/2013 и на актовете за изпълнение на посочения регламент, които са необходими за привеждането в действие на параграф 1, Обединеното кралство се третира като държава членка при спазване на настоящия регламент.

Въпреки това, представители на Обединеното кралство не участват в комитета, посочен в член 36 от Регламент (ЕС) № 1288/2013.

Член 3

Проверки и одит

Прилагането на правилата относно проверките и одитите на дейностите за образователна мобилност, посочени в член 1, се договаря между Комисията и органите на Обединеното кралство. Проверките и одитите обхващат целия период на дейностите за образователна мобилност, както и свързаните с тях последващи действия.

Ако необходимите проверки и одити на програмата „Еразъм +“ не могат да бъдат извършвани в Обединеното кралство, това представлява сериозен недостатък на спазването на основните задължения при изпълнението на правния ангажимент между Комисията и националната агенция на Обединеното кралство.

Член 4

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от деня, следващ деня в който Договорите престанат да се прилагат спрямо на Обединеното кралство съгласно член 50, параграф 3 от ДЕС.

Настоящият регламент обаче не се прилага, ако до датата, посочена във втората алинея от настоящия член, влезе в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство в съответствие с член 50, параграф 2 от ДЕС.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1)Становище от 20 февруари 2019 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
(2) Позиция на Европейския парламент от 13 март 2019 г.
(3)Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50).

Последно осъвременяване: 14 март 2019 г.Правна информация