Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/0030(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0082/2019

Indgivne tekster :

A8-0082/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/03/2019 - 11.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0167

Vedtagne tekster
PDF 167kWORD 46k
Onsdag den 13. marts 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Videreførelse af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+ i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I
P8_TA-PROV(2019)0167A8-0082/2019
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bestemmelser for videreførelsen af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+ i forbindelse med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands ("Det Forenede Kongerige") udtræden af Den Europæiske Union (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2019)0065),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 165, stk. 4, og artikel 166, stk. 4 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0040/2019),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 20. februar 2019 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 20. februar 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0082/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om bestemmelser for videreførelsen af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+, oprettet ved forordning (EU) nr. 1288/2013, i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
P8_TC1-COD(2019)0030

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 165, stk. 4, og artikel 166, stk. 4,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den 29. marts 2017 indgav Det Forenede Kongerige meddelelse om sin hensigt om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra datoen for en udtrædelsesaftales ikrafttræden eller, hvis en sådan aftale ikke foreligger, to år efter nævnte meddelelse, dvs. fra og med den 30. marts 2019, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige med enstemmighed beslutter at forlænge denne frist.

(2)  Udtrædelsen sker under 2014-2020 programmeringsperioden for det Erasmus+-program, som Det Forenede Kongerige deltager i.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013(3) opretter og regulerer programmet Erasmus+. Nærværende forordning bør fastsætte regler for at muliggøre videreførelsen af de retlige forpligtelser, der allerede er indgået i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1288/2013 med hensyn til igangværende læringsmobilitetsaktiviteter, der involverer Det Forenede Kongerige, efter dets udtræden af Unionen.

(4)  Fra den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, ophører Det Forenede Kongerige med at være et programland som defineret i artikel 24, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1288/2013. For at undgå at nuværende deltagere i Erasmus+ er nødt til at afbryde deres igangværende læringsmobilitetsaktiviteter, bør reglerne om støtteberettigelsen for igangværende læringsmobilitetsaktiviteter under programmet Erasmus+ tilpasses.

(5)  Med henblik på videreførelsen af finansieringen af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter fra Unionens budget bør Kommissionen og Det Forenede Kongerige indvillige i at tillade udøvelse af kontrol og revision af disse aktiviteter. Hvis de nødvendige kontroller og revisioner ikke kan foretages, bør dette betragtes som en alvorlig mangel i forvaltnings- og kontrolsystemet.

(6)  Målet for denne forordning, nemlig at muliggøre videreførelsen af læringsmobilitetsaktiviteter, der involverer Det Forenede Kongerige og er begyndt senest på den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dets omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(7)  I betragtning af at traktaterne vil ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra den 30. marts 2019, såfremt der ikke foreligger en udtrædelsesaftale eller en forlængelse af fristen på to år efter Det Forenede Kongeriges meddelelse, og i betragtning af behovet for inden datoen for Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen at sikre videreførelsen af læringsmobilitetsaktiviteter under programmet Erasmus+ bør der ske fravigelse af den periode på otte uger, der er omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til TEU, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

(8)  Denne forordning bør som følge af dens hastende karakter træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende og bør finde anvendelse fra dagen efter den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, medmindre en udtrædelsesaftale med Det Forenede Kongerige er trådt i kraft på denne dato —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes bestemmelser for videreførelsen af læringsmobilitetsaktiviteter som omhandlet i artikel 7 og 13 i forordning (EU) nr. 1288/2013, der finder sted i Det Forenede Kongerige eller involverer enheder eller deltagere fra Det Forenede Kongerige, og som er begyndt senest på den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige.

Artikel 2

Støtteberettigelse

1.  De i artikel 1 omhandlede læringsmobilitetstaktiviteter er fortsat støtteberettigede.

2.  Med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1288/2013 og retsakterne til gennemførelse af nævnte forordning, der er nødvendige for, at stk. 1 får virkning, behandles Det Forenede Kongerige som en medlemsstat, med forbehold af nærværende forordning.

Repræsentanter for Det Forenede Kongerige deltager dog ikke i det udvalg, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EU) nr. 1288/2013.

Artikel 3

Kontroller og revision

Anvendelsen af reglerne om kontroller og revision i forbindelse med de i artikel 1 omhandlede læringsmobilitetsaktiviteter aftales mellem Kommissionen og Det Forenede Kongeriges myndigheder. Kontrollerne og revisionen skal dække hele varigheden af læringsmobilitetsaktiviteterne og den relaterede opfølgning.

Hvis den nødvendige kontrol og revision af programmet Erasmus+ ikke kan gennemføres i Det Forenede Kongerige, betragtes det som en alvorlig mangel i opfyldelsen af de væsentligste forpligtelser i forbindelse med gennemførelsen af den retlige forpligtelse mellem Kommissionen og Det Forenede Kongeriges nationale agentur.

Artikel 4

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra dagen efter den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU.

Denne forordning finder dog ikke anvendelse, hvis en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 50, stk. 2, i TEU er trådt i kraft på den i nærværende artikels stk. 2 omhandlede dato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ..., den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1)Udtalelse af 20.2.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europa-Parlamentets holdning af 13.3.2019.
(3)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50).

Seneste opdatering: 14. marts 2019Juridisk meddelelse