Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/0030(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0082/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0082/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 11.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0167

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 178kWORD 48k
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Συνέχιση των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ***I
P8_TA-PROV(2019)0167A8-0082/2019
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη συνέχιση των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας («Ηνωμένο Βασίλειο») από την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0065),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 165 παράγραφος 4 και 166 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0040/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2019(1),

–  κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0082/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη συνέχιση των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ που θεσπίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
P8_TC1-COD(2019)0030

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 165 παράγραφος 4 και το άρθρο 166 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει συμφωνίας, δύο έτη μετά τη γνωστοποίηση, δηλαδή από τις 30 Μαρτίου 2019, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία.

(2)  Η αποχώρηση επέρχεται κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 του προγράμματος Erasmus+ στο οποίο συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο.

(3)  Το πρόγραμμα Erasmus+ διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3). Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει κανόνες για να καταστεί δυνατή η συνέχιση των νομικών δεσμεύσεων που είχαν ήδη αναληφθεί, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, όσον αφορά τις εν εξελίξει δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την αποχώρησή του από την Ένωση.

(4)  Από την ημερομηνία κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Ηνωμένο Βασίλειο θα παύσει να αποτελεί χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα του προγράμματος, κατά την έννοια του άρθρου 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013. Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να υποχρεωθούν οι σημερινοί συμμετέχοντες στο Erasmus+ να διακόψουν τις εν εξελίξει δραστηριότητές τους μαθησιακής κινητικότητας, οι κανόνες επιλεξιμότητας των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ θα πρέπει να προσαρμοστούν.

(5)  Για τους σκοπούς της συνέχισης της χρηματοδότησης των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, η Επιτροπή και το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να συμφωνήσουν να καταστήσουν δυνατή την άσκηση ελέγχων και λογιστικών ελέγχων αυτών των δραστηριοτήτων. Εάν δεν είναι δυνατή η διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων και λογιστικών ελέγχων, αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως σοβαρή ανεπάρκεια του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

(6)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ήτοι η εξασφάλιση της συνέχισης των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας που περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο και που έχουν αρχίσει το αργότερο την ημερομηνία κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να εφαρμόζονται ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά μπορεί, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου,

(7)  Ενόψει του γεγονότος ότι, σε περίπτωση μη ύπαρξης συμφωνίας αποχώρησης ή παράτασης της διετούς περιόδου μετά την κοινοποίηση του Ηνωμένου Βασιλείου, οι Συνθήκες θα παύσουν να εφαρμόζονται ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από τις 30 Μαρτίου 2019 και ενόψει της ανάγκης να διασφαλιστεί, πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, η συνέχιση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, θεωρήθηκε αρμόζον να προβλεφθεί εξαίρεση όσον αφορά το διάστημα οχτώ εβδομάδων που αναφέρεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που προσαρτάται στη ΣΕΕ, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.

(8)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει επειγόντως την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να εφαρμοστεί από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός αν μέχρι εκείνη την ημερομηνία έχει αρχίσει να ισχύει συναφθείσα με το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνία αποχώρησης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει διατάξεις για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, οι οποίες πραγματοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο ή περιλαμβάνουν οντότητες ή συμμετέχοντες από το Ηνωμένο Βασίλειο και οι οποίες έχουν αρχίσει το αργότερο την ημερομηνία κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν ως προς Ηνωμένο Βασίλειο.

Άρθρο 2

Επιλεξιμότητα

1.  Οι δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 εξακολουθούν να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

2.  Για τον σκοπό της εφαρμογής διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 και των εκτελεστικών πράξεων του εν λόγω κανονισμού που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή της παραγράφου 1, το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται κράτος μέλος, με την επιφύλαξη του παρόντος κανονισμού.

Ωστόσο, εκπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου δεν συμμετέχουν στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013.

Άρθρο 3

Έλεγχοι και λογιστικοί έλεγχοι

Η εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τους ελέγχους και τους λογιστικούς ελέγχους των δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 συμφωνούνται μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι έλεγχοι και οι λογιστικοί έλεγχοι καλύπτουν ολόκληρη την περίοδο των δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας και τη σχετική παρακολούθηση.

Εάν οι αναγκαίοι έλεγχοι και λογιστικοί έλεγχοι του προγράμματος Erasmus+ δεν μπορούν να εκτελεστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό συνιστά σοβαρή ανεπάρκεια όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις βασικές υποχρεώσεις κατά την υλοποίηση της νομικής δέσμευσης μεταξύ της Επιτροπής και του εθνικού οργανισμού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την ημερομηνία που ακολουθεί εκείνη κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 ΣΕΕ.

Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται εάν, μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου, έχει αρχίσει να ισχύει συμφωνία αποχώρησης συναφθείσα με το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 ΣΕΕ.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Γνώμη της 20ής Φεβρουαρίου 2019 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019.
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50).

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου