Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/0030(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0082/2019

Esitatud tekstid :

A8-0082/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/03/2019 - 11.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0167

Vastuvõetud tekstid
PDF 157kWORD 53k
Kolmapäev, 13. märts 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
Programmi „Erasmus+“ käimasolevate õpirändetegevuste jätkamine Ühendkuningriigi liidust väljaastumise kontekstis ***I
P8_TA-PROV(2019)0167A8-0082/2019
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted programmi „Erasmus+“ käimasolevate õpirändetegevuste jätkamiseks Suurbritannia ja Põhja‑Iiri Ühendkuningriigi („Ühendkuningriik“) Euroopa Liidust väljaastumise kontekstis (COM(2019)0065 – C8‑0040/2019 – 2019/0030(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2019)0065),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 165 lõiget 4 ja artikli 166 lõiget 4, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0040/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 20. veebruari 2019. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 20. veebruari 2019. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit (A8‑0082/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. märtsil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, millega nähakse ette sätted määrusega (EL) nr 1288/2013 loodud programmi „Erasmus+“ käimasolevate õpirändetegevuste jätkamiseks Suurbritannia ja Põhja‑Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumise kontekstis
P8_TC1-COD(2019)0030

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 165 lõiget 4 ja artikli 166 lõiget 4,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(1),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(2)

ning arvestades järgmist:

(1)  29. märtsil 2017 esitas Ühendkuningriik Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. Aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes lõpeb väljaastumislepingu jõustumise kuupäeval või, kui lepingut ei sõlmita, kahe aasta möödumisel teate esitamisest, nimelt 30. märtsil 2019, kui Euroopa Ülemkogu ei otsusta kokkuleppel Ühendkuningriigiga ühehäälselt seda perioodi pikendada.

(2)  Väljaastumine toimub programmi „Erasmus +“, milles Ühendkuningriik osaleb, programmitöö perioodil 2014–2020.

(3)  Programm „Erasmus+“ loodi ja seda reguleeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1288/2013(3). Käesoleva määrusega tuleks ette näha normid, et võimaldada Ühendkuningriigiga seotud käimasolevate õpirändetegevuste suhtes kooskõlas määrusega (EL) nr 1288/2013 juba võetud juriidiliste kohustuste jätkamist Ühendkuningriigi liidust väljaastumise korral.

(4)  Alates kuupäevast, mil lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes, ei ole Ühendkuningriik programmiriik määruse (EL) nr 1288/2013 artikli 24 lõike 1 tähenduses. Selle vältimiseks, et praegused programmis „Erasmus+“ osalejad ei peaks katkestama oma käimasolevat õpirändetegevust, tuleks kohandada norme, milles käsitletakse programmi „Erasmus+“ kohaste käimasolevate õpirändetegevuste rahastamiskõlblikkust.

(5)  Käimasolevate õpirändetegevuste rahastamise jätkamiseks liidu eelarvest peaksid komisjon ja Ühendkuningriik olema nõus lubama teha programmi „Erasmus+“ nimetatud tegevuste kontrolle ja auditeid. Kui vajalikke kontrolle ja auditeid teha ei ole võimalik, tuleks seda käsitada juhtimis- ja kontrollisüsteemi olulise puudusena.

(6)  Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt võimaldada Ühendkuningriigiga seotud selliste käimasolevate õpirändetegevuste jätkumist, mis on alanud hiljemalt kuupäeval, mil lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab seda meetme ulatuse ja toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas ELi lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(7)  Arvestades asjaolu, et kui väljaastumislepingut ei sõlmita ega kaheaastast perioodi alates Ühendkuningriigi teates ei pikendata, lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes 30. märtsist 2019 ning et on vaja tagada käimasolevate programmi „Erasmus+“ õpirändetegevuste jätkumine enne Ühenkuningriigi liidust väljaastumise kuupäeva, on asjakohane teha erand kaheksa nädala pikkusest ajavahemikust, millele on osutatud ELi lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatud protokolli nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklis 4.

(8)   Käesolev määrus peaks jõustuma viivitamata järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja seda tuleks kohaldada alates päevast, mil lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes, välja arvatud juhul, kui Ühendkuningriigiga sõlmitud väljaastumisleping on selleks kuupäevaks jõustunud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

Käesoleva määrusega nähakse ette sätted määruse (EL) nr 1288/2013 artiklites 7 ja 13 osutatud selliste õpirändetegevuste jätkamiseks, mis toimuvad Ühendkuningriigis või on seotud Ühendkuningriigi üksuste või osalejatega ja mis on alanud hiljemalt kuupäeval, mil lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes.

Artikkel 2

Rahastamiskõlblikkus

1.  Artiklis 1 osutatud õpirändetegevused on jätkuvalt rahastamiskõlblikud.

2.  Selleks et kohaldada määruse (EL) nr 1288/2013 sätteid ja et võtta vastu kõnealuse määruse rakendusakte, mida on vaja lõike 1 kohaldamiseks, käsitatakse Ühendkuningriiki liikmesriigina, mille suhtes kohaldatakse käesolevat määrust.

Ühendkuningriigi esindajad ei osale aga määruse (EL) nr 1288/2013 artiklis 36 osutatud komitees.

Artikkel 3

Kontrollid ja auditid

Komisjon ja Ühendkuningriigi ametiasutused lepivad kokku artiklis 1 osutatud õpirändetegevuste kontrolle ja auditeid käsitlevate normide kohaldamise. Kontrollid ja auditid hõlmavad kogu perioodi, mil toimuvad õpirändetegevused ning võetakse nendega seotud järelmeetmeid.

Kui Ühendkuningriigis programmi „Erasmus+“ vajalikke kontrolle ja auditeid ei tehta, käsitatakse seda olulise puudusena komisjoni ja Ühendkuningriigi riikliku büroo vahelise juriidilise kohustuse rakendamise põhikohustuste täitmises.

Artikkel 4

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates päevast, mil vastavalt ELi lepingu artikli 50 lõikele 3 lõpetatakse aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes.

Käesolevat määrust ei kohaldata aga juhul, kui Ühendkuningriigiga ELi lepingu artikli 50 lõike 2 alusel sõlmitud väljaastumisleping on käesoleva artikli teises lõigus osutatud kuupäevaks jõustunud.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1)20. veebruari 2019. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
(2) Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2019. aasta seisukoht.
(3)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1288/2013, millega luuakse „Erasmus+“: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm ning tunnistatakse kehtetuks otsused nr 1719/2006/EÜ, nr 1720/2006/EÜ ja nr 1298/2008/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 50).

Viimane päevakajastamine: 14. märts 2019Õigusalane teave