Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/0030(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0082/2019

Předložené texty :

A8-0082/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/03/2019 - 11.3

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0167

Přijaté texty
PDF 177kWORD 49k
Středa, 13. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+ v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU ***I
P8_TA-PROV(2019)0167A8-0082/2019
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+ v kontextu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska („Spojené království“) z Evropské unie (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)(C8-0040/2019),

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0065),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 165 odst. 4 a čl. 166 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 20. února 2019(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. února 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A8-0082/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. března 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se stanoví pravidla pro pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+, zřízeného nařízením (EU) č. 1288/2013, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
P8_TC1-COD(2019)0030

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 165 odst. 4 a čl. 166 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). Dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, totiž dnem 30. března 2019, přestávají být Smlouvy použitelné na Spojené království, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)  K vystoupení dojde během programového období 2014–2020 programu Erasmus+, kterého se Spojené království účastní.

(3)  Program Erasmus+ byl zřízen a řídí se nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013(3). Toto nařízení by mělo stanovit pravidla, která umožní pokračování již přijatých právních závazků, v souladu s nařízením (EU) č. 1288/2013, s ohledem na probíhající činnosti spojené se vzdělávací mobilitou týkající se Spojeného království po jeho vystoupení z Unie.

(4)  Ode dne, kdy pro Spojené království přestanou být použitelné Smlouvy, přestane být Spojené království zemí programu ve smyslu čl. 24 odst. 1 nařízení (EU) č. 1288/2013. Aby se zabránilo tomu, že by stávající účastníci programu Erasmus+ museli přerušit probíhající činnosti spojené s jejich vzdělávací mobilitou, měla by být pravidla týkající se způsobilosti pro probíhající činnosti spojené se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+ přizpůsobena.

(5)  Aby bylo možné pokračovat ve financování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou z rozpočtu Unie, měly by se Komise a Spojené království dohodnout na tom, že bude umožněn výkon kontrol a auditů těchto činností. Pokud nebude možné nezbytné kontroly a audity provádět, mělo by to být považováno za závažný nedostatek v systému řízení a kontroly.

(6)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž umožnit pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou, kterých se účastní Spojené království a které začaly nejpozději ke dni, kdy pro Spojené království přestanou být použitelné Smlouvy, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej, z důvodu jeho rozsahu a účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(7)  S ohledem na skutečnost, že v případě, že nevstoupí v platnost dohoda o vystoupení nebo nebude prodloužena lhůta dvou let od oznámení Spojeného království, přestanou být Smlouvy použitelné pro Spojené království dne 30. března 2019 a vzhledem k potřebě zajistit ještě před vystoupením Spojeného království z Unie pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou podle programu Erasmus+, je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o EU, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(8)  Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, a mělo by se použít ode dne následujícího po dni, kdy Smouvy přestanou být použitelné pro Spojené království, nevstoupí-li do uvedeného dne v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví pravidla pro pokračování činností spojených se vzdělávací mobilitou uvedených v článcích 7 a 13 nařízení (EU) č. 1288/2013, které probíhají ve Spojeném království nebo zahrnují subjekty nebo účastníky ze Spojeného království a které byly zahájeny nejpozději v den, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království.

Článek 2

Způsobilost

1.  Činnosti spojené se vzdělávací mobilitou uvedené v článku 1 jsou i nadále způsobilé pro financování.

2.  Pro účely uplatňování veškerých ustanovení nařízení (EU) č. 1288/2013 a aktů je provádějících, která jsou nezbytná k uvedení odstavce 1 v účinnost, se Spojené království považuje za členský stát, s výhradou tohoto nařízení.

Zástupci Spojeného království se však nepodílejí na činnosti výboru uvedeného v článku 36 nařízení (EU) č. 1288/2013.

Článek 3

Kontroly a audity

Uplatňování pravidel týkajících se kontrol a auditů činností spojených se vzdělávací mobilitou uvedených v článku 1 bude dohodnuto mezi Komisí a orgány Spojeného království. Kontroly a audity se vztahují na celé období činností spojených se vzdělávací mobilitou a souvisejících návazných činností.

Pokud nebude možné nezbytné kontroly a audity programu Erasmus+ ve Spojeném království provádět, považuje se to za závažný nedostatek při plnění hlavních povinností v dodržování právního závazku mezi Komisí a národní agenturou Spojeného království.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU být použitelné pro Spojené království.

Toto nařízení se však nepoužije, jestliže do dne uvedeného ve druhém pododstavci tohoto článku vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Stanovisko ze dne 20. února 2019 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019.
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 50).

Poslední aktualizace: 14. března 2019Právní upozornění